Ana Sayfa                  İNGİLİZCE-TÜRKÇE BİLİŞİM, BİLGİSAYAR ve İNTERNET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ                      Amaç
  Sık Kullanılanlara Ekle   Açılış Sayfası Yap       
Güncel Son Dakika Haberleri | Internet Haberleri | Açık Kaynak Haberleri | Teknoloji ve Bilgisayar Haberleri | IP Adresim
Donanım Haberleri | Yazılım Haberleri | Web Haberleri | Wireless Haberleri | Güvenlik Haberleri | Microsoft Haberleri | Linux Haberleri 
Bilgisayar Bilgileri | Online Virüs Temizleme | Bedava Virüs Programları | DNS IP Adresleri | IP Adresi Sorgulama
Yasaklı Sitelere Giriş, DNS Ayarları ve Güncel IP Adresleri

Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü
Aranacak Terim :
Dil Tercihi :
Sonuç Tercihi :


Aranan Terim "G"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) ağ işletim bilgisayarı; 2) ağ iletişim mikrodevresi " network processor
"1) ana bilgisayar; 2) Internet bilgisayarı; 3) konakçı " host
"1) Aygıt; 2) çevre birimi" device
"1) çoğullayıcı; 2) giriş yolseçici " multiplexer
"1) Enküçültme; 2) Simge haline getir (Windows) " Minimize
"1) Eşlem, Gönderme; 2) Harita" Map
"1) foruma mesaj gönderme; 2) ileti gönderme 3) Bkz: Post Operation System Test" post
"1) geçiş; 2) geçirme" pass
"1) Gönderi, ileti, mesaj; 2) Posta; 3) Postalamak" Mail
"1) Göz; 2) Örgü" Mesh
"1) iletken aralığı; 2) karakter yoğunluğu; 3) sargı adımı" pitch
"1) kenar, 2) ayrıt; 3) kiriş (çizge)" edge
"1) Makine; 2) Bilgisayar" Machine
"1) Simgeleştirme/küçültme; 2) Minyatürleşme" Miniaturization
"1) Tanım; 2) netlik gecikme, geciktirme" definition
"1) İzlemek, Gözlemek; 2) Monitör, Gözleyici; 3) Gözcü" Monitor
"1-devirmeli anahtar; 2- iki durumdan diğerine geçmek" toggle
"1-Öncül, ön, başlangıç; 2- Ön Harf (ad)" Initial
"Ağırlık; kalınlık (grafik)" weight
"bilgi trafiği; veri trafiği " information traffic
"Birim; aygıt" unit
"Bkz: write-once-read-many; solucan (bilgisayar güvenliği)" Worm
"Çok; Çok ögeli; Katlı" Multi-
"gerçekleştirim, hayata geçirme; yerleştirme " implementation
"gezinim; yöngüdüm " navigation
"kablo sonlandırıcısı; sonlandırıcı program " terminator
"kılıf; nesne simgesi; yazılım demeti " package
"sunuş grafikleri; ticari grafik sunuş " presentation graphics
"Tam oturma, rastlama (bilgisayar) ; vurgun (elek)" hit
(1) görüş, (2) uzgörüş vision
(aygıtla) tümleşik bilgisayar embedded computer
(eskisini) geçersiz kılmak override
(eskisini) geçersiz kılmak, çiğneme override
(geri) döndürülen değer return value
(geri) dönüş return
(geri) dönüş işareti return signal
(geri) dönüş kanalı return channel
(geri) dönüş kodu return code
(geri) dönüş tuşu return key
(görsel içerik) dikey kaydırma, alt üst kaydırma vertical scrolling
(görsel içerik) yana kaydırma horizontal scrolling
(işlemi) geri almak undo
(kullanılan) bilgisayar Adı Hostname
(programı) keserek bitirmek Kill (Process)
(sona, geriye) eklemek append
(ögelerarası) Değişim, takas Interchange
(özgür) bırakmak release
1) alan, ilgi alanı, 2) tanım alanı (işlev) domain
1) aramak (telefon), numara çevirmek, 2) kadran, teker gösterge dial
1) bölge, 2) bellek bölgesi region
1) Gereç, Malzeme, materyel 2) Maddi Material
1) Gerekçeleme, 2) Satır yanlarını yanaştırma Justification
1) Giriş, 2) Girdi Input
1) girişim örüntüsü, 2) harelenme interference pattern
1) indirgeme, kısaltma 2) azaltma, küçültme reduction
1) kaplama (grafik) 2) eyleme, gerçekleme rendering
1) kenara yaslamak, 2) gerekçelendirmek justify
1) Olma olasılıklı, Potansiyel 2) Gizilgüç (enerji) potential
1) Satır, 2) Çizgi, 3) Hat (iletişim) Line
1) süreç, 2) görev 3) İşleme process
1) takılabilir, 2) takma birim, takma program Plug-in
1) Türüne özgü, 2) özelliksiz, özgül olmayan (genel) 3) özelleşmemiş, sıradan Generic
1) uygulamak, 2) başvurmak apply
1) Yasal, 2) kurala uygun Legal
1) Yazılı yönerge, 2) Adım izlencesi script
1)eğitim, yetiştirme 2) açıklayıcı bilgi, yönerge 3) Komut Instruction
1-Güç (fiziksel system) 2-üs (matematiksel) 3) Sınama gücü (istatistik) power
1-nokta (geometri) 2-göstermek, 3-punto (yazıcı) point
1-yapıtaşı, temel (öğe), 2-ilkel,gelişmemiş, ham primitive
AA dalga biçimi AC waveform
abone grubu subscriber group
açgözlü Greedy
açkılamak, anahtarlamak, faaliyete geçmek, (röle) switch
Açma, güç verme power on
açma/kapatma düğmesi, güç anahtarı power switch
Açık (güç) on
açık belgeyle şifre kırma known-plaintext attack
açık devre gerilimi open-circuit voltage
açık döngü open loop
açık döngülü kontrol open-loop control
açık döngülü sistem open-loop system
açık göstergesi power-on indicator
açıklama-var simgesi, not simgesi annotation mark
açılma, güçlenme (ses, görüntü) fade-in
ağ çizeneği, ağ diyagramı network diagram
ağ geçidi gateway
Ağ Geçidi Gateway
Ağ Geçit Bilgisayarı Gateway Host
Ağ Geçit Düğümü Gateway Node
Ağ Geçit Protokolu Gateway Protocol
ağ girişi ingress
ağ güvenliği network security
ağ gözetimi, ağ gözcülüğü network monitoring
ağ merkezli bilgi işlem network-centric computing
ağ omurgası network backbone
ağ topolojisi (ilingesi) network topology
ağ yönetim bölgesi network domain
ağa (yapılı) bilgisayar network computer
ağaç sergi, ağaç görünümü tree view
Adanmış, özgü, amaca özel Dedicated
adlandırılmış iletim yolu (programlar arası) named pipe
adres gurubu address group
adres süzgeçleme address filtering
adresle geçirme pass by address
Ağır işe uygun,Yoğun Kullanılan,çok dayanıklı Heavy-Duty
akıllı ağ geçidi smart gateway
akıllı algılayıcı smart sensor
akıllı aygıt smart device
Akıllı Uçbirim, Programlanır Uçbirim Intelligent Terminal
akım (geri) dönüş yolu return path
akış çizenek simgesi flowchart symbol
Al-getir fetch
alacalı gürültü, benek gürültüsü speckle noise
alan algılayıcısı field sensor
alan çizgesi area chart
alan, bölge, yüzey ölçümü area
Alet, aygıt instrument
alfa-beta algoritması alpha-beta algorithm
alfabetik (abecesel) damga alphabetic character
alfabetik dizgi alphabetic string
Algoritma algorithm
algoritma bilimi algorithmics
algoritma, Harzemli Yolu algorithm
algoritmik çözüm algorithmic solution
algoritmik dil algorithmic language
Algılama, algı perception
Algılamak Perceive
algılamak sense
algılamak sense
algılanabilir, sezimlenebilir detectable
algılanan renk perceived color
algılanır detectable
algılayıcı sensor
algılayıcı alet, sezici alet detecting instrument
algılayıcı devre sensing circuitry
algılayıcı dizilimi sensor array
algılayıcı tümleştirme, duyucu tümleştirme sensor fusion
algılayıcı verileri sensor data
algılayıcı, duyucu sensor
algılayıcılara dayalı sistem sensor-based system
algılayıcılı eldiven sensor glove
algılayıcılı robot sensor-based robot
algısal perceptual
algısal benzerlik perceptual similarity
algısal veriler perceptual data
almaşık/dalgalı akım(aa) bağdaştırıcısı ac adapter
Alt Düzey Gösterim Low Level Representation
Alt Gr tuşu Alt Gr key
Alt Uç, alt taraf, geri taraf Low End
Alt Üçgenel Matris Lower Triangular Matrix
altçizge subgraph
altçizgi, altını çizmek underscore
altçizgi, altını çizmek underline
altprogram subprogram
altprogram subroutine
altprogram kitaplığı, yordam kitaplığı procedure library
altsimge subscript
altsimge subscript
altsimgeli subscripted
Altsimgeli değişken subscripted variable
altyordam, altprogram subroutine
alıcı gürültüsü receiver noise
alındı (kod) karakteri, alındı damgası acknowledge character
alındı damgası acknowledge character
alış gücü received power
amaç program object program
amaç program object code
amaç program object program
Amerikan bilgi-değişim standart kodu american standart code for information interchange (ascii)
An, olum, olgu Instance
ana bilgisayar arayüzü host interface
ana bilgisayar dili host language
ana bilgisayar düğümü host node
ana bilgisayar güvenlik duvarı host-based firewall
ana bilgisayar veritabanı host database
ana bilgisayar, hizmet bilgisayarı, sunucu bilgisayar host computer
ana bilgisayarda yürütülen program host application program
ana çizgiler outline
Ana Denetim Programı Master Control Program (MCP)
ana program main program
anabilgisayar mainframe
Anaçatı bilgisayar Mainframe
anahtar sigorta switch fuse
analog bilgisayar, örneksel bilgisayar analog computer
analog çizici analog plotter
analog giriş analog input
analog giriş verileri analog input data
analog görüntüleyici, analog ekran analog monitor
analog gösterim analog representation
analog iletim analog transmission
analog video analog video
andaç geçirme token passing
ani gerilim atağı, gerilim sıçraması voltage spike
ankastre alet, gömme alet flush-mounted instrument
anlık (sorgu) adhoc (query)
Anlık durum görüntü dökümü, şipşak döküm snapshot dump
Anlık durum görüntüsü snapshot
anma çıkış gücü rated output power
anma gerilimi rated voltage
anında bilgilendirilme immediate notification
Ara Frekans Bant Genişliği If Bandwidth
ara-gir (ya da aramalı arasında dial-up
ara-gir ağ dial-up networking
ara-gir hat dial-up line
Arabul (Başvuru) Çizelgesi Lookup Table
aralık genişliği gap width
arama algoritması search algorithm
arama dizgisi search string
arama motoru, arama programı search engine
araya girme intervention
Araya Girme, karışma Intervention
ardışık bilgisayar sequential computer
ardışık program sequential program
arka uç, geri uç backend
arkaya göndermek Send to back
art takı gösterimi postfix notation
Art-takı (son-takı) gösterimi reverse polish notation
artbilgi trailer
artı geribesleme positive feedback
artık bilgi redundant information
artımlı gösterim incremental representation
Arızaya (bozukluğa) dayanıklı bilgisayar fault-tolerant computer
arşiv, belgelik archive
askıdaki program suspended program
aslına uygunluk authenticity
asılı girinti hanging indent
asılı girinti, ters içerlek hanging indent
Atama, özgüleme, özgü kılma, tahsis etme allocation
avuç içi (bilgisayar) palmtop
avuçiçi bilgisayar palmtop computer
aygıt device
Aygıt dizilme kutusu Juke Box
Aygıt gözleyici device monitor
aygıt kontrol karakteri device control character
aygıt simgesi device token
aygıt sürücü device driver
aygıt sürücüsü device driver
aygıt sürücüsü device driver
aygıta bağımlı device dependent
Aygıtsal tehlike equipment hazard
aygıttan bağımsız device independent
aygıttan bağımsız device independent
ayrık gösterim discrete representation
ayrık rasgele değişken discrete random variable
ayrımsal mod girişimi differential-mode interference
ayrıt imgesi edge image
ayrıştırılabilir süzgeç separable filter
Ayırgan, dağıtıcı dispersive
ayırmak, atamak, özgülemek Allocate
azınlığa gönderim narrowcasting
aşağıdan yukarıya programlama bottom-up programming
Aşamalı düzenleme, adımlı gelişme progressive
aşamalı kodlama, geliştirerek programlama progressive coding
aşı programı vaccine program
bağıl güç düzeyi relative power level
Bağıl, göreli, göreceli relative
Bağımsız görüntü sprite
Bakım Gerektirmeyen Maintenance-Free
bakım programı maintenance plan
balon, konuşma balonu (grafik simge) balloon
bant genişliği bandwidth
bant genişliği bandwidth
BASIC (programlama dili) Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code
basic programlama dili beginner's all-purpose symbolic instruction code (basic)
Basılır (görünür) karakter printable character
bayır, gradyan gradient
Baş Konum Tuşu, Başa Getirme Tuşu Home Key
Başa gerileme, başlangıca dönüş rollback
başarım gözlemcisi performance monitor
başlama, başlangıç start
başlangıç initial
Başlangıç Ayarları Initial Setup
başlangıç ayarları initial setup
başlangıç biti start bit
başlangıç durumuna getirmek initialize
başlangıç ekranı startup screen
başlangıç ekranı startup screen
Başlangıç Koşulu Initial Condition
başlık bilgisi header information
baştan (güç keserek/aygıt kapatarak) başlatma cold start
baştan başlayarak geçme preorder (traversal)
başvuru belgesi reference document
başvuru, ilgi reference
bel bağlanırlık, güvenilebilirlik dependability
Belge document
belge document
belge adı document name
belge biçemi document format
belge biçimi document format
Belge Değiştokuş Mimarisi Document Interchange Architecture
Belge doğruluğunu sağlamak Proofing a document
belge dosyası document file
belge düzenleyici document editor
belge edinim, belge erişim document retrieval
belge erişim document retrieval
belge haritası document map
belge hazırlayıcı, belge yazarı document author
Belge Içerik Mimarisi Document Contents Architecture
belge işleme document processing
belge işleme sistemi documentation system
belge kaynaştırma document merge
belge kipi document mode
belge kitaplığı document library
belge kitaplığı, belgelik document library
belge merkezli, belge tabanlı document-centric
belge mimarisi document architecture
belge okuyucu (aygıt) document reader
Belge oluşturucu, belge yaratıcı document creator
belge penceresi document window
belge profili document profile
belge sözlüğü document dictionary
belge toparlama document assembly
belge yönetim yazılımı document manager
belge yönetimi document management
belge yönetimi document management
belge örneği document template
belgeleme documentation
belgeleme şeması documentation tree
belgeleme, dokümantasyon documentation
belgelemek document
belgelik archive
belgenin (hazırlanış, sunuluş) biçimi document style
belgenin başı top-of-document
belgenin içeriği document body
belgi profile
belirsizlik giderme disambiguation
bellek bant genişliği memory bandwidth
bellek gözesi memory cell
Bellek Haritalı Giriş Çıkış Memory Mapped I/O
bellek haritalı giriş çıkış memory mapped I/O
bellek yongası memory chip
bellek yönetim programı memory management program
bellekte yerleşik program memory-resident program
benzetim gerçekçiliği simulation fidelity
benzetimin geçerliliği simulation validation
benzeş üçgenler similar triangles
besleme gerilimi supply voltage
betimlemek, göstermek, temsil etmek represent
beyaz gürültü white noise
beyazlatıcı süzgeç whitening filter
bildirim deyimi, bildirimsel (programlama dili) declarative
bildirime dayalı bilgi declarative knowledge
bildirimsel (programlama) dil declarative language
bildirimsel programlama declarative programming
Bileşik Belge Mimarisi Compound Document Architecture
Bilgi Information
bilgi info
bilgi information
bilgi ağı information network
bilgi aktarımı information transfer
bilgi alışveriş biçemi interchange format
bilgi alışveriş dosyası interchange file
Bilgi Anayolu, bilgi otoyolu Information Highway
bilgi avadanlığı, bilgi paketi information package
bilgi çağı information age
bilgi çözümleme merkezi information analysis center
bilgi edinme knowledge acquisition
bilgi ekonomisi information economy
Bilgi Erişim, Bilgi geri Kazanım, Information Retrieval
bilgi güvenliği information security
bilgi gösterimi knowledge representation
bilgi haritası knowledge mapping
bilgi havuzu information repository
bilgi hizmeti information service
bilgi içeriği information content
bilgi için carbon copy
bilgi iletim birimi information frame
bilgi iletim hız birimi, baud Baud
bilgi iletisi information message
bilgi isteği request for information
bilgi istek mesajı request message
bilgi işlem data processing
bilgi işlem merkezi data processing center
bilgi işlem noktası, site site
bilgi işleme sistemi information processing system
bilgi kaynağı information source
bilgi merkezi information center
bilgi mühendisi knowledge engineer
bilgi patlaması information explosion
bilgi sistemi denetçisi information systems auditor
bilgi sisteminin kötüye kullanımı information system abuse
Bilgi sunum ucu, bilgi büfesi Kiosk
bilgi sözcüğü, veri sözcüğü information word
bilgi tabanlı sistem knowledge based system
bilgi tabanlı sistem knowledge system
bilgi tabanı knowledge base
bilgi teknolojileri information technologies
bilgi terminali information station
bilgi toplumu information society
bilgi toplumu knowledge-based society
bilgi tümleştirme information fusion
bilgi uzmanlık alanı knowledge domain
bilgi yoksulları information have nots
bilgi yönetim sistemi knowledge management system
bilgi yönetimi information management
Bilgi İşlem Merkezi Information Processing Center
bilgi zenginleri information haves
bilgi özkaynakları information resource
bilgilendirici veri tabanı informational database
bilgilendirilecekler listesi carbon copy list
bilginin ekranda akması, akıtılması scroll
bilginin yaşam çevrimi information life cycle
bilgisayar computer
Bilgisayar (bellek) Sözcüğü Machine Word
Bilgisayar ağlı (gerçekleştirme/uygulama) networking
bilgisayar aracılığıyla toplantı computer conferencing
bilgisayar arayüzü machine interface
bilgisayar bilimi computer science
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Computer Aided Education
Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM) Computer Aided Engineering
Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) Computer Aided Design
Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ) Computer Aided Manufacturing
bilgisayar donanım hatası machine error
bilgisayar merkezi computer center
bilgisayar suçu computer crime
bilgisayar türünden bağımsız Machine-independent
bilgisayar türüne bağımlı machine-dependent
bilgisayara uyarlamak computerize
Bilgisayarca Okunur Machine Readable
bilgisayarla işleme machine processing
Bilgisayarla Tümleşik Üretim (BTÜ) Computer Integrated Manufacturing
bilgisayarlı ofis computerized office
bilgisayarlı sayısal denetim computerized numerical control
bilgisayarın çökmesi system crash
bilimsel gösterim scientific notation
bilinmesi gereken, bilmesi gereken need-to-know
bilişim güvenliği yöneticisi information security administrator
bindirim bölgesi overlay region
bios, temel giriş çıkış sistemi basic input-output system (bios)
birer birer öge işleme (ortaya çıkarma) enumeration
birim dizgi unit string
Birim-işlem, hareket (muhasebe), işlembilgi transaction
birimsel programlama modular programming
birimsel programlama modular programming
birinci kuşak bilgisayar first generation computer
birincil belge primary document
Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu Joint Photographic Experts Group (Jpeg)
birleşik giriş kutusu combination box
birörnek rasgele sayı, tekdüze rasgele sayı uniform random number
Bitiriş anı, son gün, süre bitiş zamanı deadline
bitişiklik çizgesi adjacency graph
bkz. acknowledge character ACK
bkz. Adobe Type Manager ATM
bkz. Advanced Pear to Pear Networking APPN
bkz. Advanced Program to Program Communication APPC
bkz. alternating current AC
bkz. American National Standard Code for Information Interchange ASCII
bkz. Application Programming Interface API
bkz. Arithmetic and logic unit ALU
bkz. Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code BASIC
bkz. binary digit bit
bkz. cartridge tape cartridge
bkz. central processing unit CPU
bkz. Color Graphics Adapter CGA
bkz. Common Programming Interface CPI
bkz. Computer Aided Design CAD
bkz. Computer Aided Engineering CAE
bkz. Computer Aided Manufacturing CAM
bkz. Computer Based Training CBT
bkz. Computer Integrated Manufacturing CIM
bkz. Direct Access Storage Device, disk DASD
bkz. disk operating system DOS
bkz. Document Interchange Architecture DIA
bkz. document of understanding DOU
bkz. Dynamic Data Exchange DDE
bkz. Electronic Cash Register ECR
bkz. Enhanced Graphics Adapter EGA
bkz. Erasable Programmable Read Only Memory EPROM
bkz. Graphical User Interface GUI
bkz. Musical Instruments Digital Interface MIDI
bkz. Object Linking & Embedding OLE
bkz. Optical Character Recognition OCR
bkz. Paged Memory Management Unit PMMU
bkz. program temporary fix PTF
bkz. programmable read-only memory PROM
bkz. Single In-line Memory Module SIMM
bkz. Structured Query Language SQL
bkz. Tagged Image File Format file TIFF
bkz. Video Graphics Adapter VGA
bkz.What You See Is What You Get WYSIWYG
Bkz: 1) common application service elements, 2) computer aided software-engineering case
Bkz: 1) computer aided engineering, 2) computer aided education cae
Bkz: 1) computer-assisted teaching, 2) computer-aided testing 3) computer aided tomography cat
Bkz: abstract windowing toolkit awt
Bkz: acknowledge character Ack
Bkz: advanced configuration and power interface Acpi
Bkz: advanced peer to peer networking appn
Bkz: advanced program to program communication appc
Bkz: alternating-current ac
Bkz: analog digital convertor Adc
Bkz: application programming interface api
Bkz: arithmetic logic unit Alu
Bkz: artificial intelligence Ai
Bkz: asymmetric digital subscriber line adsl
Bkz: axial tomography transverse tomography
Bkz: bar graph bar chart
Bkz: beginner's all-purpose symbolic instruction code basic
Bkz: booster engine boost motor
Bkz: browsing session Internet session
Bkz: call filtering call screening
Bkz: camera angle angle shot
Bkz: cascaded windowing rollover windowing
Bkz: charge-coupled device ccd
Bkz: code division multiplexing cdm
Bkz: Color graphics adapter cga
Bkz: Color management system cms
Bkz: computer aided design cad
Bkz: computer aided manifacturing cam
Bkz: computer based training cbt
Bkz: computer manager data processing supervisor
Bkz: computer-ıntegrated manufacturing cim
Bkz: control data segment service segment
Bkz: cryptogram ciphertext
Bkz: cryptographic ip encapsulation cipe
Bkz: curve fitting fitting
Bkz: cyrptographic file system cfs
Bkz: data logger data collector
Bkz: data mining data drilling
Bkz: data mining data harvesting
Bkz: data segment code segment code
Bkz: database management system database manager
Bkz: daughter board piggyback board
Bkz: digital audio tape dat
Bkz: digital subscriber line digital subscriber loop
Bkz: digital video digitized video
Bkz: digital video interactive DVI
Bkz: digital-analog converter da converter (dac)
Bkz: digitizer board table digitizer
Bkz: direct access storage device, disk dasd
Bkz: direct addressing short addressing
Bkz: direct inward dialing DID
Bkz: disk duplexing duplexing
Bkz: dynamic buffering dynamic buffer allocation
Bkz: electronic billing online billing
Bkz: electronic catalog interactive catalog
Bkz: embedded computing embedded data processing
Bkz: enhanced graphic adapter EGA
Bkz: Ergonomics Human Engineering
Bkz: file purge file scratching
Bkz: floating-point unit fpu
Bkz: forced page break hard page break
Bkz: frequency division multiplexing FDM
Bkz: functional design high-level design
Bkz: gain adjustment power control
Bkz: generated address synthetic address
Bkz: geographic information system GIS
Bkz: geographical data location data
Bkz: geometric modeling shape modeling
Bkz: Global Positioning Satellite Gps
Bkz: graphic processor graphics device
Bkz: Graphical User Interface GUI
Bkz: Graphics Interchange Format Gif
Bkz: group delay envelope propagation time
Bkz: groupware workgroup productivity software
Bkz: groupware workgroup productivity software
Bkz: hanging indentation reverse indentation
Bkz: hard-disk cloning utility ghosting software
Bkz: hash addressing scatter storage
Bkz: High Level Language HLL
Bkz: High Performance File System Hpfs
Bkz: High-Definition Television Hdtv
Bkz: High-Level Data Link Control Hdlc
Bkz: Hyper Text Markup Language Html
Bkz: Information Highway Infobahn
Bkz: Information processing center data center
Bkz: installation program, kurulum programı setup program
Bkz: integer programming discrete programming
Bkz: Integrated Services Digital Network Isdn
Bkz: intelligent agent personal helper
Bkz: intelligent terminal smart terminal
Bkz: Internet banking online banking
Bkz: Internet Control Message Protocol Icml
Bkz: Internet faxing IP faxing
Bkz: Internet marketing webmarketing
Bkz: Internet routing IP routing
Bkz: Internet training online training
Bkz: Internet/telephony integration Internet CTI
Bkz: job string data processing sequence
Bkz: Joint Photographic Experts Group Jpeg
Bkz: Lightweight Directory Access Protocol LDAP
Bkz: Logical Link Control LLC
Bkz: Logical Operator Logical Connective
Bkz: long shot wide shot
Bkz: magnetic resonance imaging spin imaging
Bkz: mail bombing e-mail bombing
Bkz: Mass Storage Mass Memory
Bkz: meaning signification
Bkz: message handling system messaging system
Bkz: message identification code message id
Bkz: morphing Meta-morphosing
Bkz: multimedia editing workstation multimedia processing workstation
Bkz: negation NOT operation
Bkz: object linking and embedding OLE
Bkz: object-oriented programming OOP
Bkz: operating system kernel resident control program
Bkz: operating system kernel supervisor control program
Bkz: optical switching photonic switching
Bkz: oscilloscope, kaplam, kapsam, uygulama erimi scope
Bkz: packet internet gropper ping
Bkz: padding character pad character
Bkz: paged memory management unit pmmu
Bkz: personal digital assistant pda
Bkz: personal digital assistant digital assistant
Bkz: predicate logic first-order logic
Bkz: pretty good privacy Pgp
Bkz: private branch exchange Pbx
Bkz: procedure-oriented language procedural language
Bkz: professional graphics adapter Pga
Bkz: programmable logic array Pla
Bkz: programmable read-only memory prom
Bkz: query program inquiry program
Bkz: range resolution range discrimination
Bkz: real-time streaming protocol RTSP
Bkz: regulatory agency regulatory body
Bkz: remote login remote logon
Bkz: response page response frame
Bkz: rugged operating conditions severe service
Bkz: runlength encoding RLE
Bkz: search engine web search engine
Bkz: security administrator's tool for analyzing networks satan
Bkz: sensor glove data glove
Bkz: signal intelligence sıgınt
Bkz: signal-to-noise ratio snr
Bkz: signum, signum function
Bkz: single in-line memory module sımm
Bkz: single-input single-output system siso
Bkz: sort program sort utility
Bkz: spelling checker speller
Bkz: static charge static electricity
Bkz: Strike through overscoring
Bkz: super high frequency band shf band
Bkz: symbolic language symbolic code
Bkz: synchronization signal sync signal
Bkz: tagged image file format tıff
Bkz: teleprocessing remote access data processing
Bkz: time-division multiplexing tdm
Bkz: tone generator audio generator
Bkz: vector graphics vector image
Bkz: very high frequency Vhf
Bkz: video graphics array Vga
Bkz: virtual reality markup language VRML
Bkz: virtual shopping center virtual mall
Bkz: virtual shopping center electronic mall
Bkz: voice-band signal voice-frequency signal
Bkz: webcasting netcasting
Bkz: wiring closet technology closet
Bkz: working storage temporary storage
Bkz: working-storage temporary storage
Boole damgası Boolean character
boylamasına denge longitudinal balance
boş dizgi null string
boşluktan işarete geçiş space to mark transition
bukalemun imge rollover image
bukalemun imge swap image
bulanık bilgi fuzzy reasoning
Buluşsal Programlama Heuristic Programming
Burada bir döngi yok sadece oran ya da duty cycle
burgaç turbulence
Burgaç vortex
büyük kuruluş, şirketler gurubu enterprise
Büyüklük, Genlik Magnitude
bölge zone
bölge region
bölge zone
bölge büyütme region growing
bölge dolgulama region fill
bölge kaynaştırma region merging
bölgesel ayarlar regional settings
bölmeyen tire (kısa çizgi) nonbreaking hyphen
Bölüm Başlangıcı Section Start
bölünemez kısa çizgi non-breaking hyphen
çağrı aygıtı pager
çağrı aygıtı Beeper
çağıran, gönderen sender
çakıştırılmış imgeler registered images
çalışma grafiği, çalışma karakteristiği performance chart
çalışma grubu workgroup
Çalışırken takçıkar (Aygıtı) Hot Pluggable (Device)
çarpışma algılaması collision detection
cep bilgisayarı, avuç bilgisayarı hand-held computer
Çerçeve (görüntü) sıklığı frame frequency
Çerçeve (imge) belleği frame store
çevirici program, çevirici, toparlayıcı assembler
çevre gürültüsü, ortamsal gürültü ambient noise
çevresel elektromanyetik gürültü environmental radio noise
çevrimiçi (Internet yoluyla) güncelleme online updating
çevrimiçi bilgi online information
çevrimiçi bilgi sistemi online information system
çevrimsel gönderme circular reference
çevrimsiz, döngüsüz acyclic
çift altçizgi double-underline
çift altçizgi double underline
çift altçizgi double-underline
çift görüntü, hayalet görüntü Ghost image
çiftli, ikili, iki ögeli (yapı) doublet
çizelge table
çizelge başvurusu table lookup
çizelge, grafik chart
çizelge, tablo table
çizelgeleme kuralları scheduling policy
çizelgelemek tabulate
çizge diagram
çizge graph
çizge graphic (noun)
Çizge Graph
çizge chart (pie, bar)
çizgeleme graphics
çizgesel graphic (adjective)
çizgesel graphical
çizgi dash
çizgi line
çizgi bitişimi line join
çizgi film animated cartoon
çizgi grafik line chart
çizgi kalınlığı line weight
çizgi kalınlığı line weight
Çizgisel, çizisel, çizimsel, gösterimsel, grafik Graphical
Çizi, çizisel grafik Graphic
cobol programlama dili common business oriented language (cobol)
Çoğa Gönderim Multicast
çoğa gönderim iletisi multicast message
coğrafi bilgi sistemi geographic information system (GIS)
Coğrafi bilgi sistemi Geographical information System
coğrafi bölge geographic domain
çoğullamalı aygıt multiplexed device
çok bantlı imge Multi-band image
Çok Değişkenli Gauss Dağılımı Multivariate Normal Distribution
çok fazlı gerilim kaynağı polyphase voltage source
çok geçişli passages multipass
çok geçişli sıralama multipass sort
Çok Görevli Multitasking
çok görevli yürütüm multitasking
çok katmanlı algılayıcı multilayer perceptron
çok komut/çok veri (bilgisayar mimarisi) Multiple instruction / multiple data (MIMD)
Çok Programlı (Işleme) Multiprogramming
Çok Renkli Grafik uyarlayıcı Multi-Color Graphics Adapter (Mcga)
Çok-düzeyli Güvenlik Multilevel Security
çok-girdili tek-çıktılı sistem multiple-input single-output system
Çok-ortamlı bilgisayar multimedia PC
Çok-ortamlı uygulama multimedia application
Çokgen polygon
çoklu görev, çokgörevli multitasking
çoklu programlama multiprogramming
çoktürlü Bilgisayar Ağı Heterogeneous Computer Network
çokuzlu, çok-ögeli tuple
Computer Aided Systems Engineering CASE
çubuklu grafik bar graph
Çıkarsama Çizgesi Inference Graph
Çıkarım, Tümdengelim deduction
çıkarımsal, tümdengelimli deductive
Çıkgel (menü), Açılgel (menu), bağlamsal (menu) pop-up (menu)
çıkmalı gecikme hattı tapped delay line
çıkış aygıtı output device
çıkış aygıtı output device
çıkış gücü output power
çözüm bölgesi solution domain
dağılım çizgesi scatter chart
dağıtık bilişim dizgesi distributed information system
dağıtık sıralama (algoritma) distribution sort
Dağıtık uygulama distributed aplication
dağıtılmış veri işleme, dağıtımlı bilgi işlem distributed data processing
dağıtımlı bilgi işlem distributed data processing
dairesel grafik circle chart
dalga wave
dalga wave
dalga biçimi waveform
dalga biçimi kodlaması waveform coding
dalga biçimi üreteci waveform generator
dalga biçiminde bozulumu waveform distortion
dalga boyu wavelength
dalga boyu wavelength
dalga bölüşümlü çoğullama wave-division multiplexing
Dalga Çözümleyici Harmonic Analyzer
dalga çözümleyici harmonic analyzer
dalga değişim hızı slew rate
dalga katarı wave train
dalga kılavuzu waveguide
dalga şekli wave shape
dalgacık wavelet
dalgacık dönüşümü wavelet transform
dalgacıklanma oranı ripple content
dalgacıklanma, kırışıklık Ripple
Dalgalanma fluctuation
dalgalı alternating
dalgalı akım alternate current
dalgalı akım alternating current
dalgalı akım üreteci alternating-current generator
dalgalı akım, alternatif akım, değişken akım alternating-current
dalgalı, almaşan, almaşık, değişken Alternating
damga character
damga dizgisi character string
damga tanıma, karakter tanıma character recognition
damga, karakter character
dar bantlı girişim narrowband interference
datagram, veri iletisi datagram
dayanak, taban çizgisi baseline
dayanıklı algoritma robust algorithm
Dayanıklılaştırılmış bilgisayar hardened computer
dayanıklılık, gürbüzlük robustness
değer geçirme pass by value
değişiklik simgesi revision symbol
değişken akım, dalgalı akım, almaşık akım alternate current
değiştirge parameter
değiştirge, parametre parameter
değmeyen döngüler nontouching loops
DEĞİL geçidi NOT gate
defter bilgisayar notebook computer
delgi punch
delgi makinası punch machine
Delici aygıt, delgi Perforator
delmek, delgi, punch
denge durumu Dinginlik durumu state of equilibrium
denge, dengelemek, dengelemek, kalan (muhasebe) balance
dengelemek balance
dengelenmemiş unbalanced
dengeli çiftli kablo balanced-pair cable
dengeli güç kaynağı stabilized power supply
dengeli platform stable platform
dengeli sıkıştırma symmetric compression
dengeli yük balanced load
dengesiz hat, dengelenmemiş hat unbalanced line
dengesiz kip unbalanced mode
derinlik algılayıcı depth sensor
derleyici geçişi, derleme geçişi compiler pass
devingen dynamic
devingen (işletim sırasında) adres dönüştürme dynamic address translation
devingen adres dönüştürme dynamic address translation
devingen bağlantı dynamic linking
Devingen Bağlı Kitaplık Dynamic Link Library
devingen bellek ayırma dynamic storage allocation
devingen işleyici yapılandırma protokolu dynamic host configuration protocol (dhcp)
devingen kaynak ayırma dynamic resource allocation
devingen programlama dynamic programming
Devingen Veri Alışverişi Dynamic Data Exchange
devingen öncelik dynamic priority
Devingen, dinamik dynamic
devinim dengelemesi motion compensation
Devinimli JPEG Motion JPEG
Dikdörtgenel rectangular
dikdörtgenel dalga rectangular wave
dikdörtgenel dizilim rectangular array
dikdörtgenel matris rectangular matrix
dikeç genişliği column width
dikgen orthogonal
dikgen çözüşüm orthogonal decomposition
dikgen dizi orthogonal sequence
dikgen dönüşüm orthogonal transform
dikgen gezingeler orthogonal trajectories
dikgen izdüşüm orthogonal projection
dikgen işlev orthogonal function
dikgen kodlar orthogonal codes
dikgen koordinat orthogonal coordinates
dikgen matris orthogonal matrix
dikgen tümler orthogonal complement
dikgen vektörler orthogonal vectors
dikgenleştirme orthogonalization
dikgenlik orthogonality
dil bilgisi grammar
dinamik programlama, devingen programlama dynamic programming
dinamik ram, dinamik rasgele erişilir bellek dynamic ram (dram)
dirimkurgu bionics
disk gurubu, disk paketi disk pack
diyalog dialogue
diyalog penceresi dialogue window
dizgi string
dizgi string
dizgi değişkeni string variable
dizgi eşleme string matching
dizgi sonlama belirteci end-of-stream delimiter
dizisel aygıt serial device
dizüstü bilgisayar laptop computer
Dizüstü Bilgisayar Laptop Computer
doğal dilde sorgulama natural language query
doğal frekans, güdümsüz frekans free-running frequency
doğal, yasal, genel biçim canonic
doğrudan erişimli saklama aygıtı direct access storage device
doğruluk çizelgesi truth table
doğrusal olmayan programlama nonlinear programming
Doğrusal Programlama Linear Programming
doğrusal süzgeçleme linear filtering
dokunsal geribesleme haptic feedback
Dolanma, gezinme, dolaşma traverse
Dolanım, tam döngü revolution
Dolaşma circulation ya da roaming karşılığı’ ! navigation
doldurma aygıt, işlevsiz aygıt dummy device
doldurma işlenen, sözde işlenen, görüntü işlenen (yordam çağrısında) dummy argument
Dolgu padding
Dolgu (cobol dili) filler
dolgu alanı fill area
dolgu karakteri fill pattern
dolgulama karakteri padding character
Dolgulamak pad
donanım gereksinimleri hardware requirements
Donanım Güvenliği Hardware Security
Donanım gömülü yazılım, Yazılım destekli donanım firmware
donanım gözcüsü hardware monitor
donukluk, ışık geçirmezlik Opacity
dos (bellek) genişleticisi dos extender
doygun mıknatıs saturated magnet
doygunluk sınaması saturation testing
doyma, doygunluk saturation
duran dalga standing-wave
duruk imge still picture
durum bilgili stateful
durum bilgisiz stateless
durum geçiş çizeneği state transition diagram
durum geçiş matrisi state transition matrix
durum geribeslemesi state feedback
durum görüntü döküm programı snapshot program
duruş algılayıcısı attitude sensor
duygu simgesi smiley
duygu simgesi emoticon
duyusal veriler, algısal veriler sensory data
dürüm, döngü iteration
düz geçiş pass-through
düz yapılı bellek (programlama), tekdüze bellek flat memory
Düzeltme/onarım programı, yama patch
düzenleme, biçimlendirme (metin), kurgulama (video) edit
Düzenleyici program edit program
düzgeçiş pass-through
düzgeçiş transit
düzgeleme, normalize etme normalization
düzgeleme, normalize etme normalization
düzgelenmiş hata normalized error
düzgelenmiş yanıt (değeri) normalized response
düzgün smooth
düzgün trafik smooth traffic
düzgün örnekleme uniform sampling
düzgün, akıllı algılayıcı smooth
düzlemsel çizge planar graph
dış çizgi outline (font)
dış çizgili yazıyüzü outlined font
dış çizgili yazıyüzü outlined font
Düşük Gürültülü Yükselteç Low Noise Amplifier
döküntü girer döküntü çıkar Garbage-in garbage-out
dönemli dalga periodic wave
dönge circle
Döngü Loop
döngü loop
döngü ağ loop network
döngü aktarım işlevi loop transfer function
döngü deyimi loop statement
döngü gecikmesi, gidiş-geliş gecikmesi loop control
döngü kazancı loop check
döngü sabiti loop invariant
döngü sayacı loop counter
döngü yapısı loop structure
döngüden çıkış denetimi loop delay
döngülü iterative
döngülü çözüm iterative solution
döngülü işlem iterative operation
döngülü işleme iterative processing
döngülü yöntem iterative method
döngüsel elde end-around carry
Döngüsel kaydırma end-around shift
döngüsel ödünç end-around borrow
döngüsüz kod straigh-line code
dördün genlik kiplenimi quadrature amplitude modulation
edilgen passive
edilgen passive
edilgen devre, pasif devre passive network
edilgen öğe, pasif öğe passive element
ek (genişletilmiş) bellek extended memory
ek damgalar extended characters
Ek yeri (belli) olmayan, ekleme yeri görünmeyen seamless
ekran programı screen generator
ekran sürücüsü, görüntü sürücüsü display driver
ekrandaki imge, gösterilen imge display image
ekranlı monitör, görüntü izletici display monitor
eksen kaydırma çizgisi axis translation line
eksi işaretini girme negative entry
ele geçirilen ileti (mesaj) intercepted message
ele geçirmek seize
elektrikle programlanabilir electrically programmable
elektriksel girişim electrical interference
elektriksel gürültü electrical noise
elektromanyetik dalga electromagnetic wave
elektromanyetik girişim electromagnetic interference
elektromanyetik girişim radio frequency interference
elektromanyetik gürültü electromagnetic noise
elektromekanik aygıt electromechanical device
elektronik bilgi işlem electronic data processing (edp)
elektronik çizelge spreadsheet
elektronik çizelge programı spreadsheet program
elektronik çizelge uygulaması spreadsheet application
elektronik dergi electronic magazine (e-zine)
elektronik güvenlik electronic security
elektronik işgörme, internet aracılığıyla işgörme e-business
elektronik katalog electronic catalog
elektronik noter, güvenilir üçüncü şahıs trusted authentication authority
elektronik noter, güvenilir üçüncü şahıs trusted third party
elektrostatik imge electrostatic image
elemeden geçirmek, ekranlamak screen
elemeli sıralama (algoritma) bubble sort
elle veri girişi manual data input
en büyük gerilim maximum voltage
en gelişkin teknoloji state of the art technology
en gelişkin teknoloji state of the art technology
en iyi çizge optimal graph
en kısa açık yol algoritması open shortest path first (OSPF)
En yeni, en gelişkin state of the art
en, genişlik width
en-boy oranı, görünüm oranı aspect ratio
endüstriyel bilgisayar, algılayıcılı bilgisayar sensor-based computer
Engel barrier
Engelsiz ortamda iletim free-space transmission
ergonomi ergonomics
ergonomik klavye ergonomic keyboard
erişim gecikmesi access latency
Eskiden kalan uygulamalar legacy applications
etikete göre sıralama tag sort
etkileşimli bilgisayar grafiği interactive graphics
etkileşimli program interactive program
etkin bant genişliği effective bandwidth
etkin bant genişliği root-mean-square bandwidth
Ev Bilgisayarı Home Computer
eve yönelik bilgi hizmetleri home information services
Evirgeç Inverter
Evirme Geçidi Inversion Gate
evre gecikmesi, faz gecikmesi phase delay
evre uyumsuz girişim noncoherent interference
evrensel güç kaynağı universal power supply
evrensel, genelgeçer universal
eyer noktası dengesi saddle point equilibrium
eşanlı bilgisayar, simultaneous computer
eşdeğer ikili bilgi içeriği equivalent binary content
eşdüzey öğeler, görevdeş öğeler peer entities
eşgüdüm coordination
eşgüdüm sağlamak coordinate
eşgüdümcü coordinator
eşgörevli, eşdüzey, denk peer
eşik geçidi threshold gate
eşik gerilimi threshold voltage
eşkenar dörtgen rhombus
Eşleme, Gönderim Mapping
eşlik damgası parity character
eşzamanlı bilgisayar synchronous computer
eşzamanlı programlama dili synchronous language
eşzamanlılık-gözler synchronoscope
faaliyete geçme değeri switching value
faks (bkz. faximile), faks göndermek, faks çekmek fax
faks, belgegeçer (aygıt) facsimile
faz kaydırmalı kiplenim, Bkz: phase shift keying psk
faz kenetleme döngüsü phase lock loop
filigran, gizli damga watermark
fiziksel giriş-çıkış hatası physical I/O error
fiziksel güvenlik physical security
font ailesi, yazıyüzü gurubu font family
fortran programlama dili formula translator (fortran)
fotogerçekçi photorealistic
fotogerçekçilik photorealism
frekans bölgesi frequency domain
G/Ç (bkz. Input/Output) I/O
gam, ürün serisi mix
garanti belgesi warranty
Gauss Dağılımı Gaussian Distribution
Gauss değişkeni, Gauss dağılımı normal deviate
Gaz boşalma ekran Gas Discharge Display
geçek, hat line
geçen süre elapsed time
geçen süre elapsed time
Geçerli Valid
Geçerli valid
geçerli kütük adı legal file name
geçerli olan effective
geçerliğini denetlemek validate
geçerliğini denetlemek, geçerli kılmak validate
geçerlik validity
geçerlik denetimi validity check
geçerlik denetimi validation check
geçersiz void
Geçersiz Invalid
geçersiz illegal
geçersiz invalid
geçersiz karakter illegal tapping
geçersiz karakter invalid character
Geçersiz kılma, yerine geçme supersede
geçici temporary
geçici tentative
geçici transient
geçici arıza temporary fault
geçici arıza transient fault
Geçici dalga transient wave
geçici dosya temporary file
geçici gerilim aşımı transient overvoltage
geçici hata transient error
geçici kusur, tekleme glitch
Geçici kütük Scratch File
geçici okuma/yazma hatası temporary read/write error
geçici program alanı transient area
geçici program düzeltmesi program temporary fix
Geçici rejim transient state
geçici rejim analizi transient analysis
Geçici rejim tepkisi transient response
geçici taşıma panosu, kes-sakla bellek clipboard
geçici tepke transient response
geçici veriler temporary data
Geçici, anlık temporary
gecikme lag
gecikme bozulması delay distortion
gecikme denkleştiricisi delay equalizer
gecikme hatlı yazmaç delay line register
gecikme hattı delay line
gecikme süresi delay time
gecikme süresi delay time
gecikme süresi latency
Gecikme Süresi Latency
geciktirilmiş çağrı delayed call
geciktirme devresi delay circuit
geciktirme devresi time-delay network
geciktirme komutu delay instruction
geciktirmek delay
geçirmek, geçmek migrate
geçit gate
Geçit Gate
geçit dizilimi gate array
geçit vurumu gate pulse
geçitli tarama gated sweep
geçiş transition
geçiş tuşları Toggle keys
geçiş tuşu hot key
geçişme, dereceleme gradation
geçmek pass
Geçmeli (Bellek), Interleaved
Geçmiş (işlem) Günlüğü History Log
geçmiş günlüğü history log
geçmiş kütüğü history file
Geçmiş Kütüğü History File
gelen inbound
gelen incoming
gelen çağrı received call
gelen çağrı merkezi incoming call center
gelen çağrıların kısıtlanması incoming call barring
gelen çerçeve receive frame
gelen iletiler incoming mail
gelen kutusu inbox
gelen sepeti in-basket
Gelen, varan Incoming
geleneksel conventional
gelenler kutusu inbox
gelinteli iletken tinsel conductor
Geliş açısı angle of incidence
geliş sıralı erişim yolu arrival sequence access path
gelişigüzel işlem sıralı bilgisayar arbitrary sequence computer
gelişmeye açık, açık uçlu open-ended
gelişmiş advanced
Gelişmiş bileşen advanced component
Gelişmiş Çizge Bağdaştırıcı Enhanced Graphics Adapter
Gelişmiş yapılandırma advanced configuration
Gelişmiş yapılandırma ve güç arayüzü advanced configuration and power interface (acpi)
Geliştirici developer
geliştirici developer
geliştirilebilir dil extensible language
geliştirilmiş enhanced
geliştirilmiş grafik kartı enhanced graphic adapter
geliştirilmiş kip enhanced mode
geliştirilmiş klavye enhanced keyboard
geliştirilmiş mimari extended architecture
geliştirilmiş, iyileştirilmiş enhanced
geliştirme aracı development tool
geliştirmek develop
geliştirmek enhance
Geliştirmek develop
geliştirmek, zenginleştirmek enhance
gemi radarı shipborne radar
gemiden karayı arama ship-to-shore communication
genç yenilikçi şirket start-up
genel general
genel global
Genel (amaçlı) Yazmaç General Register
Genel Amaçlı Bilgisayar General Purpose Computer
genel amaçlı programlama dili general-purpose programming language
genel arama karakteri wildcard character
Genel Çözüm General Solution
genel giderler overheads
Genel işlem global operation
genel koordinat sistemi world coordinate system
genel yoklama general polling
genel, ortak Common
Genelleme Generalization
genetik programlama genetic programming
gengüdüm, strateji strategy
geniş wide
geniş Wide
geniş açı obtuse angle
geniş açı(lı) wide-angle
geniş açılı kamera wide-angle camera
geniş açılı objektif wide-angle viewer
geniş alan ağı wide area network (wan)
geniş alan ağı long-haul network
geniş alan bilgi sunucuları wide area information servers (waıs)
geniş alan çağrı hizmeti wide area paging
geniş bant wideband
geniş bant broadband
geniş bant wideband
geniş bantlı broadband
geniş bantlı gürültü wideband noise
geniş bantlı link wideband link
geniş bantlı veri iletimi wideband data transmission
geniş iletişim ağı wide area network
Genişleme expand
genişleme kartı expansion board
genişleme yuvası expansion slot
genişlemek expansion
genişletilmiş expanded
genişletilmiş adresleme extended addressing
genişletilmiş ASCII kodu extended ASCII code
genişletilmiş bellek expanded memory
genişletilmiş bellek expanded memory
genişletilmiş damga kümesi extended character set
genişletilmiş font extended font
genişletilmiş ikili kodlanmış onlu sistem extended binary-coded decimal interchange code (ebcdic)
genişletilmiş karakter kümesi, genişletilmiş damga kümesi extended character set
genişletilmiş klavye extended keyboard
genişletilmiş ölçek expanded scale
genişletme geçiti aksamı expansion gate feature
genişletme kartı expansion board
genişletme kartı expansion card
genişletme yuvası expansion slot
genişletmek expand
genişletmek widen(to)
genişletmek widen
Genişleyebilirlik expandability
genişleyebilirlik extensibility
genişlik, en width
genlik amplitude
Genlik amplitude
genlik doruğu amplitude peak
genlik kiplenimi amplitude modulation (am)
Geometrik Bozulum Geometric Distortion
Geometrik Modelleme Geometric Modeling
Geometrik Ortalama Geometric Mean
gerçek real
gerçek adres actual address
gerçek bellek real memory
gerçek devre physical circuit
gerçek doğru real line
gerçek görüntü real image
gerçek koordinatlı veri, doğrudan ölçülen veri absolute data
gerçek olabilirlik sınaması reasonableness check
gerçek ondalık nokta actual decimal point
gerçek parametre actual parameter
gerçek sayı real number
gerçek sistem real system
gerçek veri aktarım hızı effective data transfer rate
gerçek zaman saati real-time clock
gerçek zaman sistemi real-time system
gerçek zaman, gerçek zamanlı, gerçek zamanda real-time
gerçek zamanda benzetim real-time simulation
gerçek zamanda canlandırma real-time animation
gerçek zamanda çıkış real-time output
gerçek zamanda giriş real-time input
gerçek zamanda hizmet real-time service
gerçek zamanda işleme real-time processing
gerçek zamanda video oyunu real-time video game
gerçek zamanlı akıtım real-time streaming
gerçek zamanlı bilgi işleme real-time computing
gerçek zamanlı işletim sistemi real-time operating system
gerçek zamanlı protokolü real-time protocol
gerçek zamanlı veri kaynağı live data source
gerçeklemek, doğrulamak authenticate
gerçeklenebilir işlev realizable function
gerçeklenebilir sistem realizable system
gerçekleştirim aşaması implementation phase
gerçekleştirim modeli implementation model
gerçekleştirmek Implement
gerçekleştirmek implement(to)
gerçekleştirmek perform
gerçel parça real part
gerçel sayı real number
gerekçeleme justification
gereken değiştirge required parameter
gerekli koşul necessary condition
gereklilik necessity
gereksinim requirement
gereksinim belirtimleri requirement specification
Gerektirme, Içerme Implication
geri almak undo
geri arama, geri dönme callback
Geri bağlama, geri zincirleme, geriye yönelik zincirleme Backward chaining
geri çağırma işareti ring-back signal
geri çağırmak callback
geri çağırmak recall
geri çatma reconstruction
geri çekme, vazgeçme backout
geri çekmek backout
geri çevirmek reject
Geri Döngü Uyarlayıcısı Loopback Adapter
Geri dönme, geri alış,kendine getirme, toparlanma recovery
geri dönüş flyback
geri dönüş (tarama ışını) retrace
Geri Dönüş devresi Loopback
geri dönüş kanalı feedback channel
geri dönüş karartması retrace blanking
geri dönüş süresi retrace interval
geri dönüşlü denetim loop gain
geri dönüşlü durum loopback mode
geri dönüşlü sınama loopback testing
geri erişim komutu retrieval code
geri erişim sistemi retrieval engine
geri izdüşüm back projection
Geri kalma, Gecikme adımı Lag
geri kazanmak, tekrar erişmek retrieve
geri kazanım oranı, erişim oranı retrieval ratio
geri kazanım, geri erişim retrieval
Geri plan yordamı daemon
geri saçılım back scattering
geri sarmak rewind
geri sekme backtab
geri sekme backtab
geri tuşu backspace key
geri uyumluluk, öncekini desteklemek backwards compatibility
geri yüklemek restore
geri yönde arama reverse search
geri zincirleme çıkarım goal-driven reasoning
geri-izleme, geri-izsürme backtracking
geribesleme döngüsü feedback loop
geribesleme gerilimi feedback voltage
geribesleme işareti feedback signal
geribesleme yolu feedback path
geribeslemeli kontrol feedback control
geribildirim feedback
Geride kalan, artmış residual
gerileme back tracking
Gerileme, geri çekme back-off
geriletme (tuşu) backspace
geriletme karakteri backspace character
geriletme tuşu backspace key
geriletmek back space
gerilim voltage
gerilim bölücü voltage divider
gerilim düzenleyici voltage regulator
gerilim düzenleyici devre voltage-stabilizing circuit
gerilim kasnağı voltage clamp
gerilim kaynağı voltage source
gerilim kontrollü salınıcı voltage-controlled oscillator
gerilim kırpıcı voltage clipper
gerilim referansı voltage reference
gerilim sınırlayıcı limiting device
gerilim vurum direnci surge resistance
gerilim vurumu, gerilim atağı surge
gerilim zayıflatıcı voltage attenuator
gerilimölçer, voltmetre voltmeter
gerilme tensile
geritepme repulsion
geritepmeli motor repulsion motor
geriye backward
geriye döndürmek, önceki değeri yüklemek Restore
geriye dönüş flash back
geriye uyumluluk backwards compatibility
geriye, geriye yönelik backward
getir götür swap
getir götür kütüğü swap file
getirme swap-in
getirmek fetch
gevşek bağlı loosely coupled
Gevşek Bağlı Loosely Coupled
gevşeme relaxation
gezdirme panning
gezeleme, dolaşım roaming
gezer istasyon, hareketli istasyon mobile station
gezgin iletişim sistemi mobile communication system
gezgin kullanıcı profili roaming user profile
gezgin teçhizat mobile equipment
Gezgin, gezici, hareketli, Telsiz bağlantılı Mobile
Gezici radyo (ile iletişim) mobile radio
gezinge trajectory
gezinge, güzergah, iz track
Gezinim excursion
gezinim çubuğu navigation bar
gezinim düğmeleri navigation keys
gezinim penceresi navigation window
gezinmek, dolaşmak Navigate
gidecek mesaj outgoing message
giden outgoing
giden çağrı outgoing call
giden çağrıların kısıtlama outgoing call barring
giden kutusu outbox
giden kutusu outbox
giden sepeti out-basket
giden sepeti out-basket
Gidergenlik coercivity
gidiş-geliş round-trip
gir tuşu enter key
Gir tuşu Enter key
girdi input
girdi-çıktı bağlaşımı input-output coupling
girdilerin formatlanması input formatting
girinti indent
girinti sekmesi indent tab character
Girinti, (içe) kayma, içerlek Indent
girintili liste indented list
girintili paragraf indented paragraph
girintili yazma indentation
girintili yazmak indent
girintili yazılmış indented
GIRINTISIZ UNINDENT
giriş entry
giriş input
giriş introduction
giriş arabelleği input buffer
giriş aygıtı input device
giriş birimi input device
giriş birimi input unit
giriş çelisi, giriş empedansı input impedance
giriş değişkeni input variable
giriş denetimi admission control
giriş düğümü input node
giriş gücü input power
giriş iletisi, girdi iletisi input message
giriş iş dizisi input stream
giriş işareti, girdi input signal
giriş işlem dizisi login script
giriş kanalı input channel
giriş kimliği user name
giriş kullanıcı hesabı login account
giriş kullanıcı kimliği login id
giriş kuyruğu input queue
giriş noktası entry point
giriş ortamı input media
giriş süreci input process
giriş uçbirimi input terminal
giriş verileri input data
giriş yelpazesi fan-in
giriş şifresi hırsızlığı password attack
giriş-çıkış deyimi input-output statement
giriş-çıkış işlemcisi input-output processor
giriş-çıkış kanalı input-output channel
giriş-çıkış kapısı input-output port
giriş-çıkış komutu input-output instruction
giriş-çıkış kontrol birimi input-output controller
giriş-çıkış veriyolu input-output bus
Giriş/Çıkış Input Output
giriş/çıkış input/output
girişim interference
Girişim Interference
Girişim (önler) süzgeç interference filter
girişim dayanıklılığı interference immunity
girişim frekansı, parazit frekans interference frequency
girişim gerilimi interference voltage
girişim giderimi interference cancellation
Girişimölçer Interferometer
girişte geçerlik denetimi input validation
girmek enter
Girmek enter
git go to
giysi bilgisayar wearable computer
Gizlemek Hide
gizlemek hide
gizli hidden
gizli confidential
gizli anahtar, kişisel anahtar, Bkz: private key secret-key
gizli dinleme eavesdropping
gizli dinleme alıcısı intercept receiver
gizli kapı trap door
gizli kütük hidden file
Gizli, saklı Hidden
Gouraud tonlaması Gouraud shading
grafik Graphics
Grafik (belirtim) dili graphics language
grafik bellek graphics memory
grafik bilgisayar graphics station
grafik çizim motoru graphics engine
Grafik değişim biçemi Graphics Interchange Format (GIF)
grafik denkleştirici graphic equalizer
Grafik görüntü ekran graphic display device
grafik gösterim graphical representation
grafik hata ayıklayıcı graphical debugger
grafik hızlandırıcı graphics accelerator
grafik işlemci graphics processor
grafik işlemci display processor
grafik işlev graphics function
grafik kartı, video kartı video card
grafik kitaplığı graphics library
grafik model graphical model
grafik simge graphic symbol
grafik tablet graphic tablet
grafik uçbirim graphic terminal
grafik uçbirim graphics terminal
grafik yardımcı işlemcisi graphics coprocessor
grafik yazıcı graphics printer
grafik yazılımı graphics software
grafik öğe graphic entity
grafik öğe, gösterim öğesi, görüntü öğesi, ekran öğesi display element
gri düzeyi gray level
gri sayısını azaltma posterization
gri ton histogramı intensity histogram
gri ölçeği gray scale
grup yazılımı groupware
gurup adresi group address
gurup planlama yazılımı group scheduling software
gurup simgesi group icon
gurup yoklaması group polling
Gurup, Öbek Group
guruplama, öbekleme grouping
güç power
güç anahtarı power switch
güç düzeyi power level
güç kablosu power cord
güç kaybı power loss
güç kaynağı power supply
güç kaynağı power supply
güç tüketimi power consumption
güç yitimi power attenuation
güç yitimi power dissipation
güç yönetimi power management
güç ışığı power light
Güdü Motive
güdü prompt
Güdülenme Motivation
güdümbilim cybernetics
güdümlü sınıflandırma supervised classification
güdümsüz sınıflandırma unsupervised classification
gün day
güncel up-to-date
Güncel, en son up-to-date
güncelleme updating
güncelleme dosyası update file
güncelleme hareketi update transaction
güncellemek update
güncellemek, güncelleştirme update
güneş çevrimi solar cycle
güneş paneli solar panel
güneş rüzgarı solar wind
Günlük Journal
Günlük daily
günlük daily
günlük journal
günlük log
Günlük (defter, liste) Logbook
Günlük Kayıtçısı Logger
günlük kütüğü log file
günlük tutmak log
Günlük ögesi journal entry
Günlük, işlem/olay listesi, Günlük Tutmak Log
günlüklü işletim sistemi journaled operating system
günün tarihi current date
gürlük göstergesi volume indicator
gürlük sınırlayıcı, kazanç sınırlayıcı volume limiter
gürültü noise
gürültü bağışıklığı noise immunity
gürültü bozulumu noise distortion
gürültü çoğuşması, gürültü patlaması noise clipper
Gürültü çıkış-iniş vurumu noise spike
gürültü kırpıcı noise burst
gürültü niteliği noise figure
gürültü soğurucu sound absorber
gürültü soğurucu sound card, sound board
gürültü spektrumu yoğunluğu noise spectral density
gürültü süzgeci noise filter
gürültü tabanı noise floor
gürültü yayımı noise emission
gürültü üreteci noise generator
gürültüye boğucu noise jammer
güvence assurance
güvence assurance
güvenilir alet reliable instrument
güvenilir bilişim kuruluşu trusted computing base
güvenilir hizmet reliable service
güvenilirlik reliability
güvenilirlik reliability
güvenilirlik modeli reliability model
güvenilirlik teknikleri reliability engineering
güvenli ağ secure network
güvenli alet safety apparatus
güvenli bilgisayar sistemi secure computer system
güvenli bilgisayar sistemi trusted computer system
güvenli elektronik hareket secure electronic transaction
güvenli http secure http
güvenli kanal secure channel
güvenli ortam secure medium
güvenli oturum açma secure log-in
güvenli parola doğrulaması secure password authentication (spa)
güvenli site secure site
güvenli site, secured site
güvenli soket katmanı secure socket layer
güvenli sunucu secured server
güvenli yol secure route
güvenli yol trusted path
güvenliği bozma security violation
güvenlik security
güvenlik security
güvenlik alt sistemi security subsystem
güvenlik analizi security analysis
güvenlik doğrulaması, güvenlik doğrulaması safety verification
güvenlik düzenleşimi, güvenlik yapılanışı security configuration
güvenlik etiketi security label
güvenlik günlüğü security log
güvenlik istihbaratı security intelligence
güvenlik işlevi OK safety function
güvenlik kabuğu security kernel
güvenlik katmanı security layer
güvenlik katsayısı, güvenlik katsayısı safety factor
güvenlik kilidi, security lock
güvenlik koşulları belirteci security information qualifier
güvenlik payı, güvenlik payı safety margin
güvenlik politikası security policy
güvenlik programı security procedure
güvenlik sağlaması safety validation
güvenlik sorumlusu security official
güvenlik stratejisi security strategy
güvenlik sınıflaması security classification
güvenlik süzgeci security filter
güvenlik tanımlayıcısı security descriptor
güvenlik tehdidi, security threat
güvenlik yazılımı security software
güvenlik yönetimi security management
güvenlik önlemi security counter-measures
güvenlik önlemi security measure
güvenlik özniteliği security attribute
güvenlik, güvenlik safety
güvenlikli ağ red network
göbek hub
Göbek (Ağ), Dağıtım (bağlantı) kutusu Hub
Göç, başka sisteme geçirme Migration
göğüs (kimlik) kartı badge
gök mavisi azure
gölge shadow
Gölge shadow
Gölge bellek shadow memory
Gölge faktörü shadow factor
Gölge göstergeli alet shadow-column instrument
Gölge kaybı shadow loss
Gölge maskesi shadow mask
gölgeleme shadowing
gölgeleme shadowing
gölgelendirici shader
gölgelendirme shading
gölgelendirmek shade
gölgelendirmek, abajur shade
Gölgeli shaded
Gölgeli Shaded
gölgeli baskı shadow printing
gölgeli bölge shadow region
gömme, ankastre flush mounting
gömmek embed
gömmek embed
gömülü nesne embedded object
gömülü, tümleşik, bütünleşik embedded
gönderen terminal, gönderici ana sistem sending host
gönderen uç transmitting terminal
gönderici transmitter
gönderici transmitter
gönderici transmitter
gönderici (ileti), görevlendirici, görev dağıtıcı dispatcher
gönderilen ileti transmitted message
gönderim, eşlemleme mapping
gönderme arabelleği transmit buffer
gönderme bant genişliği transmit bandwidth
gönderme çeşitlemesi transmit diversity
gönderme istem kodu request to send (rts)
gönderme kuyruğu transmit queue
gönderme penceresi transmit window
gönderme yönünde hata düzeltimi forward error correction
göndermek send
göndermek send
göndermek send
göreceli asal sayılar relatively prime numbers
Göreli relativistic
göreli relative
göreli adres uzaklığı (komut), yer değiştirme (veri) displacement
göreli konum, kayma, kaydırma offset
göreli konum, ofset (baskı) offset
göresiz, bağıl olmayan nonrelativistic
Görev task
görev task
görev çizgesi task graph
görev çubuğu task bar
görev dağıtıcısı task dispatcher
görev dağıtım önceliği dispatching priority
görev dağıtımı, görev iletimi dispatch
görev işlevi task function
görev kuyruğu task queue
Görev listesi Task list
görev parçası task thread
görev planlaması mission planner
görev yönetimi task management
görevin durumu task state
görevler arası gidip gelme task switching
görgül, deneysel empirical
görme açısı visual angle
görme alanı visual field
görme keskinliği visual acuity
görme sistemi, görü sistemi vision system
görme sürerliği persistence of vision
görmeye dayalı vision-based
Görsel visual
görsel visual
görsel algı visual perception
görsel algılayıcı vision sensor
görsel maskeleme visual masking
görselleştirme, visualization
görü, görme, görüş vision
görümlük alanı, ekran alanı display area
görümlük, görüm aygıtı, ekran display device
Görünen değer, nominal değer face value
Görünmek appear
görünmek appear
Görünmeyen Invisible
görünmeyen invisible
görüntü image
görüntü video
Görüntü (bağdaştırıcı) kartı display adapter
Görüntü (bağdaştırıcı) kartı display board
görüntü (birimi) belleği display memory
görüntü (birimi) işistasyonu display station
görüntü (birimi) işistasyonu display workstation
görüntü (birimi) kartı display card
görüntü (birimi) sürücüsü display adaptor
görüntü (birimi) sürücüsü display driver
görüntü arka-planı display background
görüntü belleği video memory
görüntü birimi display (unit)
görüntü birimi display monitor
görüntü birimi monitor
görüntü canlandırma graphic animation
görüntü dondurma freeze frame
görüntü ekranı display screen
Görüntü ekranı Video screen
görüntü ekranı, görüm ekranı display screen
görüntü işlem image processing
görüntü kartı video card
görüntü kartı, video kartı graphic card
görüntü monitörü video monitor
Görüntü İşleme, imge işleme Image Processing
görüntü öğesi display point
görüntü öğesi picture element
görüntü öğesi picture element
görüntü önplanı display foreground
görüntü şeridi video tape
Görüntü, imge Image
Görüntüle(me) komutu display instruction
Görüntüleme uçbirim, görümlük uçbirim display station
görüntülemek display
görüntülemek, ekran, gösterge display
görüntülenmez nondisplay
görüntülü karakter graphic character
görüntülü toplantı videoconferencing
görünüm outlook
görünüm, görüntüleme view
Görünüm, ileribakış, kestirim outlook
Görünüm, manzara view
görünür visible
görünürlük visibility
görüş sight
görüş sight
Görüşme Interview
Gösterge Indicator
gösterge indicator
gösterge, açıklamalar legend
göstergebilim semiotic
gösteri demonstration
gösterim notation
gösterim representation
gösterim dosyası, gösterilen dosya display file
göstermek indicate
göstermek show
Göstermek, belli etmek Indicate
götürme swap-out
götürü ücret flat rate
gövde body
Gövde body
göz atmak browse
göz atmak browse
göz kırpma wink
gözcü bilgisayar monitor station
gözcü çerçeve supervisory frame
gözcü çerçeve, gözcü program, gözetim programı supervisory program
gözcü program monitor program
gözcü saati watchdog timer
gözcü yazılım monitoring software
gözden geçirmek overview
gözden geçirmek overview
gözden geçirmek review
gözden geçirmek revision
göze cell
göze erimi cell range
göze koruması cell protection
göze, hücre cell
gözenek pore
gözeneklilik porosity
gözetici supervisor
gözetici, gözetici supervisor
gözetim hizmetleri supervisory services
gözetim işaretleri, gözcü işaretleri supervisory signals
gözetim sistemi supplemental
gözetim sistemi, gözcü sistem supervisory system
gözetimli işleme attended operation
gözetimli işletim attended operation
gözetimsiz unattended
gözetimsiz işlem unattended operation
gözetimsiz işletim unattended operation
gözetimsiz işletim, gözetimsiz işlem unattended operation
Gözetimsiz, işletmensiz unattended
gözetleme radarı search radar
gözetleme radarı surveillance radar
gözle denetim visual inspection
Gözleme, Gözcülük etme Monitoring
gözlemlenen değer observed value
gözlenebilir değişken observable variable
gözlenebilirlik observability
hacim imgesi, hacim görüntüleme volume imaging
hacim, oylum, gürlük,cilt volume
hareket günlüğü transaction log
hareketli grafik sprite graphics
hareketli gıf dosyası animated gif file
hareketli öğe grafik sistemi sprite graphics
Hat (şebeke) gerilimi line voltage
hat dengelemesi line balancing
hat gürültüsü line noise
Hat işaret güç düzeyi line level
hat vurgunu, hat paraziti line hit
hat vurum gerilimi line surge
hata giderme, hatadan kurtulmak error recovery
hata günlüğü error log
hataların giderimi, hata düzeltme error handling
havadan algılama, havadan gözlem airborne remote sensing
havadan giden kabl havai kablo aerial cable
Havuz, depo, biriktirgeç repository
Havuz, kaynak gurubu pool
hazır bilgi literal
hece ayırma çizgisi syllable hyphen
hedef adresi, gidilecek adres destination address
hedef belge destination document
hedef belge target document
hedef bilgisayar target computer
hedef bilgisayar target machine
hedef bilgisayar, hedef santral destination station
her yerde, global, evrensel global
Hesap Çizelgesi spreadsheet
hizalanmamış dizgi unjustified composition
Hizmet engelleme, hizmeti kullanılamaz kılma denial of service
hizmet erişim noktası, sunucu erişim noktası, sunucu geçiş noktası service access point
hizmet gecikmesi service delay
hizmet programı service program
hizmeti engelleme saldırısı denial of service attack
hizmette güvenilirlik uzmanı reliability manager
hoşgörü, tolerans tolerance
hız ayarlı (aygıt) sürücü adjustable-speed drive
hızlandırılmış grafik çıkış accelerated graphic port (AGP)
hızlı geri sarma scan backward
hızı uyarlanan sayısal abone döngüsü rate adaptive digital subscriber line
içe yönelik, gelen Inbound
içerlek paragraf indented paragraph
iğ dalga spindle wave
iki (dingin) durumlu bistable
iki katlı süzgeç two-stage filter
iki noktaya göre hizalama colon alignment
Ikici, iki ögeli dyadic
ikili gösterim, ikili yazım binary notation
ikinci kuşak bilgisayar second generation computer
ikincil köşegen secondary diagonal
ikiz görüntü mirror image
ikizleme programı duplication utility
ileri al/geri al undo/redo
ileri yönde gözetim forward supervision
ileri, gelişmiş, modern advanced
Ilerleme, gelişme advance
ileti sağanağı, toptan ileti (gurubu) bulk e-mail
iletim gücünün sönümü drop-out
iletim yolu gecikmesi transmission path delay
Iletim, gönderim transmission
ilgi alanı modeli domain model
ilgi bölgesi region of interest
ilgi ortağı stale
Ilgililik relevance
ilgin dönüşüm affine transformation
ilgin, benzeş Affine
ilginlik analizi affinity analysis
ilginlik çizeneği affinity diagramming
ilginlik, benzeşirlik affinity
ilinge topology
ilişkisel çizge relational graph
ilk duruma getirmek, sıfırlamak reset
ilk giren ilk çıkar first-in first-out
imge baskıcı (yazıcı) image printer
imge bölütleme image segmentation
imge dosyası image file
imge iyileştirme image enhancement
imge işleci image operator
imge kartı image board
imge keskinleştirme image sharpening
imge kodlama image coding
imge kütüphanesi image library
imge onarımı image restoration
imge sentezi image synthesis
imge sunucu image server
imge sıkıştırma image compression
imge tanıma image recognition
imge yakalama (sayısallaştırma) image capture
imgecik, görüntü öğesi, piksel picture element, pixel
imgenin geri çatılması, imgenin yeniden oluşturulması image reconstruction
imleç, gösterge pointer
imleşim bilgisi signaling information
indirgemek demote (to)
indirgenemez irreducible
Indirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı Reduced Instruction Set Computer
indirgenmiş polinom reduced polynomial
iniş algoritması descent algorithm
insan ve bilgisayar benzetimi human-machine simulation
Internet bilgisayarı Internet computer
Internet güvenliği Internet security
Internet görgü kuralları net etiquette
Internet magandası Internet vandal
Internet omurgası Internet backbone
internet üzerinde (genel) şirket dot com
internet'te gezinme surfing
Internet’te çoğagönderim webcasting
Internet’te gezinme net surfing
IP güvenliği IP security
IP ile çoğagönderim IP multicasting
iskele genişletici port sharing device
isteğe bağlı, gelişigüzel arbitrary
istek güdümlü çok erişimli demand assignment multiple access
istek güdümlü paylaştırma demand assignment
istek güdümlü sayfa aktarımı demand paging
istemci/sunucu uygulaması client/server application
istemde bulunmak, bilgi istemi prompt
istenen durum bilgisi solicited status
istenen kısa çizgi hard hyphen
istenen kısa çizgi required hyphen
Ister, gerek requirement
iyonosfer dalgası sky wave
Izgara Çizgisi, çubuk çizgi Gridline
Izgara, çubuk örgü Grid
izi kalan görüntü burned-in image
izleme günlüğü trace log
iş dağıtıcısı, iş çizelgeleyicisi job scheduler
iş girişi job entry
iş grubu, parti iş job batch
iş güdüm deyimi job control statement
iş güdümü job control
iş günü Weekday
işaret akış çizgesi signal flow graph
işaret gecikmesi signal delay
işaret girişim oranı signal-to-interference ratio
işaret karakteri, işaret damgası sign character
işaret ve genlik sign-magnitude
işaret-genlik aritmetiği sign-magnitude arithmetic
işaretin geri çatılması signal reconstruction
Işitsel/görsel, sesli/görüntülü audio/video
işlem gerektiren hata intervention required check
işlem üstünlüğü uygulanan süreç preempted process
Işletilebilir (yürütülür) program executable program
Işletim içi bağlamalı programlık dynamic link library (dll)
işletim sistemi, işletim dizgesi operating system
işletim yönergesi operating instructions
işletme gerilimi service voltage
işlevsel imge functional image
işlevsel programlama functional programming
işlevsiz döngü idle loop
Işlevsiz kılma, etkisizleştirme, edilgen kılma, seçilmez kılmak disable
Işık dalgası Lightwave
kabartı gölgesi drop shadow
kablo başı girişi headend port
kabloya gizli saplama wiretap
kabuk belge shell document
kabuk program shell program
kabuk program shell script
Kabul edilmez (geçersiz) işlem illegal operation
kademeli dengeleme step compensation
kalemli bilgisayar pen computer
kalite güvencesi, nitelik güvencesi quality assurance
kalkan, güvenlik duvarı firewall
kamera açısı, Bkz: camera angle shooting angle
kamu, genel public
kanal bant genişliği channel bandwidth
kap (belge kabı, kütük kabı) folder
kapalı döngü closed loop
kapatma, kesme (güç) power off
kaplanmış, giydirilmiş coated
kapsama ağacı algoritması spanning tree algorithm
kapsama simgesi inclusion sign
karakter dizgisi, damga dizgisi character string
karakter kümesi, damga kümesi, karakter takımı character set
karakter/inç, inç başına karakter (damga) sayısı characters per inch (cpi)
karar simgesi decision box
kararlı geribesleme stabilized feedback
kararlı güç kaynağı regulated power supply
kararlılık bölgesi stability domain
kare dalga square wave
karesel programlama quadratic programming
Karma Bilgisayar Hybrid Computer
Karma Çizge Mixed Chart
karma tabanlı sayı gösterimi mixed-base numeration system
kart delgi (aygıtı) card punch
Katalog catalog
katalog catalog
katalog catalogue
Kategori, üstsınıf, anasınıf category
katıhal aygıtı solid-state device
katılma gecikmesi merge time
kayan noktalı gösterim floating-point representation
kayar kontak, sürgülü temas sliding contact
kayar noktalı gösterim sistemi variable-point representation system
kaynak belgesi source document
kaynak gerilimi source voltage
kaynak gerilimi spa
kaynak koda dönüştürme, geri derleme, ters-derleme decompile
kaynak program source program
kaynak program kütüüphanesi source program library
kaynak program modülü source module
Kaynak uygulama source application
kaynaştırmak, ergitmek coalesce
kayıt aygıtı recorder
kendi gücünü sağlayan self-powered
kendine getirme, toparlanma, toparlama recovery
kendini belgeleyen, özbelgelemeli self-documenting
kendini gözleyen sistem self-monitoring system
kendini yok eden program self-destructive program
kendini örgütleyen self-organizing
kesikli çizgi dashed line
kesikli çizgi dashed line
kesintisiz güç kaynağı uninterruptable power supply (ups)
kesintisiz göndermek, akıtmak stream
kesir çizgisi division line (re: fractions)
kesit imgelemesi slice imaging
Kesişmek, araya girmek, Ele Geçirme Intercept
kimlik belgesi identity token
kimlik gerektirmeyen ftp hizmet sunucusu anonymous ftp server
kimlik gerektirmeyen ftp hizmeti anonymous ftp
Kitapboyu bilgisayar notebook computer
kitaplık programı library program
kişisel bilgi işlem personal computing
kişisel bilgisayar personal computer (pc)
kişisel bilgisayar personal computer
kişisel gizlilik privacy
kişisel gizlilik, mahremiyet privacy
kişisel programlık private library
kişiye özgü kılma, kişiselleştirme personalization
klasör simgesi folder icon
klavye programı keyboard program
klavyeden veri girmek key in
Kod içi (işlev), metin içi (İmge) Inline
kodlama, programlama coding
kodlu gösterim coded representation
kol, yangeçit, atlama, kestirme bypass
Komut (program) sayacı Instruction Counter
komut getirme instruction fetch
komut göstergesi instruction pointer
Komut kümesi küçültülmüş bilgisayar reduced instruction set computer (RISC)
komşuluk bölgesi, komşuluk neighborhood
konfigürasyon tanımlayıcı configurator
konum algılayıcısı position sensor
konumsal gösterim positional representation
koruma ızgarası shield grid
koşullu yönerge conditional instruction
kukla aygıt dummy device
kullanıcı aygıtı user set
kullanıcı belgeleri user documentation
kullanıcı belgisi user profile
Kullanıcı grafik arayüzü graphical user interface (GUI)
kullanıcı grubu user group
kullanıcı grubu user group
kullanıcı kategorisi user class of service
kullanıcı programları user programs
kullanıcı programlığı user library
kullanıma özel bilgisayar dedicated computer
kural dışı durum giderici exception handler
kural tabanlı bilgi rule-based knowledge
Kuraldışı, kabul edilemez, yasak, geçersiz Illegal
Kurgu fiction
kurma, kurgu, düzen, kurmak set up
kurtarma programlığı recovery library
Kurtarılabilir, geri dönülebilir, geri alınabilir recoverable
kurulu güç installed power
kurulum programı installation program
kurumsal bilgi portali enterprise information portal
Kusur (arıza) giderimi fault clearance
kutulanmış paragraf boxed paragraph
kuvantum gürültüsü, schottky gürültüsü schottky noise
kuyruk gecikmesi queuing delay
küçük aygıt sunucusu, özel sunucu appliance server
küçük uygulama applet
Kılavuzlu Dalga Guided Wave
küresel gezgin iletişim sistemi global mobile communication system
kırpma algoritması clipping algorithm
kırpıntı çizge clipart
kırpışma gürültüsü flicker noise
kırışıklık gerilimi, dalgacıklanma gerilimi ripple voltage
kırışıklık süzgeci ripple filter
kısa çizgi hyphen
kısa çizgi, tire, ‘-‘ dash
kısa devre aygıtı short-circuiter
kısa devre geçirisi short-circuit admittance
Kısa yol geçiş (işlem) Tuşu, kestirme işlem tuşu Hot Key
Kısaltma/simge karşılıkları Legend
köken, başlangıç origin
Köken, başnokta, orijin, başlangıç origin
köle bilgisayar, bağımlı bilgisayar slave computer
köşegen diagonal
köşegenüstü superdiagonal
LAN topolojisi, LAN ilingesi LAN topology
LAN üzerinde çoğa gönderim, yerel alan ağınde çoğa gönderim LAN multicast
Legal (özel kağıt boyutu:8.5inçx14inç) Legal
lif bant genişliği fiber bandwidth
lisanslı program licensed program
Logaritmik Logarithmic
logo logo
madde imli paragraf bulleted paragraph
makaslama dalgası shear wave
Makine Çevrimi, Bilgisayar Çevrimi Machine Cycle
makro programlama Macro programming
maksimum güç, gücün tepe değeri peak power
maksimum metriği, düzgün yakınsaklık metriği maximum metric
Mantık Geçidi Logic Gate
mantık simgesi logic symbol
Mantıksal (görüntü) Tutanak Logical Record
manyetik bant yedekleme aygıtı Tape backup device
manyetik girişim magnetic interference
masaüstü bilgisayar desktop computer
masaüstü uygulaması, ofis uygulaması desktop application
matris imge, satırlı imge raster image
me çizgi long dash
Megabayt Megabyte (Mb)
megabyte, MB megabyte (measurement unit)
megahertz megahertz
Megahertz Megahertz (Mhz)
menü güdümlü menu-based
Menüyle Güdülen Menu-Driven
merkezden çevreye gönderim radial transfer
mesaj güdümlü message driven
mesajlaşma uygulaması messaging application
metin girişi text entry
meşgul etme (tutma) süresi holding time
MIDI aygıtı MIDI sequencer
MIDI dosyası (ses bilgileri dosyası) MIDI file
Mikro Bilgisayar Microcomputer
mikrobilgisayar microcomputer
mikrodalga microwave
Mikrodalga Microwave
mikrodalga röle sistemi microwave relay system
Mikrodalga Tümleşik Devresi Microwave Integrated Circuit
Mikrodalga İletişim Microwave Communications
Mikroişlemci Geliştirme Sistemi Microprocesor Development System (Mds)
Mikroprogram, Mikroizlence Microprogram
Mikroprogramlama Microprogramming
Mikroprogramlanır Bilgisayar, Mikroprogramlı Bilgisayar Microprogrammable Computer
mikroyonga microchip
Minibilgisayar Minicomputer
minibilgisayar minicomputer
modası geçmiş, kullanımdan düşmüş, yararı sona ermiş obsolete
model geçerleme model validation
model güdümlü model driven
modelleme algoritması modeling algorithm
monokromatik kaynak, çizgi spektrumlu kaynak line source
Montaj, Kurgu Montage
mozayik gösterim matrix display
MPEG Motion Picture Experts Group (MPEG)
MPEG Moving Picture Expert Group
müdahalesiz algılayıcı noninvasive sensor
mıknatıslı göbek, manyetik çekirdek magnetic core
Müzik Gereçleri Sayısal Arabirimi Musical Instruments Digital Interface
n-komşuluk bölgesi n-neighborhood
nesne gömme ve bağlama object linking and embedding (OLE)
nesneye dayalı programlama object-oriented programming
net çıkış gücü maximum output capacity
nicemleme gürültüsü quantization noise
nitelik belgesi qualification certificate
Nitelik Güvencesi Quality Assurance
nokta, göstermek point
noktalı Altçizgi dotted underline
noktalı çizgi dotted line
noktalı çizim, benekli grafik dot graphics
nominal gerilim voltage rating
Nüfuz etme, girim penetration
n’li, n-ögeli, n-şıklı n-ary
ok diyagramı, ok çizeneği arrow diagram
olagelme, ortaya çıkma, rastlama occurrence
olasılıksal model, rasgele model stochastic model
olay giderici (yanıtlayıcı, karşılayıcı) event handler
olay güdümlü benzetim event-oriented simulation
olay güdümlü çalışma event-driven programming
olay günlüğü event log
olaya dayalı, olaylarla yönetilen, olay-güdümlü event-driven
olgu fact
olgusal factual
Omurga backbone
onay belgesi certificate
onay belgesi certification
ondalık ayırıcıya göre hizalama decimal alignment
onlu gösterim decimal notation
optik algılayıcı optical sensor
optik imge optical image
optik lif dalga kılavuzu fiber optic waveguide
orta çizgi en-dash
Orta, Ara, geçiş Intermediate
ortak anlayış belgesi document of understanding(DOU)
ortak bilgi miktarı joint information content
Ortak Programlama Arabirimi Common Programming Interface
ortam gürültüsü medium noise
otomatik arama programı dialer program
otomatik görmeye dayalı denetim vision inspection
paket süzgeci packet filter
para birimi simgesi currency symbol
paragraf paragraph
paragraf paragraph
Paragraf Imi Paragraph Mark
paralel aygıt parallel device
paralel bilgisayar parallel computer
paralel dengeleme parallel compensation
parazit giderici devre anticlutter circuits
parazit salınım, geçici çınlama ringing
parazit, gürültü noise
pasif ağ geçidi passive gateway
pasif grafik passive graphics
pasif göbek passive hub
pasif süzgeç passive filter
pasta grafik pie chart
pasta grafik sector diagram
paylaşımlı aygıt shared device
paylaşımlı program shared program
pc-uyumlu, kişisel bilgisayar uyumlu pc-compatible
pencere gözü Pane
piksel, imgecik pixel
pl/1 programlama dili PL/1, programming language 1
plazma ekran, plazma gösterge plasma display
posta günlüğü mail log
posta kodu, (posta) bölge kodu zip code
posta kutusuna göz atma scan the-mailbox
profesyonel grafik adaptörü professional graphis adapter (pga)
profil, profil, belgi, kesit profile
Program bağlama Program linking
program bakımı program maintenance
program belgeleme program documentation
program belirtimi program specification
program değişkeni program variable
program deyimi program statement
Program doğruluğu program correctness
program dosyası program file
program durum sözcüğü program status word
program dökümü program listing
program editörü program editor
program komutu program instruction
program sayacı program counter
program taşınırlığı program portability
program virüsü program infector
program yaması program patch
program üreteci program generator
program üreteci program generator
program yükleme program loading
program yürütümü, işletim program run
program yöneticisi program manager
Program Yöneticisi Program Manager
program, programlamak program
program, programlamak, izlence program
programa dayalı arayüz programmatic interface
programa duyarlı arıza program sensitive fault
programda tanımlanan kütük program-described file
programda tanımlanan veri program-described data
programlama dili programming language
programlama ortamı programming environment
programlanamayan nonprogrammable
programlanamayan uçbirim nonprogrammable terminal
programlanmaz uçbirim dumb terminal
programlanmaz uçbirim, akılsız uçbirim dumb terminal
programlanır mantık dizilimi programmable logic array (pla)
programlanır salt okunur bellek programmable read-only memory (prom)
programlanır salt okunur bellek programmable read-only memory
programlanır tuş user-defined key
programlanır uçbirim intelligent terminal
programlanır uçbirim programmable terminal
programlanır zamanlayıcı programmable timer
programlanır, izlencelenir programmable
programlayıcı, programcı programmer
programlı bakım scheduled maintenance
programlı kesinti scheduled outage
Programlık, program (veri) kitaplığı Library
Programlık, program kütüphanesi program library
programın yürütülmesi running of a program
pul imge thumbnail image
QASK, Dördün genlik kaydırmalı kiplenim quadrature amplitude shift keying
radar fotoğrafı, radarla görüntüleme radar imaging
radyo dalgası radio wave
RAM kartı, rasgele erişimli bellek kartı RAM card
RAM yongası RAM chip
Rasgele random
rasgele random
rasgele birörnek sayılar random uniform numbers
rasgele bozulma random failure
rasgele değişken random variable
rasgele değişken stochastic variable
rasgele değişken variate
rasgele deney random experiment
rasgele erişim random access
rasgele erişim, rasgele erişimli Random access
rasgele erişimli bellek random-access memory
rasgele erişimli bellek random-access memory(RAM)
rasgele gürültü random noise
rasgele hata random error
rasgele işaret, stokastik işaret random signal
rasgele işlev random function
rasgele ortam random medium
rasgele sayı üreteci random number generator
rasgele sistem stochastic system
rasgele sıralama, rasgeleleştirme randomization
rasgele süreç random process
rasgele süreç stochastic process
rasgele tarama random scan
rasgele yürüyüş yöntemi random walk method
rasgele örnekleme random sampling
referans gerilimi reference voltage
rejim gerilimi running voltage
renk derinliği, renk zenginliği color depth
renk doygunluğu chroma
renk gamı gamut
renkli grafik color graphics
Renkli Grafik Bağdaştırıcı color graphics adapter
Renklilik diyagramı chromaticity diagram
resim, görüntü picture
resim, görüntü picture
RGB monitör RGB monitor
risk göstergesi, risk endeksi risk index
sabit disk kopyalama programı hard-disk cloning utility
sabit komutlu bilgisayar fixed-instruction computer
sabit noktalı gösterim fixed-point representation
sabit tabanlı gösterim fixed-radix notation
saçılmış dalga scattered wave
Sağdan girinti Right indent
sağlama, geçerlik sınaması validation
sağlama, geçerlik testi validation test
sağlamlaştırılmış bilgisayar ruggedized computer
saklama aygıtı storage device
saklama aygıtı storage device
saklı çizgi hidden line
saklı yüzeyler algoritması hidden surface algorithm
salt aygıt absolute device
salt girdi tepkisi, başlangıç koşulsuz tepki zero-state response
Salım güvenliği, TEMPEST güvenliği emission security, TEMPEST
sanal aygıt virtual device
sanal geçiri susceptance
sanal gerçeklik virtual reality
sanal gerçeklik dili, VRML dili virtual reality markup language
sanal görüntü virtual image
saniyede geçen çerçeve frame per second
santral hizmet bölgesi exchange area
sargı winding
sargı coil
Sarıcı, sargı wrapper
Sarılma, (döngüsel) iteleme wraparound
sayfa imgesi page image
sayfa yönergesi style sheet
sayfalı görüntü bellek yönetimi demand paging
sayı gösterim sistemi number representation system
sayı gösterimi Numeration
sayısal analog çevirici digital-to-analog converter
sayısal aygıt digital device
sayısal bilgi saklama digital information storage
sayısal bilgisayar digital computer
sayısal dolgu digital filling
sayısal döngü sınaması digital loopback
sayısal giriş digital input
sayısal görüntü digital video
sayısal görüntüleme digital imaging
sayısal gösterim digital representation
sayısal gösterim numeric representation
sayısal imge digital image
sayısal klavye geçiş tuşu numlock key
sayısal süzgeç digital filter
sayısal telefon aygıtı digital telephone set
sayısal-analog dönüştürücü digital-to-analog transducer
SCSI aygıtı SCSI device
seçici girişim selective interference
seçilenin vurgulanması selected emphasis
Seçme vurgusunu kaldırma deselect
sekizli gösterim, sekizli yazım octal notation
Serbestlik, gevşeklik slack
sergen shelf
sergen yaşam süresi shelf life
sergi gallery
seri (dizisel) giriş-çıkış serial i/o
seri bilgisayar serial computer
seri dengeleme series compensation
seri giriş-çıkış, dizisel giriş-çıkış serial input-output
seri programlama serial programming
seri süzgeç series filter
servis alanı, işletme bölgesi, servis alanı, işletme bölgesi service area
ses güç düzeyi sound power level
sesle veri girişi voice data entry
sesli güdü, sesli mesaj voice prompt
sesüstü algılayıcı ultrasonic sensor
sesüstü görüntüleme, ultrason görüntüleme ultrasound imaging
sigorta fuse
silgi eraser
Silindir, tambur (veri saklama aygıtı) drum
silinir programlanır salt oku bellek erasable programmable read-only memory
silisyum güç transistoru silicon power transistor
simge symbol
simge icon
simge symbol
simge dizgisi symbol string
simge durumuna küçültmek minimize
simge işlemcisi, simgesel işlemci symbolic processor
simge, ikon icon
Simgedeğer, sayısal/alfasayısal değişmez Literal
simgeleştirmek iconize
simgeli arayüz iconic interface
simgeli halka ağı token ring network
simgesel symbolic
simgesel adres symbolic address
simgesel analiz symbolic calculus
simgesel dil symbolic language
simgesel imge symbolic image
simgesel komut symbolic instruction
simgesel mantık symbolic logic
simgesel model symbolic model
simgesel programlama symbolic programming
simgesel yürütme symbolic execution
sinyal (işaret) gürültü oranı signal-to-noise ratio, snr
sinüs dalgası sine wave
sinüs dalgası sinusoidal function
siper, ekran, görümlük screen
sistem belgeleri system documentation
Sistem dışından getirmek, İçeri aktarım Import
sistem geliştirme çevrimi system development cycle
sistem günlüğü system log
sistem gürültüsü, iç gürültü system noise
sistem programcısı system programmer
Sistem Uygulama Mimarisi Systems Application Architecture(SAA)
sistem, dizge system
sistematik hata, dizgesel hata systematic error
sistematik örnekleme, dizgesel örnekleme systematic sampling
sistemden bilgi isteği system prompt
Sisteme özgül dil native language
sistemi başlatan program initial program load
sistemler arası ağ geçidi, ağ dışı geçit exterior gateway
soğurgan Absorbent
soğurganlık Absorbency
son giren ilk çıkar kuyruğu pushdown queue
son giren ilk çıkar yığıtı pushdown stack
Son Giren İlk Çıkar Last In First Out (LIFO)
son gün deadline
sona ermek, süresi bitmek, süresi geçmek expire
Sonda, duyarga probe
sondan başlayan geçiş postorder (traversal)
sonlu dürtü yanıtlı süzgeç finite impulse response filter
sonsuz döngü endless loop
sonsuz döngü infinite loop
sorgu inquiry
sorgu query
Sorgu Inquiry
sorgu hareketi, sorgulama işlemi inquiry transaction
sorgu iletisi inquiry message
sorgu karakteri inquiry character
Sorgu, sorgulama, bilgi isteği query
sorgu/yanıt kipi inquiry/response operation
sorgulama modülü query engine
sorgulama programı query program
sorgulama uçbirimi inquiry station
sorun giderme TroubleShooting
soyut bilgisayar, sanal bilgisayar abstract machine
soyut simge abstract symbol
spagetti kod, karman-çorman programlama spaghetti code
spektrum bant genişliği spectral bandwidth
spektrum ölçer, dalga çözümleyici wave analyzer
standart gauss dağılımı standard normal distribution
statik rasgele erişilir bellek static random-access memory (SRAM)
stokastik, rasgele stochastic
stokastik, rasgele, rasgele olay stochastic event
sunu, gösteriliş presentation
Sunucu Bilgisayar Host Computer
sunucu uygulaması server application
sıcaklık algılayıcısı temperature sensor
sıfır girdili tepki, başlangıç koşulu tepkisi zero-input response
sıfırlama dengesi null balance
Sıkıştırma-genleştirme companding
sınama döngüsü test loop
sınama günlüğü test log
sınama isterleri, test gereksinimleri test requirement
sınayıcı programlar, sınama olanakları testing facilities
sıradüzensel süzgeçleme hierarchical filtering
sıralama dizgisi sorting string
sıralama geçişi sort pass
sıralama programı sort program
sırasız liste, rasgele liste unordered list
süreç bilgisayarı process control equipment
Süresi (tarihi) geçmiş expired
sürgü slider
Sürgü kapak sliding shutter
Sürgü kutusu scroll box
sürücü göstergesi drive designator
sürücü göstergesi drive indicator
sürüklenme dengelenmesi drift compensation
sıvı kristal görüntü birimi liquid crystal display
süzgeç filter
süzgeç, filtre, süzmek, eleyici filter
sönüşüm, sönme, kararma, zayıflama (ses, görüntü) fade-out
sözde rasgele sayı, benzetik rasgele sayı pseudo-random number
Sözel (anlatımsal) bilgi narrative information
sözle giriş voice input
Taban (sayı gösterimi) radix
taban çizgisi baseline
tabana göre sıralama radix sort
tablo biçiminde, tabloya dizilmiş, çizelgesel tabular
Tablo gözesi Table cell
tablolaştırma, çizelgeleme tabulation
tablolaştırıcı, çizelgeleyici tabulator
tam çizge complete graph
tam dalga doğrultma full-wave rectification
tam ekran imge full-screen image
tam ekran imge full-screen image
tam olmayan, bulanık bilgi fuzzy information
tamsayı programlama integer programming
tandem santral, düzgeçiş santrali tandem exchange
tanıtım belgesi, sunuş belgesi white paper
tanıtım programı demo program
tarama aygıtı scanning device
tarama çizgisi, tarama çizgisi scan line
tarama ızgarası scanning raster
tarama ızgarası raster grid
taramak (bir görüntü) scan (an image)
taramak, gözden geçirmek scan
taramalı grafik raster graphics
Tarihsel (geçmişteki) veriler historical data
tartışma grubu discussion group
tartışma grubu, haber gurubu newsgroup
tasarım payı, güvenlik payı design margin
taslak belge draft document
taşma göstergeci overflow indicator
taşma gözetimi overflow check
Taşınmak, Başka sisteme geçirmek, Göçmek Migrate
taşınım gecikmesi transport lag
taşınır bilgisayar portable computer
taşınır bilgisayar, taşınabilir bilgisayar portable computer
tehdit gözleme threat monitoring
tek adımlı bilgisayar scalar computer
tek geçişli derleyici one-pass compiler
tek gözü kapalı etüd single blind study
tek izgeli uygulama programı single thread application program
tek kartlı bilgisayar single board computer
tek kartlı bilgisayar single-board computer
tek kutuplu girdi unipolar input
tek parça bilgisayar compact computer
tek yongalı bilgisayar single chip computer
teke gönderim unicast
Tekgövdeli Monoblock
teknolojiyi hayata geçiren technology enabler
tel file gösterimi wire-frame representation
telefon aygıtı telephone set
Telsiz Bilgi İşleme, gezgin bilgi işleme Mobile Computing
telsiz güdüm radio guidance
telsiz yöngüdüm radio navigation
telsiz özgüdüm radio homing
Temel çizimsel öğe, temel gösterim öğesi graphic primitive
tepeden tepeye genlik peak-to-peak amplitude
tepeden tepeye gerilim peak-to-peak voltage
Tepegöz overhead projector
tepegöz overhead projector
tepkin güç reactive power
ters dönmüş imge, ters imge inverted image
ters eğik çizgi backslash
ters geribesleme reverse feedback
ters geribesleme, eksi geribesleme negative feedback
ters gerilim reverse voltage
ters girinti negative indentation
ters görüntü reverse image
ters görüntü reverse video
ters imge reverse image
ters süzgeçleme inverse filtering
Ters, ters yönde, geri yönde reverse
tersinmek, geri gelmek Revert
teslim etme, gönderme submission
test programlığı, sınayıcı programlar test library
testere dişi dalga üreticisi sawtooth generator
testere dişi dalgası sawtooth wave
ticari bilgi işleme transactional computing
ticari bilgi işleme commercial data processing
Tiff, görüntü kütük biçemi tagged image file format (tiff)
Tire, satır sonu kesme çizgisi, kısa çizgi, - Hyphen
tonlama, gölgelendirme shading
Toplanır gürültü additive noise
toplanır renk sistemi, RGB renk sistemi additive color system
toplu giriş batch input
toplu iş, yığın, parti, grup batch
topoloji, ilinge topology
toprak göstergesi ground indication
trafik dolgulaması traffic padding
trafik gözetleme snooping
trigonometrik trigonometric
turing makinesi turing machine
tutanağın bölütlere ayrılması enregistreur) record segmentation
Tutarlılık sezgi programı integrity checker
tüm geçiren devre all-pass network
tüm geçiren süzgeç all-pass filter
tümdengelimli akıl yürütme deductive reasoning
tümdevre ailesi, uyumlu yonga ailesi chipset
tümler gösterim complementary representation
tünelden göndermek tunneling
türdeş bilgisayarlar ağı homogeneous computer network
türdeş olmayan bilgisayarlar ağı heterogeneous computer network
türetilmiş bilgi derived information
tırmanış algoritması ascent algorithm
uçbirim gezingenliği terminal mobility
uçbirim grubu terminal cluster
ulusal belgelik national archive
uyarlanır süzgeç adaptive filter
uydu bant genişliği satellite bandwidth
uydu bilgisayar satellite computer
uydudan alınan imgeler satellite imagery
uygulama application
Uygulama application
uygulama altyapısı sağlama application enabling
uygulama geliştirici application developer
uygulama istemcisi application requester
uygulama izlencesi, uygulama programı application program
Uygulama programcısı application programmer
Uygulama programlama arayüzü application programming interface, (apı)
uygulama programı application program
uygulama sunucusu application server
Uygulama sunucusu application server
Uygulama yazılımı application software
uygulama yazılımı application software
uygulama yönetimi application management
uygulamak apply
uygulanabilirlik alanı domain of applicability
uygun best fit
uygun maliyetli cost-effective
uygunluk kalitesi quality of conformance
uyumluluk belgesi compliance certificate
uzak bilgisayar sistemi remote computer system
uzak döngü sınaması remote loopback
uzaklık imgesi range image
uzaktaki aygıt remote device
uzaktan gözetleme telemonitoring
uzaktan gözleme remote monitoring
uzaktan iş girişi remote job entry
uzaktan iş girişi remote job entry
uzam bölgesi tasarımı space domain design
uzamsal görme, spatial vision
uzamsal süzgeç spatial filter
uzatmak, genişletmek extend
uzay istasyonu, uzaygemisi spacecraft
uzman dizge, uzman sistem expert system
uzun çizgi em-dash
uzun çizgi em-dash
var-yok algılayıcı null detector
vazgeç cancel
vazgeç düğmesi cancel button
Vazgeç, terk Quit
ve geçidi and gate
VE-DEĞİL (geçit) NAND
vektörel bilgisayar, paralel bilgisayar vector computer
vektörel grafik vector graphics
vektörel grafikli imge vector graphic image
Venn çizelgesi venn diagram
veri belgesi data document
veri dizgisi data stream
Veri geçerlik sağlama data validation
veri giriş biçimi formatı screen format
veri giriş formatı data entry format
veri giriş panosu data entry panel
veri giriş uçbirimi data input station
veri giriş-çıkış iskelesi, terminal iskelesi terminal port
veri girişi data entry
veri girişi data entry
veri gizdeşliği data confidentiality
veri güdümlü data driven
veri güdümlü akıl yürütme data-driven reasoning
veri güdümlü çıkarım forward inference
veri güdümünde kesme noktası data breakpoint
veri güvenliği data security
veri güvenliği security of data
veri güvenliği data security
veri gönderisi data reference
veri görümlüğü data display station
veri gözesi data cell
veri iletişim programı data communications manager
veri indirgeme data reduction
veri konum göstergesi data pointer
veri taban çizgisi data reference line
veri örgütleme data organization
veri şifreleme algoritması data encryption algorithm
verici gücü transmitter power
veriler arasında gezinim data surfing
verinin aslına uygunluğu data authentication
veritabanı bilgisayarı database machine
veritabanı destek programı database utility
veritabanı erişim programı database driver
veritabanı sunucu bilgisayarı database server
veritabanı örgütlenmesi database organization
VEYA (geçidi) OR (gate)
video belgesi video document
Video Grafik Bağdaştırıcı Video Graphics Adapter
Video Grafik Dizisi Video Graphics Array
video kipi, grafik kipi video mode
video uçbirim, görümlük uçbirim video terminal
Video, görsel video
virgül comma
virgül konumu units position
virgül ‘,’ Comma
virgülden sonraki sıfırlar trailing zero
virgüle göre hizalama comma alignment
virgülle sınırlanmış comma delimited
virgülle sınırlanmış, virgülle ayrılmış comma delimited
virüslü uygulama programı infected application
virüsten bağışık bilgisayar virus-proof computer
Vur-kır oyun, eğlence salonu (bilgisayar) oyunu arcade game
vurgu emphasis
vurgu çubuğu (‘) accent bar
vurgu imi diacritical mark
vurgu karakteri accent char
vurgulamak emphasize
vurgulamak highlight (to)
vurgulamak emphasize
vurgulamak, öne çıkarmak Highlight
vurgulu seçenek preselected choice
vurmalı çalgı percussion instrument
vurum gecikmesi pulse delay
vurum genişlik kiplenimi pulse-width modulation
vurum genlik kiplenimi pulse-amplitude modulation
WHILE döngüsü WHILE construct
Winsock programlığı Windows Socket
yan bant süzgeci sideband filter
yan banttaki güç sideband power
yanaşma aygıtı, takma aygıtı docking station
yankı giderimi echo cancellation
Yansı Görüntü Mirror Image
yansıma dalgası reflected wave
Yanılgı Mistake
yapabilme bilgisi know-how
Yapabilme Bilgisi, bil-yap, yapabilme yetisi Know-How
Yapılandırılmış Sorgu Dili Structured Query Language
yapısal denetim, izle-gör walk-through
yapısal gözden geçirme structured walk-through
yapısal gözden geçirme structured walk-through
yapısal program structured program
yapısal programlama structured programming
yapısal programlama structured programming
yapısal programlama dili structured programming language
yapısal sorgu dili, yapısal programlama dili structured query language
yararlı çıkış gücü useful output power
Yardımcı (program) utility (program)
Yardımcı Grafik... Overlay Chart
yardımcı program utility program
yardımcı program takısı snap-in
yardımcı saklama (aygıt), yan saklama (aygıt) auxiliary storage
yardımcı üreteç grubu, acil durum güç kaynağı emergency power system
yarıiletken anahtarlama aygıtı semiconductor switching device
Yarım Dalga Doğrultucu Half-Wave Rectifier
Yasaya uyumlu, geçerli Legitimate
yatay dikey panoramik görüntüleme pan-tilt
yatay uygulama yazılımı productivity software
yatışkın durum gerilimi steady-state voltage
yaygınlık penetration
yazdırma programı printer writer
Yazı dizgisi (matbaa) typeset
yazıcı iskelesi, yazıcı geçişi printer port
yazıldığı gibi görüntüle display as printed
yazılım belgeleme software documentation
yazılım geliştirme software development
yazılım geliştirme çevrimi software development cycle
yazılım geliştirme kitaplığı software development library
yazılım güvenilirliği software reliability
yazılım güvenliği software security
yazılım güvenlik ölçütü software security measure
yazılım kalite güvencesi software quality assurance
yazılım paketi, program paketi software package
yazılım sistemi, yazılım dizgesi software system
yazılım uygunluğunu belgeleme software certification
yazılımcı, yazılım geliştirici software developer
Yazım (simgelem daha doğru) notation
Yaşam çevrimi, yaşam döngüsü Life Cycle
yaşam döngüsü life cycle
yaşamsal uygulama mission critical application
yaşamsal, (görev tamamlamak için) vazgeçilmez mission critical
üç boyutlu imge öğesi volume primitive
İç-sıralı gezinme in-order traversal
üçgenel triangular
yedek güç sistemi standby power system
yeni yazılıma geçiş software migration
yeniden giriş reentry
yeniden giriş noktası reentry point
yeniden girişli program reentrant program
yeniden girişli yordam reentrant subroutine
yeniden girişli, (çok kullanıcılı olabilen) reentrant
yeniden gönderim isteği repeat request
Yenilik, gelişim Innovation
yenilikçi merkez, gelişim merkezi innovation center
yenilikçi şirket, gelişimci şirket innovative company
Yer Dalgası Ground Wave
Yer Dalgasıyla İletişim Ground Wave Communication
yer değiştirebilen program relocatable program
Yer Eşzamanlı Yörünge Geosynchronous Orbit
yerden güdümlü iniş radar approach
yerel alan ağı geçidi, LAN geçidi LAN gateway
yerel alan ağında yayın, LAN’da tüme gönderim LAN broadcast
yerel alan ağı–geniş alan ağı bağlanırlığı LAN/WAN interconnectivity
yerel hizmet bilgisayarı local host
Yerine geçirme, değiştirme substitute
yerleşik bilgisayar, tümleşik bilgisayar on-board computer
yerleşik olmayan program transient program
yerleşik olmayan, geçici nonresident
yerleşik program resident program
yerli, doğuştan, sisteme özgül native
yerpaylaşan program overlay program
yetki aktarmak, görevlendirmek, görevli kılmak delegate
yetkilendirme günlüğü permission log
yetkinlik belgesi, sertifika certificate
yinelenme gecikmesi repeat delay
İleti sunucu bilgisayar mail server
İleti süzgeci mail filter
İmge (koruma) belleği image memory
İmge düzenleyici Image Editor
İmgeleme, görüntüleme Imaging
yoğun hesaplayıcı (güçlü bilgisayar) number cruncher
yok olmak, kaybolmak (görüntü) disappear
yol atayıcı, yönlendirici (aygıt) router
yol gösterme guidance
Yol Gösterme, Kılavuzluk, rehberlik Guidance
Yol, izleni, güzergah route
yonga chip
yonga plakası wafer
yonga plakası wafer
yonga, tümleşik devre chip
Yongaiçi on-chip
yongayla tümleşik bellek on-chip memory
yordam bilgisi procedural knowledge
yordam giriş noktası routine entry point
Üretici (Yordam, Program) Generator (Program)
İrgiteç, Doğuşturucu, İndükleç Inductor
ürün güncelleme product update
üst üçgenel matris upper triangular matrix
üstsimge superscript
üstü çizgili Strikethrough/ Strikethru
üstü çizgili strikethrough/ strikethru
yukarıdan aşağıya programlama topdown programming
yumuşatıcı süzgeç smoothing circuit
yuvarsal dalga, küresel dalga spherical wave
Yığınsal (geniş, büyük) Bellek Mass Storage
Yığıt (konum, tepe) göstergesi stack pointer
Yük Dengeleme, iş dengeleme Load Balancing
yük-bağlaşık aygıt charge-coupled device (ccd)
yüksek frekans, kısa dalga short wave
yüksek geçen süreç high-pass process
Yüksek Geçiren Süzgeç High-Pass Filter
Yüksek Gerilim High Voltage
yükselteç gürültüsü amplifier noise
yüksüz alan gerilimi no-load field voltage
yıldız-üçgen yol verici star-delta starter
yürürlükteki belge current document
yürütücü bilgisayar object computer
yürütücü program executive program
yürüyen dalga traveling wave
yüzey akustik dalga süzgeci saw filter
yüzey akustik dalgası surface acoustic wave
yüzey dalgaları surface waves
üzerinde elektrik (akım, gerilim) olan live
ızgara grid
ızgara raster
ızgara akımı grid current
ızgara çizgileri gridlines
ızgara çizgileri, dama çizgileri gridline
ızgara tarama raster scan
ızgara örneklemesi grid sampling
İzinsiz Giren (Kişi) