ta İngilizcesi Nedir, ta İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "ta"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) Eşlem, Gönderme; 2) Harita" Map
"1) Gönderi, ileti, mesaj; 2) Posta; 3) Postalamak" Mail
"1) Ortam; 2) Medya" Media
"1) Tanım; 2) netlik gecikme, geciktirme" definition
"1) İşlemek, kotarmak; 2) tutamak (nesne erişim)" Handle
"1-devirmeli anahtar; 2- iki durumdan diğerine geçmek" toggle
"1-İşlenen (parametre), 2-tartışma savı; " argument
"bileşim, birleşim; ortaklık (C dili)" union
"gerçekleştirim, hayata geçirme; yerleştirme " implementation
"Tam oturma, rastlama (bilgisayar) ; vurgun (elek)" hit
"tanılama; tanıma; tanıtım " identification
"yazım hatası; basım hatası " typographical error
"önceden ayarlanabilir; ön tanımlı" presettable
(1) anahtar, (2) anahtarlamak switch
(araya) ekleme noktası insertion point
(aritmetik) ortalama average
(disketi) takmak insert (disket)
(kural veya standartlara) uyumluluk compliance
(Ortam ötesi Bağlantılı) Ortam Hypermedia
(ortam ötesi, metin üstü) Bağ, Hyperlink
(tamamlanmadan) yarıda bırakmak, yarıda kesmek Abort
(telefon) rehber veritabanı directory database
(ışınsal) yatay dönüş horizontal retrace
(ögelerarası) Değişim, takas Interchange
1) (Yığıttan) çıkartmak,zıplamak 2) Bkz: point of presence, 3) Bkz: post office protocol pop
1) alan, ilgi alanı, 2) tanım alanı (işlev) domain
1) Bütünlük, tamlık, tutarlılık, 2) bozulmamışlık, Integrity
1) Elle (yapılan işlem), 2) Elkitabı, el betiği Manual
1) Iki başlı kuyruk, 2) kuyruktan çıkarmak dequeue
1) Kayıt, kaydetmek, kaydedilen, 2) tutanak record
1) makara, kuyruk 2) Bkz: Simultaneous Peripheral Operation On-Line spool
1) Meta 2) Yardımcı 3) Üst (düzey) Meta
1) nokta, 2) dönem, periyot period
1) Olma olasılıklı, Potansiyel 2) Gizilgüç (enerji) potential
1) Sonuçtaki, sonda oluşan 2) bileşke (vector) resultant
1) takas, değiş tokuş 2) santral exchange
1) takılabilir, 2) takma birim, takma program Plug-in
1-Anahtar (şifre) 2-tuş Key
1-bağlantı noktası,kapı,iskele,port 2-uyarlayarak taşımak port
1-Güç (fiziksel system) 2-üs (matematiksel) 3) Sınama gücü (istatistik) power
1-nokta (geometri) 2-göstermek, 3-punto (yazıcı) point
1-tasarım,proje 2-düşümlemek (matematik) project
1-yapıtaşı, temel (öğe), 2-ilkel,gelişmemiş, ham primitive
1-yedek, ihtiyati 2-kullanım sınırlama 3-atama, sınırlama Reserve
açkılamak, anahtarlamak, faaliyete geçmek, (röle) switch
açma-kapatma anahtarı start-stop switch
açma-kapatma anahtarı on-off switch
açma/kapatma düğmesi, güç anahtarı power switch
açık anahtarlı şifreleme public key cryptography
açık anahtarlı şifreleme sistemi public key system data encryption
açık ortam çerçevesi open media framework
açık standart open standard
açısal hata angular error
ağ tanıtıcı network identifier
ağ veritabanı network database
ağa erişim noktası network access point
adresleme (kural dışılık) hatası addressing exception
adreslenebilen yatay (dikey) konum addressable horizontal (vertical) position
adreslenir nokta addressable point
ağırlıklı ortalama weighted mean
aktarmak, aktarım transfer
aktarmasız hat nonswitched line
aktarıcılık transmittivity
aktarım transfer
aktarım hızı transfer rate
aktarım işlevi transfer function
aktarım süresi transfer time
aktarım sözdizimi, aktarım sentaksı transfer syntax
Akı, katar, sürü stream
akıllı veritabanı intelligent database
alan tanımı field definition
alfa-beta algoritması alpha-beta algorithm
Alt Uç, alt taraf, geri taraf Low End
alta sıralama, altta olma subordination
altağ subnet
altağ adresi subnet address
altağ maskesi subnet mask
altağaç subtree
altprogram kitaplığı, yordam kitaplığı procedure library
alttan üste, tabandan tepeye bottom-up
alttaşıyıcı subcarrier
Alış, alıştaki Receive
alışta zaman aşımı receive time-out
alıştaki taşma receive overrun
Amerikan bilgi-değişim standart kodu american standart code for information interchange (ascii)
amerikan ulusal standartlar enstitüsü american national standards institute (ansi)
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü American National Standards Institute
ana bant, taban bant baseband
ana bilgisayar veritabanı host database
Ana Önyükleme (Tutanağı) Master Boot Record
anahtar key
anahtar (şifre kodu) üretimi key generation
anahtar alanı key field
anahtar dağıtım merkezi key distribution center
anahtar renk chroma-key color
anahtar sigorta switch fuse
anahtar sıralı erişim keyed sequential access
anahtar sözcük keyword
Anahtar Sözcük Keyword
anahtar sözcükle arama keyword search
anahtar teslimi turn-key
anahtar teslimi, kullanıma hazır teslim turn-key
anahtar yükleyici key loader
anahtarlama switching
anahtarlama switching
anahtarlama değişkeni switching variable
anahtarlama hızı switching rate
anahtarlama işlemcisi switching processor
anahtarlama işlevi switching function
anahtarlama matrisi switching matrix
anahtarlama merkezi switching center
anahtarlama sinyali switching signal
anahtarlama süresi switching time
anahtarlama tertibatı switchgear
anahtarlamak relay
anahtarlamalı ağ switched network
anahtarlamalı ağ dial-up network
anahtarlamalı düzenleşim switched configuration
anahtarlamalı hat switched line
anahtarlamalı hat switched line
anahtarlanmış bağlantı switched connection
anahtarlanmış link switched link
anahtarlayıcı switcher
anahtarlı sıralama key sorting
Anahtarlı tablo hash table
anahtarlı uzatma kablosu power strip
analitik tanıt, çözümsel kanıt analytic proof
ani gerilim atağı, gerilim sıçraması voltage spike
ani voltaj yükselmesi spike
ani voltaj yükselmesi, cayırtı, ani vurum spike
ani vurum katarı spike train
ani vurum katarı, taşan trafik spillover traffic
anlambilimsel hata semantic error
ara taşıyıcılı frekans modülasyonu subcarrier frequency modulation
araç takımı toolkit
aralama miktarı separation criterion
arama anahtarı search key
ardışık dosya, toptan işlenen dosya sequential file
art takı gösterimi postfix notation
art tutanak trailer record
Art-takı (son-takı) gösterimi reverse polish notation
artalan background
artalan işi background job
artan ascending
artan sıra ascending order
artan sıralama, küçükten büyüğe sıralama ascending sort
artan, büyüyen, yükselen (sıralama) ascending
artma miktarı increment
artıklıkla hata kontrolü redundancy check
arıza tanı belleği keep-alive memory
arızalar arası ortalama süre mean time between failures
arşiv kitaplığı archive library
ata düğüm ancestor node
ata sınıf parent class
atama assignment (n)
atama assignment
atama deyimi assignment statement
atama deyimi assignment statement
atama işleci assignment operator
