kat İngilizcesi Nedir, kat İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "kat"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) etmen; 2) çarpan, katsayı" factor
"Çok; Çok ögeli; Katlı" Multi-
"kat; katlı, çoklu, çok" Multiple
ağ katmanı network layer
ağırlık katsayısı weighting coefficient
Akı, katar, sürü stream
ani vurum katarı spike train
ani vurum katarı, taşan trafik spillover traffic
biçim katsayısı form factor
Birleşimsel çözümleme, katışımsal çözümleme combinatorial analysis
birleşimsel, katışımsal Combinatorial
Birleştirmek, katmak, kaynaştırmak Merge
Çok Katmanlı Multilayer
çok katmanlı algılayıcı multilayer perceptron
çok katmanlı baskı devre multilayer circuit
çok katmanlı plaket multilayer board
çıkış katarı output stream
dal katsayıları tap weight
dalga katarı wave train
daraltmak, katlamak collapse
dikkat attention
duyarlılık katsayısı sensitivity coefficient
elektronik katalog electronic catalog
en küçük ortak kat least common multiple
En Küçük Ortak Kat Least Common Multiple
fiziksel katman physical layer
güvenli soket katmanı secure socket layer
güvenlik katmanı security layer
güvenlik katsayısı, güvenlik katsayısı safety factor
harekat oyunu operational game
harmonik frekans, kat frekans harmonic frequency
harmonik ilişkili, kat ilişkili harmonically related
iki katlı süzgeç two-stage filter
katalog catalogue
Katalog catalog
katalog catalog
Kategori, üstsınıf, anasınıf category
katkılama doping
katlı duyarlı multiple precision
katlı kök multiple root
katlı örnekleme multiple rate sampling
Katlılık, Çokluk Multiplicity
katma değer added value
katma değer added value
katma değer ağı value-added network
katma değerle pazarlayan value added reseller
katma değerli taşıyıcı value-added carrier
katman layer
Katman, Tabaka Layer
Katmanlı Mimari Layered Architecture
Katmanlı Protokol Layered Protocol
katmayı iptal et drop embed
katot ışınlı tüp cathode ray tube
katot ışınlı tüp cathode ray tube
katot ışınlı tüp cathode-ray-tube
katsayı coefficient
Katsayı coefficient
katsayı matris coefficient matrix
katsayı, etmen, çarpan factor
katı açı solid angle
katı açı, som iletken solid conductor
katı durum solid state
Katı hal (yarıiletken elektroniği) solid-state
katı kırpıcı hard limiter
katı, kesiksiz solid
katı, kesiksiz solid
katıhal solid-state camera
katıhal aygıtı solid-state device
katıhal fiziği solid-state physics
katıhal lazer solid-state laser
katıhal röle solid-state relay
katılma gecikmesi merge time
katımlı matris adjoint of a matrix
katışım, kombinezon, birleşim Combination
kullanıcı kategorisi user class of service
L2tp, İkinci Katman Tünel Protokolü L2tp (Layer Two Tunneling Protocol)
Nesne Bağlama ve Katıştırma Object Linking and Embedding
oturum katmanı session layer
paket katmanı packet layer
paket katmanı arayüzü packet level interface
protokol katmanı protocol layer
sayısal katsayı numerical coefficient
sunu katmanı presentation layer
sönüm katsayısı damping factor
taşıma katmanı transport layer
tepe katsayısı peak factor
uyarı, dikkat Attention
veri alışveriş katmanı socket layer
veri bağlantı katmanı data link layer
veri bağı katmanı link layer
vurum katarı pulse train
yaprak katman, veri fişi sheet
Yatay (Kat İçi) Kablolar Horizontal Cabling
üç katlı mimari three-tier architecture
İçermek, katmak, kapsamak Include
üleşim katsayısı partition coefficient
ölçekleme katsayısı scaling factor
ölçekleme katsayısı scaling factor
örtüşme, katlanma aliasing

Toplam 99 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama