a İngilizcesi Nedir, a İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "a"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) ağ işletim bilgisayarı; 2) ağ iletişim mikrodevresi " network processor
"1) ağ kuramı; 2) devre kuramı " network theory
"1) Alan; 2) cisim (mat)" field
"1) ana bilgisayar; 2) Internet bilgisayarı; 3) konakçı " host
"1) Anlak, Zeka; 2) İstihbarat" Intelligence
"1) anlam sırası; 2) sıralama, sınıflama " ranking
"1) anma değeri, rejim değeri; 2) değerleme " rating
"1) Aygıt; 2) çevre birimi" device
"1) Bağ, 2) Bağlamak, (bağlantı connection karşılığı); 3) Link (iletişim, uydu v)" Link
"1) Başlatmak; 2) Fırlatmak" Launch
"1) Bozunum; 2) sönüm, azalma" decay
"1) çerçeve sayacı; 2) kare sayacı (film)" frame counter
"1) çevrimiçi ; 2) etkileşimli, Internet üzerinden ; sanal" online
"1) çoğullama çözücü; " demultiplexer
"1) çoğullayıcı; 2) giriş yolseçici " multiplexer
"1) Enbüyütmek; 2) Tümünü kaplamak (Windows) " Maximize
"1) Enküçültme; 2) Simge haline getir (Windows) " Minimize
"1) etmen; 2) çarpan, katsayı" factor
"1) Eşlem, Gönderme; 2) Harita" Map
"1) foruma mesaj gönderme; 2) ileti gönderme 3) Bkz: Post Operation System Test" post
"1) Gönderi, ileti, mesaj; 2) Posta; 3) Postalamak" Mail
"1) iletken aralığı; 2) karakter yoğunluğu; 3) sargı adımı" pitch
"1) kenar, 2) ayrıt; 3) kiriş (çizge)" edge
"1) Kip; 2) Dağılımın doruğu" Mode
"1) konum; 2) konumlamak, yerleştirmek" position
"1) Makine; 2) Bilgisayar" Machine
"1) numara çevirme; 2) numaralama" numbering
"1) Ortam; 2) Medya" Media
"1) paralellik; 2) dönemdeşlik" parallelism
"1) Simgeleştirme/küçültme; 2) Minyatürleşme" Miniaturization
"1) Tanım; 2) netlik gecikme, geciktirme" definition
"1) Topraklamak (elek); 2) temellendirmek (fels)" Ground
"1) Tutmak; tutunmak; 2) Ara vermek" Hold
"1) uzantı; 2) dahili telefon" extension
"1) Yansılama; 2) İkizleme" Mirroring
"1) Yükümlülük, Sorumluluk; 2) Pasifler (sayışımda)" Liability
"1) Yönetici, Yönetmen; 2) Yönetici yazılım " Manager
"1) İşlemek, kotarmak; 2) tutamak (nesne erişim)" Handle
"1) Şekil, çizim; 2) Sayı" figure
"1- çevresel, çevreya ait; 2-çevre birimi" peripheral
"1-Anında, hemen; 2-en yakın konumdaki" Immediate
"1-Bacak, Bağlantı Ucu, 2) Besleme Teli, 3) Satırlar arası boşluk; 4) Önderlik etme" Lead
"1-devirmeli anahtar; 2- iki durumdan diğerine geçmek" toggle
"1-Dönme dolap; 2-(çevrimsel sıralı" round robin
"1-halka; 2-Çaldırma, zil (telefon) " Ring
"1-Ispat, kanıt; 2-korunmuş; 3- bağışıklı; " proof
"1-İşlenen (parametre), 2-tartışma savı; " argument
"1-Öncül, ön, başlangıç; 2- Ön Harf (ad)" Initial
"Ağırlık; kalınlık (grafik)" weight
"alıcı uçbirim; alıcı ana sistem" receiving host
"ana ışık; tuş ışığı " key light
"bellek kartı; kartlı bellek " memory card
"bileşim, birleşim; ortaklık (C dili)" union
"bilgi trafiği; veri trafiği " information traffic
"bir boyutlu ağ; doğrusal devre " linear network
"Birim (yol, zaman) bedeli; uzun mesafe, şehirlerarası" toll
"Birim; aygıt" unit
"Bkz: write-once-read-many; solucan (bilgisayar güvenliği)" Worm
"çalışmaz durum; erksiz durum " disabled state
"Çok; Çok ögeli; Katlı" Multi-
"doğrayıcı; kırpıntılayıcı " shredder
"eski durumuna dönmek; yeniden başvurmak" revert
"gerçekleştirim, hayata geçirme; yerleştirme " implementation
"istek; çağrı" request
"kablo sonlandırıcısı; sonlandırıcı program " terminator
"kat; katlı, çoklu, çok" Multiple
"kılıf; nesne simgesi; yazılım demeti " package
"sunuş grafikleri; ticari grafik sunuş " presentation graphics
"Tam oturma, rastlama (bilgisayar) ; vurgun (elek)" hit
"tanılama; tanıma; tanıtım " identification
"Tümevarım; indükleme, indüklenme " Induction
"veri çoğullayıcı; yol seçici " data multiplexer
"yazım hatası; basım hatası " typographical error
"yeniden çalıştırmak, yeniden yürütüme koymak; yeniden yürütüm " rerun
"yordamsal; yöntemsel " procedural
"önceden ayarlanabilir; ön tanımlı" presettable
(1) anahtar, (2) anahtarlamak switch
(1) başla, (2) başlatmak start
(1) çalışmak, (2) iş work
(1) çalışmak, (2) iş, iş, çalışmak Work
(1) depolama, (2) bellek storage
(1) sürdürüm, (2) sürdürümcü olmak Subscribe
(1) tek başına, (2) bağımsız stand-alone
(1) uzaklaştırmak, (2) küçültmek zoom out
(1) uzaklaştırmak, (2) küçültmek zoom out
(1) yaklaştırmak, (2) büyütmek zoom in
(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek zoom(to)
(1) zaman, (2) saat time
(ad) öteki, diğer, ikinci (f) almaşmak, dönüşümlü değişmek alternate
(arasında) değişim interchange
(araya) ekleme noktası insertion point
(aritmetik) ortalama average
(aygıtla) tümleşik bilgisayar embedded computer
(aşağı) yüklemek downstream load
(bakım) Sürdürülebilirlik, Maintainability
(bant) makara(sı) tape reel
(bir) artırma, bir artım Increment
(çağrı) başlatmak originate (a call)
(çizim, resim) alt başlık caption
(disketi) takmak insert (disket)
(doğruluğunu) sağlamak verify
(Elektronik) Yazarkasa Electronic Cash Register
(eskisini) geçersiz kılmak override
(eskisini) geçersiz kılmak, çiğneme override
(etki) alan ad çözücü domain name resolver (dnr)
(etki) alan denetleyicisi domain controller
(farklı) değerlilik valency
(geri) dönüş işareti return signal
(geri) dönüş kanalı return channel
(görsel içerik) dikey kaydırma, alt üst kaydırma vertical scrolling
(görsel içerik) yana kaydırma horizontal scrolling
(harf) alt çıkıntı descender
(Hizmet) sunuculuk, konakçılık Hosting
(içe) kayma, (içe) kaydırma, içerleklik Indentation
(iki sözcük arası) bölünemez boşluk hard space
(iletişim) anasistem(i) host computer
(isteğe) uyarlamak customize
(isteğe) uyarlanır customizable
(işlemi) geri almak undo
(kullanılan) bilgisayar Adı Hostname
(kural veya standartlara) uyumluluk compliance
(kütük erişim) yol adı path name
(manyetik) direni reluctance
(okuyucu/yazıcı) Kafa, başlık Head
(Ortam ötesi Bağlantılı) Ortam Hypermedia
(ortam ötesi, metin üstü) Bağ, Hyperlink
(programı) keserek bitirmek Kill (Process)
(sekme) iz karakteri leader character (tab)
(sona, geriye) eklemek append
(sıkıştırılmış kodu) açmak decompress
(tamamlanmadan) yarıda bırakmak, yarıda kesmek Abort
(telefon) rehber veritabanı directory database
(ulusal, yerel) kod sayfası code page
(veri) paket packet
(yazı karakteri) büzme kerning
(yazılı) çıktı printout
(yerini) değiştirmek, çıkarmak displace
(yukarı) yüklemek upload
(yön) saptırıcı deflector
(ışınsal) yatay dönüş horizontal retrace
(ögelerarası) Değişim, takas Interchange
(özgür) bırakmak release
1) (Yığıttan) çıkartmak,zıplamak 2) Bkz: point of presence, 3) Bkz: post office protocol pop
1) açmak, 2) açık, 3) çıplak open
1) Akıllı, 2) Anlaşılabilir Intelligent
1) alan, ilgi alanı, 2) tanım alanı (işlev) domain
1) Ana 2) Belirleyen, Şef Master
1) aramak (telefon), numara çevirmek, 2) kadran, teker gösterge dial
1) arayüz, 2) arayüzle bağlamak Interface
1) bacak, bağlantı iğnesi 2) Bkz: personal identification number pin
1) Başlama konumu (satır başı, ekran başı, Home
1) Bkz: asynchronous transfer mode, 2) Bkz: automatic teller machine Atm
1) Bütünlük, tamlık, tutarlılık, 2) bozulmamışlık, Integrity
1) çağrışımsal (bellek), 2) ilişkili (veri), 3) yanaşkan (işleç) Associative
1) çeşitleme, 2) farklılık diversity
1) çiftli, ikili 2) ikitelli (kablo) pair
1) dağıtımlı, dağıtımsal 2) dağınık, dağıtık distributed
1) Elle (yapılan işlem), 2) Elkitabı, el betiği Manual
1) erim, uzaklık, 2) değer kümesi range
1) Gereç, Malzeme, materyel 2) Maddi Material
1) Gerekçeleme, 2) Satır yanlarını yanaştırma Justification
1) girişim örüntüsü, 2) harelenme interference pattern
1) Iki başlı kuyruk, 2) kuyruktan çıkarmak dequeue
1) indirgeme, kısaltma 2) azaltma, küçültme reduction
1) kaplama (grafik) 2) eyleme, gerçekleme rendering
1) Kayıt, kaydetmek, kaydedilen, 2) tutanak record
1) kenara yaslamak, 2) gerekçelendirmek justify
1) kopyasını almak, 2) çoğaltmak, ikilemek duplication
1) makara, kuyruk 2) Bkz: Simultaneous Peripheral Operation On-Line spool
1) Meta 2) Yardımcı 3) Üst (düzey) Meta
1) minimum uzaklık, açıklık, 2) erişim yetki düzeyi clearance
1) nesnel 2) Amaçlanan, hedef objective
1) nokta, 2) dönem, periyot period
1) olağan, normal, 2) dik, dikey normal
1) Olma olasılıklı, Potansiyel 2) Gizilgüç (enerji) potential
1) olumlu, 2) artı positive
1) Oran, 2) hız rate
1) oranlanmış, 2) anma rated
1) pikselleme 2) Bkz: rasterization pixelization
1) sarsıma uğratmak, titretmek 2) değişikliğe uğratmak perturb
1) sarım (bobin), 2) dönüş (vida) turn
1) Satır, 2) Çizgi, 3) Hat (iletişim) Line
1) Sonuçtaki, sonda oluşan 2) bileşke (vector) resultant
1) takas, değiş tokuş 2) santral exchange
1) takılabilir, 2) takma birim, takma program Plug-in
1) Ters, tersi, 2) çift yönlü, 3) karşılıklı reciprocal
1) tıkaç, 2) erkek fiş plug
1) Tümleştirmek, 2) Tümlev almak Integrate
1) Türüne özgü, 2) özelliksiz, özgül olmayan (genel) 3) özelleşmemiş, sıradan Generic
1) uygulamak, 2) başvurmak apply
1) Yaprak, 2) Sayfa Leaf
1) Yasal, 2) kurala uygun Legal
1) yayın, 2) yayımlama publication
1) Yazılı yönerge, 2) Adım izlencesi script
1) ıraksay, 2) ıraksaklık divergence
1) Ölçü, 2) karakter yüksekliği Gauge
1) öncüller (mantık) 2) Yerleşke, tesis premise
1)eğitim, yetiştirme 2) açıklayıcı bilgi, yönerge 3) Komut Instruction
1)paketlemek, 2) sıkıştırmak pack
1- sağlamlık, dayanıklılık 2) eşevrelilik, faz uyumluluğu coherence
1- yeniden üretim, çoğaltım, 2- benzer kopya reproduction
1-ana yüklem, 2-ön iş (mantıksal karşılaştırma koşulu), önkoşul predicate
1-Anahtar (şifre) 2-tuş Key
1-bağlantı noktası,kapı,iskele,port 2-uyarlayarak taşımak port
1-çarpım (matematik), 2-ürün product
1-Güç (fiziksel system) 2-üs (matematiksel) 3) Sınama gücü (istatistik) power
1-işletimsel 2-işlev yapan durumda operational
1-komut verme, 2-sıralama, düzenleme order
1-Konu,sorun, 2-Süreli Yayın birimi Issue
1-nokta (geometri) 2-göstermek, 3-punto (yazıcı) point
1-sayfalama, sayfalara ayırma, 2-çağrı, arama paging
1-tasarım,proje 2-düşümlemek (matematik) project
1-Temel,Kök, 2- (Ağ) tüm yetkili kullanıcı root
1-Tür (veri) 2- yazmak (klavye) type
1-yapıtaşı, temel (öğe), 2-ilkel,gelişmemiş, ham primitive
1-yedek, ihtiyati 2-kullanım sınırlama 3-atama, sınırlama Reserve
1-özel anlamlı (sözcük) 2-kullanım sınırlı (sözcük) reserved (word)
12 puntoluk harf pica
12 saatli zaman biçemi 12-hour time format
12 saatli zamanölçer 12-hour clock
12 saatlik zaman biçimi 12-hour clock
12 saatlik zaman biçimi 12-hour time format
24 saatli zaman biçemi 24-hour time format
24 saatli zamanölçer 24-hour clock
24 saatlik zaman biçimi 24-hour clock
24 saatlik zaman biçimi 24-hour time format
7 numaralı işaretleşme sistemi signaling system 7
9 iğneli yazıcı 9-pin printer
9 iğneli yazıcı 9-pin printer
AA besleme AC power
AA dalga biçimi AC waveform
abece alphabet
abece, alfabe alphabet
abecesayısal alphanumeric
abecesayısal, alfasayısal alphanumeric
abecesel alphabetic
abone subscriber
abone arayüzü subscriber interface
abone döşemi, abone hattı subscriber's line
abone grubu subscriber group
abone hizmeti user service
abone olmak subscribe
açgözlü Greedy
acil bakım emergency maintenance
acil durum yolu emergency route
açkılamak, anahtarlamak, faaliyete geçmek, (röle) switch
Açma, güç verme power on
açma-kapatma anahtarı on-off switch
açma-kapatma anahtarı start-stop switch
açma/kapatma düğmesi, güç anahtarı power switch
açmak turn on
açmak power on
açmak open (v)
açmak switch on
açığa vurma, açıklama disclosure
açık open (n)
açık on
Açık (güç) on
açık anahtarlı şifreleme public key cryptography
açık anahtarlı şifreleme sistemi public key system data encryption
açık aralık open interval
açık belgeyle şifre kırma known-plaintext attack
açık bildirim explicit declaration
açık devre open-circuit
açık devre gerilimi open-circuit voltage
açık döngü open loop
açık döngülü kontrol open-loop control
açık döngülü sistem open-loop system
açık göstergesi power-on indicator
Açık kaynak kodlu yazılım open source software
açık konum, çalışır durum on position
açık küme open set
açık mimari open architecture
Açık Mimari Open Architecture
açık ortam çerçevesi open media framework
açık sistem open system
açık sistem open system
açık sistemler arabağlaşımı open systems interconnection
Açık Sistemler Bağlantısı Open Systems Interconnection
Açık Sistemler Bağlantısı Mimarisi Open Systems Interconnection Architecture
açık sistemler mimarisi open systems architecture
açık standart open standard
açık yazılım public software
açık şifreleme düzeni public key infrastructure
açıklama remark
açıklama comment
açıklama, yorum Comment
açıklama-var simgesi, not simgesi annotation mark
açıklayıcı dosya dosya metafile
açıklık aperture
açılan drop-down
açılan liste drop-down list
açılan menü drop-down menu
Açılma ,kapanma,devreden çıkma trip
açılma, güçlenme (ses, görüntü) fade-in
Açılı ayraçlar, < > angle brackets
açılır menü pop up menu
açılış disketi boot floppy
Açılış ekranı splash screen
Açılış Sayfası, Ana Sayfa Home Page
açımlama explication
açınsama exploration
açısal ayrılık angular aperture
açısal çözünürlük angular resolution
açısal doğruluk angular accuracy
açısal erim angular range
açısal fark angular difference
açısal hata angular error
açısal hız angular velocity
açısal ivme angular acceleration
açısal sapma angular deviation
açısal sıklık angular frequency
net
network
ad name
Ağ (devre) çözümlemesi network analysis
Ağ (devre) çözümleyici network analyzer
ağ adres sunucusu network address server
ağ adresi network address
ağ adresi network address
ağ adresleri servisi directory facility
Ağ arayüz kartı network interface card (nic)
ağ arayüzü network interface
ağ bağdaştırma kartı network adapter card
ağ bağlantısallığı network interconnectivity
ağ bağlantısını yeniden kurmak restart the network
ağ bileşenleri network components
ad çevirimi name translation
ağ çevre birimleri network peripherals
ağ çizeneği, ağ diyagramı network diagram
ağ çıkışı egress
ağ dizini network directory
ağ düğümü network node
Ağ Geçidi Gateway
ağ geçidi gateway
Ağ Geçit Bilgisayarı Gateway Host
Ağ Geçit Düğümü Gateway Node
Ağ Geçit Protokolu Gateway Protocol
ağ girişi ingress
ağ güvenliği network security
ağ gözetimi, ağ gözcülüğü network monitoring
ağ hizmetleri network services
ağ içi yönlendirici interior gateway
ağ iletişim mikrodevresi network chip
ağ işletim sistemi network operating system
ağ işletimi, ağ yönetimi network management
ağ işletmeni network operator
ağ kartı network card
ağ kartı, ağa uyarlama kartı network adapter
ağ katmanı network layer
ağ kontrol protokolü network control protocol
ağ merkezli bilgi işlem network-centric computing
ağ mimarı network architect
ağ nesnesi network object
ağ oluşturma networking
ağ omurgası network backbone
ağ planlaması network planning
ağ protokol çözümleyicisi network protocol analyzer
ağ saydamlığı network transparency
ağ sonlandırıcısı network terminator
ağ tanıtıcı network identifier
ağ topolojisi (ilingesi) network topology
ağ tıkanıklığı network congestion
ad uzayı name space
ağ veritabanı network database
ağ yapısı, ağ topolojisi network topology
ağ üzerinde paylaştırıcı, ağ sunucusu network server
ağ yöneticisi network manager
ağ yöneticisi network administrator
ağ yöneticisi network manager
ağ yöneticisi network administrator
ağ yönetim bölgesi network domain
ağ yönetimi network administration
ağ yönetimi network management
ağ, şebeke network
ağa (yapılı) bilgisayar network computer
ağa bağlı yazıcı network printer
ağa erişim noktası network access point
Ağaç (veri yapısı) tree
ağaç ağ tree network
ağaç sergi, ağaç görünümü tree view
ağaç topolojisi tree topology
ağaç türü arama tree search
ağaç yapılı ağ tree network
ağaç yapısında arama tree search
adamak dedicate
Adamak dedicate
adamak, kesinlemek, eylemek Commit
adanmış dedicated
adanmış bellek committed memory
Adanmış, özgü, amaca özel Dedicated
adlandırma kuralları naming convention
adlandırılmış iletim yolu (programlar arası) named pipe
ağlararası internetworking
Adres address
adres address
adres alanı address field
Adres aritmetiği address arithmetic
adres ayırıcısı, adres ayracı address separator
adres biçemi address format
adres çözücü address decoder
adres çözümleme address resolution
adres çözümleme protokolü address resolution protocol (arp)
adres değişmezi address constant
adres değiştirme address modification
adres dönüştürme address conversion
adres dönüştürme address conversion
adres dönüştürme address translation
adres gurubu address group
adres listesi address list
adres maskesi address mask
adres mektup birleştirme mail merge
adres suistimali, kötükullanım address spoofing
adres sınıfı address class
adres süzgeçleme address filtering
adres uzayı address space
adres yazmacı address register
adres yolu address bus
adres yolu address bus
adres üretimi, adres oluşturma address generation
adres yönetimi address administration
adresle geçirme pass by address
adresleme addressing
Adresleme addressing
adresleme (kural dışılık) hatası addressing exception
adresleme alanı addressing field
Adresleme biçemi addressing format
adresleme kipi addressing mode
adreslenebilen yatay (dikey) konum addressable horizontal (vertical) position
adreslenen, alıcı addressee
adreslenir bellek addressable memory
adreslenir nokta addressable point
adreslenir yazmaç addressable register
Adreslenir, adreslenebilir addressable
adsız unnamed
Adsız Untitled
adsız, başlıksız untitled
adım step
adım step
adım adım single-step
adım adım step-by-step
Adım adım Step by step
adım adım işleme step-by-step operation
adım adım işletme single-step operation
adım boyu step size
Adım izlence dili (çiziştirme dili) scripting language
adımlı kontrol birimi step controller
ağın kertesi rank of a network
ağır çekim slow motion
ağır çekim slow motion
Ağır işe uygun,Yoğun Kullanılan,çok dayanıklı Heavy-Duty
ağırlık işlevi weight function
ağırlık katsayısı weighting coefficient
ağırlıklandırma weighting
ağırlıklı kod weighted code
ağırlıklı ortalama weighted mean
aidat, işletim payı royalty
ak kara black-and-white
akma, akıtma, akıtma scrolling
aksaklığa dayanıklı fault tolerant
aksaklık fault
aksaklık breakdown
aksaklık fault
aksaklık süresi, bozuk kalma süresi, işlevsizlik süresi down-time
aksaklık, duraksatma, bozulma breakdown
aksamaya bağışık, bozulma korumalı fail-safe
aktarmak, aktarım transfer
aktarmasız hat nonswitched line
aktarıcılık transmittivity
aktarım transfer
aktarım hızı transfer rate
aktarım işlevi transfer function
aktarım süresi transfer time
aktarım sözdizimi, aktarım sentaksı transfer syntax
aktif olmayan düğüm inactive node
aktif olmayan pencere inactive window
aktif tehdit active threat
akustik bağlaşım acoustic coupling
akustik bağlaşımlı modem acoustic coupler modem
akustik yükseltici acoustic amplifier
akü battery
Akı, katar, sürü stream
akıllı ağ intelligent network
akıllı ağ geçidi smart gateway
akıllı alet intelligent instrument
akıllı algılayıcı smart sensor
akıllı anten smart antenna
akıllı arayüz intelligent interface
akıllı aygıt smart device
akıllı ev smart home
akıllı ev intelligent home
akıllı kart smart card
akıllı kart smart card
akıllı kart okuyucu smart card reader
akıllı kart, mikrodevre kartı microcircuit card
akıllı kontrol intelligent control
akıllı malzeme smart material
akıllı pil smart battery
akıllı pil sürücüsü, smart battery driver
akıllı priz intelligent electrical outlet
akıllı robot intelligent robot
akıllı tırnak imi smart quotation mark
akıllı tırnak imi smart quotation mark
akıllı tırnaklar smart quotes
akıllı tırnaklar, akıllı tırnak imi smart quotes
Akıllı Uçbirim, Programlanır Uçbirim Intelligent Terminal
akıllı veritabanı intelligent database
akıllı üstlenici intelligent agent
akım current
akım stream
akım (geri) dönüş yolu return path
akımölçer, ampermetre ammeter
akıtma çubuğu scroll bar
akıtma tekerciği scroll wheel
akıtma tuşu, akıtma tuşu scrolling key
akıtma, duraksız iletim, duraksız okuma, duraksız işlem streaming
akıtmalı audio, duraksız audio yayını streaming audio
akıtmalı menü scrolling menu
akıtmalı video yayını streaming video
akış açısı angle of flow
akış çizeneği flowchart
akış çizenek simgesi flowchart symbol
akış çizimi flowchart
akış çizimi flow chart
akış denetimi flow control
akış temposu, ilerleme ritmi pacing
akış yönü flow direction
akış, akmak flow
akış, akmak flow
akışkan fluid
Akışkan fluid
Al-getir fetch
alacak hesabı accounts receivable
alacalı gürültü, benek gürültüsü speckle noise
alacalılık, beneklilik speckle
alan field
alan area
Alan ad sunucu domain name server (dns)
Alan adı domain name
alan algılayıcısı field sensor
Alan analizi, problem analizi domain analysis
alan araştırması field research
alan ayracı field separator
alan boyu field length
alan çizgesi area chart
alan derinliği depth of field
alan frekansı field frequency
alan imi field mark
alan kuvveti field strength
alan tanımı field definition
alan verileri field data
alan, bölge, yüzey ölçümü area
alarm rölesi alarm relay
Alet, aygıt instrument
alfa-beta algoritması alpha-beta algorithm
alfabetik (abecesel) damga alphabetic character
alfabetik (abecesel) kod alphabetic code
alfabetik (abecesel) sözcük alphabetic word
alfabetik dizgi alphabetic string
alfabetik, abecesel, alfabesel alphabetic
alfasayısal karakter, abecesayısal karakter alphanumeric character
alfasayısal sıralama alphanumeric sort
alfasayısal veri alphanumeric data
Algoritma algorithm
algoritma bilimi algorithmics
algoritma, Harzemli Yolu algorithm
algoritmik çözüm algorithmic solution
algoritmik dil algorithmic language
Algılama, algı perception
algılamak sense
Algılamak Perceive
algılamak sense
algılanabilir, sezimlenebilir detectable
algılanan renk perceived color
algılanır detectable
algılayıcı sensor
algılayıcı alet, sezici alet detecting instrument
algılayıcı devre sensing circuitry
algılayıcı dizilimi sensor array
algılayıcı tümleştirme, duyucu tümleştirme sensor fusion
algılayıcı verileri sensor data
algılayıcı, duyucu sensor
algılayıcılara dayalı sistem sensor-based system
algılayıcılı eldiven sensor glove
algılayıcılı robot sensor-based robot
algısal perceptual
algısal benzerlik perceptual similarity
algısal veriler perceptual data
Almak Get
almak receive
almak get
almaşan evirmeli kodlama alternating mark inversion, ami
almaşık akım devresi, aa devresi ac circuit
almaşık seri alternating series
almaşık/dalgalı akım(aa) bağdaştırıcısı ac adapter
almaşık/doğru akım (aa/da) çevirici ac/dc converter
Alt child
alt bottom
alt child
alt ağ subnet
alt bölmeli subsplit
alt bölüt, alt kesim child segment
alt dizin child directory
alt düğüm child node
Alt Düzey Low Level
Alt Düzey Dil Low level Language
alt düzey dil low-level language
Alt Düzey Gösterim Low Level Representation
Alt Gr tuşu Alt Gr key
alt kenar boşluğu bottom margin
alt menu child menu
Alt menü Submenu
alt menü submenu
Alt Sınır Lower Bound
Alt Sınır Lower Limit
alt süreç, üretilen süreç (izlence), yavru süreç child process
Alt tire underscore
Alt tuşu Alt key
alt tuşu alt key
alt uç low end
Alt Uç, alt taraf, geri taraf Low End
Alt Üçgenel Matris Lower Triangular Matrix
alt- sub-
alt- sub-
Alt-adres subaddress
alta sıralama, altta olma subordination
altağ subnet
altağ adresi subnet address
altağ maskesi subnet mask
altağaç subtree
altbant kodlaması subband coding
altbirim subunit
altçizge subgraph
altçizgi, altını çizmek underscore
altçizgi, altını çizmek underline
altdizin subdirectory
altdizin subdirectory
altkanal subchannel
altküme subset
altküme subset
altlık footing
altmatris submatrix
altprogram subprogram
altprogram subroutine
altprogram kitaplığı, yordam kitaplığı procedure library
altsimge subscript
altsimge subscript
altsimgeli subscripted
Altsimgeli değişken subscripted variable
altsistem subsystem
altsınıf subclass
alttan üste, tabandan tepeye bottom-up
alttaşıyıcı subcarrier
altuzay subspace
Altyapı Infrastructure
altılı sextet
altını çizmek, altı çizili, underline
altyordam, altprogram subroutine
altörneklem subsample
Alıcı recipient
alıcı acceptor
alıcı addressee
alıcı receiver
alıcı sink
alıcı disket, hedef disket target diskette
alıcı gürültüsü receiver noise
alıcı verici transceiver
Alıcı, almaç receiver
alıcı-verici transceiver
alıcının eşzamanlanması receiver synchronization
alıkoyma, saklanıp kalma retention
Alınan, alış reception
alındı receipt
alındı receipt
alındı acknowledgement
alındı (kod) karakteri, alındı damgası acknowledge character
alındı bildirimi receipt notification
alındı damgası acknowledge character
alındı zaman aşımı acknowledge timeout
alındı, onay acknowledgement (ack)
alındılamak acknowledge
alındılamak, alındı onaylamak acknowledge
alıntı kütüğü token file
Alırlık receptivity
alış arabelleği receive buffer
alış bacağı receive leg
alış gücü received power
alış modemi receive modem
Alış, alıştaki Receive
alışa hazır receiver ready
alışa hazır değil receiver not ready
alışta zaman aşımı receive time-out
alıştaki taşma receive overrun
alıştırma exercise
alıştırma dönemi early-failure period
alışveriş robotu intelligent shopping agent
alışveriş robotu shopping robot
alışveriş sepeti shopping cart
alışveriş sepeti shopping cart
amaç purpose
amaç dil object language
amaç dil, hedef dil object language
amaç dil, hedef dil target language
amaç işlevi objective function
amaç program object program
amaç program object code
amaç program object program
Amaç, hedef purpose
amatör radyo bandı amateur frequency band
Amerikan bilgi-değişim standart kodu american standart code for information interchange (ascii)
amerikan ulusal standartlar enstitüsü american national standards institute (ansi)
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü American National Standards Institute
amper-saat ölçer ampere-hour meter
ampirik kural rule of thumb
An, olum, olgu Instance
Ana Main
ana major
ana master
ana main
ana bant baseband
ana bant, taban bant baseband
ana bellek main storage
ana bellek main storage
ana bellek main memory
ana bellek primary memory
ana bilgisayar arayüzü host interface
ana bilgisayar dili host language
ana bilgisayar düğümü host node
ana bilgisayar güvenlik duvarı host-based firewall
ana bilgisayar veritabanı host database
ana bilgisayar, hizmet bilgisayarı, sunucu bilgisayar host computer
ana bilgisayarda yürütülen program host application program
ana Boole işlevleri primary Boolean functions
ana bölüm main body
ana bölüt main segment
ana çevrim kartı mainboard
ana çizgiler outline
ana dağıtım çerçevesi main distribution frame
Ana Denetim Programı Master Control Program (MCP)
ana dizin home directory
ana dosya master file
ana düğüm master node
ana içerik macrocontent
ana işlem birimi central processing unit
ana işlem birimi, merkezi işlem birimi central processing unit
ana işlev main function
ana kablo trunk cable(ESCON)
ana kart mainboard
Ana Kart Motherboard
Ana Kart Mainboard
ana kontrol birimi main control unit
ana kopya master copy
ana menü main menu
ana pencere main window
ana program main program
ana renkler primary colors
Ana Saat Master Clock
ana salınıcı master oscillator
ana sayfa master page
ana sistem host system
ana sürücü master drive
Ana Yuva Home Slot
Ana Önyükleme (Tutanağı) Master Boot Record
Ana, bellibaşlı principal
Ana, Büyük, Birincil Major
anabilgisayar mainframe
Anaçatı bilgisayar Mainframe
anadil native language
anahtar key
anahtar (şifre kodu) üretimi key generation
anahtar alanı key field
anahtar dağıtım merkezi key distribution center
anahtar renk chroma-key color
anahtar sigorta switch fuse
anahtar sıralı erişim keyed sequential access
anahtar sözcük keyword
Anahtar Sözcük Keyword
anahtar sözcükle arama keyword search
anahtar teslimi turn-key
anahtar teslimi, kullanıma hazır teslim turn-key
anahtar yükleyici key loader
anahtarlama switching
anahtarlama switching
anahtarlama değişkeni switching variable
anahtarlama hızı switching rate
anahtarlama işlemcisi switching processor
anahtarlama işlevi switching function
anahtarlama matrisi switching matrix
anahtarlama merkezi switching center
anahtarlama sinyali switching signal
anahtarlama süresi switching time
anahtarlama tertibatı switchgear
anahtarlamak relay
anahtarlamalı ağ dial-up network
anahtarlamalı ağ switched network
anahtarlamalı düzenleşim switched configuration
anahtarlamalı hat switched line
anahtarlamalı hat switched line
anahtarlanmış bağlantı switched connection
anahtarlanmış link switched link
anahtarlayıcı switcher
anahtarlı sıralama key sorting
Anahtarlı tablo hash table
anahtarlı uzatma kablosu power strip
analitik model analytical model
analitik tanıt, çözümsel kanıt analytic proof
analog bilgisayar, örneksel bilgisayar analog computer
analog çizici analog plotter
analog giriş analog input
analog giriş verileri analog input data
analog görüntüleyici, analog ekran analog monitor
analog gösterim analog representation
analog iletim analog transmission
analog video analog video
Anayol Highway
anayol highway
andaç geçirme token passing
andaç, jeton token
andaçlı halka, jetonlu halka token ring
ani gerilim atağı, gerilim sıçraması voltage spike
ani voltaj yükselmesi spike
ani voltaj yükselmesi, cayırtı, ani vurum spike
ani vurum katarı spike train
ani vurum katarı, taşan trafik spillover traffic
ankastre alet, gömme alet flush-mounted instrument
Anlam Meaning
anlambilim semantics
anlambilim semantics
anlambilimsel ağ semantic network
anlambilimsel hata semantic error
anlamlı basamak yitimi significance loss
anlamlı şifre significant code
anlamlılık, ağırlık significance
anlamsal semantic
anlamsız veri garbage
anlamı açık olmayan, muğlak ambiguous
anlatım expression
anlaşma handshake
anlık (sorgu) adhoc (query)
Anlık Değer Instantaneous Value
Anlık durum görüntü dökümü, şipşak döküm snapshot dump
Anlık durum görüntüsü snapshot
anlık erişim immediate access
anlık veri immediate data
anlık örnekleme instantaneous sampling
Anlık, anında Instantaneous
anma çıkış gücü rated output power
anma değeri rated value
anma değeri nominal value
anma doğruluğu rated accuracy
anma frekansı rated frequency
anma gerilimi rated voltage
anma kullanım oranı rated duty cycle
anonim, adsız, kimlik belirtmeyen anonymous
anten, verici antenna
antet letterhead
antet Letterhead
anuyumlu synchronous
anıklık, elverişlilik, yeteneklilik, istidat aptitude
anımsatıcı mnemonic
anımsatıcı reminder
Anımsatıcı Mnemonic
anında on the fly
anında bilgilendirilme immediate notification
anında durdurmak hard stop
anında erişim instantaneous access
anında yararlanırlık instantaneous availability
Anında Yardım Hattı, Yardım Hattı Hotline
apaçık çözüm, değersiz çözüm trivial solution
apple iletişim protokolu appletalk
ara intermediate
Ara (yazılım sürümü) Interim
ara çubuğu space bar
ara çubuğu, boşluk çubuğu space bar
ara donatım intermediate equipment
Ara Frekans If Frequency
ara frekans intermediate frequency
Ara Frekans Bant Genişliği If Bandwidth
ara kablo, bağlantı kablosu patch cord
ara sistem intermediate system
ara taşıyıcılı frekans modülasyonu subcarrier frequency modulation
ara ve değiştir search and replace
ara, uzaklık distance
ara-gir (ya da aramalı arasında dial-up
ara-gir ağ dial-up networking
ara-gir hat dial-up line
Arabağlantı Interconnection
arabağlantı kablosu interconnection cable
Arabağlantılamak Interconnect
arabelleğe alma buffering
arabellek buffer
arabellek buffer
arabellekli ağ buffered network
arabirim interface
Arabul Lookup
Arabul (Başvuru) Çizelgesi Lookup Table
araç Tool
araç tool
araç instrument
Araç çubuğu Toolbar
araç çubuğu toolbar
araç kutusu toolbox
Araç Kutusu Tool Box
araç kutusu toolbox
Araç paleti Tool palette
araç takımı toolkit
aracı agent
Aracı Yazılım Middleware
Aradeğerleme Interpolation
arakesit intersection
Arakesit, Kesişim Intersection
aralama miktarı separation criterion
aralık gap
aralık interval
Aralık Interval
aralık bırakma spacing
aralık bırakma spacing
aralık genişliği gap width
aralık karakteri gap character
Aralık Zamanlayıcısı, sure Zamanlayıcısı Interval Timer
Aralık, açıklık Gap
aralıklı antenler spaced antennae
Aralıklı çalışma intermittent duty
Aralıklı, Kesintili, aralarla Intermittent
aralıksız liste compact list
aralıksız, derlitoplu, tıkız compact
arama lookup
arama ağacı search tree
arama algoritması search algorithm
arama anahtarı search key
arama çevrimi search cycle
arama dizgisi search string
arama dizini, search directory
arama motoru sunucusu search engine server
arama motoru, arama programı search engine
arama süresi search time
arama sözcüğü search word
arama yolu search path
arama yolu search path
Arama yönü Search direction
arama yönü search direction
aramak search
aramak search
aramak seek
aramalı bağlantı dial-up connection
aramalı erişim dial access
aramalı hat dialed line
aramalı hat, çevirmeli hat dial-up line
aramalı hizmetler dial-up service
aramalı modem, çevirmeli modem dial-up modem
aranan sözcük search word
Arap sayıları Arabic numbers
araya eklemek insert
araya girme intervention
Araya Girme, karışma Intervention
araya sokma tuşu insert key
Araya Sokma, Sokma Insertion
arayüz belirtimi interface specification
arayüz kontrolü interface control
arayüz sistemi interface system
arayüz testi interface testing
Arayüz Uyarlayıcısı Interface Adapter
arayüz yazılımı interface software
ardcı trailer
ardniyetli, kötü niyetli, habis, kötücül Malicious
ardıl successor
ardıştırma, sıralama, sıralılığın korunması sequencing
ardıştırıcı, dizileştirici sequencer
ardışık sequential
ardışık consecutive
ardışık arama sequential search
ardışık bellek sequential memory
ardışık bilgisayar sequential computer
ardışık devre sequential circuit
ardışık dosya serial file
ardışık dosya, toptan işlenen dosya sequential file
ardışık düzen pipeline
ardışık erişim sequential access
ardışık erişimli bellek sequential access memory
ardışık işlem, sequential operation
ardışık işleme sequential processing
ardışık kodlama sequential coding
ardışık kontrol sequential control
ardışık mantık öğesi sequential logic element
ardışık program sequential program
ardışık sistem sequential system
ardışık sınama sequential test
ardışık toplama, seri toplama serial addition
ardışık toplayıcı, seri toplayıcı serial adder
ardışık yaklaşıklama successive approximation
ardışık yürütüm sequential execution
ardışım sayısı sequence number
ardışımlayıcı sequencer
ardışımlık uyumu sequential cohesion
aritmetik arithmetic
Aritmetik arithmetic
aritmetik (işlem) yazmacı arithmetic register
aritmetik işlem birimi arithmetic unit (AU)
aritmetik seri arithmetic series
aritmetik-mantık birimi arithmetic logic unit (alu)
aritmetiksel kaydırma arithmetic shift
arka uç, geri uç backend
arka, ters, sırt back
arkadan aydınlatmalı backlighted
arkadan aydınlatmalı backlit
arkadan aydınlatmalı backlighted
arkaya göndermek Send to back
arma alias
art takı gösterimi postfix notation
art tutanak trailer record
Art-takı (son-takı) gösterimi reverse polish notation
artalan background
artalan işi background job
artan ascending
artan sıra ascending order
artan sıralama, küçükten büyüğe sıralama ascending sort
artan, büyüyen, yükselen (sıralama) ascending
artbilgi trailer
artetiket trailer label
artma miktarı increment
arttıran yapay değişken slack variable
artı geribesleme positive feedback
artı imi plus sign
artı imi, + plus sign
artı uç positive terminal
artı vurum positive pulse
artık bilgi redundant information
artık kısıt redundant constraint
artık satır orphan line
artık yan bant vestigial sideband
Artık, tek kalan, sahipsiz, öksüz orphan
artıklı kod redundant code
artıklık redundancy
artıklık denetimi redundancy check
artıklıkla hata kontrolü redundancy check
Artım Yazmacı Increment Register
artımlı gösterim incremental representation
artımlı yedekleme incremental backup
artırma increment
artırmak increase
Artırmak, çoğaltmak Increase
Arılık, saflık purity
arıtma sanitizing
arıza malfunction
arıza arama, sorun yakalama troubleshooting
arıza tanı belleği keep-alive memory
arızalar arası ortalama süre mean time between failures
Arızaya (bozukluğa) dayanıklı bilgisayar fault-tolerant computer
Arızaya (bozulmaya) dayanıklılık fault tolerance
arşiv kitaplığı archive library
arşiv kütüğü, arşiv dosyası archival file
arşiv, belgelik archive
arşivde saklama, depolama archiving
Arşivsel saklama archival storage
asal eksen primary axis
asal sayı prime number
asal sayı prime number
ascıı karakteri Ascii character
asimetrik sayısal abone hattı asymmetric digital subscriber line (adsl)
askıdaki program suspended program
askıya almak suspend
aslına uygunluk authenticity
aslıyla aynılığını kanıtlama authentication
asma kamera, tepe kamerası overhead camera
asılı girinti hanging indent
asılı girinti, ters içerlek hanging indent
ata düğüm ancestor node
ata sınıf parent class
atama assignment
atama assignment (n)
atama deyimi assignment statement
atama deyimi assignment statement
atama işleci assignment operator
Atama, özgüleme, özgü kılma, tahsis etme allocation
atamak assign
atamak, vermek assign
Atamayı kaldırmak Unassign(to)
ateşleme açısı angle of ignition
atlama kablosu jumper
atlama komutu, zıplama komutu jump instruction
atlama uzaklığı skip distance
atlama yöresi skip area
atlamak skipping
atlamak skip
atlamak omit
atlamak jump
atlamak bypass
atlamak skip
atlayarak sınama leapfrog test
atm ağı atm network
atm hücresi atm cell
atmak discard
atmak, kullanımdan düşmek discard
atık dosya garbage file
atık toplama, döküntü temizleme garbage collection
Atık veri, kullanım dışı veri Garbage
avuç içi (bilgisayar) palmtop
avuçiçi bilgisayar palmtop computer
awk dili awk
ayak foot
ayak (foot çoğulu, bkz. foot) feet
ayak (ölçü) foot
ayar setting
Ayar tune
ayar tune
ayar noktası set point
ayar sacı shim
ayarlamak set
ayarlamak adjust
ayarlamak calibrate
Ayarlamak calibrate
ayarlamak, alet, ünite set
ayarlanır direnç adjustable resistor
ayarlanır sığaç adjustable capacitor
Ayarlayıcı adjuster
ayarlayıcı tuner
aydınlatma illumination
aydınlatıcı illuminant
aygıt device
Aygıt dizilme kutusu Juke Box
Aygıt gözleyici device monitor
aygıt kontrol karakteri device control character
aygıt simgesi device token
aygıt sürücü device driver
aygıt sürücüsü device driver
aygıt sürücüsü device driver
aygıta bağımlı device dependent
Aygıtsal tehlike equipment hazard
aygıttan bağımsız device independent
aygıttan bağımsız device independent
aykırılık, tutmazlık, eşleşmeme disparity
Ayna, Yansı Mirror
aynı satırda satırbaşı zero index carrier return
ayraç parenthesis
Ayraç, parantez parenthesis
ayrı, ayırmak separate
ayrıcalık privilege
ayrıcalık privilege
ayrıcalıklı komut privileged instruction
ayrıcalıklı kullanıcı privileged user
ayrıcalıklı kullanıcı superuser
Ayrık discrete
ayrık discrete
ayrık benzetim discrete simulation
ayrık bileşen discrete component
ayrık değişken discrete variable
ayrık durumlu sistem discrete-state system
ayrık gösterim discrete representation
ayrık kosinüs dönüşümü discrete cosine transform
ayrık küme discrete set
ayrık olaylı sayısal benzetim discrete-event digital simulation
ayrık rasgele değişken discrete random variable
ayrık seri discrete series
ayrık veri discrete data
ayrık veri türü discrete type
ayrık, kopuk, tek başına isolated
ayrıklık discreteness
ayrıklık, açıklık aperture
ayrılabilir (atanabilir) kaynak allocatable resource
ayrılabilir çokterimli separable polynomial
ayrılabilir kaynak allocatable resource
Ayrılma yönünde outbound
ayrılmış (atanmış) bellek allocated memory
ayrılmış dilim exploded pie
ayrım discrimination
ayrım çözümleme gap analysis
ayrım, ayrımlama (yeteneği) discrimination
ayrımsal mod girişimi differential-mode interference
Ayrıntı detail
ayrıntı detail
ayrıntı raporu detail report
ayrıntılı ad qualified name
ayrıntılı sistem analizi detailed system analysis
ayrıntılı tasarım detailed design
ayrıt haritası edge map
ayrıt imgesi edge image
ayrıt sezimi edge detection
Ayrıştırma, ayırma decomposition
ayrıştırmak parse
ayrıştırmak parse
ayrıştırıcı parser
ayrıştırılabilir süzgeç separable filter
ayrışık (kümeler) disjoint
ayıraç, ayırıcı separator
Ayırgan, dağıtıcı dispersive
ayırma eki sectionalizing joint
ayırma karakteri separating character
ayırmak detache
ayırmak reserve
ayırmak allocate
ayırmak, atamak, özgülemek Allocate
ayırmak, ayrı separate
Ayırmak, ayrıştırmak decouple
ayırtaç işlevi discriminant function
ayırtaç, ayırtaç, ayırtaç devresi discriminator
Ayırtım disjunction
ayırıcı separator
ayırıcı anahtar switch-disconnector
ayırıcı özellik, karakteristik, belirleyici nitelik characteristic
ayırıcı, dağıtıcı, dallandırıcı, yatay ayırma işlemi splitter
azalan descending
azalan sıra descending order
azalma miktarı decrement
azalmayan işlev nondecreasing function
azaltmak decrease (to)
azaltmak decrement
Azaltmak, (değer) düşürmek decrease
azalım miktarı decrement
Azduyarlılık, Doğruluktan Sapma Inaccuracy
azimut, ufuk açısı azimuth
azınlığa gönderim narrowcasting
aşağı down
aşağı akım downstream
aşağı ok down arrow
aşağı ok down arrow
aşağı yönde, akı yönünde downstream
aşağıdan yukarıya ayrıştırma bottom-up parsing
aşağıdan yukarıya programlama bottom-up programming
aşama milestone
aşamalı progressive
Aşamalı düzenleme, adımlı gelişme progressive
aşamalı kodlama, geliştirerek programlama progressive coding
aşamalı olasılık oranı testi sequential probability ratio test
aşamalı tarama progressive scanner
aşkın işlev transcendental function
aşma overshoot
aşı programı vaccine program
aşırı iletkenlik superconductivity
aşırı kırılma super-refraction
Aşırı uç, uçdeğer extreme
aşırı yükleme, aşırı yük overload
bacak uyumlu pin compatible
bacak, iğne pin
bağ link
Bağ alanı (veri yapıları) link field
bağ çözmek unlink
Bağ Düzenleyici Linkage Editor
Bağ Düzenleyici, Bağlayıcı (amaç kod) Linker
Bağdaşmayan, Uyuşmayan Incompatible
bağdaştırıcı adapter
bağdaşırlık, uyumluluk compatibility
bağlam context
bağlam duyarsız context-free
Bağlam İçinde Anahtar-Sözcük Dizini Keyword In Context (Kwic) Index
bağlama adresi link address
bağlama duyarlı context sensitive
bağlamak bind
bağlamak attach (hardware)
bağlamak link
bağlamak connect
Bağlamak bind
bağlamak, iliştirmek, eklemek Attach
bağlamak, tanıtmak, takmak mount
bağlamla tanımlama definition by context
bağlamsal menü, yerel menü pop-up menu
bağlamsal pencere pop-up window
bağlamsal yardım contextual help
Bağlanma protokolu link protocol
Bağlantı Linkage
bağlantı attachment (hardware)
bağlantı link
bağlantı linkage
bağlantı connection
bağlantı çözmek unbind
bağlantı kesme breaking link
Bağlantı kesmek disconnect
bağlantı kutusu junction box
bağlantı kutusu terminal box
bağlantı panosu patch panel
bağlantı, aksesuar, eklenti Attachment
Bağlantılı metin aktarım protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
Bağlantılı metin bağı hypertext link
Bağlantılı metin işaretleme dili Hypertext Markup Language (html)
bağlantılı metinde atlama, üstmetinden atlama hypertext jump
bağlantının kesildiği evre disconnected phase
bağlantısız devre nonconnected network
bağlantısız durum disconnected state
bağlantıyı kaldırma demount
bağlantıyı kaldırma, sökme demount
bağlantıyı kesmek disconnect
bağlanım regression
bağlanım analizi regression analysis
bağlanırlık connectivity
bağlayıcı connector
bağlaştırıcı coupler
bağlaşım coupling
bağlaşımı koparma decoupling
bağlı liste linked list
bağlı nesne linked object
bağlı site linked site
bağıl adres relative address
bağıl devinim relative movement
bağıl güç düzeyi relative power level
bağıl hata relative error
bağıl kesinlik relative precision
bağıl komut relative instruction
bağıl vektör relative vector
bağıl vektör incremental vector
bağıl yanlılık relative bias
Bağıl, göreli, göreceli relative
bağımlı dependent
bağımlı değişken dependent variable
bağımlı dosya slave file
bağımlı kip slave mode
bağımlı olay dependent event
bağımlı terminal slave station
bağımlı uçbirim tributary station
bağımlı uçbirim slave station
Bağımlılık dependency
Bağımsız Independent
bağımsız independent
bağımsız değişken argument
bağımsız değişken independent variable
bağımsız denemeler independent trials
Bağımsız görüntü sprite
bağımsız iş istasyonu stand-alone workstation
bağımsız işleme stand-alone processing
bağımsız olaylar independent events
bağımsız sistem stand-alone system
Bağıntı, ilişki (matematiksel) relation
bakmak, başvurmak refer
bakım maintenance
Bakım Maintenance
Bakım Gerektirmeyen Maintenance-Free
bakım hattı service line
bakım iletisi service message
bakım kipi service mode
bakım programı maintenance plan
bakım servisine alma maintenance bypass
bakım sınaması maintenance test
bakım süresi maintenance time
bakımlar arası ortalama süre mean time between maintenance
bakış açısı viewpoint
Bakış noktası, bakış açısı viewpoint
bakışım, simetri symmetry
bakışımlı symmetric
bakışımlı akış symmetric flow
bakışımlı dağılım symmetric distribution
bakışımlı fark symmetric difference
bakışımlı iki kapılı devre symmetrical two-port-network
bakışımlı işlev symmetric function
bakışımlı kanal symmetric channel
bakışımlı liste symmetric list
bakışımlı matris symmetric matrix
bakışımlı öğe symmetric element
bakışımlı şekiller symmetric figures
bakışımlı şifre symmetric cipher
bakışımlı, simetrik symmetric
bakışımsız asymmetric
bakışımsız ilişki asymmetric relation
bakışımsız, asimetrik Asymmetric
bakışımsızlık, asimetri Asymmetry
balon, konuşma balonu (grafik simge) balloon
bandı boşa almak unload tape
bant band
bant genişliği bandwidth
bant genişliği bandwidth
bant, kuşak, şerit band
bantdışı imleşim out-of-band signaling
bantiçi imleşim in-band signaling
banttan yayın delayed broadcast
basamak eylemi step action
basamak işlevi step function
basamak tepkisi step response
basamaklamak cascade
basamaklamak cascade
Basamaksal büyüklük, büyüklük kertesi order of magnitude
BASIC (programlama dili) Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code
basic programlama dili beginner's all-purpose symbolic instruction code (basic)
basit kapalı eğri simple closed curve
baskı arabelleği print buffer
baskı devre printed circuit
baskı devre kartı printed circuit board
baskı dosyası print file
baskı işi print job
baskı kontrol karakteri print control character
baskı kuyruğu print spooler
baskı kuyruğu print queue
baskı niteliğ print quality
baskı sayfa düzeni print layout
baskı yöneticisi print manager
baskı ön izleme Print preview
baskı öncesi prepress
baskı öncesi, baskı örneği prepress
baskın, temel, başat dominant
basma düğmeli anahtar pushbutton switch
basma düğmesi pushbutton
basmak press
basmak, basım press
bastırma yitimi suppression loss
basılamaz karakter nonprintable character
basılamaz karakterler non-printing characters
basılı form printed form
basılı kopya hard copy
basılı tutmak hold down (re:mouse button or key)
Basılı Tutmak Hold Down
Basılır (görünür) karakter printable character
basım edition
basım ortamı print media
basınç anahtarı, basınç denetimli anahtar pressure-activated switch
Basınç duyarlı pressure sensitive
Basınçölçer barometer
baud baud
baud hızı baud rate
Baudot kodu baudot code
bayrak flag (noun)
bayrak biti, etiket biti tag bit
bayrak kaldırma flag (verb)
bayrak yazmacı, durum yazmacı flag register
bayrak, bayraklamak, flag
bayt ardışım tamlığı octet sequence integrity
bayt zamanlama işareti octet timing signal
bayır, gradyan gradient
Bazı some
Bazı Some
baş aşağı upside down
Baş aşağı Upside down
baş harfler (bir ismin) initials
Baş Konum Tuşu, Başa Getirme Tuşu Home Key
baş noktaya dönüş vertical retrace
Başa gerileme, başlangıca dönüş rollback
başabaş noktası break-even point
başaramama fail
başarılı çağrı successful call
başarım performance
Başarım adımı (kilometre taşı) Milestone
başarım düzeyi measure of performance
başarım gözlemcisi performance monitor
başarım hedefi performance objective
başarım isterleri performance requirements
başarım sayısı, kalite ölçüsü figure of merit
başarım sınaması performance testing
başarım ölçümü performance measurement
başarım ölçütleri performance criteria
başarım, performans performance
başarısız olmak fail
Başarısızlık, aksama, bozukluk, hata failure
başat frekans dominant frequency
başat kip dominant mode
başla-dur iletim start-stop transmission
başla-dur karakteri start-stop character
başlama adresi start address
başlama noktasından yönlendirme, kaynak yönlendirmesi source routing
başlama, başlangıç start
başlangıç initial
başlangıç ayarları initial setup
Başlangıç Ayarları Initial Setup
başlangıç biti start bit
başlangıç durumuna getirmek initialize
başlangıç ekranı startup screen
başlangıç ekranı startup screen
Başlangıç Koşulu Initial Condition
Başlatma disketi Startup disk
başlatma testi startup testing
başlatma yordamı yükleyicisi bootstrap loader
Başlatmak Initiate
başlatmak launch(to)
başlatmak initiate
başlatıcı initiator
Başlık Heading
Başlık Header
başlık heading
Başlık Title
başlık caption
başlık başı karakteri start-of-heading character
başlık bilgisi header information
başlık çubuğu title bar
başlık çubuğu title bar
başlık etiketi header label
başlık sayfası banner page
Başlık sayfası Title Page
başlık tutanağı header record
baştan (güç keserek/aygıt kapatarak) başlatma cold start
baştan başlayarak geçme preorder (traversal)
başucu, zenit zenith
başvuru belgesi reference document
Başvuru Kitabı User's Reference
başvuru sayfası response page
başvuru, ilgi reference
Beklentisel (önceden) ara belleğe alma anticipatory buffering
Beklentisel sayfalama anticipatory paging
Beklentisel, nedensel olmayan anticipatory
bekleterek baskı spool printing
bekletici, kuyruklayıcı, bekletici spooler
bekletmeli baskı, kuyruk dosyası spool printing
bel bağlanırlık, güvenilebilirlik dependability
bel verme Sözlükten çıkartılsın OK sag
belge adı document name
Belge Değiştokuş Mimarisi Document Interchange Architecture
Belge doğruluğunu sağlamak Proofing a document
belge dosyası document file
belge haritası document map
belge hazırlayıcı, belge yazarı document author
Belge Içerik Mimarisi Document Contents Architecture
belge kaynaştırma document merge
belge kitaplığı document library
belge kitaplığı, belgelik document library
belge merkezli, belge tabanlı document-centric
belge mimarisi document architecture
belge okuyucu (aygıt) document reader
Belge oluşturucu, belge yaratıcı document creator
belge toparlama document assembly
belge yönetim yazılımı document manager
belgeleme şeması documentation tree
belgeleme, dokümantasyon documentation
belgenin (hazırlanış, sunuluş) biçimi document style
belgenin başı top-of-document
belirlenimci ağ deterministic network
belirlenimci olmayan ağ nondeterministic network
Belirsizlik, muğlaklık ambiguity
belirtik, açık explicit
belirtim ağacı specification tree
belit, varsayım axiom
belitsel sistem, varsayımsal sistem axiomatic system
belitsel, varsayımsal axiomatic
belleği derleyip toplama memory compaction
Bellek Adres Yazmacı Memory Address Register
bellek alanını serbest bırakma memory deallocation
bellek atama storage area
bellek atama, belleğe yerleştirme storage allocation
bellek bant genişliği memory bandwidth
bellek büyütme kartı memory expansion board
bellek haritalı giriş çıkış memory mapped I/O
Bellek Haritalı Giriş Çıkış Memory Mapped I/O
Bellek Haritası Memory Map
bellek havuzu storage pool
bellek kartı memory board
bellek matrisi memory array
bellek parçalanması storage fragmentation
bellek sayfası memory page
bellek sığası memory capacity
bellek sığası storage capacity
bellek sığası, birikim sığası storage size
bellek yapısı storage structure
Bellek yerleşim haritası memory map
bellek yongası memory chip
bellek yuvası memory bank
bellek yönetim programı memory management program
bellekte yerleşik program memory-resident program
benek bozulması spot distortion
benek çapı spot size
Benek parıldaması (ekran) blooming
beni oku dosyası readme file
benzerliğe dayalı öğrenme similarity-based learning
benzetim yapmak simulate
benzetimli tavlama simulated annealing
benzeş matrisler similar matrices
benzeştirmek, benzetim yapmak simulate
besleme basıncı supply pressure
beta sınaması, (kullanım öncesi) ikinci sınama beta test
beta sürümü, (kullanım öncesi) ikinci sürüm beta version, b version
betimleyici istatistikler descriptive statistics
beyaz boşluk, aralıklama karakteri whitespace
beyaz fonlu ekran paper-white monitor
beyaz gürültü white noise
beyaz kutu modeli, yapısal model white-box model
beyaz sayfalar white pages
beyaz ışınım white radiation
beyazlatıcı süzgeç whitening filter
beyin takımı think-tank
Biçemi sabit, değişmez biçemli fixed format
biçim katsayısı form factor
biçimlenmemiş, formatlanmamış unformatted
biçimsel mantık formal logic
bildiri mesaj kutusu notification dialogue box
bildiri mesajı notification message
bildirim deyimi, bildirimsel (programlama dili) declarative
bildirim, direktif, talimat directive
bildirime dayalı bilgi declarative knowledge
bildirimsel (programlama) dil declarative language
bildirimsel programlama declarative programming
bileşen olasılık yoğunluk işlevi, marjinal olasılık yoğunluk işlevi marginal probability density function
Bileşik Belge Mimarisi Compound Document Architecture
bilgi ağı information network
bilgi aktarımı information transfer
bilgi alışveriş biçemi interchange format
bilgi alışveriş dosyası interchange file
Bilgi Anayolu, bilgi otoyolu Information Highway
bilgi avadanlığı, bilgi paketi information package
bilgi çağı information age
Bilgi Erişim, Bilgi geri Kazanım, Information Retrieval
bilgi haritası knowledge mapping
bilgi havuzu information repository
bilgi iletim hız birimi, baud Baud
bilgi istek mesajı request message
bilgi işlem noktası, site site
bilgi kaynağı information source
bilgi patlaması information explosion
bilgi sisteminin kötüye kullanımı information system abuse
bilgi tabanlı sistem knowledge system
bilgi tabanlı sistem knowledge based system
bilgi tabanı knowledge base
bilgi terminali information station
bilgi uzmanlık alanı knowledge domain
bilgi yoksulları information have nots
bilgi özkaynakları information resource
bilgilendirici veri tabanı informational database
bilginin ekranda akması, akıtılması scroll
bilginin yaşam çevrimi information life cycle
bilgisayar computer
Bilgisayar (bellek) Sözcüğü Machine Word
Bilgisayar ağlı (gerçekleştirme/uygulama) networking
bilgisayar aracılığıyla toplantı computer conferencing
bilgisayar arayüzü machine interface
bilgisayar bilimi computer science
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Computer Aided Education
Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM) Computer Aided Engineering
Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) Computer Aided Design
Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ) Computer Aided Manufacturing
bilgisayar donanım hatası machine error
bilgisayar merkezi computer center
bilgisayar suçu computer crime
bilgisayar türünden bağımsız Machine-independent
bilgisayar türüne bağımlı machine-dependent
bilgisayara uyarlamak computerize
Bilgisayarca Okunur Machine Readable
bilgisayarla işleme machine processing
Bilgisayarla Tümleşik Üretim (BTÜ) Computer Integrated Manufacturing
bilgisayarlı ofis computerized office
bilgisayarlı sayısal denetim computerized numerical control
bilgisayarın çökmesi system crash
bilinmeyen alıcı unknown recipient
bilinmeyen alıcı invalid recipient
bilinmeyen terminal unknown host
Bilişim Kuramı Information Theory
bilişim kuramı information theory
bilişim politikası information policy
bina dışı hat off-premise line
Bindirme, sırtında taşıma piggybacking
bindirmeli, üstünde, yer paylaşır overlay
binişme kırpışması interlace flicker
binişmeli tarama interlaced scan
binişmesiz tarama noninterlaced scanning
binlik basamak ayırıcı thousands separator
bir ağ sürücüsünün bağlantı tanımı mapping of a network drive
bir baytlı karakter multiple byte character
bir büyüklüğün sayısal değeri numerical value of a quantity
bir çağrıyı yönlendirmek route a call
bir diskte virüs aramak scan a disk for viruses
bir işareti ölçeklemek scale a signal
bir kerelik anahtar once-only key
bir kerelik parola, oturum parolası session password
bir kullanımlık parola, oturum parolası one-time password
bir mesaj yollamak send a message
bir sayfa aşağı page down
bir sayfa yukarı page up
bir yaz-çok oku, bir kere yazılır bellek write-once-read-many (worm)
birbirini dışlayan mutually exclusive
Birbirini Dışlayan Mutually Exclusive
birden çoğa one-to-many
birer birer öge işleme (ortaya çıkarma) enumeration
birikimli hata cumulative error
birikimli olasılık işlevi, dağılım işlevi distribution function
birim dürtü, Dirac dürtüsü unit pulse
Birim-işlem, hareket (muhasebe), işlembilgi transaction
birimcil matris unitary matrix
birimlere ayrıştırma modular decomposition
Birimlere Ayrıştırma Modularization
birimsel programlama modular programming
birimsel programlama modular programming
birinci kuşak bilgisayar first generation computer
birinci kuşak dosya father file
birincil anahtar major key
birincil anahtar primary key
birincil bellek, ana bellek primary storage
birincil sınama, öncü sınama, alfa sınaması alpha test
birincil terminal primary station
Birincil, ana, temel primary
Birkaç Değerli Mantık Multivalued Logic
Birkaç Değerli İşlev Multivalued Function
birletim, VE işlemi, mantıksal çarpım logical multiply
birleşik anahtar composite key
birleşik dağılım joint distribution
Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu Joint Photographic Experts Group (Jpeg)
Birleşik, birleşim noktası Joint
Birleşimsel çözümleme, katışımsal çözümleme combinatorial analysis
birleşimsel, katışımsal Combinatorial
birleştirerek sıralama merge sort
Birleştirerek Yazdırma Print Merge
birleştirme alanı join field
Birleştirmek, katmak, kaynaştırmak Merge
birlikte çalışan synergic
birlikte çalışırlık interworkability
birlikte işlerlik sınaması interoperability testing
birörnek aralıklı font uniformly spaced font
birörnek dağılım uniform distribution
birörnek nicemleme, eşit aralıklı nicemleme uniform quantization
birörnek olmayan nonuniform
birörnek olmayan nicemleme, tekdüze olmayan nicemleme nonuniform quantization
birörnek rasgele sayı, tekdüze rasgele sayı uniform random number
bit atlama hatası drop-out error
bit haritalı font, taramalı font raster font
bit, ikil, ikili sayamak Bit
bitince yerleşik kalan terminate and stay resident
Bitiriş anı, son gün, süre bitiş zamanı deadline
bitiş bayrağı completion flag
bitiş, sonuçlanma completion
bitişik açılar, komşu açılar adjacent angles
bitişik ardıl immediate successor
bitişik olmayan veri yapısı noncontiguous data structure
bitişik, komşu, yanaşık adjacent
bitişiklik, komşuluk, yanaşıklık adjacency
bitiştirilmiş alan concatenated field
bkz. abnormal end abend
bkz. absolute ABS()
bkz. accumulator ACC
bkz. accumulator-bus a-bus
bkz. acknowledge character ACK
bkz. Adobe Type Manager ATM
bkz. Advanced Interactive Execute AIX
bkz. Advanced Pear to Pear Networking APPN
bkz. Advanced Program to Program Communication APPC
bkz. Alternate ALT
bkz. alternating current AC
bkz. American National Standard Code for Information Interchange ASCII
bkz. American National Standards Institute ANSI
bkz. Application Programming Interface API
bkz. Arithmetic and logic unit ALU
bkz. Asynchronous Transmission Mode ATM
bkz. Automated Teller Machine ATM
bkz. Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code BASIC
bkz. binary digit bit
bkz. binary-coded decimal BCD
bkz. Bulletin Board Services BBS
bkz. Capital caps
bkz. carbon copy cc
bkz. cartridge tape cartridge
bkz. Cathode Ray Tube CRT
bkz. central processing unit CPU
bkz. Color Graphics Adapter CGA
bkz. combination box combo box
bkz. Common Programming Interface CPI
bkz. Common User Access CUA
bkz. Compact Disk CD
bkz. Compound Document Architecture CDA
bkz. Computer Aided Design CAD
bkz. Computer Aided Education CAE
bkz. Computer Aided Engineering CAE
bkz. Computer Aided Manufacturing CAM
bkz. Computer Based Training CBT
bkz. Computer Integrated Manufacturing CIM
bkz. critical path method CPM
bkz. cyclic redundancy check crc
bkz. data communucations equipment DCE
bkz. demonstration demo
bkz. Direct Access Storage Device, disk DASD
bkz. disk operating system DOS
bkz. Document Contents Architecture DCA
bkz. Document Interchange Architecture DIA
bkz. document of understanding DOU
bkz. Dynamic Data Exchange DDE
bkz. Dynamic Link Library DLL
bkz. Electronic Cash Register ECR
bkz. electronic mail e-mail
bkz. Enhanced Graphics Adapter EGA
bkz. Erasable Programmable Read Only Memory EPROM
bkz. Graphical User Interface GUI
bkz. hexadecimal hex
bkz. Local Area Network LAN
bkz. Musical Instruments Cerebral Interface MICI
bkz. Musical Instruments Digital Interface MIDI
bkz. Optical Character Recognition OCR
bkz. Paged Memory Management Unit PMMU
bkz. Point Of Sale POS
bkz. program temporary fix PTF
bkz. programmable read-only memory PROM
bkz. Random Access Memory RAM
bkz. Read Only Memory ROM
bkz. Revisable-Form Text RFT
bkz. Rich Text Format RTF
bkz. Simultaneous peripheral operations online spool
bkz. Small Computer System Interface SCSI
bkz. Structured Query Language SQL
bkz. Systems Application Architecture SAA
bkz. Systems Network Architecture SNA
bkz. Table of Contents TOC
bkz. Tagged Image File Format file TIFF
bkz. Video Graphics Adapter VGA
bkz. wide area network WAN
bkz.Terminate-and-Stay-Resident TSR
bkz.What You See Is What You Get WYSIWYG
Bkz: 1) administrative domain 2) advertisement ad
Bkz: 1) ante meridiem 2) Amplitude Modulation Am
Bkz: 1) binary synchronous communication, 2) binary symmetric channel Bsc
Bkz: 1) common application service elements, 2) computer aided software-engineering case
Bkz: 1) computer aided engineering, 2) computer aided education cae
Bkz: 1) computer-assisted teaching, 2) computer-aided testing 3) computer aided tomography cat
Bkz: 1) domain name server 2) dynamic name service DNS
Bkz: abnormal end Abend
Bkz: absolute address explicit address
Bkz: abstract windowing toolkit awt
Bkz: accelerator card accelerator board
Bkz: access control key pass key
Bkz: access control key privacy key
Bkz: access control list Acl
Bkz: access method access mode
Bkz: access path pathway
Bkz: access port access point
Bkz: access protocol access procedure
Bkz: access server network access server
Bkz: accumulator accumulator register
Bkz: accumulator-bus a-bus
Bkz: acknowledge character Ack
Bkz: Active Hub Multiport Repeater
Bkz: add-in software add-in
Bkz: address resolution protocol arp
Bkz: adjacent channel interference Aci
Bkz: administrative security procedural security
Bkz: Administrator admin
Bkz: advanced configuration and power interface Acpi
Bkz: advanced peer to peer networking appn
Bkz: advanced program to program communication appc
Bkz: alternate alt
Bkz: alternate mark inversion Ami
Bkz: alternating-current ac
Bkz: analog digital convertor Adc
Bkz: application programming interface api
Bkz: arithmetic logic unit Alu
Bkz: artificial intelligence Ai
Bkz: artificial neural network ann
Bkz: asymmetric digital subscriber line adsl
Bkz: audio frequency audible frequency
Bkz: audio intermediate frequency audio if
Bkz: autofocus af
Bkz: Automated Translation Machine Translation
Bkz: automatic request for repetition arq
Bkz: automatically dialed call subscriber dialed call
Bkz: Auxiliary aux
Bkz: axial tomography transverse tomography
Bkz: azure sky blue
Bkz: backup utility salvager
Bkz: bandwidth test throughput test
Bkz: bar graph bar chart
Bkz: basic input-output system bios
Bkz: beginner's all-purpose symbolic instruction code basic
Bkz: bidirectional authentication two-way authentication
Bkz: binary-coded decimal Bcd
Bkz: branch node nonterminal node
Bkz: cache server proxy cache
Bkz: cache server web proxy cache
Bkz: call by value value binding
Bkz: call filtering call screening
Bkz: callback dial back
Bkz: camera angle angle shot
Bkz: capital letters caps
Bkz: carbon copy cc
Bkz: carrier-to-noise ratio cnr
Bkz: cascaded windowing rollover windowing
Bkz: charge-coupled device ccd
Bkz: circuit breaker line breaker
Bkz: clearance level security level
Bkz: code division multiple-access cdma
Bkz: Color graphics adapter cga
Bkz: Color management system cms
Bkz: combination Combo
Bkz: combinatorial circuit combinational circuit
Bkz: compact disk cd
Bkz: compound document architecture cda
Bkz: computer aided design cad
Bkz: computer aided manifacturing cam
Bkz: computer animation image animation
Bkz: computer based training cbt
Bkz: computer manager data processing supervisor
Bkz: computer-aided instruction cai
Bkz: computer-ıntegrated manufacturing cim
Bkz: control character command character
Bkz: control data segment service segment
Bkz: courseware teachware
Bkz: crawler spider robot
Bkz: crawler web crawler
Bkz: cryptogram ciphertext
Bkz: cryptographic ip encapsulation cipe
Bkz: cyberaddiction Internet addiction
Bkz: cyrptographic file system cfs
Bkz: data acquisition terminal data entry terminal
Bkz: data collection data gathering
Bkz: data collection data accumulation
Bkz: data communication channel data transmission channel
Bkz: data corruption data conminationta
Bkz: data driven data directed
Bkz: data element separator data element delimiter
Bkz: data flowchart data flow diagram
Bkz: data item data element
Bkz: data logger data collector
Bkz: data medium data carrier
Bkz: data mining data drilling
Bkz: data mining data harvesting
Bkz: data network data transmission network
Bkz: data perenniality data continuity
Bkz: data segment code segment code
Bkz: data warehouse information warehouse
Bkz: database management system database manager
Bkz: daughter board piggyback board
Bkz: demoware demonstration software
Bkz: Denial Of Service Interdiction
Bkz: digital audio tape dat
Bkz: digital subscriber line digital subscriber loop
Bkz: digital video digitized video
Bkz: digital video interactive DVI
Bkz: digital-analog converter da converter (dac)
Bkz: digitizer board table digitizer
Bkz: direct access storage device, disk dasd
Bkz: direct addressing short addressing
Bkz: direct inward dialing DID
Bkz: domain name resolver DNR
Bkz: duplex transmission bidirectional transmisssion
Bkz: duplication utility ghosting software
Bkz: duplication utility cloning utility
Bkz: dynamic buffering dynamic buffer allocation
Bkz: e-mail address electronic address
Bkz: electronic catalog interactive catalog
Bkz: electronic funds transfer EFT
Bkz: electronic newspaper online newspaper
Bkz: enhanced graphic adapter EGA
Bkz: equivalence operation if-and-only-if operation
Bkz: escape esc
Bkz: fail-soft graceful degradation
Bkz: fatal error unrecoverable error
Bkz: fault localization fault isolation
Bkz: fault tolerance resilience
Bkz: file allocation table FAT
Bkz: firewall Internet firewall
Bkz: firewall network firewall
Bkz: fixed operator wireline carrier
Bkz: fixed operator fixed carrier
Bkz: fixed to mobile call wireline to mobile call
Bkz: floating-point unit fpu
Bkz: forced page break hard page break
Bkz: forward error correction fec
Bkz: frame check sequence FCS
Bkz: frequency division multiple access FDMA
Bkz: frequency modulation fm
Bkz: Frequently asked questions faq
Bkz: functional design high-level design
Bkz: gain adjustment power control
Bkz: generated address synthetic address
Bkz: geographic information system GIS
Bkz: geographical data location data
Bkz: Global Positioning Satellite Gps
Bkz: graphic processor graphics device
Bkz: Graphical User Interface GUI
Bkz: Graphics Interchange Format Gif
Bkz: group delay envelope propagation time
Bkz: groupware workgroup productivity software
Bkz: groupware workgroup productivity software
Bkz: hanging indentation reverse indentation
Bkz: hard disk fixed disk
Bkz: hard-disk cloning utility ghosting software
Bkz: hash addressing scatter storage
Bkz: header running heading
Bkz: Hexadecimal Hex
Bkz: High Level Language HLL
Bkz: High Performance File System Hpfs
Bkz: High-Level Data Link Control Hdlc
Bkz: Hyper Text Markup Language Html
Bkz: Hypertext Transfer Protocol HTTP
Bkz: hyphenation word break
Bkz: Identification Id
Bkz: idle character null code
Bkz: immediate address zero-level address
Bkz: Information Info
Bkz: Information Highway Infobahn
Bkz: Information processing center data center
Bkz: installation program, kurulum programı setup program
Bkz: integer programming discrete programming
Bkz: Integrated Services Digital Network Isdn
Bkz: intelligent agent personal helper
Bkz: intelligent terminal smart terminal
Bkz: interface expert interface ergonomist
Bkz: interface software interface routine
Bkz: internal sort in-core sort
Bkz: Internet access net access
Bkz: internet backup televaulting
Bkz: Internet backup telebackup
Bkz: Internet banking online banking
Bkz: Internet café e-café
Bkz: Internet call web call
Bkz: Internet camera web camera
Bkz: Internet camera netcam
Bkz: Internet camera live camera
Bkz: Internet Control Message Protocol Icml
Bkz: Internet faxing IP faxing
Bkz: Internet marketing webmarketing
Bkz: Internet radio web radio
Bkz: Internet Relay Chat Irc
Bkz: Internet training online training
Bkz: Internet/telephony integration Internet CTI
Bkz: IP address IP number
Bkz: ip address dot address
Bkz: Joint Photographic Experts Group Jpeg
Bkz: leased line private line
Bkz: Lightweight Directory Access Protocol LDAP
Bkz: Liquid Cristal Display LCD
Bkz: Local Area Network LAN
Bkz: Local Procedure Call Lpc
Bkz: Logical Link Control LLC
Bkz: Logical Operator Logical Connective
Bkz: Macro definition Macro declaration
Bkz: Macro-substitution macro expansion
Bkz: magnetic resonance imaging spin imaging
Bkz: mail bombing e-mail bombing
Bkz: Mass Storage Mass Memory
Bkz: master file main file
Bkz: meaning signification
Bkz: message handling system messaging system
Bkz: message identification code message id
Bkz: metallic circuit wireline circuit
Bkz: metasearch multi-search engine
Bkz: mission planner task planner
Bkz: modem adapter modem board
Bkz: multimedia editing workstation multimedia processing workstation
Bkz: NAND nonconjunction
Bkz: negation NOT operation
Bkz: nested transaction subtransaction
Bkz: nonuniform quantization nonlinear coding
Bkz: object linking and embedding OLE
Bkz: object-oriented database OODB
Bkz: object-oriented programming OOP
Bkz: office automation software office software
Bkz: open shortest path first OSPF
Bkz: operating system kernel supervisor control program
Bkz: operating system kernel resident control program
Bkz: operation code opcode
Bkz: optical switching photonic switching
Bkz: oscilloscope, kaplam, kapsam, uygulama erimi scope
Bkz: overhead camera suspended camera
Bkz: packet internet gropper ping
Bkz: packet sniffer sniffer
Bkz: padding character pad character
Bkz: paged memory management unit pmmu
Bkz: patch panel patch board
Bkz: peripheral component interconnect Pci
Bkz: permanent memory permanent storage
Bkz: permanent virtual circuit PVC
Bkz: personal computer Pc
Bkz: personal digital assistant pda
Bkz: personal digital assistant digital assistant
Bkz: Personal identification number identification number
Bkz: phase delay phase lag
Bkz: pipe operator pipe command
Bkz: point of sale POS
Bkz: point of sale pos
Bkz: pop-up keyboard virtual keyboard
Bkz: portal web portal
Bkz: portal Internet portal
Bkz: predicate logic first-order logic
Bkz: pretty good privacy Pgp
Bkz: primary rate interface PRI
Bkz: printed circuit board Pcb
Bkz: private branch exchange Pbx
Bkz: procedure-oriented language procedural language
Bkz: professional graphics adapter Pga
Bkz: programmable logic array Pla
Bkz: programmable read-only memory prom
Bkz: pulse position modulation Ppm
Bkz: push software information pusher
Bkz: query program inquiry program
Bkz: radio frequency interference RFI
Bkz: random-access memory ram
Bkz: range resolution range discrimination
Bkz: read-only memory rom
Bkz: real-time analyzer parallel analyzer
Bkz: real-time protocol RTP
Bkz: real-time streaming protocol RTSP
Bkz: regulatory agency regulatory body
Bkz: request for information RFI
Bkz: response page response frame
Bkz: rugged operating conditions severe service
Bkz: screen saver display screen saver
Bkz: search engine web search engine
Bkz: search radar scanning radar
Bkz: search word search argument
Bkz: secure electronic transaction SET
Bkz: secure socket layer ssl
Bkz: security administrator's tool for analyzing networks satan
Bkz: sequential access memory serial memory
Bkz: shift-in character, SI
Bkz: signal intelligence sıgınt
Bkz: signal-to-noise ratio snr
Bkz: simple-mail transfer protocol smtp
Bkz: slash solidus
Bkz: slave mode user mode
Bkz: small computer system interface scsı
Bkz: smart home wired home
Bkz: software developer program developer
Bkz: software house software company
Bkz: software synthesizer virtual synthesizer
Bkz: sort program sort utility
Bkz: source address origination address
Bkz: specification spec
Bkz: speech concatenation voice concatenation
Bkz: stack pointer stack indicator
Bkz: standby mode sleep mode
Bkz: static charge static electricity
Bkz: static random-access memory sram
Bkz: sticker keyboard overlay keyboard
Bkz: super high frequency band shf band
Bkz: symbolic language symbolic code
Bkz: synchronization signal sync signal
Bkz: syntactic analyzer syntactic parser
Bkz: syntax error invalid command syntax
Bkz: systems application architecture saa
Bkz: tagged image file format tıff
Bkz: tape drive tape transport
Bkz: tape unit tape recorder
Bkz: terminate-and-stay-resident tsr
Bkz: test pattern test chart
Bkz: text-based browser nongraphical browser
Bkz: three-dimensional 3d
Bkz: tone generator audio generator
Bkz: transaction analysis transaction-centered design
Bkz: transaction file maintenance file
Bkz: Transceiver transmitter-receiver
Bkz: transient error soft error
Bkz: transmission control protocol/internet protocol tcp/ip
Bkz: uniform resource locator url
Bkz: uninterruptable power supply ups
Bkz: user data protocol UDP
Bkz: vector graphics vector image
Bkz: vertical cable riser cable
Bkz: very small aperture terminal VSAT
Bkz: video card video adapter
Bkz: video graphics array Vga
Bkz: video on demand dial-up video
Bkz: video terminal display terminal
Bkz: virtual reality markup language VRML
Bkz: virtual sequential access method VSAM
Bkz: virtual shopping center virtual mall
Bkz: virtual shopping center electronic mall
Bkz: virtual storefront Internet storefront
Bkz: virtual terminal protocol VTP
Bkz: voice band speech band
Bkz: voice-band signal voice-frequency signal
Bkz: volume header volume label
Bkz: webcasting netcasting
Bkz: wide area information servers waıs
Bkz: wide area network wan
Bkz: wire channel wireway
Bkz: wireless network adapter wireless PC card
Bkz: working storage temporary storage
Bkz: working-storage temporary storage
blendaj, kılıf, ekran shield
boca etmek, boşaltmak, döküm dump
Boğma (Sinyal) Jamming
Boole damgası Boolean character
Boole komutları Boolean instructions
boruhattı özelliği pipelining feature
Boruhattı, iletişim hattı pipeline
boruhattında işleme pipeline processing
boya kutusu paint box
boya uçunmalı yazıcı dye-sublimation printer
boya yayınmalı yazıcı dye-diffusion printer
boyama maddesi, boyama mürekkebi dye
boyamak paint
boyamak paint
boylam longitudinal curve
boylamasına denge longitudinal balance
boylamasına eşlik denetimi longitudinal parity check
boylandırma sizing
boyuna form, dikey form portrait mode
boyuna, dikine portrait
boyutsal çözümleme dimensional analysis
Bozan-etken, sarsım disturbance
bozuk kalma süresi down time
bozuk kesimleri kurtarma recovering bad sectors
bozukluk tanısı, arıza tanısı fault diagnosis
bozulma corruption
bozulma degradation
bozulma oranı, başarısızlık oranı failure rate
bozulum oranı distortion factor
bozulumla kısıtlı işletme distortion-limited operation
boş duran idle
Boş durma süresi Idle Time
boş hat idle line
boş karakter null character
Boş konum kaybı free-space loss
boş olmayan küme non-empty set
boş tutanak null record
boş, anlamsız null
boş, doldurma, kukla dummy
boşa çabalama, yararsız işleme thrashing
boşaltma flushing
boşaltım, yük boşalımı, boşalım, boşalma discharge
boşluk karakteri blank character
boşluk karakteri blank character
boşluk karakteri space character
boşluk karakteri space character
boşluk, alan space
boşluk, aralık, yer space
boşluktan işarete geçiş space to mark transition
boşta çalışma, yüksüz çalışma no-load operation
Bu disk hasarlı This disk is damaged
budama pruning
bukalemun imge rollover image
bukalemun imge swap image
Bulanma, titreme blur
bulanık akıl yürütme fuzzy information
bulanık bilgi fuzzy reasoning
bulanık küme fuzzy set
bulanık mantık fuzzy logic
bulanık, kesin olmayan fuzzy
bulma find
buluşsal heuristic
Buluşsal Heuristic
Buluşsal Arama Heuristic Search
Buluşsal Kural Heuristic Rule
Buluşsal Programlama Heuristic Programming
Buluşsal Yöntem Heuristic Method
Buluşsal Yöntemler Heuristics
buluşsal yöntemler heuristics
Burada bir döngi yok sadece oran ya da duty cycle
Burgaç vortex
burgaç turbulence
buru, burulma momenti torque
bükümlü telli kablo twisted-pair cable
bırakmak (fare) drop
bırakılan nokta drop point
bütünsel akıl yürütme Meta-reasoning
büyüğe çevrilmiş harf capitalized letter
büyük (harf) upper case
büyük başlık banner
büyük başlık, manşet banner
Büyük Çapta Tümleşim Large Scale İntegration (lsi)
büyük harf capital
büyük harf capital letter
büyük harf uppercase
büyük harf capital
büyük harf kilidi caps lock
büyük harf tuşu, üst karakter tuşu shift key
büyük harfe çevirme capitalization
büyük harfe çevirme capitalization
büyük küçük harf dönüşümü case conversion
büyük küçük harfe duyarlı match case
büyük küçük harfe duyarlı match case
büyük küçük harfe duyarlı case sensitive
büyük ve küçük harfe duyarlı case sensitive
Büyük/küçük harf dönüşümü case conversion
Büyük/küçük harfe duyarsız case insensitive
büyütmek, yakınlaştırmak zoom
bölerek arama binary search
bölge dolgulama region fill
bölge kaynaştırma region merging
bölgesel ayarlar regional settings
bölmeyen tire (kısa çizgi) nonbreaking hyphen
Bölüm Başlangıcı Section Start
Bölüm Başlığı Section Heading
Bölüm Başlığı Section Title
bölüm başlığı chapter heading
bölüm başlığı chapter heading
bölüm bölüm sıralama pocket sort
bölüm(matematik) division
bölünemez kısa çizgi non-breaking hyphen
bölünmüş ekran split screen
bölüntülenmiş matris partitioned matrix
bölüt adresi segment number
bölütlemek, parçalara ayırmak, bölütlemek segment
çağrı call
çağrı aygıtı Beeper
çağrı aygıtı pager
çağrı karşılama hizmeti answering service
çağrı süresi duration of call
çağrı yanıtlama makinası answering machine
çağrı üstünlüğüyle sökme preemption
çağrıyı başlatan uç originating terminal
çağrışımlı bellek associative memory
çağrışımsal bellek, çağrışımlı bellek associative memory
çağrışımsal erişim associative access
çağrışımsal saklama (birimleri) associative storage
çağıran, gönderen sender
Çağırma, çağrı call
çağırmak call
çağırmak invoke
çağırmak evoke
Çağırmak, uyarmak Invoke
çakar bellek flash memory
çakar BIOS flash BIOS
çakar söner flasher
çakışma coincidence
çakıştırılmış imgeler registered images
çakışım, rastlaşma, raslantı coincidence
çalar saat alarm clock
çaldırma, yeniden oynatma,okuma playback
çalkantı, düzensizlik unsteadiness
çalışabilirlik süresi up-time
çalışabilirlik süresi, çalışırlık süresi up-time
çalışma alanı work area
çalışma alanı work area
Çalışma alanı Workspace
çalışma alanı Workspace
çalışma alanı workspace
çalışma belleği working storage
çalışma disketi scratch diskette
çalışma dosyası scratch file
çalışma dışı saatler off-hours
çalışma grafiği, çalışma karakteristiği performance chart
çalışma grubu workgroup
çalışma kolu task force
çalışma kümesi working set
Çalışma kütüğü Work file
çalışma noktasının kayması point drift
çalışma oranı duty ratio
çalışma sınırlarını sınama marginal testing
çalışmazlık süresi disabled time
çalıştay workshop
çalıştırma birimi run-time module
çalıştırma ortamı run-time environment
çalıştırma sürümü run-time version
çalıştırmak run
çalışır durum enabled state
çalışır durumda, hizmet verir durumda in service
çalışırken denetleme in-service inspection
Çalışırken takçıkar (Aygıtı) Hot Pluggable (Device)
çalışırken takma hot insertion
Canlandırma animation
canlandırma animation
canlandırmak animate
canlandırmak, hareketlendirmek animate
canlı live
Canlı (yürürlükteki) hesap live account
canlı imleç animated cursor
canlı tutma devresi keep-alive circuit
canlı yayın live broadcast
canlı, etkin, devrede Alive
canlıyken takma, sistem çalışırken takma live insertion
Çapraz diagonal
çapraz başvuru cross reference
Çaprazlama, konum değiştirme transposition
çaprazlanmış iletim hattı transposed transmission line
Çarpan Multiplier
çarpan multiplier
çarpmak multiply
Çarpmak Multiply
çarpıklık skew
çarpıklık distortion
çarpıklık, bozulma distortion
Çarpılan Multiplicand
çarpılan multiplicand
çarpınım factorial
çarpıtma, bükme warping
çarpışma collision
çarpışma algılaması collision detection
çarpışma sezimi collision detection
çarpışma sıklığı collision frequency
çarpışma, çakışma collision
çatal ek Y joint
çatı skeleton
Çatı, çerçeve framework
Çatışkı, ikilem paradox
çavlan modeli waterfall model
Cd çoklayıcı, cd kopyalayıcı, cd eşleyici cd duplicator
Cd yazıcı cd burner
CD yazıcı CD burner
cebirsel ifade algebraic expression
cebirsel işaret konumu sign position
cebirsel toplam algebraic sum
cebirsel toplayıcı algebraic adder
çek-bırak, sürükle-bırak drag and drop
Çek-indir menü, aşağı açılan menü pull-down menu
çekim senaryosu shooting script
Çekirdek, ocak Kernel
Çekme zorlaması tensile stress
çeli, empedans Impedance
çember yayı arc of circumference
cep bilgisayarı, avuç bilgisayarı hand-held computer
Cep kılavuzu pocket guide
Cep kılavuzu Pocket guide(booklet)
çerçeve arabellek frame buffer
çerçeve farkları frame differencing
çerçeve hizalama örüntüsü frame alignment pattern
çerçeve tutucu, çerçeve sayısallaştırıcı frame grabber
Çerçeve, yapısal özet outline
Çeviri (kod), montaj, toparlama assembly
Çeviri arabelleği, adres çeviri belleği translation buffer
Çeviri yazmak Transcribe
çevirici program, çevirici, toparlayıcı assembler
çevirmeli hat dialed line
çevre (donatımı) denetim birimi peripheral control unit
çevre aydınlığı, ortamsal ışık ambient light
çevre birimi adresi device address
çevre birimleri bağlantı kartı, pcy peripheral component interconnect (pci)
çevre donatımı peripheral equipment
çevre gürültüsü, ortamsal gürültü ambient noise
çevre, ortam, bağlam environment
çevresel elektromanyetik gürültü environmental radio noise
çevresel, ortamsal, içsel ambient
Çevrili yazı transcription
çevrim anahtarlama circuit switching
çevrim kartı board
çevrimdışı sıkıştırma offline compression
çevrimdışı tarama (Internet) offline browsing
Çevrimdışı, bağlantısız Off-line
çevrimiçi (elektronik) tedarik işi online supply business
çevrimiçi (Internet yoluyla) güncelleme online updating
Çevrimiçi eleman arama online recruitment
çevrimiçi hareket işleme online transaction processing
çevrimiçi sınama online testing
çevrimiçi yardım online help
çevrimiçi yardım on-line help
Çift (sayı) even
çift açma tırnağı double open quote
çift altçizgi double underline
çift altçizgi double-underline
çift altçizgi double-underline
çift aralık (satır aralığı) double space
çift aralık bırakma double-spacing
çift aralık(lı) Double-space
çift bantlı telefon dual band telephone
Çift başlı ok Two-headed arrow
çift duyarlı (aritmetik işlem) double-precision
çift duyarlı aritmetik double-precision arithmetic
çift duyarlı sayı double-precision number
çift duyarlıklı double precision
çift düğümlü eşzamanlama double-ended synchronization
çift görüntü, hayalet görüntü Ghost image
çift kapama tırnağı double close quote
çift sayı even number
çift sayı even number
çift sekizli karakter kümesi double-byte character set(DBCS)
çift taraflı (devre) kart double-sided board
çift taraflı yazdırma 2-sided printing
çift taramalı double-scan
çift tıklama, çift tıklatma Double-click
çift tıklatma double click
çift tırnak, ‘”’ Double-quote
çift uzunluk (uzunlukta) yazmacı double-length register
Çift uzunlukta (yazmaç, veri) double-length
çift yüzlü baskı double-sided printing
çift yüzlü kopyalama duplex copying
çift yüzlü sayfalar double-sided pages
çift yüzlü, çift taraflı (sayfa) double-sided
çift yönlü kimlik doğrulama reciprocal authentication
çift-sözcüklü (veri veya bellek boyu) Double-word
çifte kablo dual cable
çifte kodlama dual code
çiftli, ikili, iki ögeli (yapı) doublet
cilt payı gutter
cilt payı boşluğu binding margins
çizelge başvurusu table lookup
çizelge, grafik chart
çizelge, tablo table
çizelgeleme kuralları scheduling policy
çizgi grafik line chart
çizgi kalınlığı line weight
çizgi kalınlığı line weight
Çizgisel, çizisel, çizimsel, gösterimsel, grafik Graphical
Çizi, çizisel grafik Graphic
çizim karakteri drawing character
cobol programlama dili common business oriented language (cobol)
Çoğa Gönderim Multicast
çoğa gönderim iletisi multicast message
çoğaltma duplication
çoğaltmak duplicate
çoğaltıcı duplicator
Coğrafi Geographic
coğrafi bilgi sistemi geographic information system (GIS)
Coğrafi bilgi sistemi Geographical information System
coğrafi bölge geographic domain
coğrafi konum dosyası position file
coğrafi veriler geographic data
çoğullamalı Multiplexed
çoğullamalı aygıt multiplexed device
çoğullamalı işletim multiplex operation
çoğullamalı kanal multiplexed channel
çoğunluk taşıyıcısı majority carrier
Çok (yönlü, öncüllü) kalıtım Multiple inheritance
çok aboneli hat multiparty line
Çok adresli Komut Multi-address İnstruction
çok adresli komut multiple-address instruction
çok aracılı, çok etmenli multi-agent
Çok atlamalı iletim multihop transmission
çok bantlı imge Multi-band image
çok bellek kullanan memory-consuming
çok bileşenli işaret multicomponent signal
çok büyük çapta tümleşim very large scale integration
Çok Büyük Ölçekte (Paralel) Massively (Parallel)
çok damarlı kablo multicore cable
Çok değerli mantık many-valued logic
Çok Değişkenli Gauss Dağılımı Multivariate Normal Distribution
çok doruklu dağılım multimodal distribution
Çok Duyarlı Multiprecision
çok düşük frekans very low frequency
çok etmenli yaklaşım multi-agent approach
çok fazlı gerilim kaynağı polyphase voltage source
çok geçişli passages multipass
çok geçişli sıralama multipass sort
Çok Hat Denetim Birimi Multi-Line Control
Çok izlekli, çok iş parçacıklı Multithreaded
çok kanallı kayıt sistemi multitrack recording system
çok kanallı verici Multi-channel transmitter
Çok Kapılı Bellek Multiport Memory
Çok Katmanlı Multilayer
çok katmanlı algılayıcı multilayer perceptron
çok katmanlı baskı devre multilayer circuit
çok katmanlı plaket multilayer board
çok kaynaklı veri tümleştirme data conflation
çok komut/çok veri (bilgisayar mimarisi) Multiple instruction / multiple data (MIMD)
Çok Kullanıcılı Multiuser
çok kullanıcılı multiuser
Çok Kullanıcılı İşletim Sistemi Multiuser Operating System
çok küçük açıklıklı terminal, VSAT very small aperture terminal
çok linkli arama multilink dialing
çok motorlu arama multi-engine search
çok noktadan topraklama multi-point ground
Çok Noktalı Ağ Multipoint Network
Çok Programlı (Işleme) Multiprogramming
çok protokollü etiket anahtarlaması multiprotocol label switching (MPLS)
Çok Renkli Grafik uyarlayıcı Multi-Color Graphics Adapter (Mcga)
Çok Sunuculu Ağ Multiserver Network
Çok tarama hızlı monitör multisync monitor
çok taşıyıcılı sistem Multi-carrier system
çok tonlu işaret multifrequency signal
Çok Uluslu Karakter Kümesi Multinational Character Set
çok uluslu karakter kümesi multinational character set
Çok İletkenli Kablo Multiple Conductor Cable
Çok İletkenli Kablo Multiconductor Cable
çok yüksek frekans very high frequency
Çok-Işlevli Kart Multifunction Board
Çok-ortamlı Multimedia
Çok-ortamlı (sunu dosyası) multimedia file
Çok-ortamlı bilgisayar multimedia PC
Çok-ortamlı uygulama multimedia application
Çok-Prizli Hat Multidrop Line
çoklama multiplexing
çoklamak multiplex
Çoklamak, Çoğullamak Multiplex
çoklayıcı multiplexer
Çoklayıcı, paylaştırıcı Multiplexer
çoklu kullanım multithreading
çoklu ortam multimedia
çoklu programlama multiprogramming
çoktan bire ilişki many-to-one relationship
Çoktan Çoğa (ilişki) Many-To-Many (Relationship)
çoktan türeme multiple inheritance
Çoktürlü Ağ Heterogeneous Network
çoktürlü Bilgisayar Ağı Heterogeneous Computer Network
çokyollu yayılma multipath propagation
Computer Aided Systems Engineering CASE
CUA mimarisi CUA architecture
çubuk kod tarayıcı barcode scanner
çubukkod kalemi barcode pen
çubukkod okuma kalemi barcode wand
çubukkod okuma kalemi bar code wand
Çubukkod okuma kalemi wand
çubukkod yazıcısı barcode printer
çubuklu grafik bar graph
çukur karakter debossed character
çıkarma subtract
Çıkarmak Subtract
çıkarmak, devreden çıkarmak unmount
çıkarsama inference
Çıkarsama Çizgesi Inference Graph
Çıkarsama Kuralı Inference Rule
Çıkarsama Sistemi Inference System
Çıkarsama, Çıkarım Inference
Çıkarsamak, Çıkarım Yapmak Infer
çıkartmak eject
çıkartmak strikeout
çıkartmak, (dışa) itelemek eject
Çıkartmak, özütlemek extract
Çıkartılan, eksilme değeri Minuend
çıkarıcı subtractor
çıkarıcı, çıkarılan subtrahend
çıkarılamaz, sökülemez nonremovable
Çıkarım, Tümdengelim deduction
çıkarımsal, tümdengelimli deductive
Çıkgel (menü), Açılgel (menu), bağlamsal (menu) pop-up (menu)
çıkma hat drop line
çıkma, priz, bağlantı ucu tap
çıkmak exit
çıkmalı gecikme hattı tapped delay line
çıktı, basılı çıktı, (kağıt üzerindeki) döküm printout
Çıkış açısı angle of departure
çıkış alanı output area
çıkış aygıtı output device
çıkış aygıtı output device
çıkış dosyası output file
çıkış hat devresi outgoing line circuit
çıkış işareti, çıktı output signal
çıkış katarı output stream
çıkış noktası outlet
çıkış noktası outlet
çıkış ortamı output media
çıkış yelpazesi fan-out
çıkış yeri, çıkış kapısı output port
çıkış yordamı exit routine
çıkış, çıkmak exit
çıkışı aktif yap output enable
çınlama doruğu, rezonans tepkisi resonant peak
çınlama frekansı, rezonans frekansı resonant frequency
çınlama, rezonans resonance
çınlamalı devre, rezonans devresi resonant circuit
çınlayıcı, rezonans devresi resonator
Çıplak hat open wire
çırpma-çözücü descrambler
Çöp, işeyaramaz trash
çözmece, bulmaca puzzle
çözüm uzayı solution space
çözümlemeli, analitik, çözümsel analytical
çözümleyici yöntem, analitik yöntem analytical method
dağılmış parametreli sistem distributed parameter system
dağılım çizgesi scatter chart
dağınık hedef distributed target
Dağıtmak distribute
dağıtmak distribute
dağıtmak dispatch
dağıtıcı distributor
dağıtıcı distributor
Dağıtık decentralized
dağıtık (veri) işleme distributed processing
dağıtık ağ distributed network
dağıtık bilişim dizgesi distributed information system
dağıtık dosya sistemi distributed file system
Dağıtık lif veri arayüzü fiber distributed data interface (FDDI)
Dağıtık mimari distributed architecture
dağıtık sıralama (algoritma) distribution sort
dağıtık system distributed system
Dağıtık uygulama distributed aplication
dağıtık veri işlem decentralized data processing
dağıtılmış decentralized
dağıtılmış (merkezi olmayan) zeka distributed intelligence
dağıtılmış çoğulortam distributed multimedia
dağıtılmış veri işleme distributed data processing
dağıtılmış veri işleme, dağıtımlı bilgi işlem distributed data processing
dağıtılmış veri tabanı distributed database
dağıtılmış veriler distributed data
dağıtılmış yoklama distributed polling
dağıtılmış öğe distributed element
dağıtılmış öğeli devre distributed circuit
Dağıtım distribution
dağıtım başı (kablo) network head
dağıtım kablosu distribution cable
dağıtım listesi distribution list
dağıtım listesi distribution list
dağıtımlı distributed
dağıtımlı bilgi işlem distributed data processing
dağıtımlı hesaplama grid computing
dağıtımlı işlem distributed processing
dağıtımlı kontrol sistemi distributed control system
dağıtımlı sistem distributed system
dağıtımlı veri tabanı distributed data base
daha iyi yeni sürüm upgrade
dahili telefon subscriber extension
dairesel çizim pie chart
dairesel dizilim ring array
dairesel grafik circle chart
dal katsayıları tap weight
dal, dallanma, sapma branch
dalga wave
dalga wave
dalga biçimi waveform
dalga biçimi kodlaması waveform coding
dalga biçimi üreteci waveform generator
dalga biçiminde bozulumu waveform distortion
dalga boyu wavelength
dalga boyu wavelength
dalga bölüşümlü çoğullama wave-division multiplexing
dalga çözümleyici harmonic analyzer
Dalga Çözümleyici Harmonic Analyzer
dalga değişim hızı slew rate
dalga katarı wave train
dalga kılavuzu waveguide
dalga şekli wave shape
dalgacık wavelet
dalgacık dönüşümü wavelet transform
dalgacıklanma oranı ripple content
dalgacıklanma, kırışıklık Ripple
Dalgalanma fluctuation
dalgalı alternating
dalgalı akım alternating current
dalgalı akım alternate current
dalgalı akım üreteci alternating-current generator
dalgalı akım, alternatif akım, değişken akım alternating-current
dalgalı, almaşan, almaşık, değişken Alternating
dallandırıcı (LAN) splitter
dallanma branching
dallanmak branch
damga character
damga dizgisi character string
damga tanıma, karakter tanıma character recognition
damga, karakter character
dar bant THSŞ narrowband ISDN
dar bantlı narrow-band
dar bantlı girişim narrowband interference
dar bantlı kişisel iletişim hizmetleri narrowband personal communication services
daraltmak collapse(to)
daraltmak, katlamak collapse
datagram, veri iletisi datagram
dayanak dil, referans dil reference language
dayanak düğümü, referans düğümü reference node
dayanak frekansı, referans frekansı reference frequency
dayanak noktası, referans noktası reference point
Dayanak, referans, başvuru reference
dayanak, taban çizgisi baseline
dayanıklı algoritma robust algorithm
dayanıklı kestirici robust estimator
dayanıklı kontrol robust control
Dayanıklı, sağlam robust
Dayanıklılaştırma, sertleşme Harden
Dayanıklılaştırılmış bilgisayar hardened computer
dayanıklılık sınama endurance test
dayanıklılık, gürbüzlük robustness
Dayanıklılık, kalıcılık durability
değerleme, değer bulma evaluation
değirmi, yuvarlak, çembersel circular
değişiklik sonrası kopya after-image
değişiklik öncesi kopya before-image
değişimli (sıfat), değişke (ad) variant
değişinti azaltma yöntemi variance reduction technique
değişinti, varyans variance
değişir disk paketi disk pack
değişken akım, dalgalı akım, almaşık akım alternate current
değişken alan variable field
değişken boylu tutanak variable size record
değişken ifade variable expression
değişken uzunluklu kodlama variable length coding
değişken yoğunlukta iz variable-density track
değişken zaman aralıklı anisochronous
değişmez aralıklı yazıyüzü fixed spaced font
değişmez, sabit fixed
değiştirge, parametre parameter
değiştirilebilen adres relocatable address
değiştokuşlu sıralama exchange sort
defter bilgisayar notebook computer
dekor, ayarlama setting
delgi makinası punch machine
Delici aygıt, delgi Perforator
delikli (kağıt) şerit punched (paper) tape
delikli kart punched card
demetten ayırma unbundle
demir atma noktası anchor point
denektaşı (verimlilik) testi Benchmark
deneme yanılma yöntemi trial-and-error method
deneme yanılma, sınama-yanılma trial-and-error
deneme yanılmayla arama trial-and-error search
deneti, sağlama, yoklama check-up
denetim (sağlama) toplamı checksum
denetim karakteri check character
denetim karakteri control character
denetim kodları control codes
denetim masası control panel
denetim noktası checkpoint
denetim noktası check point
denetim noktası/yeniden başlatma yordamı checkpoint/restart procedure
deney tasarımı experiment design
denge, dengelemek, dengelemek, kalan (muhasebe) balance
dengeli çiftli kablo balanced-pair cable
dengeli güç kaynağı stabilized power supply
dengeli platform stable platform
dengeli sıkıştırma symmetric compression
dengesiz hat, dengelenmemiş hat unbalanced line
deniz paraziti sea clutter
deniz yankısı sea returns
Denk öğeler mimarisi, paydaş öğeler mimarisi peer-to-peer architecture
denklerin ağı peer-to-peer network
depolama ve erişim sistemi storage and retrieval system
depolama, bellek storage
depolamak store
Depoyu boşaltmak UNSPIKE(Keyname)
Dereceli aksama, kısmi aksamalı fail soft
deri olayı skin effect
derinliğine arama depth-first search
derinlik algılayıcı depth sensor
derleme zamanı, derleme aşaması compile time
destekleme yazılımı support software
devingen (işletim sırasında) adres dönüştürme dynamic address translation
devingen adres dönüştürme dynamic address translation
devingen bağlantı dynamic linking
Devingen Bağlı Kitaplık Dynamic Link Library
devingen bellek ayırma dynamic storage allocation
devingen işleyici yapılandırma protokolu dynamic host configuration protocol (dhcp)
devingen kaynak ayırma dynamic resource allocation
devingen programlama dynamic programming
Devingen Veri Alışverişi Dynamic Data Exchange
Devingen, dinamik dynamic
devinim bulanıklığı motion blur
Devinim, Hareket Movement
devinimleri yakalama motion capture
devirmek, sırasını değiştirmek, çaprazlamak transpose
devre anahtarlama protokolü circuit-switching protocol
devre anahtarlamalı ağ circuit-switching network
devre anahtarlaması circuit-switching
Devrik (matris) transpose (matrix)
devşirim, permütasyon permutation
devşirmek, karmak Permute
diğer karakter seti, öteki karakter seti alternate character set
diğer kod sayfası, öteki kod sayfası alternate code page
dik faz, dördün faz quadrature phase shift keying
dik koordinat sistemi rectangular coordinate system
dikdörtgenel dalga rectangular wave
dikdörtgenel matris rectangular matrix
dikeç başlığı column heading
dikeç başlığı, sütun başlığı column heading
dikeç sınırları column boundaries
dikey akıtma vertical scrolling
dikey bina kablosu vertical cable
dikey karartma vertical blanking
dikey kasa tower
dikey sıralama heap sort
dikey yaslama vertical justification
dikgen kodlar orthogonal codes
dikgen koordinat orthogonal coordinates
dikgen matris orthogonal matrix
dikkat attention
dilimli aloha slotted aloha
dilli kontak reed contact
Dilötesi (yardımcı) karakter metacharacter
dinamik ad servisi dynamic name service (dns)
dinamik arabellekte saklama dynamic buffering
dinamik çoğullama dynamic multiplexing
dinamik çözümleme dynamic analysis
dinamik erim dynamic range
dinamik içerik dynamic content
dinamik kaynak ayırma, dinamik kaynak atama dynamic allocation
dinamik kesme noktası dynamic breakpoint
dinamik model dynamic model
dinamik programlama, devingen programlama dynamic programming
dinamik ram, dinamik rasgele erişilir bellek dynamic ram (dram)
dinamik tepki dynamic response
dinamik veri alışverişi, dinamik veri değişimi dynamic data exchange
dinamik yönlendirme dynamic routing
direk açıklığı, ölçüm aralığı span
direktif, yönlendirici ilke, politika policy
direnç zayıflatıcı resistance attenuator
direnç-sığaç bağlaşımı resistance-capacitance coupling
direnil bağlaşım resistive coupling
direnil kayıplar resistive losses
disk (veri) sıkıştırma Disk compression
disk alanı disk space
disk arayüzü disk interface
disk bütünleme (veri alanları) disk defragmentation
disk çoğaltma disk duplication
disk dosya kütüphanesi disk file librarian
disk gurubu, disk paketi disk pack
disk hatası disk error
disk kartı hard card
disk koruncağı disk enclosure
disk yansılama, disk ikizleme disk mirroring
disket formatlama diskette formatting
Diskte bekleyen dosya spool file
diyalog dialogue
diyalog penceresi dialogue window
Dizey, Matris Matrix
dizgi sonlama belirteci end-of-stream delimiter
dizin ağacı directory tree
dizin ağacı directory tree
dizin dosyası index file
Dizin Yazmacı Index Register
dizin yazmacı index register
Dizin-Sıralı (Kütük) Indexed Sequential (File)
dizinli adres indexed address
dizinli arama indexed search
dizinli ardışık düzenleme indexed sequential organization
dizinli dosya indexed file
dizisel arabirim Serial interface
dizisel aygıt serial device
dizisel bağlantılı fare serial mouse
dizisel bağlantılı fare serial mouse
dizisel bit aktarımı serial data transfer
dizisel kapı serial port
dizisel numara serial number
dizisel yazıcı serial printer
diziselden (seriden) paralele çevirme serial-to-parallel conversion
dizüstü bilgisayar laptop computer
Dizüstü Bilgisayar Laptop Computer
dişi bağlaç, dişi konnektör female connector
dişi priz, jak jack
doğal natural
doğal natural
doğal dil natural language
doğal dil desteği natural language support
doğal dil işleme natural language processing
doğal dilde anlama natural language understanding
doğal dilde komut natural language command
doğal dilde sorgulama natural language query
doğal frekans natural frequency
doğal frekans, güdümsüz frekans free-running frequency
doğal sayı natural number
doğal, yasal, genel biçim canonic
doğru akım direct-current
doğru akım direct current
doğrudan direct
Doğrudan (sabit) kodlu hard-coded
doğrudan adres direct address
doğrudan adres, dolaysız adres direct address
doğrudan adresleme direct addressing
doğrudan bağlama solid bond
doğrudan bağlaşım direct coupling
doğrudan belleğe atma direct access storage
doğrudan bellek aktarımı direct memory transfer
doğrudan bellek erişim direct memory access (dma)
doğrudan bellek erişimi direct memory access (DMA)
doğrudan dahili arama direct inward dialing
doğrudan dışarı arama (de réseau) direct outward dialing
doğrudan erişim direct access
doğrudan erişim direct access
doğrudan erişimli dosya direct access file
doğrudan erişimli dosya, doğrudan erişimli dosya random-access file
doğrudan erişimli saklama aygıtı direct access storage device
doğrudan hatlı hizmet hotline service
doğrudan kontrol (ekran nesnesi) direct manipulation
doğrudan yuva direct slot
doğrudan şehirlerarası arama direct distance dialing
doğrulama verification
doğrulama verification
doğrulama ve sağlama verification and validation
doğrulamak authenticate
doğrulamak confirm
doğrulamak, doğruluğunu saptamak verify
doğrultma rectification
doğrultu açıları direction angles
doğrulu, doğrulardan oluşan rectilinear
Doğrusal Linear
doğrusal linear
doğrusal adresleme linear addressing
doğrusal birleşim linear combination
doğrusal denklemler sistemi system of linear equations
doğrusal denkleştirici linear equalizer
doğrusal model linear model
doğrusal olmayan non-linear
doğrusal olmayan bağlanım nonlinear regression
doğrusal olmayan bozulma nonlinear distortion
doğrusal olmayan programlama nonlinear programming
doğrusal olmayan sistem nonlinear system
doğrusal olmayan veri yapısı nonlinear data structure
doğrusal olmayan ölçek nonlinear scale
Doğrusal Programlama Linear Programming
doğrusal süzgeçleme linear filtering
Doğrusallık Linearity
doğrusalsızlık bozulması nonlinearity distortion
doku kaplama texture mapping
dokunma duyarlı touch sensitive
dokunma duyarlı ekran touch screen
dokunma duyarlı klavye membrane keyboard
Dokunma Duyarlı Klavye Membrane Keyboard
dokunmak touch
dokunmalı ekran touch screen
dokunmalı tablet touch pad
dokunmalı tablet touchpad
dokunmatik klavye touch-sensitive keyboard
dokunsal arayüz haptic interface
dokunsal geribesleme haptic feedback
Dolanaç solenoid magnet
Dolanma, gezinme, dolaşma traverse
Dolanım, tam döngü revolution
dolanır matris circulant matrix
dolap cabinet
dolar işareti, ‘$’ dollar sign
Dolaylı Indirect
dolaylı indirect
dolaylı adres indirect ddress
Dolaylı Adres Indirect Address
Dolaylı Komut Indirect Instruction
Dolaysız Adres, mutlak adres Immediate Address
Dolaysız veri Komutu Immediate Instruction
dolaysız Veri, mutlak veri Immediate Data
Dolayımlama, Aracılık Etme Mediation
dolaşma navigation
Dolaşma circulation ya da roaming karşılığı’ ! navigation
dolaşım anlaşması roaming agreement
dolaşımsal navigational
doldurma fill
doldurma fill
doldurma aygıt, işlevsiz aygıt dummy device
doldurma değişken dummy variable
doldurma deseni fill pattern
doldurma işlenen, sözde işlenen, görüntü işlenen (yordam çağrısında) dummy argument
doldurma karakteri fill character
doldurmak pad
dolgu alanı fill area
dolgu karakteri fill pattern
dolgulama karakteri padding character
Dolgulamak pad
Donanım Hardware
donanım hardware
donanım (kaynaklı) kesilme hardware interrupt
donanım aksaklığı hardware check
donanım arızası hardware failure
Donanım Bileşeni Hardware Component
donanım denetimleri hardware controls
donanım gereksinimleri hardware requirements
Donanım Güvenliği Hardware Security
Donanım gömülü yazılım, Yazılım destekli donanım firmware
donanım gözcüsü hardware monitor
Donanım tanımlama dili hardware description language
donanım tasarım dili hardware design language
Donanım Uyarlığı Hardware Compatibility
donanım virüsü hardware virus
donanım yapılanışı hardware configuration
donanıma bağımlı hardware dependent
donanıma yerleşik denetim hardware check
Donanımla bütünleşik (bağlantılı) mantık Hardwired Logic
donanımla kumanda edilen hardware controlled
donanımla şifreleme hardware encryption
donanımsal adres universally administered address
donanımsal hızlandırıcı hardware accelerator
Donanımsal isterler Hardware Requirements
donatı accessory
donatı accessory
donatım equipment
donatım rafı equipment rack
donatım topraklama, teçhizatın topraklanması equipment grounding
donatım, ekipman, teçhizat equipment
donatımlı istemci fat client
donatımlı sunucu fat server
dondurmak freeze(to)
dondurmak, donmak freeze
doruk-koyak değeri peak-to-valley value
dos (komut) istem işareti dos prompt
dost düşman (ayırımı) friend or foe
dosya aktarım protokolu file transfer protocol, ftp
dosya belirteci file descriptor
dosya biçemi file format
dosya çevrimi file conversion
dosya dizini file directory
dosya düzenleşimi file organisation
dosya işleme file processing
dosya kurtarma file recovery
dosya kuşağı generation file
dosya sonu etiketi, artçı etiket trailer label
dosya sıkıştırma file compression
dosya sıradüzeni file hierarchy
dosya tanımı file definition
dosya tanıtıcı (ad) file identifier
dosya temizleme file purge
dosya temizliği file cleanup
dosya yerleşim tablosu file allocation table
dosya yöneticisi file manager
dosya yönetimi file management
dosya özniteliği file attribute
dosyada izin verilen işlemler file permission
dosyaların korunması file protection
dosyanın başı top-of-file
dosyaya yazdırma print to file
dosyaya yazma dosyalamak file
doygun mıknatıs saturated magnet
doygunluk sınaması saturation testing
doyma saturation
doyma kazancı saturation gain
doyma, doygunluk saturation
duraç, kaide pedestal
Durağan çözümleme, statik analiz static analysis
durağan olmayan antistatic
duraklamak pause
duraklamak, durdurma, ara verme pause
duraklamalı video freeze-frame video
duraklatma karakteri pause character
duraklatma komutu pause instruction
duraklatma tuşu pause key
duraksız çoğulortam iletimi media streaming
duraksız çoğulortam okuyucusu streamline
duraksız çoğulortam sunucusu streamlining
duraksız işlem streaming
duraksız kip streaming mode
duraksız kip, akıtmalı kip stream mode
duraksız kip, duraksız veriler streaming mode
duraksız manyetik bant sürücü streaming tape drive
duraksız manyetik bant sürücüsü streaming tape drive
duraksız veri iletimi data streaming
duraksız veri iletimi data streaming
duraksız veriler, akıtılan veriler streaming data
duraksız video aktarımı, video akıtımı video streaming
duran dalga standing-wave
durdurma biti stop bit
durdurma dizisi abort sequence
durdurma düğmesi stop button
durdurma karakteri stop character
durdurma komutu stop code
durdurmak abort
durmak halt
durmak, durdurmak stop
Durmak, Durdurmak Halt
durmak, durdurmak stop
duruk model, statik model static model
duruk, sabit, statik static
Durukyük, elektrostatik electrostatic
durum baytı sense byte
durum geçiş matrisi state transition matrix
durum görüntü döküm programı snapshot program
durum uzayı state-space
durum uzayı ağacı state-space graph
durum yazmacı status register
duruş algılayıcısı attitude sensor
Duyarlı alan hot zone
Duyarlı nokta, aktif nokta hot spot
duyarlı veri, kritik veri sensitive data
duyarlık sensitivity
duyarlık precision
duyarlılaştırıcı sensitizer
duyarlılık sensitivity
duyarlılık analizi sensitivity analysis
duyarlılık düzeyi sensitivity level
duyarlılık etiketi sensitivity label
duyarlılık eşiği threshold sensitivity
duyarlılık eşiği sensitivity threshold
duyarlılık katsayısı sensitivity coefficient
duyarlılık oranı sensitivity ratio
Duyuru Tahtası Hizmetleri Bulletin Board Services
duyusal veriler, algısal veriler sensory data
düğüm tanıtıcısı node id
düz adres uzayı flat address space
düz yapılı bellek (programlama), tekdüze bellek flat memory
düz yapılı kütük (dosya), yapısız kütük, tekdüze kütük flat file
düzeltilmemiş bit hata oranı raw bit error ratio
düzeltim, ayar adjustment
düzeltme, hata ayıklama debugging
Düzeltme/onarım programı, yama patch
düzeltmek, ayarlamak adjust
düzenleme tuş takımı editing keypad
düzenleme, biçimlendirme (metin), kurgulama (video) edit
Düzenleme, kural (mevzuat) regulation
Düzenleyici program edit program
düzenleyici, mevzuata ilişkin regulatory
Düzenli, kararlı regular
düzensiz kenar ragged edge
düzgeleme, normalize etme normalization
düzgeleme, normalize etme normalization
düzgelenmiş hata normalized error
düzgelenmiş yanıt (değeri) normalized response
düzgün trafik smooth traffic
düzgün, akıllı algılayıcı smooth
düzlük, yassılık smoothness
Düzyataklı (yatay) tarayıcı flatbed scanner
Dış (kaynaklı) kesilme external interrupt
dış bellek, ikincil bellek, yardımcı bellek secondary storage
dış çizgili yazıyüzü outlined font
dış çizgili yazıyüzü outlined font
dış kaynaklardan edinme outsourcing
Dış Kenar Boşluğu Outside Margin
dış saat, dış zamanlayıcı external clock
dış sabit disk external hard disk
dış saklama birimi external storage
dışa aktarım export
Dışaran DEĞIL-VEYA exclusive NOR
dışaran veya exclusive-or, XOR
dışarda sıralama external sort
dışarda tanımlanan kütük externally described file
dışarda tanımlanan veri externally described data
dışarlayıcı VEYA işlemi nonequivalence operation
dışarı aktarmak export (verb)
dışarı aktarım export (noun)
Dışarıda bırakmak, atmak omit
düşey hata denetimi vertical redundancy check
dışlama ilkesi exclusion principle
Dışlama, dışarma exclusion
dışlamak exclude
dışlamak, dışarmak exclude
dışlayan ya da exclusive or
Dışsal, dış kaynaklı, yabancı extraneous
dışyapılı exogenous
Düşük değerli (az önemli) bayt low byte
düşük kontrastlı low contrast
Düşük Yoğunlukta Low Density
döküm dosyası dump file
döküntü girer döküntü çıkar Garbage-in garbage-out
dönem, nokta period
dönemli dalga periodic wave
dönemsiz, salınımsız aperiodic
döner anahtar thumbwheel switch
döner anahtar rotary switch
döner kadran rotary dial
döngü ağ loop network
döngü aktarım işlevi loop transfer function
döngü kazancı loop check
döngü sabiti loop invariant
döngü sayacı loop counter
döngü yapısı loop structure
Döngüsel kaydırma end-around shift
dönüş çalma cycle stealing
dönüş süresi, yanıt dönüş süresi turnaround time
dönüşsel artıklık denetimi cyclic redundancy check
dönüştürücü kazancı transducer gain
Dönüştürücü, transformatör, trafo, transformer
dönüşüm kodlaması transform coding
dönüşölçer, takometre tachometer
dört düzeyli işaretleşme quaternary signaling
dörtlü stereo, çok hoparlörlü ses, çevresel ses düzeni surround sound
eğer öyleyse değilse yapısı if-then-else construct
eder, fiyat price
edilgen devre, pasif devre passive network
edilgen öğe, pasif öğe passive element
eğim (öne, arkaya) tilt
eğim açısı angle of inclination
edinim, toplama acquisition
eğrinin yay uzunluğu işlevi arc-length function of a curve
ek açıklama annotation
ek açıklama, açıklama notu ekleme annotation
ek damgalar extended characters
Ek yeri (belli) olmayan, ekleme yeri görünmeyen seamless
Ek yeri olmayan arayüz seamless-interface
Eklem noktası, dirsek Articulation point
Eklenti kart add-on card
ekran screen
ekran alanı display field
ekran fontu screen font
ekran koordinatları screen coordinates
ekran koruyucu screen saver
Ekran Koruyucu Screen Saver
ekran nokta yoğunluğu screen pitch
ekran parlaklığı screen luminance
ekran programı screen generator
ekran resmi screen shot
ekran sürücüsü, görüntü sürücüsü display driver
ekran tasarımı screen design
ekran tazelenme sıklığı, ekran tarama sıklığı refresh rate
ekran verimliliği screen efficiency
ekran yanığı screen burn
Ekran Yaz tuşu Print Screen key
ekran yüzeyi display surface
Ekran üzerinde klavye on-screen keyboard
ekran özelliği screen attribute
ekran özelliği display attribute
ekranda düzenleme screen editor
ekrandaki imge, gösterilen imge display image
ekranlama etkililiği shielding effectiveness
ekranlama, blendaj, örtme shielding
ekranlı bükümlü tel çifti, kılıflı bükümlü tel çifti shielded twisted-pair
ekranlı hat çifti, kılıflı çift shielded pair
ekranlı hat, kılıflı hat shielded line
ekranlı monitör, görüntü izletici display monitor
ekranlı seri kablo, kılıflı seri kablo shielded serial cable
ekranlı uçbirim screen terminal
ekransız bükümlü tel çifti UTP cable
ekranı bastırma screen print
ekranı kaplamak maximize
eksen kaydırma çizgisi axis translation line
eksenel kaçıklığı, dışmerkezlik eccentricity
eksi bakışımlı matris skew-symmetric matrix
eksi işaretini girme negative entry
eksik, atlanmış missing
Eksik, Kayıp Missing
eksilten yapay değişken surplus variable
el anahtarı manual switch
el tarayıcısı hand-held scanner
El Yazısı Handwriting
Elde bulunan, Stok Inventory
Elde tutulan, koruma Retain
elde tutulan, taşınabilir hand-held
elde yeniden kurma manual reset
ele geçirilen ileti (mesaj) intercepted message
elektrik alanı electric field
elektrik devre şeması electric circuit diagram
elektrik kablolu yerel ağ AC LAN
elektrik kumandalı electrically operated
elektrikle programlanabilir electrically programmable
elektrikli havalı kontak electropneumatic contactor
elektriksel bağlaşım electric coupling
elektriksel yalıtım electrical insulation
elektriksel ışıldama, elektroışıma electroluminescence
elektrolitik sığaç electrolitic capacitor
elektromanyetik dalga electromagnetic wave
elektromanyetik girişim electromagnetic interference
elektromanyetik girişim radio frequency interference
elektromanyetik gürültü electromagnetic noise
elektromanyetik siper, elektromanyetik ekranlama electromagnetic screen
elektromanyetik uyumluluk electromagnetic compatibility
elektromanyetik ışınım electromagnetic radiation
elektromekanik aygıt electromechanical device
elektromıknatıs electromagnet
elektromıknatıslık electromagnetism
elektron çoğaltıcı electron multiplier
elektron salımı electron emission
elektron tabancası electron gun
elektronik (sinyal) boğma electronic jamming
elektronik ajanda personal digital assistant
elektronik alalama electronic deception
elektronik alışveriş, Internet üzerinden alışveriş online shopping
elektronik anahtar electronic switch
elektronik arşiv electronic archive
elektronik bağlantı panosu electronic patch panel
Elektronik bankacılık, internet aracılığıyla bankacılık e-banking
elektronik bankacılık, internet bankacılığı electronic banking
elektronik belleten, elektronik bülten panosu electronic bulletin board
elektronik çizelge programı spreadsheet program
elektronik çizelge uygulaması spreadsheet application
elektronik dosyalama electronic filing
elektronik faturalandırma electronic billing
elektronik hareket sitesi transaction site
elektronik ileti adresi, e-posta adresi, elmek adresi e-mail address
elektronik ileti, e-posta iletisi e-mail message
elektronik imza electronic signature
elektronik işgörme, internet aracılığıyla işgörme e-business
elektronik kalem stylus
elektronik katalog electronic catalog
elektronik kitap electronic book
elektronik kopya soft copy
elektronik kopya, elektronik kopya soft copy
elektronik noter, güvenilir üçüncü şahıs trusted authentication authority
elektronik noter, güvenilir üçüncü şahıs trusted third party
elektronik ortamda öğrenme, sanal ortamda öğrenme virtual learning
elektronik para electronic cash
elektronik para electronic cash
elektronik para digital cash
elektronik para aktarımı, havale electronic funds transfer (eft)
elektronik posta electronic mail
elektronik posta adresi, ileti adresi e-mail address
elektronik posta eki, ileti eki e-mail attachment
elektronik posta hesabı, ileti hesabı e-mail account
elektronik posta sağanağı, mesaj sağanağı spam
elektronik posta, elektronik mektup, e-posta, elmek electronic mail (e-mail)
elektronik postalama listesi, ileti alıcı listesi e-mailing list
elektronik reklam, Internet yoluyla reklam online advertising
elektronik savaş electronic warfare
elektronik tedarik işi e-supply business
elektronik ticaret e-commerce
elektronik ticaret Internet commerce
elektronik veri alışverişi electronic data interchange
elektronik yayıncılık electronic publishing
elektronik yazarkasa electronic cash register
elektrostatik bellek electrostatic storage
elektrostatik imge electrostatic image
elektrostatik işlem electrostatic process
elektrostatik mercek electrostatic lens
elektrostatik odaklama electrostatic focusing
elektroışıldamalı ekran electroluminescent screen
elemeden geçirmek, ekranlamak screen
elemeli sıralama bubble sort
elemeli sıralama (algoritma) bubble sort
elkitabı handbook
elkitabı manual
elle kumanda manual control
elyazısı desteği handwriting support
empedans süreksizliği impedance discontinuity
En Az, En Düşük, En Küçük, Minimum Minimum
en boy oranı aspect ratio
En Büyük Alt Sınır Greatest Lower Bound (glb)
en büyük olabilirlik kestirimi maximum likelihood estimation
En Büyük Ortak Bölen Greatest Common Divisor (gcd)
En Büyük, Maksimum Maximum
en düşük erişim hakkı least privilege
en düşük maliyetli yol least-weight route
en düşük maliyetli yönlendirme least-cost routing
en iyi kontrol, optimal kontrol optimal control
en iyi mimari optimal architecture
En Küçük Kareler Least Squares
en küçük kareler kestiricisi least squares estimator
en küçük kareler yöntemi least squares method
en küçük karelerle uydurma least squares fit
En Küçük Ortak Kat Least Common Multiple
en küçük ortak kat least common multiple
en küçük, en az, en düşük minimum
en kısa açık yol algoritması open shortest path first (OSPF)
En Olası Değer Most Probable Value
en sağdaki (basamak) low order
en sağdaki basamak least significant digit
en soldaki basamak most significant digit
en son kullanılan dosyalar recently used files
en son teknolojiye sahip high end
en uç nokta extremum point
en üst düzey alan, başat alan top-level domain
En Önemli Basamak Most Significant Digit
En Önemsiz (en sağdaki) Basamak Least Significant Digit
En Önemsiz karakter Least Significant Character
en-boy oranı, görünüm oranı aspect ratio
Endüstri Standart Mimarisi Industry Standart Architecture (Isa)
Endüstri, Yapın Industry
endüstriyel bilgisayar, algılayıcılı bilgisayar sensor-based computer
enerji kablosu power cable
enerji kablosunda yerel ağ power line local area network
enerji şebekesi üzerinden işaretleşme power line signaling
Enerjisini yitirmiş, cansız de-energized
enformatik mühendisliği information engineering
Engelsiz ortamda iletim free-space transmission
Enküçüğe yakın Minimal
Enterprise System Architecture ESA
ergonomik klavye ergonomic keyboard
erim çözünürlüğü, uzaklık çözünürlüğü range resolution
erim hatası span error
erime frekansı flicker fusion frequency
erişim ağı access network
erişim anahtarı access key
erişim anasınıfı access category
erişim anı access time
erişim ayrıcalıkları, erişim hakları access privileges
erişim çoğullayıcı access concentrator
erişim çoklayıcı access multiplexor
erişim hakkı access right
erişim kuraldışılığı access violation
erişim kısıtlı, yararlanma kısıtl restricted
erişim paylaşımı access sharing
erişim sağlayıcı access provider
erişim sayacı access counter
erişim trafiği access traffic
erişim tutanağı access record
erişim yolu adı path loss
erişimi kısıtlı özkaynak protected resource
Erkek (uçlu) bağlayıcı Male Connector
Eskiden kalan uygulamalar legacy applications
Eskiden kalan veriler legacy data
Eskiden kalan, tarihsel legacy
esnek kafa, yüzen kafa floating head
esnek, çabuk toparlanan resilient
EtherTalk EtherTalk
etikete göre sıralama tag sort
etiketle anahtarlama tag switching
etiketli anahtarlama label switching
etki alanları arası cross-domain
etki alanı domain
Etkileşimli Banka İşlemleri Interactive Banking
etkileşimli bilgisayar grafiği interactive graphics
Etkileşimli hesaplama Interactive Computing
etkileşimli program interactive program
etkileşimli sayısal video digital video interactive (DVI)
Etkili kılmak, etkinleştirmek activate
Etkin adres, çözümlenmiş adres effective address
etkin bant genişliği effective bandwidth
etkin bant genişliği root-mean-square bandwidth
etkin olmayan inactive
Etkin Olmayan, aktif olmayan Inactive
etkin saçılım kesiti scattering cross-section
Etkinleme işareti, erkleme işareti, çalıştırma işareti enabling signal
etkinlemek, işlevsel kılma enable
etkinliğini kaldırmak deactivate
etkinliğini kaldırmak deactivate
etrafını çevirmek, içe almak, kapsamak enclose
ev ağı home network
Ev Bilgisayarı Home Computer
ev otomasyon sistemi home control system
ev otomasyon veriyolu home bus
ev otomasyonu home automation
evre gecikmesi, faz gecikmesi phase delay
evre kodlaması, faz modülasyonu phase encoding
evre seğirmesi, faz seğirmesi phase jitter
evre uyumu, faz uyumu phase coherence
evre, faz phase
evrensel (yazımsal) kod unicode
evrensel ad global name
Evrensel adresleme universal addressing
Evrensel eşzamansız alıcı-verici Universal asynchronous receiver transmitter (uart)
evrensel güç kaynağı universal power supply
Evrik matris inverse matrix
evrimli mimari ölçeklenebilir mimari scalable architecture
eyer noktası saddle point
eyer noktası dengesi saddle point equilibrium
Eylem/karşıeylem (etki/tepki) action/reaction
eyleme dayalı benzetim activity-based simulation
Eylemsizlik, Atalet Inertia
eş kopya dağıtım (ileti metni) carbon copy (cc)
Eş-eksenel bağlaç coaxial connector
Eş-eksenel hat coaxial line
Eş-eksenel iletim kablosu coaxial transmission line
Eş-eksenel kablo coaxial cable
Eşadlı Homonyme
eşanlamlı Synonym
Eşanlamlılar Thesaurus
eşanlamlılar sözlüğü, kavramlar dizini thesaurus
eşanlı simultaneous
eşanlı simultaneous
eşanlı bilgisayar, simultaneous computer
eşanlı işletim simultaneous operation
eşanlı yayın simulcasting
eşanlı yayın simultaneous broadcasting
eşaralıklı yazıyüzü monospaced font
Eşçarpan cofactor
eşgüdüm sağlamak coordinate
eşik mantığı threshold logic
eşit işareti, ‘=’ equal sign
eşkenar dörtgen rhombus
eşler arası peer to peer
eşler arası, denkler arası, uçbirimden uçbirime peer-to-peer
eşlik ayarı parity setting
eşlik damgası parity character
eşlik hatası, eşlik uyuşmazlığı parity error
eşyapılı isomorphic
Eşyazımlı Homograph
eşzamanlama synchronization
eşzamanlama biti synchronization bit
eşzamanlama işareti synchronizing signal
eşzamanlama karakteri synchronous idle character
eşzamanlama noktası synchronization point
eşzamanlama pilotu synchronizing pilot
eşzamanlama takısı postamble
eşzamanlama vurum üreteci sync pulse generator
eşzamanlama vurumu sync pulse
eşzamanlama üreteci sync generator
eşzamanlama şebekesi synchronization network
eşzamanlı ağ synchronous network
eşzamanlı bilgisayar synchronous computer
Eşzamanlı çift yönlü full duplex
eşzamanlı ikili sayaç synchronous binary counter
eşzamanlı iletim synchronous transmission
eşzamanlı iletişim synchronous communication
eşzamanlı işlemler synchronous operations
eşzamanlı modem synchronous modem
eşzamanlı olmayan, eşzamansız, asenkron Asynchronous
eşzamanlı programlama dili synchronous language
eşzamanlı sayısal sıradüzen, sdh synchronous digital hierarchy
eşzamanlı terminal synchronous terminal
eşzamanlı veri ağı synchronous data network
eşzamanlı, senkron synchronous
eşzamanlılık-gözler synchronoscope
eşzamansız aktarım kipi asynchronous transfer mode (atm)
eşzamansız sayaç ripple through counter
faaliyete geçme değeri switching value
faks faximile
faks (bkz. faximile), faks göndermek, faks çekmek fax
faks, belgegeçer (aygıt) facsimile
fan, yelleç fan
Fare Mouse
fare mouse
fare altlığı mouse pad
fare düğmesi mouse button
fare ekran işareti mouse pointer
fare imleci mouse cursor
fare imleci mouse pointer
fare iskelesi mouse port
fare minderi mouse pad
fare topu mouse roller
fark fazı, ayrımsal faz differential phase
fark işaretleşmesi, ayrımsal işaretleşme differential signaling
fark kazancı, ayrımsal kazanç differential gain
fark kodlaması, ayrımsal kodlama differential encoding
Fark yedekleme, artımlı yedekleme Incremental Backup
fark yedeklemesi, ayrımsal yedekleme differential backup
fark yükselteci differential amplifier
farklı yapımlı ağların bağlanırlığı multivendor connectivity
farklı yapımlı ağların birlikte çalışırlığı multivendor interoperability
faz bozulması, evre bozulması phase distortion
faz denkleştiricisi phase equalizer
faz dizilimli anten phased-array antenna
faz doğrusalsızlığı phase nonlinearity
faz kaydırma devresi phase shift circuit
faz kaydırmalı anahtarlama phase shift keying
faz kaydırmalı kiplenim, Bkz: phase shift keying psk
faz kenetleme döngüsü phase lock loop
faz kenetlenmesi phase locking
faz kiplenimi phase modulation
faz uyumsuzluğu phase incoherence
Faz ön kayması phase lead
Fazlalık, artıklık, yedeklilik redundancy
fiber optik kablo, optik lif kablosu fiber optic cable
Fibonacci sayıları Fibonacci numbers
filigran, gizli damga watermark
firmaya özel protokol proprietary protocol
firmaya özel yazılım proprietary software
firmaya özel, özel tanımlı proprietary
Fizik ötesi, metafizik Metaphysics
fiziksel ağ physical network
fiziksel adres physical address
fiziksel arayüz physical interface
fiziksel bağ physical link
fiziksel bağlantı physical connection
fiziksel bağlantılı hardwired
Fiziksel Bağlantılı, bütünleşik Hardwired
fiziksel dosya physical file
fiziksel giriş-çıkış hatası physical I/O error
fiziksel katman physical layer
fiziksel tutanak physical record
fiziksel veri yapısı physical data structure
fiziksel veritabanı physical database
fiziksel özkaynak physical resource
fiş tertibatı plugboard
fişli kablo başlığı plug-in termination
font ailesi, yazıyüzü gurubu font family
font karakter kümesi font character set
font kitaplığı font library
Form başı Top of Form(TOF)
formatlanmamış ekran unformatted display
formatlanmamış kip unformatted mode
fortran programlama dili formula translator (fortran)
fosfor ışıma phosphorescence
Fourier analizi harmonic analysis
frekans bandı frequency swing
frekans bölgesi frequency domain
frekans bölücü frequency divider
frekans bölüşümlü çoğullama frequency division multiplexing
frekans bölüşümlü çok erişimli frequency division multiple access
frekans çeşitlemesi frequency diversity
frekans dağılımı frequency distribution
frekans dağıtımı frequency allocation
frekans değiştirici frequency converter
frekans değiştirme (hücresel telefon) handoff
frekans düşürücü downconverter
frekans hoplaması frequency hopping
frekans kararlılığı frequency re-use
frekans kararsızlığı frequency instability
frekans kaydırma frequency selectivity
frekans kaydırmalı kiplenim frequency response
frekans kayması shift of frequency
frekans kiplenimi frequency modulation
frekans oynaması frequency range
frekans sayacı frequency counter
frekans seçici sönümlenme selective fading
frekans seçiciliği frequency shift
frekans sürüklenmesi frequency drift
frekans tahsisi frequency assignment
frekans tepkisi frequency shift keying
frekans üreteci frequency generator
frekansın yeniden kullanımı frequency stability
Fırça brush
fırça brush
fırıl kararlılığı, jiroskopik kararlılık spin stabilization
fırıldamak spin
gam, ürün serisi mix
garanti belgesi warranty
Gauss Dağılımı Gaussian Distribution
Gauss değişkeni, Gauss dağılımı normal deviate
Gaz boşalma ekran Gas Discharge Display
geçek, hat line
geçerli kütük adı legal file name
geçerli olan effective
geçerliğini denetlemek, geçerli kılmak validate
geçersiz karakter invalid character
geçersiz karakter illegal tapping
Geçersiz kılma, yerine geçme supersede
geçici arıza transient fault
geçici arıza temporary fault
Geçici dalga transient wave
geçici dosya temporary file
geçici gerilim aşımı transient overvoltage
geçici hata transient error
geçici okuma/yazma hatası temporary read/write error
geçici program alanı transient area
geçici program düzeltmesi program temporary fix
geçici rejim analizi transient analysis
geçici taşıma panosu, kes-sakla bellek clipboard
Geçici, anlık temporary
gecikme bozulması delay distortion
gecikme hatlı yazmaç delay line register
gecikme hattı delay line
geciktirilmiş çağrı delayed call
geçitli tarama gated sweep
geçiş tuşları Toggle keys
gelen çağrı received call
gelen çağrı merkezi incoming call center
gelen çağrıların kısıtlanması incoming call barring
Gelen, varan Incoming
Geliş açısı angle of incidence
geliş sıralı erişim yolu arrival sequence access path
gelişigüzel işlem sıralı bilgisayar arbitrary sequence computer
gelişmeye açık, açık uçlu open-ended
Gelişmiş Çizge Bağdaştırıcı Enhanced Graphics Adapter
Gelişmiş yapılandırma advanced configuration
Gelişmiş yapılandırma ve güç arayüzü advanced configuration and power interface (acpi)
geliştirilmiş grafik kartı enhanced graphic adapter
geliştirilmiş klavye enhanced keyboard
geliştirilmiş mimari extended architecture