Atama, özgüleme, özgü kılma, tahsis etme allocation
atamak assign
atamak, vermek assign
Atamayı kaldırmak Unassign(to)
ayar noktası set point
aygıta bağımlı device dependent
aygıttan bağımsız device independent
aygıttan bağımsız device independent
ayrılabilir (atanabilir) kaynak allocatable resource
ayrılmış (atanmış) bellek allocated memory
ayrıntılı tasarım detailed design
ayrıt haritası edge map
ayırmak, atamak, özgülemek Allocate
ayırtaç işlevi discriminant function
ayırtaç, ayırtaç, ayırtaç devresi discriminator
ayırıcı anahtar switch-disconnector
ayırıcı, dağıtıcı, dallandırıcı, yatay ayırma işlemi splitter
azalma miktarı decrement
azalım miktarı decrement
Azduyarlılık, Doğruluktan Sapma Inaccuracy
aşamalı tarama progressive scanner
Bağlam İçinde Anahtar-Sözcük Dizini Keyword In Context (Kwic) Index
bağlamak, tanıtmak, takmak mount
bağlamla tanımlama definition by context
Bağlantılı metin aktarım protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
bağıl hata relative error
bağımsız iş istasyonu stand-alone workstation
bakımlar arası ortalama süre mean time between maintenance
Bakış noktası, bakış açısı viewpoint
banttan yayın delayed broadcast
basma düğmeli anahtar pushbutton switch
basım ortamı print media
basınç anahtarı, basınç denetimli anahtar pressure-activated switch
bayt ardışım tamlığı octet sequence integrity
baş noktaya dönüş vertical retrace
başabaş noktası break-even point
Başarım adımı (kilometre taşı) Milestone
Başarısızlık, aksama, bozukluk, hata failure
başlama noktasından yönlendirme, kaynak yönlendirmesi source routing
başlık tutanağı header record
baştan (güç keserek/aygıt kapatarak) başlatma cold start
baştan başlayarak geçme preorder (traversal)
Başvuru Kitabı User's Reference
belge haritası document map
belge kitaplığı document library
belge kitaplığı, belgelik document library
belge merkezli, belge tabanlı document-centric
belgeleme, dokümantasyon documentation
bellek atama storage area
bellek atama, belleğe yerleştirme storage allocation
Bellek Haritalı Giriş Çıkış Memory Mapped I/O
bellek haritalı giriş çıkış memory mapped I/O
Bellek Haritası Memory Map
Bellek yerleşim haritası memory map
benzetimli tavlama simulated annealing
beta sınaması, (kullanım öncesi) ikinci sınama beta test
beta sürümü, (kullanım öncesi) ikinci sürüm beta version, b version
betimleyici istatistikler descriptive statistics
beyin takımı think-tank
bildirim, direktif, talimat directive
bilgi aktarımı information transfer
bilgi haritası knowledge mapping
bilgi işlem noktası, site site
bilgi tabanlı sistem knowledge based system
bilgi tabanlı sistem knowledge system
bilgi tabanı knowledge base
bilgilendirici veri tabanı informational database
Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) Computer Aided Design
bilgisayar donanım hatası machine error
Bindirme, sırtında taşıma piggybacking
binişmeli tarama interlaced scan
binişmesiz tarama noninterlaced scanning
bir ağ sürücüsünün bağlantı tanımı mapping of a network drive
bir kerelik anahtar once-only key
birer birer öge işleme (ortaya çıkarma) enumeration
birikimli hata cumulative error
birincil anahtar major key
birincil anahtar primary key
birleşik anahtar composite key
Birleşik, birleşim noktası Joint
bit atlama hatası drop-out error
bit haritalı font, taramalı font raster font
bkz. American National Standard Code for Information Interchange ASCII
bkz. American National Standards Institute ANSI
bkz. Capital caps
bkz. data communucations equipment DCE
bkz. document of understanding DOU
bkz. Dynamic Data Exchange DDE
bkz. Musical Instruments Digital Interface MIDI
bkz. Simultaneous peripheral operations online spool
bkz. Table of Contents TOC
bkz. Tagged Image File Format file TIFF
bkz.Terminate-and-Stay-Resident TSR
Bkz: analog digital convertor Adc
Bkz: asymmetric digital subscriber line adsl
Bkz: capital letters caps
Bkz: control data segment service segment
Bkz: data acquisition terminal data entry terminal
Bkz: data collection data gathering
Bkz: data collection data accumulation
Bkz: data communication channel data transmission channel
Bkz: data corruption data conminationta
Bkz: data driven data directed
Bkz: data element separator data element delimiter
Bkz: data flowchart data flow diagram
Bkz: data item data element
Bkz: data logger data collector
Bkz: data medium data carrier
Bkz: data mining data drilling
Bkz: data mining data harvesting
Bkz: data network data transmission network
Bkz: data perenniality data continuity
Bkz: data segment code segment code
Bkz: data warehouse information warehouse
Bkz: database management system database manager
Bkz: digital audio tape dat
Bkz: digital subscriber line digital subscriber loop
Bkz: digital video digitized video
Bkz: digital video interactive DVI
Bkz: digital-analog converter da converter (dac)
Bkz: electronic catalog interactive catalog
Bkz: fatal error unrecoverable error
Bkz: file allocation table FAT
Bkz: geographical data location data
Bkz: hanging indentation reverse indentation
Bkz: High-Level Data Link Control Hdlc
Bkz: installation program, kurulum programı setup program
Bkz: Integrated Services Digital Network Isdn
Bkz: Liquid Cristal Display LCD
Bkz: metallic circuit wireline circuit
Bkz: metasearch multi-search engine
Bkz: multimedia editing workstation multimedia processing workstation
Bkz: object-oriented database OODB
Bkz: personal digital assistant pda
Bkz: personal digital assistant digital assistant
Bkz: portal Internet portal
Bkz: portal web portal
Bkz: stack pointer stack indicator
Bkz: standby mode sleep mode
Bkz: static charge static electricity
Bkz: static random-access memory sram
Bkz: syntactic analyzer syntactic parser
Bkz: syntax error invalid command syntax
Bkz: tagged image file format tıff
Bkz: tape drive tape transport
Bkz: tape unit tape recorder
Bkz: terminate-and-stay-resident tsr
Bkz: uninterruptable power supply ups
Bkz: user data protocol UDP
bozuk kesimleri kurtarma recovering bad sectors
bozukluk tanısı, arıza tanısı fault diagnosis
boş tutanak null record
boşluktan işarete geçiş space to mark transition
boşta çalışma, yüksüz çalışma no-load operation
bırakılan nokta drop point
Büyük Çapta Tümleşim Large Scale İntegration (lsi)
çağrıyı başlatan uç originating terminal
çalışma noktasının kayması point drift
çalıştay workshop
çalıştırma ortamı run-time environment
Çalışırken takçıkar (Aygıtı) Hot Pluggable (Device)
çalışırken takma hot insertion
canlıyken takma, sistem çalışırken takma live insertion
çatal ek Y joint
Çeviri (kod), montaj, toparlama assembly
çevre aydınlığı, ortamsal ışık ambient light
çevre gürültüsü, ortamsal gürültü ambient noise
çevre, ortam, bağlam environment
çevresel, ortamsal, içsel ambient
çevrim anahtarlama circuit switching
çevrimdışı tarama (Internet) offline browsing
çift taraflı (devre) kart double-sided board
çift taraflı yazdırma 2-sided printing
çift taramalı double-scan
çift uzunluk (uzunlukta) yazmacı double-length register
Çift uzunlukta (yazmaç, veri) double-length
çift yüzlü, çift taraflı (sayfa) double-sided
çizelge, tablo table
çoğunluk taşıyıcısı majority carrier
çok büyük çapta tümleşim very large scale integration
çok noktadan topraklama multi-point ground
Çok Noktalı Ağ Multipoint Network
çok protokollü etiket anahtarlaması multiprotocol label switching (MPLS)
Çok tarama hızlı monitör multisync monitor
çok taşıyıcılı sistem Multi-carrier system
Çok-ortamlı Multimedia
Çok-ortamlı (sunu dosyası) multimedia file
Çok-ortamlı bilgisayar multimedia PC
Çok-ortamlı uygulama multimedia application
çoklu ortam multimedia
çoktan bire ilişki many-to-one relationship
Çoktan Çoğa (ilişki) Many-To-Many (Relationship)
çoktan türeme multiple inheritance
çubuk kod tarayıcı barcode scanner
çıkış katarı output stream
çıkış noktası outlet
çıkış noktası outlet
çıkış ortamı output media
dağıtılmış çoğulortam distributed multimedia
dağıtılmış veri tabanı distributed database
dağıtımlı veri tabanı distributed data base
dalga katarı wave train
damga tanıma, karakter tanıma character recognition
datagram, veri iletisi datagram
dayanak noktası, referans noktası reference point
dayanak, taban çizgisi baseline
değişken boylu tutanak variable size record
değişken yoğunlukta iz variable-density track
demir atma noktası anchor point
denektaşı (verimlilik) testi Benchmark
denetim noktası checkpoint
denetim noktası check point
denetim noktası/yeniden başlatma yordamı checkpoint/restart procedure
deney tasarımı experiment design
Devingen Bağlı Kitaplık Dynamic Link Library
devre anahtarlama protokolü circuit-switching protocol
devre anahtarlamalı ağ circuit-switching network
devre anahtarlaması circuit-switching
devşirim, permütasyon permutation
dilli kontak reed contact
dinamik kaynak ayırma, dinamik kaynak atama dynamic allocation
dinamik kesme noktası dynamic breakpoint
disk hatası disk error
dizisel bit aktarımı serial data transfer
doğrudan bellek aktarımı direct memory transfer
doğrulamak, doğruluğunu saptamak verify
dokunmalı tablet touchpad
dokunmalı tablet touch pad
Dolanım, tam döngü revolution
Donanım tanımlama dili hardware description language
donanım tasarım dili hardware design language
dosya aktarım protokolu file transfer protocol, ftp
dosya kurtarma file recovery
dosya tanımı file definition
dosya tanıtıcı (ad) file identifier
dosya yerleşim tablosu file allocation table
Durağan çözümleme, statik analiz static analysis
duraksız çoğulortam iletimi media streaming
duraksız çoğulortam okuyucusu streamline
duraksız çoğulortam sunucusu streamlining
duraksız video aktarımı, video akıtımı video streaming
duruk model, statik model static model
duruk, sabit, statik static
Durukyük, elektrostatik electrostatic
Duyarlı nokta, aktif nokta hot spot
Duyuru Tahtası Hizmetleri Bulletin Board Services
düğüm tanıtıcısı node id
düzeltilmemiş bit hata oranı raw bit error ratio
düzeltme, hata ayıklama debugging
düzenleme tuş takımı editing keypad
düzenleyici, mevzuata ilişkin regulatory
düzgelenmiş hata normalized error
Düzyataklı (yatay) tarayıcı flatbed scanner
dışa aktarım export
dışarda tanımlanan kütük externally described file
dışarda tanımlanan veri externally described data
dışarı aktarmak export (verb)
dışarı aktarım export (noun)
düşey hata denetimi vertical redundancy check
Düşük Yoğunlukta Low Density
dönem, nokta period
döner anahtar thumbwheel switch
döner anahtar rotary switch
döngü aktarım işlevi loop transfer function
dönüşölçer, takometre tachometer
Eklem noktası, dirsek Articulation point
ekran nokta yoğunluğu screen pitch
ekran tasarımı screen design
ekran tazelenme sıklığı, ekran tarama sıklığı refresh rate
el anahtarı manual switch
el tarayıcısı hand-held scanner
elde tutulan, taşınabilir hand-held
elektrikli havalı kontak electropneumatic contactor
elektron tabancası electron gun
elektronik anahtar electronic switch
elektronik ileti adresi, e-posta adresi, elmek adresi e-mail address
elektronik ileti, e-posta iletisi e-mail message
elektronik katalog electronic catalog
elektronik kitap electronic book
elektronik ortamda öğrenme, sanal ortamda öğrenme virtual learning
elektronik para aktarımı, havale electronic funds transfer (eft)
elektronik posta electronic mail
elektronik posta adresi, ileti adresi e-mail address
elektronik posta eki, ileti eki e-mail attachment
elektronik posta hesabı, ileti hesabı e-mail account
elektronik posta sağanağı, mesaj sağanağı spam
elektronik posta, elektronik mektup, e-posta, elmek electronic mail (e-mail)
elektronik postalama listesi, ileti alıcı listesi e-mailing list
elektrostatik bellek electrostatic storage
elektrostatik imge electrostatic image
elektrostatik işlem electrostatic process
elektrostatik mercek electrostatic lens
elektrostatik odaklama electrostatic focusing
elkitabı manual
elkitabı handbook
En Büyük Ortak Bölen Greatest Common Divisor (gcd)
en küçük ortak kat least common multiple
En Küçük Ortak Kat Least Common Multiple
en uç nokta extremum point
Endüstri Standart Mimarisi Industry Standart Architecture (Isa)
Engelsiz ortamda iletim free-space transmission
erim hatası span error
erişim anahtarı access key
erişim tutanağı access record
Eskiden kalan, tarihsel legacy
EtherTalk EtherTalk
etiketle anahtarlama tag switching
etiketli anahtarlama label switching
eyer noktası saddle point
eyer noktası dengesi saddle point equilibrium
Eylemsizlik, Atalet Inertia
eşlik hatası, eşlik uyuşmazlığı parity error
eşzamanlama noktası synchronization point
eşzamanlama takısı postamble
eşzamansız aktarım kipi asynchronous transfer mode (atm)
faz kaydırmalı anahtarlama phase shift keying
firmaya özel, özel tanımlı proprietary
Fizik ötesi, metafizik Metaphysics
fiziksel giriş-çıkış hatası physical I/O error
fiziksel tutanak physical record
fiziksel veritabanı physical database
font kitaplığı font library
frekans tahsisi frequency assignment
geçici hata transient error
geçici okuma/yazma hatası temporary read/write error
geçici taşıma panosu, kes-sakla bellek clipboard
geçitli tarama gated sweep
genel, ortak Common
Geometrik Ortalama Geometric Mean
gerçek ondalık nokta actual decimal point
gerçek veri aktarım hızı effective data transfer rate
geri dönüş (tarama ışını) retrace
gerilim vurumu, gerilim atağı surge
gezer istasyon, hareketli istasyon mobile station
giriş noktası entry point
giriş ortamı input media
gizli anahtar, kişisel anahtar, Bkz: private key secret-key
grafik hata ayıklayıcı graphical debugger
grafik kitaplığı graphics library
grafik tablet graphic tablet
güç anahtarı power switch
günün tarihi current date
gürültü tabanı noise floor
güvenli ortam secure medium
güvenlik tanımlayıcısı security descriptor
gönderme yönünde hata düzeltimi forward error correction
görüntü (birimi) işistasyonu display workstation
görüntü (birimi) işistasyonu display station
harekete dayalı tasarım transaction analysis
harita map
haritalanmış dosya mapped file
Hastane Bilişim Sistemi Hospital information System
hata error
Hata error
hata ayıklama debug
hata ayıklama error debugging
hata ayıklayıcı debugger
hata bayrağı, hata imi error flag
hata çoğuşması error burst
hata çözümleme error analysis
hata dedektifiimza çözümleyicisi signature analyser
hata durumu error condition
hata düzelten kod error-correcting code
hata düzeltimi error correction
hata düzeltme yordamı error-correcting routine
hata giderme, hatadan kurtulmak error recovery
hata günlüğü error log
hata iletisi error Message
hata iletisi, hata uyarısı error message
hata işareti error signal
hata karakteri error character
hata kotarıcı, hata düzeltici error handler
hata kütüğü error log
hata olasılığı error probability
hata oranı error ratio
hata sezici kod error-detecting code
hata sezimi error detection
hata yayılımının sınırlanması error containment
hata örüntüsü error pattern
hata, çapar Bug
hatada yinelemeli sistem request repeat system
hatadan kurtulma error recovery
hataların giderimi, hata düzeltme error handling
hataların örtbas edilmesi error concealment
hedef tanılama sistemi target identification system
hedef tanıma target recognition
hizalama hatası alignment error
hizmet erişim noktası, sunucu erişim noktası, sunucu geçiş noktası service access point
içeri aktarmak import (verb)
içeri aktarım import (noun)
içtakı, aratakı Infix
iğneli yazıcı, nokta vuruşlu yazıcı dot matrix printer
iki noktaya göre hizalama colon alignment
iki taraflı bilinmeyenli inceleme double-blind study
ikinci tür hata olasılığı, yanlış red olasılığı miss probability
ikinci tür hata, yanlış red hatası false negative
ikinci tür hata, yanlış red hatası miss error
ikincil anahtar secondary key
ileri yönde kurtarma forward recovery
ileti sağanağı, toptan ileti (gurubu) bulk e-mail
ileti, elektronik posta e-mail
iletileri iptal et drop Messages
iletim ortamları transmission media
ilgi ortağı stale
ilişkisel veritabanı relational database
ilişkisel veritabanı relational database
imge tanıma image recognition
imleşim noktası işaretleşme noktası signaling point
inç başına nokta sayısı dots per inch
inçte nokta sayısı, inç başına nokta dots per inch (dpi)
Indirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı Reduced Instruction Set Computer
Internet anakapısı, Internet portali portal
Internette Söyleşi, Internet Aktarımlı Söyleşi, Internet Üzerinden Söyleşi Internet Relay Chat (Irc)
IP anahtarlaması IP switching
iptal etmek drop
iptal etmek, bırakmak (fare) drop
istatistik statistics
istatistik anlamda türdeş statistically homogeneous
istatistiksel çoğullayıcı statistical multiplexer
istatistiksel parametre kestirimi statistical parameter estimation
istatistiksel veriler statistical data
istek güdümlü sayfa aktarımı demand paging
istem, talep demand
italik italic
italik karakter slanted character
izlekli tartışma threaded discussion
iş istasyonu workstation
iş istasyonu workstation
iş kotarımı job processing
iş tanımlaması job description
iş tanımı work statement
iş tanımı job definition
işaret aktarım noktası signal transfer point
işlem gerektiren hata intervention required check
Işletim içi bellek ayırma, devinik bellek atama dynamic memory allocation
işletim ortamı operational environment
işlev tablosu function table
işlevsel tasarım functional design
kaba taneli, inceliği olmayan coarse grain
kaçış noktası, kopma noktası breakpoint
Kafaya takılır telefon headset
kalan hata oranı residual error rate
kalite standardı quality standard
kalite tanımı quality statement
kalıcı hata permanent error
kalıtsal hata inherited error
kamusal anahtarlamalı ağ public switched network
karakter kümesi, damga kümesi, karakter takımı character set
karakter tabanlı ekran read-out device
karakter tanıma character recognition
karar veri tabanı decisional database
karartma ayarlı anahtar dimmer switch
karma tabanlı mixed radix
karma tabanlı sayı gösterimi mixed-base numeration system
katalog catalog
katalog catalogue
Katalog catalog
katma değerli taşıyıcı value-added carrier
Katman, Tabaka Layer
katmayı iptal et drop embed
kayan nokta işlem birimi floating-point unit (fpu)
kayan noktalı floating-point
kayan noktalı floating-point
kayan noktalı gösterim floating-point representation
kayan noktalı işlemci floating-point processor
kayan noktalı işlemler floating-point arithmetic
kayan noktalı sayı floating-point number
kayan noktalı veri floating-point data
kayan noktalı yazmaç floating-point register
kayan ondalık nokta floating decimal
kayar kontak, sürgülü temas sliding contact
kayar noktalı çerçeve marquee
kayar noktalı gösterim sistemi variable-point representation system
kayıt ortamı recording medium
kesici anahtar interrupter switch
Kesilme kotarıcı, kesilme işleyici Interrupt Handler
kesim taraması sector scanning
kesin artan işlev strictly increasing function
kesme anahtarı interrupt switch
kesme noktası breakpoint
kestirim hatası error of estimation
ki-kare istatistiği chi-squared statistic
kimlik, tanıtıcı identifier
Kitapboyu bilgisayar notebook computer
kitaplık library
kitaplık programı library program
klavye (tuş) yerleşim haritası keyboard mapping
kod noktası code point
kolay taranabilirlik okunurluk scannability
komut hatası command check
komuta ve kontrol command and control
konfigürasyon tanımlayıcı configurator
konuşma tanıma speech recognition
konuşma tanıma speech recognition
Konuşmacı tanıma speaker recognition
konuşmacıya bağımlı tanıma speaker-dependent recognition
konuşmacıya bağımsız tanıma speaker-independent recognition
kopma noktası breakaway point
korsan istasyon pirate station
Kota, pay quota
Kotarıcı, çözücü handler
koşullu aktarma conditional transfer
kullanıcı elkitabı user manual
kullanıcı tarafından yazılmış user generated
kural tabanlı bilgi rule-based knowledge
kural tabanlı dil rule-based language
kural tabanlı sistem rule-based system
kural tabanlı, kurallara dayanan rule-based
kurtarma recovery
kurtarma programlığı recovery library
kurtarma yordamı recovery procedure
kurtarmak recover
kurtarılabilir hata recoverable error
kurtarılabilir olağandışı sonlanma recoverable abend
Kurtarılabilir, geri dönülebilir, geri alınabilir recoverable
kurtarılamaz unrecoverable
kurtarılamaz hata irrecoverable error
kurtarılır recoverable
kurulmakta olan site site under construction
kurulmakta olan site, yapım aşamasında under construction
kurulum elkitabı installation manual
kurumsal bilgi portali enterprise information portal
kusur tanısı fault diagnosis
kuşbakışı eylem (yolalma) planı, yol haritası roadmap
küçüğü başta olmalı little endian
küçüğü başta sıralama reverse byte ordering
küçük çapta tümleşim small scale integration, SSI
küme, takım set (n)
kısa tamsayı, short integer
Kütük erişim tutamağı file handle
kızılötesi bağlantı noktası infrared port
Köken, başnokta, orijin, başlangıç origin
lif kesintisi (saplama noktası) fiber splice
macenta magenta
makas manevrası, anahtar, açkı, şalter switch
Makro tanımı Macro definition
Mantık (devre) Tasarımı Logic Design
Mantıksal (görüntü) Tutanak Logical Record
mantıksal hata logical error
manyetik ortam magnetic medium
merkez, orta nokta, ortalamak center
mesaj aktarma message transfer
mesaj anahtarlaması store-and-forward switching
mesaj tanıtım kodu message identification code
mesajın çıkış noktası, köken noktası originating point
meslektaş denetimi peer review
metal disk platter
Mflops – Milyon kayan noktalı işlem/saniye Mflops (Million Floating Point Operations Per Second)
MIDI standardı MIDI standard
Mikroanahtar Microswitch
mikroanahtar, mikrokontak microswitch
modelleme hatası modeling error
modüler tasarım modular design
Montaj, Kurgu Montage
montajı tamamlanmış kart fully populated board
montajı tamamlanmış kart populated board
mutlak (sembolik olmayan) adresli ağ noktası absolute url
mutlak hata absolute error
nesne kitaplığı object library
nesne kitaplığı object library
nesne tabanlı object-based
nesne tanıma object recognition
nesne tanımı object definition
nesne veritabanı object database
nesneye dayalı tasarım object-oriented design
nesneye yönelik tasarım object-oriented design
nesneye yönelik veritabanı object-oriented database
nicelik, miktar quantity
nicemleme hatası quantizing error
nokta dot
nokta işleci point operator
nokta işlevi point function
nokta matris (yazıcı) dot matrix
nokta uzaklığı dot pitch
Nokta Vuruşlu Yazıcı, İğneli Yazıcı Matrix Printer
nokta ışık kaydedici spot recorder
nokta örneklemesi point sampling
nokta, göstermek point
nokta, ‘’ dot
noktadan çok noktaya düzenleşim point-to-multipoint configuration
noktadan noktaya point-to-point
noktadan noktaya devre point-to-point circuit
noktadan noktaya iletim point-to-point transmission
noktadan noktaya iletişim point-to-point communication
noktalama punctuation
noktalama punctuation
noktalar arası uzaklık dot pitch
noktalı Altçizgi dotted underline
noktalı çizgi dotted line
noktalı çizim, benekli grafik dot graphics
noktasal hedef point target
noktasal hedef simple target
noktasal kontak point contact
noktasal ışın huzmesi spot beam
numara öntakısı dialing prefix
ODA standardı open document architecture
olagelme, ortaya çıkma, rastlama occurrence
oldubitti standart, fiili standart de facto standard
olma olasılığı, ortaya çıkma olasılığı probability of occurrence
ondalık nokta, ondalık ayırıcı decimal point
onulmaz hata hard error
onulmaz hata fatal error
onulmaz hata solid error
optik anahtarlama optical switching
optik anahtarlama matrisi, optik anahtarlama yapısı optical switching matrix
optik disk tablası optical disk platter
optik karakter tanıma optical character recognition
optik karakter tanıma optical character recognition
optik tarayıcı optical scanner
orta intermediate
Orta Çapta Tümleşim Medium Scale İntegration (MSI)
orta çizgi en-dash
Orta Nokta Midpoint
orta ve küçük boy işletmeler small and medium enterprise
Orta, Ara, geçiş Intermediate
ortak partner
ortak common
ortak partner
ortak alan common area
ortak alan common field
ortak anahtar, açık anahtar public key
ortak anlayış belgesi document of understanding(DOU)
ortak bilgi miktarı joint information content
ortak değerlendirme joint review
Ortak Kullanıcı Erişimi Common User Access
ortak metin boilerplate text
Ortak Programlama Arabirimi Common Programming Interface
ortalama center alignment
ortalama mean
Ortalama Mean
Ortalama average
ortalama aktarım hızı average transfer rate
Ortalama Değer Mean Value
ortalama değer mean value
ortalama erişim süresi average access time
ortalama erişim süresi mean access time
ortalama karesel değer mean-square value
ortalama karesel hata mean-square error
ortalama karesel hata root-mean-square error
Ortalama Karesel Yakınsaklık Mean Square Convergence
Ortalama onarım süresi mean time to repair
ortalama sapma mean deviation
Ortalama Süre Mean Time
ortalama ömür mean life
Ortam bağlantı birimi medium attachment unit
Ortam Dönüşümü Medium Conversion
Ortam erişim denetimi Medium Access Control (mac)
Ortam erişim kontrolü medium access control
ortam gürültüsü medium noise
Ortam sonu karakteri end-of-medium character
ortam, orta medium
Ortam, Orta Medium
ortam,araçlar media
ortamsal basınc ambient pressure
ortamsal sıcaklık ambient temperature
ortamsız medialess
Ortanca Median
oturum anahtarı, bir kerelik anahtar session key
paket anahtarlama (ile iletim) packet switching
paket anahtarlamalı ağ packet switching network
paket anahtarlamalı ağ packet switching network
paket anahtarlamalı veri ağı packet switching data network
paralel aktarım parallel transfer
paralel veritabanı parallel database
pasta grafik pie chart
pasta grafik sector diagram
peş peşe (takılı, dizili) tandem
pil takımı battery pack
platform, ortam platform
posta mail
posta (ileti) yöneticisi postmaster
posta adresi mailing address
posta etiketleri mailing labels
posta günlüğü mail log
posta iletim protokolü (Internet) pop (post office protocol)
Posta kodu Zip Code
posta kodu, (posta) bölge kodu zip code
Posta Kutusu Mailbox
posta kutusuna göz atma scan the-mailbox
Posta Listesi Mailing List
posta robotu mailbot
postalamak mail
potansiyel enerji potential energy
program taşınırlığı program portability
programda tanımlanan kütük program-described file
programda tanımlanan veri program-described data
programlama ortamı programming environment
Programlık, program (veri) kitaplığı Library
protokol kotarıcı protocol handler
rasgele hata random error
rasgele ortam random medium
rasgele tarama random scan
referans standart, başvuru standardı reference standard
renk anahtarlaması chroma-keying
rotadan sapma açısı yaw angle
sabit bellek tahsisi static allocation
sabit noktalı fixed point
sabit noktalı aritmetik fixed-point arithmetic
sabit noktalı gösterim fixed-point representation
sabit noktalı işlemci fixed-point processor
sabit noktalı veri fixed-point data
sabit noktalı yazmaç fixed-point register
sabit tabanlı gösterim fixed-radix notation
sabit tarife fixed charge
sabit uzunlukta tutanak fixed-length record
saçıcı ortam scattering medium
Salmak, bırakmak, ortaya koymak release
sanal başnokta virtual origin
sanal bit haritası virtual bitmap
satıcısı tarafından sağlanan vendor supplied
satır satır tarama raster scan
satış noktası Point Of Sale
satış noktası point of sale
sayfa hatası page fault
sayısal anahtar digital switch
sayısal karakter takımı numeric character set
sayısal tuş takımı numeric keypad
sayısal tuş takımı numeric keypad
sayısallaştıran tarayıcı scanner digitizer
sayısallaştırıcı tablet digitizer tablet
sayısallaştırıcı tablet graphics tablet
seçici anahtar selector switch
seri aktarım, seri (dizisel) aktarım serial transfer
seri paralel anahtar series parallel switch
ses tanıma voice recognition
ses taşıyıcısı sound carrier
sesli örün tarama voice navigation
sezilemeyen hatalar undetected error
sigorta fuse
Silindir, tambur (veri saklama aygıtı) drum
silindir, tambur kağıdın desteği platen
silinmiş tutanak deleted record
sinüs taramalı sınama sine sweep test
sinüzoidal aktarım işlevi sinusoidal transfer function
Sistem dışından getirmek, İçeri aktarım Import
sistem kitaplığı system library
sistem tanılama system identification
sistem tasarımı system design
sistematik hata, dizgesel hata systematic error
sistemi başlatan program initial program load
Sokmak, Araya Eklemek, Takmak (Disket) Insert
son kullanma tarihi expiration date
son tarih due date
sontakı, sonek suffix
Sorun yaratan, karşı koyan offending
standart standard
standart standard
standart değer standard value
standart gauss dağılımı standard normal distribution
standart hata standard error
standart saat standard time
standart sapma standard deviation
standart yayılım standard propagation
standart yayın kanalı standard broadcast channel
statik (elektrik) önleyici, durağan olmayan antistatic
statik arabellek static buffer
statik bağlama static binding
statik basınç static pressure
statik bellek static storage
statik çözümleyici static analyzer
statik değişken static variable
statik kesme noktası static breakpoint
statik rasgele erişilir bellek static random-access memory (SRAM)
statik röle static relay
statik ölçüm static measurement
sustalı fare pop-up mouse
sıfır noktası null point
sınama ortamı test bed
süpürme, tarama sweep
sır vermeyen tanıt zero knowledge proof
sıradüzensel veritabanı hierarchical database
sıralama anahtarı sort key
sıralama anahtarı, sıralama düzeni sort order
süreksizlik noktası discontinuity
Süresi (tarihi) geçmiş expired
sırt sırta sınama back-to-back testing
Sıvı Kristal Liquid Crystal
Sıvı Kristal Ekran Paneli LCD Panel
sıvı kristal görüntü birimi liquid crystal display
sökmek, (takılı parçayı) ayırmak dismount
sözcük ayırtacı word separator
sözdizim hatası syntax error
sözdizimi hatası syntax error
sözdizimsel hata syntactic error
sözlü mesaj postası voice mail
tab cetveli tab ruler
tab imleyici tab marker
taban base
Taban (sayı gösterimi) radix
taban adresi base address
taban adresi base address
taban çizgisi baseline
taban değişimi radix conversion
taban derleyici root compiler
taban eksi bir tümleme, tabanın bir eksisiyle tümleme radix-minus-1-complement
taban hizalaması radix alignment
taban vektörleri basis vectors
taban yazmacı base register
taban yazmacı base register
tabana göre sıralama radix sort
tabana tümleyen radix complement
tabansal sayı sistemi radix numeration system
tabanın bir eksisiyle tümleme diminished radix complement
tablet tablet
tablet tablet
tablo başlığı table header
tablo biçiminde, tabloya dizilmiş, çizelgesel tabular
Tablo gözesi Table cell
tablo hücreleri arasındaki fark tabular difference
tabloid tabloid
tablolaştırma, çizelgeleme tabulation
tablolaştırmak Tabulate
tablolaştırıcı, çizelgeleyici tabulator
taç noktası salient point
tak ve kullan plug and go
tak ve kullan plug and play
Tak-çevir (kablo ucu) bnc
Tak-işlet, tak-çalıştır Plug and play
takaslanır, değiştokuş edilebilir interchangeable
takma ad nickname
takma ad dosyası, rumuz dosyası nickname file
takma ad, diğer ad Alias
takma ad, rumuz nickname
Takma uyumlu, doğrudan bağlanabilir Plug compatible
Takmak, Monte etmek, 2) Bindirmek Mount
taksonomi taxonomy
takvim calendar
Takvim calendar
Takılabilir pluggable
Takım Kit
tam (ağ) adres belirteci full URL
tam bağlantılı ağ fully connected network
tam çevrim complete cycle
tam çizge complete graph
tam çıkarıcı full subtractor
tam dalga doğrultma full-wave rectification
tam ekran editörü (metin düzenleme) full-screen editor
tam ekran imge full-screen image
tam ekran imge full-screen image
tam ekran, tüm ekran, ekranı kapsayan full-screen
tam elde complete carry
tam ikili ağaç complete binary tree
tam kapsamlı arama exhaustive search
tam olmayan, bulanık bilgi fuzzy information
Tam otomatik full automatic
tam toplayıcı full adder
Tam yedekleme full backup
tam yetki all authority
tam yol (erişim yolu) belirteci, tam erişim belirteci full path
tam yol adı absolute path name
tam yol adı, tam erişim yol adı full pathname
tam, tümleme complete
Tamam OK
Tamamlayıcı Supplemental
tamamlayıcı hizmet supplementary service
tamamlayıcı yazılım add-in software
tambur kulpu platen knob
tambur örtüsü platen cover
tamlığın korunması, aslıyla uyumun kollanması integrity protection
Tamlık completeness
Tamsayı Integer
tamsayı integer
Tamsayı Aritmetiği Integer Arithmetic
tamsayı programlama integer programming
tamsayı türü integer type
tamsayılar kümesi set of integers
tandem santral, düzgeçiş santrali tandem exchange
Tane, bileşen Grain
tanı diagnosis
tanı iletisi diagnostic message
tanı kılavuzu diagnostic manual
tanı yordamı diagnostic procedure
tanılama yardımcısı diagnostic aid
tanılama yordamı diagnostic routine
tanılamak diagnose
tanılamak diagnose
tanılayıcı diagnostic
tanılayıcı denetim diagnostic check
tanılayıcı disk diagnostic disk
tanılayıcı ileti diagnostic message
tanılayıcı sınama diagnostic test
tanım definition
tanım kümesi domain
tanıma recognition
tanımlama definition
Tanımlamak define
tanımlamak define
tanımlı çalışma koşulları rated operating conditions
tanımlı sürücü mapped drive
tanımı yazılacak Advanced Program to Program communication
tanımı yazılacak Adobe Type Manager
tanımı yazılacak Advanced Interactive Execute
tanımı yazılacak asynchronous transmission mode
tanımı yazılacak Advanced Peer to Peer Networking
tanımı yazılacak critical path method
tanımı yazılacak Application Programming Interface
tanımı yazılacak American National Standard Code for Information Interchange
tanımı yazılacak••• Musical Instruments Cerebral Interface
tanıtıcı identifier
Tanıtıcı Identifier
tanıtıcı (değer) handle
tanıtım belgesi, sunuş belgesi white paper
Tanıtım Bölümü Identification Division (Cobol)
tanıtım diski demo disk
tanıtım müziği signature tune
tanıtım programı demo program
tanıtım yazılımı demoware
tarama scanning
tarama aygıtı scanning device
tarama çizgisi, tarama çizgisi scan line
tarama çözünürlüğü, tarama çözünürlüğü scan resolution
tarama huzmesi scanning beam
tarama hızı, scanning speed
tarama kafası scanner head
tarama spotu scanning spot
tarama sıklığı scanning frequency
tarama sıklığı sweep frequency
tarama sıklığı raster count
tarama sıklığı birim mesafeye düşen tarama eleman sayısı scanning pitch
tarama süresi, tarama süresi scan time
tarama yoğunluğu scanning density
tarama ızgarası scanning raster
tarama ızgarası raster grid
tarama örüntüsü raster
taramak scan
taramak scan
taramak (bir görüntü) scan (an image)
taramak, gözden geçirmek scan
taramalı hash sign
taramalı ekran raster display device
taramalı elektron mikroskobu scanning electron microscope
taramalı grafik raster graphics
taramalı tünel mikroskobu scanning tunneling microscope
tarayıcı scanner
tarayıcı, tarayıcı scanner
tarife tariff
tarife tariff
tarih date
tarih biçimi date format
tarihçe dosyası trace file
tarihçe dosyası trace file
Tarihsel (geçmişteki) veriler historical data
tartışma grubu discussion group
tartışma grubu, haber gurubu newsgroup
tasarlamak design
tasarı, proje project
tasarım design
tasarım belirtimleri design specifications
tasarım dili design language
tasarım doğrulama design verification
tasarım kusuru design defect
tasarım mühendisi design engineer
tasarım otomasyonu design automation
tasarım payı, güvenlik payı design margin
tasarım yöntembilimi design methodology
tasarım, tasarlamak design
taslak sketch
taslak draft
taslak draft
taslak (baskı) niteliği, taslak (baskı) kalitesi draft quality
taslak baskı draft printing
taslak basım draft printing
taslak belge draft document
taslak kipi draft mode
taslak kipi (yazıcı) draft mode
taslak kopya draft copy
taslak niteliği draft quality
taslak, Işlem Tablosu worksheet
Tavan ceiling
tavlama (metalurji) annealing
tayf, spektrum spectrum
tazeleme, tazelenme refresh
tazelenebilir refreshable
tazelenme çevrimi refresh cycle
taşan trafik overflow traffic
taşma overflow
taşma spillover
taşma overflow
taşma alanı overflow area
taşma göstergeci overflow indicator
taşma gözetimi overflow check
taşma hatası overflow error
taşma yazmacı overflow register
taşıma akıtımı transport stream
taşıma katmanı transport layer
Taşıma, Yerini Değiştirmek Move
taşımak move
taşımak transport
taşınabilir dil portable language
taşınabilir dosya adı karakteri portable filename character
taşınabilir klavye portable keyboard
taşınan trafik traffic carried
Taşınmak, Başka sisteme geçirmek, Göçmek Migrate
taşınım gecikmesi transport lag
taşınır bilgisayar portable computer
taşınır bilgisayar, taşınabilir bilgisayar portable computer
taşınırlık portability
taşınırlık, taşınabilirlik portability
taşıyıcı carrier
taşıyıcı başına tek kanal single channel per carrier
taşıyıcı dosya host file
Tek (tamsayı değer) odd
tek noktadan topraklama single-point ground
tek taraftan erişilen koruncak single-ended closure
Tekil nokta singular point
teknolojiyi hayata geçiren technology enabler
Tektaş devre Monolithic circuit
Tektaş Devre Monolithic Circuit
tektürlü ortam homogeneous medium
tel kalınlık mastarı wire gauge
temel, ana, taban base
tepe noktası, uç noktası vertex
terminal tanılama tation identification
terminal, istasyon station
termostat thermostat
tersine tasarım reverse engineering
teslim tarihi due date
test edilebilir tasarım design testability
test tasarımı test design
testere dişi taraması sawtooth sweep
topluluksal ortalama ensemble averaging
toprak kaçağı, topraklama hatası ground fault
topraklama anahtarı grounding switch
toptan iletim, toplu iletim bulk transmission
tutanağın bölütlere ayrılması enregistreur) record segmentation
tutanağın kilitlenmesi record lock
tutanak record (noun)
tutanak ayracı record separator
tutanak formatı record format
Tutanak kağıt boyutu (Kuzey Amerikan ülkeleri) Legal size
tutanak planı, tutanak klişesi record layout
tutanak sınıfı record class
tutanak uzunluğu record length
tutanak yazmak record (verb)
tutanaklar arası boşluk record gap
tutarlılık consistency
Tutarlılık sezgi programı integrity checker
Tutarsız, çelişkili Inconsistent
Tuş Takımı Keypad
tuş takımı key pad
tüm noktaları adreslenir all-points addressable
tüm noktaları adreslenir all-points addressable
uçan nokta flying spot
uçtan uca end-to-end
uçtan uca imleşim end-to-end signaling
uçtan uca sayısal bağlanırlık end-to-end digital connectivity
uçtan uca şifreleme, baştan sona şifreleme end-to-end encipherment
uyarlanır yol saptama adaptive routing
uydu aktarıcısı satellite transponder
uydu alıcı-vericisi, aktarıcı transponder
uydu yer istasyonu satellite earth station
uzakta işleme remote processing
uzakta, uzaktaki, yerel olmayan remote
uzaktaki aygıt remote device
uzaktan açma remote power on
Uzaktan çalışma, teleçalışma telecommuting
Uzaktan eğitim, tele-eğitim distance learning
uzaktan erişim remote access
uzaktan gözetleme telemonitoring
uzaktan gözleme remote monitoring
uzaktan iş girişi remote job entry
uzaktan iş girişi remote job entry
uzaktan işleme teleprocessing
uzaktan kapama remote power off
uzaktan kumandalı remotely operable
uzaktan oturum açma remote login
Uzaktan pazarlama telemarketing
uzaktan tanı ve bakım remote diagnostics and maintenance
uzaktan toptan işleme remote batch processing
uzaktan veritabanına erişim remote database access
uzaktan yedekleme remote backup
uzaktan yordam çağrısı remote procedure call
uzaktan yönetim remote administration
uzaktan ölçüm, teleölçüm telemetry
uzam bölgesi tasarımı space domain design
uzam bölüşümlü anahtarlama space division switching
uzay istasyonu, uzaygemisi spacecraft
uzay potansiyeli space potential
uzman veri tabanı expert database
uzun tamsayı long integer
varlık noktası point of presence
varsayılan ikilik nokta assumed binary point
Varsayılan ondalık nokta Implied decimal Point
varsayılan ondalık noktası assumed decimal point
varış noktası, hedef destination
veri aktarım data transfer
veri aktarım hızı data transfer rate
veri aktarım hızı, veri debisi transfer rate
veri aktarımı data transfer
veri aktarımı data transfer
veri çatalı data fork
veri devresinin anahtarlanması data switching
veri güdümünde kesme noktası data breakpoint
veri kayıt ortamı data recording medium
veri ortamı data medium
veri taban çizgisi data reference line
veri tabanı Database
veri tabanı database (DB)
veri tabanı data base
veri tabanı yönetim sistemi database management system
veri tabanı yönetim sistemi (VTYS) database management system(DSMS)
veri tableti data tablet
veri tableti data tablet
veri tanımlama dili data definition language
veri tanımı data definition
veri tutanağı data record
veri tutanağı data record
veri tutarlılığı data consistency
veri şifreleme anahtarı data encrypting key
veri şifreleme standardı data encryption standard
verilerin taşınırlığı data portability
veritabanı database
veritabanı anahtarı database key
veritabanı bilgisayarı database machine
veritabanı bütünlüğü database integrity
veritabanı bütünlüğü database integrity
veritabanı destek programı database utility
veritabanı dili database language
veritabanı dosyası database file
veritabanı erişim programı database driver
veritabanı işletmeni database operator
veritabanı motoru database engine
veritabanı sunucu bilgisayarı database server
veritabanı tasarımı database design
veritabanı uyumlanması Database synchronization
veritabanı uzmanı database analyst
veritabanı yaratılması database creation
veritabanı yöneticisi database administrator
veritabanı yönetimi database management
veritabanı yönetmeni database administrator
veritabanı örgütlenmesi database organization
veritabanına erişim nesnesi data access object
video tampon belleği regeneration buffer
video taşıyıcısı video carrier
virüs taşıyıcı virus carrier
vurum katarı pulse train
Vurumlu taşıyıcı pulse carrier
yakınsaklık noktası point of convergence
yalıtan yükselteç isolating amplifier
yalıtılmış ek noktası insulated joint
yan banttaki güç sideband power
yan taramalı radar side-looking radar
yanaşma aygıtı, takma aygıtı docking station
yanlış alarm hatası false alarm error
yapısal tasarım structured design
yapısal tasarım structured design
yarar yitimi, dezavantaj disadvantage
yarar, çıkar, avantaj advantage
yardımcı program takısı snap-in
yarıiletken anahtar semiconductor switch
yarıiletken anahtarlama aygıtı semiconductor switching device
yatay horizontal
Yatay Horizontal
yatay landscape (page orientation)
Yatay (bir yana) Yaslama Horizontal Justification
Yatay (Kat İçi) Kablolar Horizontal Cabling
Yatay (sayfa düzeni) Landscape
Yatay (veri birimi içi) Eşlik Denetimi Horizontal Parity Check
Yatay Akıtma, yatay ilerleme Horizontal Scrolling
Yatay Çözünürlük Horizontal Resolution (Hr)
yatay dikey panoramik görüntüleme pan-tilt
yatay kaydırma pan
yatay kaydırma panning
Yatay Sekme Horizontal Tabulation
yatay uygulama yazılımı productivity software
yatışkın durum hatası, kalıcı durum hatası steady-state error
yaylı kontak spring contact
yazma hatası write error
yazmaç tabanlı mimari register-oriented architecture
yazmaya karşı koruma anahtarı write protect tab
yazıcı tamburu printer drum
yazılım geliştirme kitaplığı software development library
yazılım hatası software bug
yazılım kitaplığı software library
yazılım tamlığı software integrity
yazılıma dayalı modem, yazılım tabanlı modem software-based modem
yazım hatası misspelling
yazımla tanımlama definition by denotation
yaşamsal, (görev tamamlamak için) vazgeçilmez mission critical
üç nokta ellipsis
üç nokta, ‘’ ellipsis
üçüncü taraf third party
Yeniden atamak Reassign
yeniden başlama noktası restart point
yeniden giriş noktası reentry point
yeniden yürütüm noktası rerun point
Yer İstasyonu Ground Station
yerli, doğuştan, sisteme özgül native
yeterli istatistik sufficient statistic
yetki aktarmak delegate
yetki aktarmak, görevlendirmek, görevli kılmak delegate
yinelenen tarama recurrent sweep
yitimli ortam lossy medium
yol atama, yönlendirme routing
yol atayıcı, yönlendirici (aygıt) router
Yol haritası Roadmap
yordam giriş noktası routine entry point
ıraksaklık noktası point of divergence
üst düğüm, ata düğüm parent node
Üst, ata parent
üstyazı, üst-takı superscript
yukarıdan aşağı tasarım top-down design
yukarıdan aşağı, tepeden alta top-down
yığıta koyma stack pushing
yığıttan alma stack popping
Yüksek tanımlı (çözünürlüklü) Televizyon High Definition Television (hdtv)
yürürlükteki kitaplık current library
yürütüm ortamı execution environment
yüzden kimlik tanıma face authentication
yüzeye montajlı surface mount
ızgara tarama raster scan
yön değiştirici anahtar change-over switch
yönetim bilişim tabanı management information base
İşletim içi bellek atama dynamic storage allocation
zaman aşım tarihi, kullanım süresi bitimi expiration date
zaman ve tarih damgası time and date stamping
zikzak tarama zig-zag scanning
öbek taşıma block move
öğe tanılayıcı entity identifier
öfkeli tartışma (Internet) flame war
Ön takı, öncül işler preamble
ön tanımlı predefined
ön tanımlı, içkin intrinsic
önceden tanımlamak predefine
önceki boyuta getirme düğmesi restore button
Öncü, uçtaki Leader
Önermek, tavsiye etmek suggest
Önlü arkalı tarama, çift yanlı tarama duplex scanning
öntakı prefix
öntakı gösterimi prefix notation
öntakı simgelemi polish notation
örneklem noktası, örneklem Zaten örneklem = örnek noktası değil mi?) sample point
örneklem ortalaması sample mean
örneklem tasarımı, örneklem tasarımı sample design
Örü, Kafes, kristal (yapısı) Lattice
örün tarayıcısı, örün gezgini web browser
örün tasarımcısı web author
örüntü tanıma pattern recognition
Öykünücü, taklitçi (devre veya yazılım) emulator
özel anahtar, kişisel anahtar private key
özel anahtarla şifreleme symmetric cryptography
özel anahtarla şifreleme, özel anahtarla şifreleme secret-key cryptography
özel hat, anahtarlanmayan hat nonswitched line
özel uygulamaya yönelik, özel amaçlı, tasarsız ad hoc
özerk veritabanı dili self-contained data language
özgül iskele, özgül bağlantı noktası dedicated port
özgüleme (atama) protokolü allocation protocol
özgülenebilir (atanabilir) birim allocation unit
şifreleme anahtarı encryption key

Toplam 1408 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama