Ana Sayfa                  İNGİLİZCE-TÜRKÇE BİLİŞİM, BİLGİSAYAR ve İNTERNET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ                      Amaç
  Sık Kullanılanlara Ekle   Açılış Sayfası Yap       
Güncel Son Dakika Haberleri | Internet Haberleri | Açık Kaynak Haberleri | Teknoloji ve Bilgisayar Haberleri | IP Adresim
Donanım Haberleri | Yazılım Haberleri | Web Haberleri | Wireless Haberleri | Güvenlik Haberleri | Microsoft Haberleri | Linux Haberleri 
Bilgisayar Bilgileri | Online Virüs Temizleme | Bedava Virüs Programları | DNS IP Adresleri | IP Adresi Sorgulama
Yasaklı Sitelere Giriş, DNS Ayarları ve Güncel IP Adresleri

Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü
Aranacak Terim :
Dil Tercihi :
Sonuç Tercihi :


Aranan Terim "ea"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
action/reaction Eylem/karşıeylem (etki/tepki)
active threat aktif tehdit
adaptive learning uyarlanır öğrenme
amplitude peak genlik doruğu
annealing tavlama (metalurji)
appear Görünmek
appear görünmek
area alan, bölge, yüzey ölçümü
area alan
area chart alan çizgesi
arrow head ok ucu
bar code slot reader yuvalı çubukkod okuyucu
barcode reader Çubukkod okuyucu
Beam Işın
beam ışın
beam transmission yöneltilmiş yayın
binary search ikili arama
binary search bölerek arama
bookmarked area yer imli alan
Boolean Boole
boolean algebra boole cebri
Boolean algebra Boole cebri
Boolean character Boole damgası
Boolean instructions Boole komutları
boolean operator boole (cebir) işleci
Boolean operator Boole işleci
break kesmek
break-even point başabaş noktası
breakaway point kopma noktası
breakdown aksaklık, duraksatma, bozulma
breakdown aksaklık
breakdown döküm
breaking link bağlantı kesme
breakpoint kaçış noktası, kopma noktası
breakpoint kesme noktası
card reader kart okuyucu
causal reasoning nedensel akıl yürütme
chain reaction Zincirleme tepkileşim
chapter heading bölüm başlığı
chapter heading bölüm başlığı
clean room temiz oda (endüstri)
clean technology temiz teknoloji
clear temizlemek
clear session şifresiz oturum
clearance 1) minimum uzaklık, açıklık, 2) erişim yetki düzeyi
clearance yetki
cleavage Yarılım
code breaking kod kırma, şifre çözümleme
column break dikeç sonu, sütun sonu
column break dikeç sonu
column heading dikeç başlığı, sütun başlığı
column heading dikeç başlığı
common area ortak alan
create yaratmak
current release son yayım
cycle stealing dönüş çalma
data breakpoint veri güdümünde kesme noktası
data cleansing verileri temizleme
data leakage veri sızdırılması
data stream veri dizgisi
data stream veri akısı
data streaming duraksız veri iletimi
data streaming duraksız veri iletimi
data-driven reasoning veri güdümlü akıl yürütme
database creation veritabanı yaratılması
deactivate etkinliğini kaldırmak
deactivate etkinliğini kaldırmak
dead key konum atlatmayan tuş
deadline Bitiriş anı, son gün, süre bitiş zamanı
deadline son gün
deadlock Kilitlenme, çıkmaz durum
deadlock kilitlenme
dealer satıcı
dealer satıcı
deallocate serbest bırakma (kaynak)
deallocate serbest bırakmak
decrease Azaltmak, (değer) düşürmek
decrease (to) azaltmak
deductive reasoning tümdengelimli akıl yürütme
default reasoning olağan akıl yürütme
depth-first search derinliğine arama
destructive read silici okuma
digital measuring instrument sayısal ölçme aleti
digital repeater sayısal yineleyici
disappear yok olmak, kaybolmak (görüntü)
disappear yok olmak
display area görümlük alanı, ekran alanı
distance learning Uzaktan eğitim, tele-eğitim
document creator Belge oluşturucu, belge yaratıcı
document reader belge okuyucu (aygıt)
downstream aşağı yönde, akı yönünde
downstream aşağı akım
downstream load (aşağı) yüklemek
dual Boolean operation çifteş Boole işlemi, eşlek Boole işlemi
dynamic breakpoint dinamik kesme noktası
early-failure period alıştırma dönemi
earphone Kulaklık
earth toprak (akım)
earth current toprak akımı
earth fault topraklama rızası
earth return circuit toprak dönüş devresi
earth terminal yer terminali
earth-to-satellite link yer-uydu bağı
eavesdropping gizli dinleme
echometric measurement yankılı ölçüm
end-of-stream delimiter dizgi sonlama belirteci
envelope creation zarf hazırlama
erasable programmable read-only memory silinir programlanır salt oku bellek
erase head silme kafası
error concealment hataların örtbas edilmesi
exchange area santral hizmet bölgesi
exhaustive search tam kapsamlı arama
expansion gate feature genişletme geçiti aksamı
fault clearance Kusur (arıza) giderimi
feasibility olurluk
feasibility olurluk
feasibility study olurluk incelemesi, fizibilite incelemesi
feasibility study olurluk incelemesi
feature öznitelik, özellik
feature özellik
feature code parça kodu
feature extraction öznitelik çıkarma
feature space öznitelik uzayı
field research alan araştırması
file cleanup dosya temizliği
file creation kütük yaratımı
fill area dolgu alanı
fixed head sabit kafa
floating head esnek kafa, yüzen kafa
fuzzy reasoning bulanık bilgi
generic search soysal arama
Geometric Mean Geometrik Ortalama
global search her yerde arama
go-ahead ilerlemek
goal-driven reasoning geri zincirleme çıkarım
Greatest Common Divisor (gcd) En Büyük Ortak Bölen
Greatest Lower Bound (glb) En Büyük Alt Sınır
hard page break Bkz: forced page break
hard page break istenen sayfa sonu
Head (okuyucu/yazıcı) Kafa, başlık
head kafa
Head Crash Kafa Çarpması
head crash kafa arızası
headend port kablo başı girişi
headend unit kablo başı
Header Başlık
header sayfa başlığı
header information başlık bilgisi
header label başlık etiketi
header label önetiket
header record başlık tutanağı
Heading Başlık
heading başlık
Headphone Kulaklık
headphone kulaklık
Headphone Jack Kulaklık Fişi
headphone jack kulaklık çıkışı
Heads Per Track İz başına (oku/yaz) kafa
headset Kafaya takılır telefon
heap bellek yığını
heap sort dikey sıralama
heat ısı
heat sink Isı dağıtıcı
heat sink ısı alıcı
Heavy-Duty Ağır işe uygun,Yoğun Kullanılan,çok dayanıklı
Heuristic Search Buluşsal Arama
Increase Artırmak, çoğaltmak
increase artırmak
indexed search dizinli arama
infected area virüslü alan
input stream giriş iş dizisi
interchangeable takaslanır, değiştokuş edilebilir
Interleaved Geçmeli (Bellek),
keyword search anahtar sözcükle arama
Lead "1-Bacak, Bağlantı Ucu, 2) Besleme Teli, 3) Satırlar arası boşluk; 4) Önderlik etme"
Leader Öncü, uçtaki
leader öncü
leader character (tab) (sekme) iz karakteri
leading characters önce gelen karakterler
Leading Space Öndeki Boşluk
Leading Zero Öndeki Sıfır
leading zero öndeki sıfır
Leaf 1) Yaprak, 2) Sayfa
Leaf Node Yaprak Düğüm
leapfrog test atlayarak sınama
learning algorithm öğrenme algoritması
learning curve öğrenme eğrisi
learning rule öğrenme kuralı
learningware öğrenim yazılımı
Leased Line Kiralık Hat
leased line kiralanmış hat
least common multiple en küçük ortak kat
Least Common Multiple En Küçük Ortak Kat
least privilege en düşük erişim hakkı
Least Significant Bit En Önemsiz Bit
Least Significant Character En Önemsiz karakter
Least Significant Digit En Önemsiz (en sağdaki) Basamak
least significant digit en sağdaki basamak
Least Squares En Küçük Kareler
least squares estimator en küçük kareler kestiricisi
least squares fit en küçük karelerle uydurma
least squares method en küçük kareler yöntemi
Least Upper Bound En Küçük Üst Sınır
least-cost routing en düşük maliyetli yönlendirme
least-weight route en düşük maliyetli yol
letterhead antet
Letterhead antet
line breaker Bkz: circuit breaker
Linear Doğrusal
linear doğrusal
linear addressing doğrusal adresleme
linear array tek boyutlu dizilim
linear combination doğrusal birleşim
linear equalizer doğrusal denkleştirici
linear filtering doğrusal süzgeçleme
linear list düz liste
linear model doğrusal model
linear network "bir boyutlu ağ; doğrusal devre "
Linear Programming Doğrusal Programlama
Linearity Doğrusallık
Local Area Network yerel ağ
Local Area Network (LAN) Yerel Alan Ağı
machine learning otomatik öğrenme
Machine Readable Bilgisayarca Okunur
magnetic head manyetik kafa
magnetic head gap manyetik kafa aralığı
magnetic slot reader yarıklı manyetik okuyucu
mail header İleti başlığı
manageable system yönetilebilir sistem
manual pagebreak istenen sayfa sonu
mark read okunmuşları işaretle
Mark Reader İm Okuyucu
Mean Ortalama
mean ortalama
mean access time ortalama erişim süresi
mean deviation ortalama sapma
mean life ortalama ömür
Mean Square Convergence Ortalama Karesel Yakınsaklık
Mean Time Ortalama Süre
mean time between failures arızalar arası ortalama süre
mean time between maintenance bakımlar arası ortalama süre
mean time to repair Ortalama onarım süresi
Mean Value Ortalama Değer
mean value ortalama değer
mean-square error ortalama karesel hata
mean-square value ortalama karesel değer
Meaning Anlam
Measurable Ölçülebilir
Measurand Ölçülen Büyüklük
measure of performance başarım düzeyi
measured variable ölçülen değişken
Measurement Ölçüm
measurement ölçüm
measurement procedure ölçüm yordamı
measurement range ölçme erimi
measurement signal ölçüm işareti
measurement space ölçüm uzayı
measuring accuracy ölçme doğruluğu
measuring chain ölçme zinciri
measuring system ölçme sistemi
measuring transducer ölçme dönüştürücüsü
media streaming duraksız çoğulortam iletimi
megabyte (measurement unit) megabyte, MB
memory deallocation bellek alanını serbest bırakma
Memory Interleaving Bellek serpiştirimi
message header mesaj başlığı
Meta-reasoning bütünsel akıl yürütme
multi-engine search çok motorlu arama
multi-search engine Bkz: metasearch
multiple-threaded list çok izlekli liste
Multiport Repeater Bkz: Active Hub
multistreaming parçalı paralel iletim
Multithreaded Çok izlekli, çok iş parçacıklı
multithreading çok izlekli
multithreading çoklu kullanım
near-letter quality mektup niteliğine yakın
network head dağıtım başı (kablo)
nibble (measurement unit) yarım byte
non-breaking hyphen bölünemez tire (bölünemez değil, “bölmeyen”)
non-breaking hyphen bölünemez kısa çizgi
non-breaking space bölünemez boşluk
non-linear doğrusal olmayan
nonbreak space bölünemez boşluk
nonbreaking hyphen bölmeyen tire (kısa çizgi)
nonbreaking space bölünemez boşluk
nonbreaking space bölünemez boşluk
nondecreasing function azalmayan işlev
nondestructive readout örselemeyen okuma
nonlinear coding Bkz: nonuniform quantization
nonlinear data structure doğrusal olmayan veri yapısı
nonlinear distortion doğrusal olmayan bozulma
nonlinear programming doğrusal olmayan programlama
nonlinear regression doğrusal olmayan bağlanım
nonlinear scale doğrusal olmayan ölçek
nonlinear system doğrusal olmayan sistem
nonlinearity distortion doğrusalsızlık bozulması
one-ahead addressing otomatik ilerlemeli adresleme
operational research yöneylem araştırması
optical character reader optik karakter okuyucu
optical mark reader optik işaret okuyucu
optical reader optik okuyucu
output area çıkış alanı
output stream çıkış katarı
overflow area taşma alanı
overhead Işletim yükü, düzenleme yükü
overhead ek yük
overhead bit destek biti, hizmet biti
overhead camera asma kamera, tepe kamerası
overhead operation destek işlem, hizmet işlemi
overhead projector Tepegöz
overhead projector tepegöz
overheads genel giderler
packet header paket başlığı
page break sayfa bitimi, sayfa sonu
page break sayfa sonu
page header sayfa başlığı
page reader sayfa okuyucu
pageable partition sayfa yapısında bölüntüleme
paper release kağıdı bırakma
passive threat pasif tehdit
peak doruk, tepe
peak doruk
peak clipper tepe kırpıcı
peak detector tepe sezici
peak factor tepe katsayısı
peak limiter tepe sınırlayıcı
peak power maksimum güç, gücün tepe değeri
peak value tepe değeri
peak-to-peak amplitude tepeden tepeye genlik
peak-to-peak voltage tepeden tepeye gerilim
peak-to-valley value doruk-koyak değeri
performance measurement başarım ölçümü
phase lead Faz ön kayması
phase nonlinearity faz doğrusalsızlığı
photorealism fotogerçekçilik
photorealistic fotogerçekçi
physical threat fiziksel tehdit
piecewise linear function parçalı doğrusal işlev
pipelining feature boruhattı özelliği
playback head okuyucu kafası
point (measure) punto
polling overhead yoklamaya harcanan süre
power line local area network enerji kablosunda yerel ağ
preamble Ön takı, öncül işler
primary Boolean functions ana Boole işlevleri
print head yazıcı kafası
programmable read-only memory programlanır salt okunur bellek
programmable read-only memory (prom) programlanır salt okunur bellek
pulse interleaving vurum serpiştirme
qualitative reasoning nitel akıl yürütme
quantitative measurement nicel ölçme
radio beacon radyo parıldağı
radio bearing telsizli kerteriz
reaction 1) Tepkime, 2) tepki
reaction set tepki kümesi
reactive tepkin
reactive power tepkin güç
read okumak
Read Only salt okunur
Read Only Memory Salt Okunur Bellek
read pulse okuma vurumu
read-only salt oku, salt-okunur
read-out Okuma, okunan değer
read-out device karakter tabanlı ekran
read-write channel okuma-yazma kanalı
read-write head okuma-yazma kafası
read-write protection okuma ve yazmaya karşı koruma
readability Okunaklılık, seçilirlik
readable file okunabilir dosya
reader okuyucu
readme file beni oku dosyası
ready hazır
real gerçek
real image gerçek görüntü
real line gerçek doğru
real memory gerçek bellek
real number gerçel sayı
real number gerçek sayı
real part gerçel parça
real system gerçek sistem
real-time gerçek zaman, gerçek zamanlı, gerçek zamanda
real-time animation gerçek zamanda canlandırma
real-time clock gerçek zaman saati
real-time computing gerçek zamanlı bilgi işleme
real-time input gerçek zamanda giriş
real-time operating system gerçek zamanlı işletim sistemi
real-time output gerçek zamanda çıkış
real-time processing gerçek zamanda işleme
real-time protocol gerçek zamanlı protokolü
real-time service gerçek zamanda hizmet
real-time simulation gerçek zamanda benzetim
real-time streaming gerçek zamanlı akıtım
real-time streaming protocol RTSP protokolü
real-time system gerçek zaman sistemi
real-time video game gerçek zamanda video oyunu
realizable function gerçeklenebilir işlev
realizable system gerçeklenebilir sistem
rearrange yeniden düzenlemek
reasonableness check gerçek olabilirlik sınaması
Reassign Yeniden atamak
receiver not ready alışa hazır değil
receiver ready alışa hazır
rectilinear doğrulu, doğrulardan oluşan
regenerative repeater onaran yineleyici, yeniden üreten yineleyici
release Salmak, bırakmak, ortaya koymak
release (özgür) bırakmak
release yayım
repeat yinelemek
repeat Yineleme, yeniden yapma
repeat delay yinelenme gecikmesi
repeat request yeniden gönderim isteği
repeatability of measurements ölçümlerin yinelenebilirliği
repeater yineleyici
repeater yineleyici
repeater station yineleyici terminal
repeater-jammer yansıtıcı-boğucu
repeating field yinelenen alan
request repeat system hatada yinelemeli sistem
required page break istenen sayfa sonu
resistance to earth toprak direnci
resonant peak çınlama doruğu, rezonans tepkisi
reverse search geri yönde arama
reversible reaction tersinir tepkime
root-mean-square bandwidth etkin bant genişliği
root-mean-square error ortalama karesel hata
root-mean-square value etkin değer
Root-mean-square) rms etkin değer
running heading Bkz: header
running heading yinelenen başlık
sample mean örneklem ortalaması
satellite earth station uydu yer istasyonu
satellite repeater uydu yineleyicisi OK
satellite-to-earth link uydu-yer bağlantısı
scanner head tarama kafası
scanning beam tarama huzmesi
sea clutter deniz paraziti
sea returns deniz yankısı
seal Sızdırmaz kapak,
sealable equipment Sızdırmaz kapaklı donatı
seam Ek yeri, birleştirme yeri
seamless Ek yeri (belli) olmayan, ekleme yeri görünmeyen
seamless-interface Ek yeri olmayan arayüz
search aramak
search aramak
search algorithm arama algoritması
search and replace ara ve değiştir
search and replace bul ve değiştir
search argument Bkz: search word
search cycle arama çevrimi
search direction arama yönü
Search direction Arama yönü
search directory arama dizini,
search engine arama motoru, arama programı
search engine server arama motoru sunucusu
search key arama anahtarı
search path arama yolu
search path arama yolu
search radar gözetleme radarı
search string arama dizgisi
search time arama süresi
search tree arama ağacı
search word arama sözcüğü
search word aranan sözcük
seasonal variation mevsimlik değişim
Section break Bölüm sonu
Section Heading Bölüm Başlığı
security clearance erişim yetki düzeyi yetkisi seviyesi OK
security counter-measures güvenlik önlemi
security measure güvenlik önlemi
security threat güvenlik tehdidi,
sequential search ardışık arama
service area servis alanı, işletme bölgesi, servis alanı, işletme bölgesi
shear makaslama
shear kaykılma
shear wave makaslama dalgası
shearing stress makaslama zorlaması
sheath kılıf, ceket
side head yan başlık
similarity-based learning benzerliğe dayalı öğrenme
simulated annealing benzetimli tavlama
single thread application program tek izgeli uygulama programı
single threading tek izlekli
skip area atlama yöresi
slot reader yarık dizilimi, yarık ışıyıcı
slot reader yuvalı okuyucu
smart card reader akıllı kart okuyucu
sneak current sızıntı akım
sneak current sızıntı akım
software feature yazılım özniteliği
software project leader yazılım proje lideri
software release yazılım sürümü
software security measure yazılım güvenlik ölçütü
spatial reasoning uzamsal akıl yürütme
speaker konuşmacı
speaker hoparlör
speaker konuşmacı
speaker phone hoparlörlü telefon
speaker recognition Konuşmacı tanıma
speaker-dependent recognition konuşmacıya bağımlı tanıma
speaker-independent recognition konuşmacıya bağımsız tanıma
specified measuring range belirlenmiş ölçme erimi
spot beam noktasal ışın huzmesi
spread spectrum yayık spektrum
spread spectrum multiple-access yayık spektrumla çok erişimli
spreadsheet elektronik çizelge
spreadsheet Hesap Çizelgesi
spreadsheet application elektronik çizelge uygulaması
spreadsheet program elektronik çizelge programı
stable linear system kararlı doğrusal sistem
start-of-heading character başlık başı karakteri
static breakpoint statik kesme noktası
static measurement statik ölçüm
steady flow yatışkın akış
steady-state sürekli rejim, yatışkın durum
steady-state deviation yatışkın durum sapması
steady-state error yatışkın durum hatası, kalıcı durum hatası
steady-state response yatışkın durum tepkisi, sürekli rejim yanıtı
steady-state signal yatışkın durum işareti, sürekli rejim işareti
steady-state value yatışkın durum değeri
steady-state voltage yatışkın durum gerilimi
storage area bellek atama
storage area network veri depolama ağı
stream Akı, katar, sürü
stream kesintisiz göndermek, akıtmak
stream akım
stream cipher kesintisiz şifreleme
stream mode duraksız kip, akıtmalı kip
streaming akıtma, duraksız iletim, duraksız okuma, duraksız işlem
streaming duraksız işlem
streaming audio akıtmalı audio, duraksız audio yayını
streaming data duraksız veriler, akıtılan veriler
streaming mode duraksız kip, duraksız veriler
streaming mode duraksız kip
streaming tape drive duraksız manyetik bant sürücü
streaming tape drive duraksız manyetik bant sürücüsü
streaming video akıtmalı video yayını
streamline duraksız çoğulortam okuyucusu
streamlining duraksız çoğulortam sunucusu
strictly increasing function kesin artan işlev
supervised learning öğreticiyle öğrenme
switchgear anahtarlama tertibatı
symbol of a unit of measurement ölçüm birimin simgesi
system of linear equations doğrusal denklemler sistemi
system of units of measurement ölçüm birimleri sistemi
system overhead sistemin kendine harcadığı süre
table header tablo başlığı
task thread görev parçası
teachware Bkz: courseware
tearing yırtılma (video)
temporal reasoning zamansal akıl yürütme
temporary read/write error geçici okuma/yazma hatası
thread Izlek
Thread iş parçacığı
threaded discussion izlekli tartışma
threat tehdit
threat agent tehdit etkeni
threat analysis tehdit analizi
threat monitoring tehdit gözleme
traceability izlenebilirlik
transient area geçici program alanı
transmission header iletim başlığı
transport stream taşıma akıtımı
tree search ağaç türü arama
tree search ağaç yapısında arama
trial-and-error search deneme yanılmayla arama
trip-free (circuit-breaker) Serbest açmalı (devre kesici)
Two-headed arrow Çift başlı ok
Unit of measurement ölçü birimi
unsteadiness çalkantı, düzensizlik
upgradeability büyürlük
upstream yukarı akım
upstream yukarı yönde
video streaming duraksız video aktarımı, video akıtımı
virtual learning elektronik ortamda öğrenme, sanal ortamda öğrenme
virtual reality sanal gerçeklik
virtual reality markup language sanal gerçeklik dili, VRML dili
voice readout metin seslendirme
wand (reader) okuma kalemi
weak coupling zayıf bağlaşım
wearable computer giysi bilgisayar
wearout yıpranma
web search engine Bkz: search engine
weighted mean ağırlıklı ortalama
wide area information servers (waıs) geniş alan bilgi sunucuları
wide area network geniş iletişim ağı
wide area network (wan) geniş alan ağı
wide area paging geniş alan çağrı hizmeti
wireless local area network telsiz yerel alan ağı
word break Bkz: hyphenation
work area çalışma alanı
work area çalışma alanı
work breakdown structure iş dökümü yapısı
worm(write-once-read-many) WORM
write-once-read-many (worm) bir yaz-çok oku, bir kere yazılır bellek
year yıl
Year Yıl

Toplam 596 adet sonuç bulundu


Ana Sayfa : Amaç : Siteniz İçin Arama Formu : İnternet Terimleri : Arama Motorları : Gazeteler - Dergiler

© 2004-2013 BilisimTerimleri.com Gizlilik İlkeleri

Bu sayfalar ve İnternet'teki pek çok site en iyi 1024x768 ekran çözünürlügü ve gerçek renk ayarı ile izlenebilir.