Or Türkçesi Nedir, Or Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "Or"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
12-hour time format 12 saatli zaman biçemi
12-hour time format 12 saatlik zaman biçimi
24-hour time format 24 saatli zaman biçemi
24-hour time format 24 saatlik zaman biçimi
abnormal end olağandışı sonlanma, olağandışı durma, anormal bitiş
abnormal end olağandışı son
abnormal termination olağandışı son
Abort (tamamlanmadan) yarıda bırakmak, yarıda kesmek
abort durdurmak
abort procedure yarıda bırakma yordamı
abort sequence durdurma dizisi
absolute error mutlak hata
absolute vector mutlak vektör
Absorb soğurmak
Absorbency soğurganlık
Absorbent soğurgan
Absorbtion soğurma, soğurum
AC waveform AA dalga biçimi
accelerated graphic port (AGP) hızlandırılmış grafik çıkış
Accelerator ivdirici (nükleer), hızlandırıcı (donanım)
accelerator board Bkz: accelerator card
accelerator card hızlandırıcı kart
acceptor alıcı
access authorization erişim yetkilendirme
access category erişim anasınıfı
access concentrator erişim çoğullayıcı
access multiplexor erişim çoklayıcı
access network erişim ağı
access priority erişim önceliği
access record erişim tutanağı
accessor erişimci
accessory donatı
accessory donatı
accumulator birikeç
accumulator birikeç
accumulator register Bkz: accumulator
accumulator-bus birikeç yolu
actuator erişim düzeneği
actuator eyleyici (robotbilim), erişim düzeneği (disk)
ad hoc network plansız ağ, düzensiz oluşumlu ağ
additive color system toplanır renk sistemi, RGB renk sistemi
address format adres biçemi
address separator adres ayırıcısı, adres ayracı
addressable horizontal (vertical) position adreslenebilen yatay (dikey) konum
addressable memory adreslenir bellek
addressing format Adresleme biçemi
adjustable capacitor ayarlanır sığaç
adjustable resistor ayarlanır direnç
adjustable-speed motor hız ayarlı motor
administrator yönetici
administrator yönetici
administrator logon yönetici oturum açışı
adsorption Yüzerme
Advanced Peer to Peer Networking tanımı yazılacak
affine transformation ilgin dönüşüm
airborne radar uçak radarı
airborne remote sensing havadan algılama, havadan gözlem
algorithm Algoritma
algorithm algoritma, Harzemli Yolu
algorithmic language algoritmik dil
algorithmic solution algoritmik çözüm
algorithmics algoritma bilimi
alias network address öteki ağ adresi
alignment error hizalama hatası
all authority tam yetki
all-pass network tüm geçiren devre
allocated memory ayrılmış (atanmış) bellek
alpha-beta algorithm alfa-beta algoritması
alphabetic word alfabetik (abecesel) sözcük
alphanumeric sort alfasayısal sıralama
alternating-current generator dalgalı akım üreteci
American National Standard Code for Information Interchange tanımı yazılacak
american standart code for information interchange (ascii) Amerikan bilgi-değişim standart kodu
amplifier distortion yükselteç bozulması
analog digital convertor (adc) örneksel sayısal çevirici
analog monitor analog görüntüleyici, analog ekran
ancestor node ata düğüm
anchor point demir atma noktası
angular error açısal hata
animated cursor canlı imleç
anisotropic radiator yönbağımlı ışıyıcı
anticipatory Beklentisel, nedensel olmayan
anticipatory buffering önceden ara belleğe alma
anticipatory buffering Beklentisel (önceden) ara belleğe alma
anticipatory paging Beklentisel sayfalama
anticipatory paging önceden sayfalama
approximation theory yaklaşıklık kuramı
archival storage Arşivsel saklama
array processor dizilim işlemcisi
artwork çizim
ascending order artan sıra
ascending sort artan sıralama, küçükten büyüğe sıralama
ascent algorithm tırmanış algoritması
assignment operator atama işleci
associative memory çağrışımlı bellek
associative memory çağrışımsal bellek, çağrışımlı bellek
associative storage çağrışımsal saklama (birimleri)
atm network atm ağı
attached processor yardımcı işlemci
attenuator Zayıflatıcı
attitude sensor duruş algılayıcısı
audio generator Bkz: tone generator
authoring oluşturma, yazarlık, yaratım
authority yetki, yetkili
authority yetke
authorization yetkilendirme, yetkileme, yetki
authorization yetki
authorization code yetkilendirme kodu
authorize yetkilendirmek
authorized yetkili
autocorrelation öz ilinti
auxiliary memory yardımcı bellek, ikincil bellek
auxiliary storage yardımcı saklama (aygıt), yan saklama (aygıt)
auxiliary storage yardımcı bellek
bad (block, sector) bozuk (blok, kesim)
bad sector bozuk kesim
basis vectors taban vektörleri
before-image değişiklik öncesi kopya
Boolean operator Boole işleci
boolean operator boole (cebir) işleci
boost motor Bkz: booster engine
border sınır, kenar
border sınır
broken word bölünmüş sözcük
bubble memory kabarcık bellek
bubble memory kabarcık bellek
bubble sort elemeli sıralama (algoritma)
bubble sort elemeli sıralama
buffered network arabellekli ağ
built-in memory iç bellek, tümleşik bellek
bulk storage yığın bellek
bulk storage yığın bellek
calculator hesap makinesi
calculator hesaplayıcı
category ulam
category Kategori, üstsınıf, anasınıf
cd duplicator Cd çoklayıcı, cd kopyalayıcı, cd eşleyici
child directory alt dizin
chroma-key color anahtar renk
chromaticity coordinates Renklilik koordinatları
chrominance modulator renk işareti kipleyicisi
circuit-switching network devre anahtarlamalı ağ
clipping algorithm kırpma algoritması
coaxial connector Eş-eksenel bağlaç
code generator kod üreteci
cofactor Eşçarpan
collector Toplayıcı
color renk
color correction renk düzeltimi
color depth renk derinliği, renk zenginliği
color graphics renkli grafik
color graphics adapter Renkli Grafik Bağdaştırıcı
color intensity rrenk yeğinliği
color management system (cms) renk yönetim sistemi
color map renk eşlemi
color palette renk paleti
color palette renk paleti
color resolution renk çözünürlüğü, renk ayrımlanırlığı
color temperature renk sıcaklığı
color wheel renk tekeri
color wheel renk (seçme) tekeri
colorimetric shift renk kayması
Colorimetry renk ölçümü
column vector dikey vektör, sütun vektör
Combinatorial birleşimsel, katışımsal
combinatorial analysis Birleşimsel çözümleme, katışımsal çözümleme
combinatorial circuit birleşimsel devre
committed memory adanmış bellek
common business oriented language (cobol) cobol programlama dili
communication network iletişim ağı
communications port iletişim kapısı
communucation network iletişim ağı
comparative sort karşılaştırmalı sıralama
comparative sort karşılaştırmalı sıralama
comparator karşılaştırıcı
comparator karşılaştırıcı
compiler generator derleyici üreteci
compiler generator derleyici üreteci
configurator konfigürasyon tanımlayıcı
connector bağlayıcı
contractor yüklenici
coordinate konaç
coordinate eşgüdüm sağlamak
coordination eşgüdüm
coordinator eşgüdümcü
coprocessor yardımcı işlemci
cord kablo
core çekirdek (bellek)
corequisite yankoşul
corner köşe
correct doğru
correction düzeltme
corrective maintenance onarım
correlation ilinti
correspondence yazışma
corresponding ilişkin
corruption bozulma
crosshair cursor ince artı imleci
cumulative error birikimli hata
current directory yürürlükteki dizin
cursor imleç
cursor control keys imleç denetim tuşları
cursor movement key imleç yön tuşu
cut form yaprak
damping factor sönüm katsayısı
DASD mirroring disk ikizleme
data administrator veri yönetmeni
data bank administrator veri bankası yönetmeni
data bus connector veri yolu bağlacı
data collector Bkz: data logger
data concentrator veri yoğunlaştırıcı
data corruption Verilerin kirlenmesi, verilerin bozulmuşluğu
data directory veri dizini
data element separator veri öğesi ayracı
data encryption algorithm veri şifreleme algoritması
data entry format veri giriş formatı
data fork veri çatalı
data interchange format veri değiştokuş biçemi
data interchange format veri değişim biçimi
data network veri ağı
data organization veri örgütleme
data portability verilerin taşınırlığı
data processing supervisor Bkz: computer manager
data processor veri işlemcisi
data processor veri işlemci
data record veri tutanağı
data record veri tutanağı
data recording veri kaydetme
data recording medium veri kayıt ortamı
data repository veri havuzu
data repository veri havuzu
data storage density veri saklama yoğunluğu
data storage density veri saklama yoğunluğu
data storage unit veri saklama birimi
data transmission network Bkz: data network
database administrator veritabanı yönetmeni
database administrator veritabanı yöneticisi
database operator veritabanı işletmeni
database organization veritabanı örgütlenmesi
date format tarih biçimi
decision support karar desteği
decision support system karar destek sistemi
decision theory karar kuramı
decorrelation distance ilintisizleşme uzaklığı
dedicated network özgül ağ, kullanıcıya özel ağ
dedicated port özgül iskele, özgül bağlantı noktası
default directory varsayılan çalışma alanı
default format varsayılan format
deflector (yön) saptırıcı
delay distortion gecikme bozulması
deleted record silinmiş tutanak
demodulator kip çözücü
demodulator kip çözücü
denominator (re: fractions) payda
depth sensor derinlik algılayıcı
derived information türetilmiş bilgi
descending order azalan sıra
descent algorithm iniş algoritması
descriptor betimleyici
desk accessory masa donatısı
detail report ayrıntı raporu
detection theory sezim kuramı
detector detektör, sezici
deterministic network belirlenimci ağ
device monitor Aygıt gözleyici
dial-up network anahtarlamalı ağ
dial-up networking ara-gir ağ
differentiator türev alıcı
digital communication network sayısal iletişim ağı
digital data network sayısal veri ağı
digital information storage sayısal bilgi saklama
digital network sayısal ağ
digital recording sayısal kayıt
digital signal processor sayısal işaret işlemci
digital storage oscilloscope sayısal bellekli osiloskop
direct access storage doğrudan belleğe atma
direct access storage device doğrudan erişimli saklama aygıtı
direct memory access (DMA) doğrudan bellek erişimi
direct memory access (dma) doğrudan bellek erişim
direct memory transfer doğrudan bellek aktarımı
directory dizin
directory database (telefon) rehber veritabanı
directory facility ağ adresleri servisi
directory listing dizin içerik listesi
directory listing dizin içerik listesi
directory location dizin yeri
directory path dizine erişim yolu
directory routing dizinli yönlendirme
directory tree dizin ağacı
directory tree dizin ağacı
discrete cosine transform ayrık kosinüs dönüşümü
discriminator ayırtaç, ayırtaç, ayırtaç devresi
disk directory disk dizini
disk error disk hatası
disk memory disk bellek
disk mirroring disk ikizleme
disk mirroring disk yansılama, disk ikizleme
disk storage disk bellek, teker bellek
diskette formatting disket formatlama
dispatching priority görev dağıtım önceliği
display adaptor görüntü (birimi) sürücüsü
display foreground görüntü önplanı
display memory görüntü (birimi) belleği
display monitor ekranlı monitör, görüntü izletici
display monitor görüntü birimi
display processor grafik işlemci
display workstation görüntü (birimi) işistasyonu
distortion çarpıklık
distortion çarpıklık, bozulma
distortion factor bozulum oranı
distortion-limited operation bozulumla kısıtlı işletme
distributed information system dağıtık bilişim dizgesi
distributed network dağıtık ağ
distribution sort dağıtık sıralama (algoritma)
distributor dağıtıcı
distributor dağıtıcı
divisor Bölen
divisor bölen
document author belge hazırlayıcı, belge yazarı
document creator Belge oluşturucu, belge yaratıcı
document editor belge düzenleyici
document format belge biçimi
document format belge biçemi
dormant state uyku durumu
dormant state Uyku kipi, bekleme kipi, işlevsiz durum
Double-word çift-sözcüklü (veri veya bellek boyu)
doubleword çiftsözcük
drive designator sürücü göstergesi
drive designator sürücü belirteci
drive indicator sürücü göstergesi
drop-out error bit atlama hatası
drum recorder silindirli kayıtçı
dual port memory çift erişimli bellek
dual processor çift işlemci
duplicator çoğaltıcı
dyadic operator ikici işleç, iki işlenenli
dynamic memory allocation Işletim içi bellek ayırma, devinik bellek atama
dynamic priority devingen öncelik
dynamic storage allocation İşletim içi bellek atama
dynamic storage allocation devingen bellek ayırma
echo distortion yankı kaynaklı bozulma
echo suppressor yankı bastırıcı
editor Düzenleyici, editör
editor düzenleyici
eigenvector Özvektör
electrolitic capacitor elektrolitik sığaç
electropneumatic contactor elektrikli havalı kontak
electrostatic storage elektrostatik bellek
elevator kaydıraç
emulator öykünücü
emulator Öykünücü, taklitçi (devre veya yazılım)
encryption algorithm şifreleme algoritması
end-around borrow döngüsel ödünç
enterprise information portal kurumsal bilgi portali
enterprise network kurum ağı, firma ağı
equation editor denklem düzenleyici
equivalent network eşdeğer devre
erasable programmable read-only memory silinir programlanır salt oku bellek
erasable storage silinebilir bellek
error Hata
error hata
error analysis hata çözümleme
error burst hata çoğuşması
error character hata karakteri
error checking Bkz: error detection
error concealment hataların örtbas edilmesi
error condition hata durumu
error containment hata yayılımının sınırlanması
error correction hata düzeltimi
error debugging hata ayıklama
error detection hata sezimi
error flag hata bayrağı, hata imi
error handler hata kotarıcı, hata düzeltici
error handling hataların giderimi, hata düzeltme
error handling yanlışları işleme
error log hata kütüğü
error log hata günlüğü
error message hata iletisi, hata uyarısı
error Message hata iletisi
error of estimation kestirim hatası
error pattern hata örüntüsü
error probability hata olasılığı
error ratio hata oranı
error recovery hatadan kurtulma
error recovery hata giderme, hatadan kurtulmak
error signal hata işareti
error-correcting code hata düzelten kod
error-correcting routine hata düzeltme yordamı
error-detecting code hata sezici kod
estimator Kestirici
event recorder olay kaydedicisi
event-oriented simulation olay güdümlü benzetim
exchange sort değiştokuşlu sıralama
exclusive NOR Dışaran DEĞIL-VEYA
exclusive or dışlayan ya da
exclusive-or, XOR dışaran veya
executive information system üstyönetim bilişim sistemi
existence theorem varlık teoremi
expanded memory genişletilmiş bellek
expanded memory genişletilmiş bellek
exploration açınsama
export dışa aktarım
export (noun) dışarı aktarım
export (verb) dışarı aktarmak
extended memory ek (genişletilmiş) bellek
extended memory uzatılmış bellek
extension cord uzatma kablosu
exterior gateway sistemler arası ağ geçidi, ağ dışı geçit
external memory dış bellek, ikincil bellek
external sort dışarda sıralama
external storage dış bellek, ikincil bellek
external storage dış saklama birimi
factor katsayı, etmen, çarpan
factor "1) etmen; 2) çarpan, katsayı"
factor analysis etmen çözümlemesi
factorial çarpınım
false alarm error yanlış alarm hatası
fast forward hızlı ileri alma
fatal error onulmaz yanlış
fatal error onulmaz hata
female connector dişi bağlaç, dişi konnektör
field sensor alan algılayıcısı
field separator alan ayracı
file descriptor dosya belirteci
file directory dosya dizini
file format dosya biçemi
file organisation dosya düzenleşimi
first-order logic Bkz: predicate logic
fixed block format sabit blok biçemi
fixed format Biçemi sabit, değişmez biçemli
fixed operator telli telefon işletmesi
fixed storage sabit saklama alanı
fixed-length record sabit uzunlukta tutanak
fixed-point processor sabit noktalı işlemci
flash memory çakar bellek
flat memory düz yapılı bellek (programlama), tekdüze bellek
floating network topraksız devre
floating-point processor kayan noktalı işlemci
fluorescent Fluorışıl
folder directory klasör dizini
font generator font üreteci
force zorlamak
force start zorlamalı başlatma
forecast kestirim, kestirmek
forecast (n) kestirim
forecast (v) kestirmek
foreground önalan
foreground Ön alan, zeminüstü, önplan
foreground color önplan rengi
foreground image önplan imgesi
foreground job Öndeki (görünen) iş
foreground process group öncelikli süreç grubu
form biçim
form form, biçim
form factor biçim katsayısı
form feed sayfa ilerletme
form feed form besleme
form letter hazır mektup
formal language biçimsel dil
formal logic biçimsel mantık
formal method biçimsel yöntem
formal specification kurallı belirtim
formal testing kurallı sınama
formalism Biçimcilik
format biçim, biçimlemek
format biçem, biçemleme
formula ilinti
Formula Formül
formula translator (fortran) fortran programlama dili
forum Forum
forward 1) ileri yöne iletmek, 2) ileri, ileriye
forward ileri(ye)
forward iletmek
forward chaining ileri yöne zincirleme
forward channel veriş kanalı, ileri yönde kanal
forward error correction gönderme yönünde hata düzeltimi
forward inference veri güdümlü çıkarım
forward link ileri bağlantı
forward path ileri yol
forward recovery ileri yönde kurtarma
forward shift operator ileri (öne) kaydırma işleci
forward signaling ileri yönde imleşim
forward supervision ileri yönde gözetim
frame store Çerçeve (imge) belleği
framework Çatı, çerçeve
free form serbest biçim
free memory boş bellek
free-form language serbest biçimli dil
free-form typing serbest biçimde yazma
frequency generator frekans üreteci
friend or foe dost düşman (ayırımı)
full subtractor tam çıkarıcı
full-screen editor tam ekran editörü (metin düzenleme)
fullword tümsözcük
fully connected network tam bağlantılı ağ
function generator işlev üreteci
fuzzy information tam olmayan, bulanık bilgi
fuzzy information bulanık akıl yürütme
Game Theory Oyun Kuramı
generator üreteç
Generator (Program) Üretici (Yordam, Program)
geographic information system (GIS) coğrafi bilgi sistemi
Geographical information System Coğrafi bilgi sistemi
Geometric Distortion Geometrik Bozulum
Geosynchronous Orbit Yer Eşzamanlı Yörünge
Global Network Küresel Ağ
graphics accelerator grafik hızlandırıcı
graphics coprocessor grafik yardımcı işlemcisi
Graphics Interchange Format (GIF) Grafik değişim biçemi
graphics memory grafik bellek
graphics processor grafik işlemci
Greatest Common Divisor (gcd) En Büyük Ortak Bölen
Ground Conductor Toprak İletkeni
hair cross cursor ince artı imleci
Half-Subtractor Yarı Çıkarıcı
Halfword Yarım Sözcük
halfword yarımsözcük
handwriting support elyazısı desteği
hard error onulmaz hata
hard sector fiziksel kesim
Hard-Sector Fiziksel Sektör,
hardware accelerator donanımsal hızlandırıcı
hardware monitor donanım gözcüsü
harmonic distortion harmonik bozulma
headend port kablo başı girişi
header information başlık bilgisi
header record başlık tutanağı
heap sort dikey sıralama
help for HELP yardım kullanımı
Heterogeneous Computer Network çoktürlü Bilgisayar Ağı
heterogeneous computer network türdeş olmayan bilgisayarlar ağı
Heterogeneous Network Çoktürlü Ağ
hidden surface algorithm saklı yüzeyler algoritması
hierarchical network sıradüzensel ağ
High Order Üst düzey, Yüksek düzey
high performance file system yüksek başarımlı kütük sistemi
high-order (digit) soldaki (basamak)
high-speed memory hızlı bellek
historical data Tarihsel (geçmişteki) veriler
History File Geçmiş Kütüğü
history file geçmiş kütüğü
History Log Geçmiş (işlem) Günlüğü
history log geçmiş günlüğü
hold down (re:mouse button or key) basılı tutmak
home directory ana dizin
Home Directory Kişisel Dizin
home information services eve yönelik bilgi hizmetleri
home network ev ağı
homogeneous computer network türdeş bilgisayarlar ağı
homogeneous network türdeş ağ
Horizontal Yatay
horizontal yatay
Horizontal Cabling Yatay (Kat İçi) Kablolar
Horizontal Justification Yatay (bir yana) Yaslama
Horizontal Parity Check Yatay (veri birimi içi) Eşlik Denetimi
Horizontal Resolution (Hr) Yatay Çözünürlük
horizontal retrace (ışınsal) yatay dönüş
Horizontal Scrolling Yatay Akıtma, yatay ilerleme
horizontal scrolling (görsel içerik) yana kaydırma
Horizontal Tabulation Yatay Sekme
Hospital information System Hastane Bilişim Sistemi
human factors insan faktörleri
Hybrid Network Karma Ağ
identity operator özdeşlik işleci
ignore yoksaymak
Ignore Yok Saymak, önemsememek
Image Editor İmge düzenleyici
image memory İmge (koruma) belleği
image operator imge işleci
image restoration imge onarımı
image sensor Bkz: vision sensor
immediate predecessor bitişik öncül
immediate successor bitişik ardıl
Import Sistem dışından getirmek, İçeri aktarım
import (noun) içeri aktarım
import (verb) içeri aktarmak
important önemli
in-core sort Bkz: internal sort
in-order traversal İç-sıralı gezinme
incremental vector bağıl vektör
indexed sequential organization dizinli ardışık düzenleme
Indicator Gösterge
indicator gösterge
indoor yapı içi
Indoor Yapı İçi
Inductor İrgiteç, Doğuşturucu, İndükleç
informal test kuralsız sınama
Informatics Bilişim
informatics bilişim
information bilgi
Information Bilgi
information age bilgi çağı
information analysis center bilgi çözümleme merkezi
information center bilgi merkezi
information content bilgi içeriği
information economy bilgi ekonomisi
information engineering enformatik mühendisliği
information explosion bilgi patlaması
information field veri alanı
information frame bilgi iletim birimi
information frame veri çerçevesi
information fusion bilgi tümleştirme
information have nots bilgi yoksulları
information haves bilgi zenginleri
Information Highway Bilgi Anayolu, bilgi otoyolu
information life cycle bilginin yaşam çevrimi
information management bilgi yönetimi
information message bilgi iletisi
information model bilişim modeli
information network bilgi ağı
information package bilgi avadanlığı, bilgi paketi
information packet veri paketi
information policy bilişim politikası
Information Processing Center Bilgi İşlem Merkezi
information processing system bilgi işleme sistemi
information provider içerik sağlayıcı
information pusher Bkz: push software
information rate veri hızı
information repository bilgi havuzu
information resource bilgi özkaynakları
Information Retrieval Bilgi Erişim, Bilgi geri Kazanım,
information security bilgi güvenliği
information security administrator bilişim güvenliği yöneticisi
information separator veri ayırma karakteri
information service bilişim hizmeti
information service bilgi hizmeti
information society bilgi toplumu
information source bilgi kaynağı
information station bilgi terminali
information system bilişim sistemi
information system abuse bilgi sisteminin kötüye kullanımı
information systems auditor bilgi sistemi denetçisi
information technologies bilgi teknolojileri
information technology bilişim teknolojisi
Information Theory Bilişim Kuramı
information theory bilişim kuramı
information traffic "bilgi trafiği; veri trafiği "
information transfer bilgi aktarımı
information warehouse Bkz: data warehouse
information word bilgi sözcüğü, veri sözcüğü
informational database bilgilendirici veri tabanı
infrared detector kızılötesi sezici
infrared port kızılötesi bağlantı noktası
inherited error kalıtsal hata
initiator başlatıcı
Inorder (Traversal) iç-sıra (dolaşımı)
input formatting girdilerin formatlanması
input-output port giriş-çıkış kapısı
input-output processor giriş-çıkış işlemcisi
insertion sort yerleştirmeli sıralama
instruction processor komut işlemcisi
insulator Yalıtıcı, yalıtkan
Integrated Services Digital Network (Isdn) Tümleşik Sayısal İletişim Ağı
integrator tümlev alıcı
Integrator Tümlev Alıcı
intelligent network akıllı ağ
interchange format bilgi alışveriş biçemi
Interior İçerdeki, iç
interior gateway ağ içi yönlendirici
intermediate memory Bkz: buffer
internal sort Yerel (ana bellekte) sıralama
internal storage iç bellek
Internet portal Bkz: portal
Internet store Internet mağazası
Internet storefront Bkz: virtual storefront
internetworking ağlararası
interrupt priority Kesilme (türü) önceliği
interrupt vector kesilme vektörü
interworkability birlikte çalışırlık
inventory stok
Inventory Elde bulunan, Stok
Inverse Correlation Ters İlinti
inverse transform ters dönüşüm
Inversely Proportional Ters Orantılı
IP network IP ağı
irrecoverable error kurtarılamaz hata
isomorphic eşyapılı
job priority iş önceliği
joint information content ortak bilgi miktarı
keep-alive memory arıza tanı belleği
key sorting anahtarlı sıralama
Keyword Anahtar Sözcük
keyword anahtar sözcük
Keyword In Context (Kwic) Index Bağlam İçinde Anahtar-Sözcük Dizini
keyword search anahtar sözcükle arama
landscape (page orientation) yatay
language processor dil işlemcisi
LCD Projector Lcd Yansıtıcısı
learning algorithm öğrenme algoritması
least squares estimator en küçük kareler kestiricisi
left factor sol çarpan
Lexicographic (order) Harfsel (Sıralama)
linear network "bir boyutlu ağ; doğrusal devre "
Linkage Editor Bağ Düzenleyici
list sorting Liste sıralama
Load Factor Yük çarpanı (oranı)
Local Area Network yerel ağ
Local Area Network (LAN) Yerel Alan Ağı
local memory yerel bellek
Local Network Yerel Ağ
logical error mantıksal hata
Logical Operator Mantıksal İşleç (ve, veya, değil vb)
Logical Record Mantıksal (görüntü) Tutanak
long-haul network geniş alan ağı
long-term memory uzun soluklu bellek
loop network döngü ağ
low order en sağdaki (basamak)
low priority düşük öncelikli
Low Priority Düşük Öncelikli
machine error bilgisayar donanım hatası
Machine Word Bilgisayar (bellek) Sözcüğü
Macro generator Makro Üreteci
macroprocessor makroişlemci
magnetic core mıknatıslı göbek, manyetik çekirdek
magnetic storage manyetik bellek
main memory ana bellek
main storage ana bellek
main storage ana bellek
Major Ana, Büyük, Birincil
major büyük
major ana
major key birincil anahtar
majority çoğunluk
Majority Çoğunluk
majority carrier çoğunluk taşıyıcısı
majority circuit çoğunluk devresi
majority operation çoğunluk işlemi
Male Connector Erkek (uçlu) bağlayıcı
management information base yönetim bilişim tabanı
management information system yönetim bilişim sistemi
Management Information System (MIS) Yönetim Bilişim Sistemi
Mandatory Zorunlu
mandatory zorunlu
mandatory access control zorunlu erişim denetimi
mandatory cryptographic session zorunlu şifreli oturum
mandatory entry field zorunlu bilgi alanı
mapping of a network drive bir ağ sürücüsünün bağlantı tanımı
Mass Memory Bkz: Mass Storage
mass storage yığın bellek
Mass Storage Yığınsal (geniş, büyük) Bellek
Master Boot Record Ana Önyükleme (Tutanağı)
master oscillator ana salınıcı
Math Coprocessor Matematik Yardımcı İşlemci
math coprocessor matematik (yardımcı) işlemci(si)
matrix character generator matris karakter üreteci
matrix storage matris bellek
mean-square error ortalama karesel hata
measure of performance başarım düzeyi
Memory Bellek
memory bellek
Memory Access Bellek Erişimi
Memory Address Register Bellek Adres Yazmacı
memory array bellek matrisi
memory bandwidth bellek bant genişliği
memory bank bellek yuvası
memory board bellek kartı
Memory Bus Bellek Veriyolu
memory bus bellek veriyolu
memory cache önbellek
memory capacity bellek sığası
memory card "bellek kartı; kartlı bellek "
memory cell bellek gözesi
memory chip bellek yongası
memory compaction belleği derleyip toplama
memory controller bellek kontrol birimi
memory cycle bellek çevrimi
memory deallocation bellek alanını serbest bırakma
memory dump bellek dökümü
memory expansion board bellek büyütme kartı
Memory Interleaving Bellek serpiştirimi
Memory Layout Bellek Yerleşimi
memory location bellek yeri
Memory Management Bellek Yönetimi
memory management program bellek yönetim programı
memory management unit bellek yönetim birimi
Memory Management Unit (Mmu) Bellek Yönetim Birimi
memory map Bellek yerleşim haritası
Memory Map Bellek Haritası
memory mapped I/O bellek haritalı giriş çıkış
Memory Mapped I/O Bellek Haritalı Giriş Çıkış
memory model bellek modeli
memory module bellek modülü
memory page bellek sayfası
memory partitioning bellek bölüntüleme
memory protection bellek korunumu
memory size bellek boyu
memory-consuming çok bellek kullanan
memory-intensive operations bellek yoğun işlemler
memory-resident bellekte yerleşik
Memory-Resident Bellekte Yerleşik
memory-resident program bellekte yerleşik program
merge sort birleştirerek sıralama
Mesh Network Örgüsel Ağ
message format mesaj yapısı, ileti yapısı
message forwarding mesajı yeniden yönlendirme
message-switching network mesaj yönlendirme ağı
Meta-morphosing Bkz: morphing
Microprocesor Development System (Mds) Mikroişlemci Geliştirme Sistemi
Microprocessor Mikro İşlemci
microprocessor mikroişlemci
MIDI port MIDI iskelesi
minor küçük, önemsiz
Minor Küçük, Önemsiz
Mirror Ayna, Yansı
mirror image ikiz görüntü
Mirror Image Yansı Görüntü
mirror printing ters baskı
mirror site ikiz site
Mirror Volume İkizleme Disk Alanı
mirrored protection ikizleyerek koruma
mirroring ikizleme
Mirroring "1) Yansılama; 2) İkizleme"
miss error ikinci tür hata, yanlış red hatası
mode transformer kip değiştirici
modeling algorithm modelleme algoritması
modeling error modelleme hatası
modem port modem iskelesi
modulator kipleyici
Modulator Kipleyici
monitor görüntü birimi
monitor izlemek
Monitor "1) İzlemek, Gözlemek; 2) Monitör, Gözleyici; 3) Gözcü"
monitor program gözcü program
monitor station gözcü bilgisayar
Monitoring Gözleme, Gözcülük etme
monitoring software gözcü yazılım
Morphology Biçimbilim, Morfoloji
motion detector devinim sezicisi
mouse cursor fare imleci
mouse port fare iskelesi
Multi-Color Graphics Adapter (Mcga) Çok Renkli Grafik uyarlayıcı
Multiconductor Cable Çok İletkenli Kablo
multicore cable çok damarlı kablo
multimedia processing workstation Bkz: multimedia editing workstation
multipass sort çok geçişli sıralama
Multiple Conductor Cable Çok İletkenli Kablo
Multipoint Network Çok Noktalı Ağ
Multiport Memory Çok Kapılı Bellek
Multiport Repeater Bkz: Active Hub
Multiprocessor Çok Işlemcili
Multiserver Network Çok Sunuculu Ağ
multisync monitor Çok tarama hızlı monitör
multitrack recording system çok kanallı kayıt sistemi
Multivariate Normal Distribution Çok Değişkenli Gauss Dağılımı
multivendor connectivity farklı yapımlı ağların bağlanırlığı
multivendor interoperability farklı yapımlı ağların birlikte çalışırlığı
n-neighborhood n-komşuluk bölgesi
n-port network n-kapılı devre
n-terminal pair network Bkz: n-port network
n-type semiconductor n türü yarıiletken
narrative information Sözel (anlatımsal) bilgi
national language support ulusal dil desteği
national language support ulusal dil desteği
native code generator yerli kod üretici
native file format yerli dosya yapısı
natural language support doğal dil desteği
negative correlation ters ilinti
neighbor komşu
neighborhood komşuluk bölgesi, komşuluk
network
network ağ, şebeke
network access point ağa erişim noktası
network access server Bkz: access server
network adapter ağ kartı, ağa uyarlama kartı
network adapter card ağ bağdaştırma kartı
network address ağ adresi
network address ağ adresi
network address server ağ adres sunucusu
network administration ağ yönetimi
network administrator ağ yöneticisi
network administrator ağ yöneticisi
network analysis Ağ (devre) çözümlemesi
network analyzer Ağ (devre) çözümleyici
network architect ağ mimarı
network backbone ağ omurgası
network card ağ kartı
network chip ağ iletişim mikrodevresi
network citizen Bkz: Internet user
network components ağ bileşenleri
network computer ağa (yapılı) bilgisayar
network congestion ağ tıkanıklığı
network control protocol ağ kontrol protokolü
network database ağ veritabanı
network diagram ağ çizeneği, ağ diyagramı
network directory ağ dizini
network domain ağ yönetim bölgesi
network etiquette Bkz: net etiquette
network firewall Bkz: firewall
network head dağıtım başı (kablo)
network identifier ağ tanıtıcı
network interconnectivity ağ bağlantısallığı
network interface ağ arayüzü
network interface card (nic) Ağ arayüz kartı
network layer ağ katmanı
network management ağ işletimi, ağ yönetimi
network management ağ yönetimi
network manager ağ yöneticisi
network manager ağ yöneticisi
network monitoring ağ gözetimi, ağ gözcülüğü
network node ağ düğümü
network object ağ nesnesi
network operating system ağ işletim sistemi
network operator ağ işletmeni
network peripherals ağ çevre birimleri
network planning ağ planlaması
network printer ağa bağlı yazıcı
network processor "1) ağ işletim bilgisayarı; 2) ağ iletişim mikrodevresi "
network protocol analyzer ağ protokol çözümleyicisi
network resources şebeke özkaynakları, ağ özkaynakları
network security ağ güvenliği
network server ağ üzerinde paylaştırıcı, ağ sunucusu
network services ağ hizmetleri
network synthesis devre sentezi, devre bireşimi
network terminator ağ sonlandırıcısı
network theory "1) ağ kuramı; 2) devre kuramı "
network topology ağ yapısı, ağ topolojisi
network topology ağ topolojisi (ilingesi)
network transparency ağ saydamlığı
network-centric computing ağ merkezli bilgi işlem
networking Bilgisayar ağlı (gerçekleştirme/uygulama)
networking ağ oluşturma
noise distortion gürültü bozulumu
noise floor gürültü tabanı
noise generator gürültü üreteci
non-oriented graph yönsüz çizge
nonabsorbing state soğurmayan durum
nonconnected network bağlantısız devre
nondeterministic network belirlenimci olmayan ağ
noninvasive sensor müdahalesiz algılayıcı
nonlinear distortion doğrusal olmayan bozulma
nonlinearity distortion doğrusalsızlık bozulması
nonpaged memory sayfalanmayan bellek
nonsense correlation yapay ilinti
nonuniform birörnek olmayan
nonuniform quantization birörnek olmayan nicemleme, tekdüze olmayan nicemleme
nonvolatile memory uçucu olmayan bellek
normal 1) olağan, normal, 2) dik, dikey
normal olağan
normal deviate Gauss değişkeni, Gauss dağılımı
normal operating conditions olağan işletme koşulları
normal plane dik düzlem
normal range of use olağan kullanım erimi
normalization düzgeleme, normalize etme
normalization düzgeleme, normalize etme
normalized error düzgelenmiş hata
normalized response düzgelenmiş yanıt (değeri)
null detector var-yok algılayıcı
null record boş tutanak
numerator (re: fractions) pay (re:kesirler)
object oriented nesneye dayalı
object-oriented nesneye-yönelik
object-oriented analysis nesneye dayalı çözümleme
object-oriented database nesneye yönelik veritabanı
object-oriented design nesneye yönelik tasarım
object-oriented design nesneye dayalı tasarım
object-oriented interface nesneye yönelik arayüz
object-oriented language nesneye yönelik dil
object-oriented programming nesneye dayalı programlama
object-oriented technology nesneye yönelik teknoloji
object-oriented testing nesneye dayalı sınama
object-oriented web nesneye yönelik örün
on-chip memory yongayla tümleşik bellek
one-port network tek kapılı devre
one-time password bir kullanımlık parola, oturum parolası
online information çevrimiçi bilgi
online information system çevrimiçi bilgi sistemi
online store Bkz: Internet store
open media framework açık ortam çerçevesi
open shortest path first (OSPF) en kısa açık yol algoritması
operator Işletmen (kişi), işleç (hesaplama)
operator işletmen
operator işleç
operator console işletmen konsolu
operator precedence işleç önceliği
optical connector optik bağlaç, optik konnektör
optical detector optik sezici
optical sensor optik algılayıcı
Or Ya da
OR ya da
OR (gate) VEYA (geçidi)
order 1-komut verme, 2-sıralama, düzenleme
order (n) sipariş
order (n) komut
order (v) düzenlemek
order of magnitude Basamaksal büyüklük, büyüklük kertesi
order processing sipariş karşılama
orderable set sıralanabilir küme
ordered list sıralı liste
ordered pair sıralı çift
ordering relation Sıralama (belirleme) ilişkisi
ordinal numbers sıra sayıları
ordinary Sıradan
organic Örgensel, organic
organization Örgüt, örgütleşim, düzen
organize düzenlemek
organize düzenlemek
orientation yönlendirmek
orientation yönlendirme, yönlendirmek, doğrultma
oriented Yönelimli, yönlü
origin köken, başlangıç
origin Köken, başnokta, orijin, başlangıç
original özgün, orijinal
original özgün
originate (a call) (çağrı) başlatmak
originating point mesajın çıkış noktası, köken noktası
originating terminal çağrıyı başlatan uç
originating traffic kaynak trafiği
origination address Bkz: source address
orphan Artık, tek kalan, sahipsiz, öksüz
orphan control yalnız ilk satır
orphan file öksüz dosya
orphan line artık satır
orphan line öksüz satır
orphan link öksüz bağlantı
orthogonal dikgen
orthogonal codes dikgen kodlar
orthogonal complement dikgen tümler
orthogonal coordinates dikgen koordinat
orthogonal decomposition dikgen çözüşüm
orthogonal function dikgen işlev
orthogonal matrix dikgen matris
orthogonal projection dikgen izdüşüm
orthogonal sequence dikgen dizi
orthogonal trajectories dikgen gezingeler
orthogonal transform dikgen dönüşüm
orthogonal vectors dikgen vektörler
orthogonality dikgenlik
orthogonalization dikgenleştirme
orthonormal set birimdik küme, birim dikey küme
orthonormal vector birimdik vektör
out-of-memory yetersiz bellek
outdoor yapı dışı
outdoor yapı dışı, açık alanda
output port çıkış yeri, çıkış kapısı
overflow error taşma hatası
overflow indicator taşma göstergeci
overhead projector Tepegöz
overhead projector tepegöz
overscoring Bkz: Strike through
packet data network node paket ağı düğümü
packet format paket biçemi
packet switching data network paket anahtarlamalı veri ağı
packet switching network paket anahtarlamalı ağ
packet switching network paket anahtarlamalı ağ
page generator sayfa üreteci
page orientation sayfa yönelimi
paged memory sayfalı bellek
Paged Memory Management Unit Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi
paper-white monitor beyaz fonlu ekran
parallel port paralel kapı (veri iletim)
parallel processor paralel işlemci
Parent directory üst dizin
parent directory üst dizin
parity error eşlik hatası, eşlik uyuşmazlığı
partial ordering kısmi sıralama
passive network edilgen devre, pasif devre
passive optical network pasif optik ağ
password parola
password parola, şifre
password attack giriş şifresi hırsızlığı
password control parola denetimi, şifre denetimi
patch cord ara kablo, bağlantı kablosu
pattern generator örüntü üreteci
peak detector tepe sezici
peak factor tepe katsayısı
peer-to-peer network denklerin ağı
pen recorder kalemli kaydedici
perceived color algılanan renk
perforated delikli
Perforator Delici aygıt, delgi
perform gerçekleştirmek
performance başarım
performance başarım, performans
performance chart çalışma grafiği, çalışma karakteristiği
performance criteria başarım ölçütleri
performance measurement başarım ölçümü
performance monitor başarım gözlemcisi
performance objective başarım hedefi
performance requirements başarım isterleri
performance testing başarım sınaması
peripheral processor Bkz: input-output processor
permanent error kalıcı hata
permanent memory kalıcı bellek
permanent storage Bkz: permanent memory
persistent storage Kalıcı bellek
phase distortion faz bozulması, evre bozulması
phosphorescence fosfor ışıma
phosphorescent Fosfor-ışıl
photoconductor fotoiletken
photorealism fotogerçekçilik
photorealistic fotogerçekçi
physical I/O error fiziksel giriş-çıkış hatası
physical memory fiziksel bellek
physical network fiziksel ağ
physical record fiziksel tutanak
platform düzlem
platform platform, ortam
pocket sort bölüm bölüm sıralama
point operator nokta işleci
polar coordinates kutupsal koordinatlar
polymorphisme çokbiçimlilik
pore gözenek
porosity gözeneklilik
port kapı
port 1-bağlantı noktası,kapı,iskele,port 2-uyarlayarak taşımak
port address iskele adresi, kapı adresi
port capacity iskele kapasitesi
port contention iskele çekişmesi
port number iskele numarası
port scan iskeleleri yoklama
port sharing device iskele genişletici
port trunking iskele linklerini birleştirme
portability taşınırlık, taşınabilirlik
portability taşınırlık
portable computer taşınır bilgisayar, taşınabilir bilgisayar
portable computer taşınır bilgisayar
portable filename character taşınabilir dosya adı karakteri
portable keyboard taşınabilir klavye
portable language taşınabilir dil
portal Internet anakapısı, Internet portali
portrait boyuna, dikine
portrait (page orientation) düşey
portrait mode boyuna form, dikey form
portrait monitor dikey monitör
position sensor konum algılayıcısı
position vector konum vektörü
positive conductor pozitif iletken, artı iletken
postmortem olay sonrası, çöküş sonrası, işlem sonrası
postmortem işlem sonrası
postorder (traversal) sondan başlayan geçiş
power cord güç kablosu
power line local area network enerji kablosunda yerel ağ
power-on indicator açık göstergesi
precision connector hassas bağlaç
predecessor öncül
predictor-corrector method öngörme-düzeltme yöntemi
preemptive priority discipline sonsuz öncelikli düzence
preorder (traversal) baştan başlayarak geçme
preprocessor önişlemci
preprocessor Önişlemci
Prestore önceden saklama
primary colors ana renkler
primary memory ana bellek
primary storage birincil bellek, ana bellek
printed form basılı form
printer port yazıcı iskelesi, yazıcı geçişi
priority öncelik
priority öncelik
priority interrupt öncelikli iş kesme
priority queue öncelik kuyruğu
priority-based (scheduling) önceliğe dayalı
private network özel ağ
problem-oriented language sorun yönelimli dil
problem-oriented language soruna yönelik dil
procedure oriented language yordama yönelik dil
procedure-oriented language yordam yönelimli dil
processor işlemci
processor işlemci
processor architecture işlemci mimarisi
processor unit işlem birimi
product support ürün desteği
program correctness Program doğruluğu
program editor program editörü
program generator program üreteci
program generator program üreteci
program infector program virüsü
program portability program taşınırlığı
program status word program durum sözcüğü
program temporary fix geçici program düzeltmesi
programmable read-only memory programlanır salt okunur bellek
programmable read-only memory (prom) programlanır salt okunur bellek
proportion orantı
proportional orantılı
proportional oransal
proportional font orantılı yazıyüzü
proportional spacing orantılı aralama (yazı)
proportionality orantılılık
proportionally spaced font orantılı aralıklı font
protected memory korumalı bellek
public data network kamusal veri şebekesi
public network kamusal ağ
public switched network kamusal anahtarlamalı ağ
pulse distortion vurum bozulumu
pulse duty factor vurum doluluk oranı
pushdown storage yığıtsal bellek
quality of conformance uygunluk kalitesi
quantizing error nicemleme hatası
queuing theory Kuyruklama kuramı
quorum yetersayı
radiant sensor ışıma algılayıcısı
radiation detector ışınım sezicisi
radiator Işıyan
radix sort tabana göre sıralama
random error rasgele hata
random number generator rasgele sayı üreteci
random uniform numbers rasgele birörnek sayılar
random-access memory rasgele erişimli bellek
random-access memory(RAM) rasgele erişimli bellek
rank of a network ağın kertesi
raw bit error ratio düzeltilmemiş bit hata oranı
Read Only Memory Salt Okunur Bellek
real memory gerçek bellek
record 1) Kayıt, kaydetmek, kaydedilen, 2) tutanak
record (noun) tutanak
record (verb) tutanak yazmak
record class tutanak sınıfı
record format tutanak formatı
record gap tutanaklar arası boşluk
record layout tutanak planı, tutanak klişesi
record length tutanak uzunluğu
record lock tutanağın kilitlenmesi
record segmentation tutanağın bölütlere ayrılması enregistreur)
record separator tutanak ayracı
recorded Kayıtlı
recorder kayıt aygıtı
recording density kayıt yoğunluğu
recording engineer ses mühendisi, kayıt mühendisi
recording instrument kaydedici ölçme aleti
recording medium kayıt ortamı
recoverable error kurtarılabilir hata
recovering bad sectors bozuk kesimleri kurtarma
rectangular coordinate system dik koordinat sistemi
recurrent formula özyineli formül
red network güvenlikli ağ
redundant information artık bilgi
reflector yansıtıcı
reflector antenna yansıtıcı anten
reformat yeniden formatlama
register memory yazmaç bellek
register-oriented architecture yazmaç tabanlı mimari
regulatory düzenleyici, mevzuata ilişkin
regulatory agency düzenleyici kuruluş
regulatory body Bkz: regulatory agency
regulatory framework düzenleyici çerçeve
relational operator ilişkisel işleç
relational operator ilişkisel işleç
relative error bağıl hata
relative vector bağıl vektör
remote concentrator uydu çoğullayıcı
remote monitoring uzaktan gözleme
reorder yeniden düzenlemek
report rapor
repository havuz
repository Havuz, depo, biriktirgeç
repulsion motor geritepmeli motor
request for bids teklife çağrı
request for comments yoruma çağrı
request for information bilgi isteği
reserved (word) 1-özel anlamlı (sözcük) 2-kullanım sınırlı (sözcük)
reserved word özel amaçlı sözcük
residual error rate kalan hata oranı
resistance attenuator direnç zayıflatıcı
resonator çınlayıcı, rezonans devresi
restart the network ağ bağlantısını yeniden kurmak
restore geri yüklemek
Restore geriye döndürmek, önceki değeri yüklemek
restore button önceki boyuta getirme düğmesi
reverse byte ordering küçüğü başta sıralama
Revisable-Form Text Değiştirilebilir Biçimli Metin
RGB monitor RGB monitör
Rich Text Format zengin metin biçimi
right factor sağ çarpan
ring network halka ağ
ripple factor Bkz: ripple content
robust algorithm dayanıklı algoritma
robust estimator dayanıklı kestirici
root directory kök dizini
root directory kök dizin
root-mean-square error ortalama karesel hata
rotor döneç, rotor
safety factor güvenlik katsayısı, güvenlik katsayısı
sampling theorem örnekleme teoremi
saturated colors doymuş renkler
sawtooth generator testere dişi dalga üreticisi
scalable network ölçeklenebilir ağ
scaled detector ölçekli gösterge
scaling factor ölçekleme katsayısı
scaling factor ölçekleme katsayısı
scan a disk for viruses bir diskte virüs aramak
scan forward hızlı ileri arama
scatter storage Bkz: hash addressing
scissoring makaslama
scratchpad memory müsvedde bellek
screen coordinates ekran koordinatları
screen editor ekranda düzenleme
screen format veri giriş biçimi formatı
screen generator ekran programı
search algorithm arama algoritması
search directory arama dizini,
search word aranan sözcük
search word arama sözcüğü
second-order term ikinci dereceden terim
secondary color ikincil renk
secondary storage dış bellek, ikincil bellek, yardımcı bellek
sector kesim, sektör, kesme
sector kesim
sector diagram pasta grafik
sector scanning kesim taraması
sectoring sektörlere ayırma Yeni Öneri kesimlere ayırma
secure network güvenli ağ
secure password authentication (spa) güvenli parola doğrulaması
security descriptor güvenlik tanımlayıcısı
security information qualifier güvenlik koşulları belirteci
selection cursor seçme imleci
selection sort seçmeli sıralama
selector seçici
selector channel seçici kanal
selector circuit seçici devre
selector switch seçici anahtar
Self explanatory öz açıklamalı
self-monitoring system kendini gözleyen sistem
self-organizing kendini örgütleyen
semantic error anlambilimsel hata
semantic network anlambilimsel ağ
semaphore semafor, işaret flaması,
semiconductor yarıiletken
semiconductor yarıiletken
semiconductor memory yarıiletken bellek
semiconductor switch yarıiletken anahtar
semiconductor switching device yarıiletken anahtarlama aygıtı
sensitive information kritik veri, duyarlı veri
sensor algılayıcı
sensor algılayıcı, duyucu
sensor array algılayıcı dizilimi
sensor data algılayıcı verileri
sensor fusion algılayıcı tümleştirme, duyucu tümleştirme
sensor glove algılayıcılı eldiven
sensor-based computer endüstriyel bilgisayar, algılayıcılı bilgisayar
sensor-based robot algılayıcılı robot
sensor-based system algılayıcılara dayalı sistem
sensory data duyusal veriler, algısal veriler
separator ayıraç, ayırıcı
separator ayırıcı
sequential access memory ardışık erişimli bellek
sequential memory ardışık bellek
serial correlation dizisel ilinti
serial memory Bkz: sequential access memory
serial port seri kapı, dizisel kapı
serial port dizisel kapı
serial subtractor seri çıkarıcı, dizisel çıkarıcı
series capacitor seri sığaç
series parallel network seri paralel devre
series regulator seri düzenleyici
server mirroring sunucu ikizleme
service conductor servis hattı
service delivery platform hizmet sağlama platformu
service interworking hizmette birlikte çalışma
servomotor yardımcı motor, servomotor
session password bir kerelik parola, oturum parolası
shaded-pole motor siperli kutuplu motor
shadow factor Gölge faktörü
shadow memory Gölge bellek
shaft recorder şaft kodlayıcısı
shape factor biçim etkeni
shaped conductor profil iletken
shared data network paylaşımlı veri ağı,
shared directory paylaşımlı dizin
shared memory paylaşımlı bellek
ship-to-shore communication gemiden karayı arama
shipborne radar gemi radarı
shock insulator şok yalıtıcısı
short kısa
short addressing Bkz: direct addressing
short haul kısa erimli
short integer kısa tamsayı,
short message service kısa mesaj hizmeti
short packet kısa paket
short range kısa mesafe, yakın
short wave yüksek frekans, kısa dalga
short-circuit admittance kısa devre geçirisi
short-circuit impedance kısa devre çelisi, kısa devre empedansı
short-circuit operation kısa devre çalışma
short-circuit relay topraklama rölesi
short-circuiter kısa devre aygıtı
short-term memory kısa soluklu bellek
short-time kısa süreli
short-time rating kısa süreli yükleme rejimi
shortcut kısa yol, kestirme
shortcut kısayol
shortcut key kısa yol tuşu
shortcut key kısa yol tuşu
shortcut wizard kısa yol oluşturma sihirbazı
shunt capacitor paralel sığaç
sifting sort Bkz: bubble sort
sign-on password oturum açma şifresi
signal comparator işaret karşılaştırıcı
signal distortion işaretin bozulması
signal generator işaret üreteci
signal processor işaret işlemcisi
signal quality detector işaret niteliği ölçeri
signal restoration işaret onarımı
signaling information imleşim bilgisi
signaling interworking imleşimde birlikte çalışma
signaling network imleşim şebekesi işaretleşme ağı
silicon power transistor silisyum güç transistoru
similarity theorem benzeşlik teoremi
simulator benzetimci, benzetici
simulator benzetici
single-phase motor tek fazlı motor
site directory site rehberi
slot radiator yarık ışıyıcı
slotted ring network zaman dilimli halka ağ
small-signal performance küçük işaret davranışı
smart sensor akıllı algılayıcı
smoothing capacitor süzme sığacı, yumuşatma sığacı
smoothing inductor şok bobini
soft error Bkz: transient error
software repository yazılım havuzu
software vendor yazılım satıcısı, yazılım üreticisi
solid conductor katı açı, som iletken
solid error onulmaz hata
solid-state memory yarıiletken bellek
sort sıralamak
sort sıralamak
sort key sıralama anahtarı
sort order sıralama düzeni
sort order sıralama anahtarı, sıralama düzeni
sort pass sıralama geçişi
sort program sıralama programı
sort sequence sıralama ardışımı
sort sequence sıralama ardışımı
sort utility Bkz: sort program
sorter sıralamak, ayıklayıcı, sıralayıcı
sorting criteria sıralama ölçütü
sorting criteria sıralama ölçütleri
sorting string sıralama dizgisi
sound absorber gürültü soğurucu
sound recorder ses sondası
source directory kaynak dizini
span error erim hatası
spanning tree algorithm kapsama ağacı algoritması
speech detector konuşma sezicisi
speed converter concentrator hız değiştiren çoğullayıcı
speed variator hız değiştiricisi
spherical coordinate system küresel koordinat sistemi
spherical reflector küresel yansıtıcı
spot distortion benek bozulması
spot recorder nokta ışık kaydedici
spurious correlation sahte ilinti
stable platform dengeli platform
stack indicator Bkz: stack pointer
stand-alone workstation bağımsız iş istasyonu
standard error standart hata
standard normal distribution standart gauss dağılımı
star network yıldız ağ
star network yıldız ağ
star/ring network yıldız/halka ağ
state vector durum vektörü
static random-access memory (SRAM) statik rasgele erişilir bellek
static storage statik bellek
status designator durum belirteci
status word durum kodu
steady-state error yatışkın durum hatası, kalıcı durum hatası
step attenuator kademeli zayıflatıcı
storage depolama, bellek
storage (1) depolama, (2) bellek
storage allocation bellek atama, belleğe yerleştirme
storage and retrieval system depolama ve erişim sistemi
storage area bellek atama
storage area network veri depolama ağı
storage capacity bellek sığası
storage device saklama aygıtı
storage device saklama aygıtı
storage fragmentation bellek parçalanması
storage pool bellek havuzu
storage size bellek sığası, birikim sığası
storage structure bellek yapısı
store depolamak
store-and-forward mode sakla-ve-ilet kipi
store-and-forward switching mesaj anahtarlaması
stored saklanmış
storefront site sanal vitrin
stranded conductor halat iletken
strip chart recorder şeritli kayıt aygıtı
subdirectory altdizin
subdirectory altdizin
subordination alta sıralama, altta olma
subtractor çıkarıcı
successor ardıl
summary report özet rapor
summing integrator toplayan tümlev alıcı
superconductor üstüniletken
supervisor gözetici, gözetici
supervisor gözetici
supervisor control program Bkz: operating system kernel
supervisory frame gözcü çerçeve
supervisory program gözcü çerçeve, gözcü program, gözetim programı
supervisory services gözetim hizmetleri
supervisory signals gözetim işaretleri, gözcü işaretleri
supervisory system gözetim sistemi, gözcü sistem
support destek, desteklemek
support destek
support software destekleme yazılımı
surge capacitor vurum sığacı
switch-disconnector ayırıcı anahtar
switched network anahtarlamalı ağ
switching processor anahtarlama işlemcisi
symbolic processor simge işlemcisi, simgesel işlemci
symmetrical two-port-network bakışımlı iki kapılı devre
sync generator eşzamanlama üreteci
sync pulse generator eşzamanlama vurum üreteci
synchronization network eşzamanlama şebekesi
synchronous data network eşzamanlı veri ağı
synchronous network eşzamanlı ağ
syntactic error sözdizimsel hata
syntax error sözdizimi hatası
syntax error sözdizim hatası
system administrator sistem yöneticisi
system infector sistemi başlatma virüsü
system operator sistem işletmeni
system support sistem desteği
systematic error sistematik hata, dizgesel hata
t-network t-devresi
tabulator tablolaştırıcı, çizelgeleyici
tag sort etikete göre sıralama
tagged image file format (tiff) Tiff, görüntü kütük biçemi
Tagged Image File Format file(TIFF) TIFF
tailor uyarlamak
tandem networks peş peşe bağlanmış devreler
tape recorder Bkz: tape unit
tape transport Bkz: tape drive
target directory hedef dizin
task force çalışma kolu
telecommunications operator telekom işleticisi, teleiletişim şirketi
telemonitoring uzaktan gözetleme
telephone network telefon ağı
teleprocessing network uzişlem ağı
temperature sensor sıcaklık algılayıcısı
temporal zamansal
temporal cohesion zamansal uyum
temporal constraint zaman kısıdı
temporal reasoning zamansal akıl yürütme
temporal redundancy zamansal artıklık
temporary Geçici, anlık
temporary geçici
temporary data geçici veriler
temporary fault geçici arıza
temporary file geçici dosya
temporary read/write error geçici okuma/yazma hatası
temporary storage Bkz: working storage
temporary storage Bkz: working-storage
terminal connector uç bağlacı, konnektör
terminal port veri giriş-çıkış iskelesi, terminal iskelesi
Terminator Sonlandırıcı
terminator "kablo sonlandırıcısı; sonlandırıcı program "
text editor Metin düzenleyici
text editor metin düzenleyici
theoretical kuramsal
theory Kuram
theory kuram
thermistor ısıldirenç
thin route network seyrek trafikli ağ
thousands separator binlik basamak ayırıcı
threat monitoring tehdit gözleme
time format zaman biçimi
time pulse distributor zamanlama vurumlerinin dağıtıcısı
time-base generator zaman referansı üreteci
time-delay network geciktirme devresi
timing information zamanlama bilgisi
tinsel conductor gelinteli iletken
token ring network simgeli halka ağı
tone generator ton üreteci
Top of Form(TOF) Form başı
torque buru, burulma momenti
total harmonic distortion toplam harmonik bozulma
tractor çekici
trailer record art tutanak
trajectory gezinge
transform dönüştürmek, dönüşüm
transform coding dönüşüm kodlaması
transformation of coordinates koordinat dönüşümü, konaç dönüşümü
transformer Dönüştürücü, transformatör, trafo,
transient error geçici hata
transistor transistor
translator çevirmen
translator Çevirmen
transport taşımak
transport lag taşınım gecikmesi
transport layer taşıma katmanı
transport stream taşıma akıtımı
trap door gizli kapı
tree network ağaç ağ
tree network ağaç yapılı ağ
trial-and-error deneme yanılma, sınama-yanılma
trial-and-error method deneme yanılma yöntemi
trial-and-error search deneme yanılmayla arama
trusted authentication authority elektronik noter, güvenilir üçüncü şahıs
tutorial eğitsel, eğitmence,
tutorial eğitmen
twinaxial conductor ikizeksenli kablo
two-port network iki kapılı devre
two-terminal network tek kapılı devre, iki uçlu devre
typographical error "yazım hatası; basım hatası "
ultrasonic motion detector sesüstü devinim sezici
ultrasonic sensor sesüstü algılayıcı
unary operator birli işleç
unauthorized yetki dışı
unauthorized data modification yetki dışı verilerin değiştirilmesi
unbiased estimator yansız kestirici
uncorrected result brüt sonuç
underscore altçizgi, altını çizmek
underscore Alt tire
undetected error sezilemeyen hatalar
unformatted biçimlenmemiş
unformatted biçimlenmemiş, formatlanmamış
unformatted display formatlanmamış ekran
unformatted mode formatlanmamış kip
uniform Birörnek, tekbiçimde
uniform birörnek
uniform distribution birörnek dağılım
uniform quantization birörnek nicemleme, eşit aralıklı nicemleme
uniform random number birörnek rasgele sayı, tekdüze rasgele sayı
uniform resource locator (url) Tekbiçimli kaynak konumlayıcı (Internet alanı
uniform resource name Tekbiçimli kaynak adı
uniform sampling düzgün örnekleme
uniformly spaced font birörnek aralıklı font
unit vector birim vektör
unordered sırasız
unordered list sırasız liste, rasgele liste
unrecoverable error Bkz: fatal error
user password kullanıcı şifresi
utilization factor kullanım oranı
value-added network katma değer ağı
variable size record değişken boylu tutanak
Vector vektör, yöney
vector yöney
vector computer vektörel bilgisayar, paralel bilgisayar
vector field vektör alanı
vector font vektörel font, ölçeklenebilir font
vector function vektörel işlev
vector graphic yöneysel grafik
vector graphic image vektörel grafikli imge
vector graphics vektörel grafik
vector image Bkz: vector graphics
vector interrupt vektörel işkesme
vector plotter vektörel çizici
vector processing paralel işleme
vector processor vektör işlemci, paralel işlemci
vector product vektörel çarpım, vektörsel çarpım
vector product vektörel çarpım
vector quantity vektörel büyüklük, yöneysel büyüklük
vector quantization vektörel nicemleme
vector symbol set(VSS) yöneysel simge kümesi
vectorial yöneysel
Vendor sağlayıcı, satıcı
vendor sağlayıcı
vendor supplied satıcısı tarafından sağlanan
video compressor video sıkıştırıcısı
video memory görüntü belleği
video monitor video monitörü
video monitor görüntü monitörü
virtual memory sanal bellek
virtual memory sanal bellek
virtual network sanal ağ
virtual origin sanal başnokta
virtual private network sanal özel ağ
virtual storage sanal bellek
virtual store Bkz: Internet shop
virtual storefront sanal vitrin
vision sensor görsel algılayıcı
visitor counter ziyaretçi sayacı
visitor location register konuk abone kütüğü
volatile storage uçucu bellek
voltage attenuator gerilim zayıflatıcı
voltage regulator gerilim düzenleyici
voltage-controlled oscillator gerilim kontrollü salınıcı
volume indicator gürlük göstergesi
vortex Burgaç
waveform dalga biçimi
waveform coding dalga biçimi kodlaması
waveform distortion dalga biçiminde bozulumu
waveform generator dalga biçimi üreteci
wavelet transform dalgacık dönüşümü
web author örün tasarımcısı
web directory örün rehberi
web navigator Bkz: browser
web portal Bkz: portal
wide area information servers (waıs) geniş alan bilgi sunucuları
wide area network geniş iletişim ağı
wide area network (wan) geniş alan ağı
wired OR tel bağlantılı VEYA
wireless data network telsiz veri ağı
wireless local area network telsiz yerel alan ağı
wireless network adapter telsiz ağ kartı
wireless portal telsiz Internet anakapısı
wiring network kablo ağı
word sözcük
word Sözcük, kelime
word addressable sözcük düzeyinde adreslenir
word break Bkz: hyphenation
word count sözcük sayımı
word index sözcük dizini
word length sözcük uzunluğu
word parallel sözcükleri paralel işleyen
word processing sözcük işlem
word processing metin işleme, yazı işleme,
word separator sözcük ayırtacı
word spotting sözcük yakalama
word tab sözcük sekmesi
word wrap sözcük kaydırma
word wrap Bkz: soft return
word wrap Sonraki satıra kaydırma
work (1) çalışmak, (2) iş
Work (1) çalışmak, (2) iş, iş, çalışmak
work area çalışma alanı
work area çalışma alanı
work breakdown structure iş dökümü yapısı
work file müsvedde dosyası
Work file Çalışma kütüğü
work function iş fonsiyonu
work product ürün, işin ürünü
work statement iş tanımı
workfile Işkütüğü, çalışma dosyası
workflow iş akış
workgroup çalışma grubu
workgroup productivity software Bkz: groupware
workgroup productivity software Bkz: groupware
working directory yürürlükteki dizin çalışma
working directory yürürlükteki dizin
working set çalışma kümesi
working storage çalışma belleği
workload iş yükü
workload iş yükü
worksheet taslak, Işlem Tablosu
workshop çalıştay
Workspace çalışma alanı
Workspace Çalışma alanı
workspace çalışma alanı
workstation iş istasyonu
workstation iş istasyonu
world coordinate system genel koordinat sistemi
Worm "Bkz: write-once-read-many; solucan (bilgisayar güvenliği)"
worm(write-once-read-many) WORM
write error yazma hatası
write-once-read-many (worm) bir yaz-çok oku, bir kere yazılır bellek
xy recorder xy kayıtçısı

Toplam 1736 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama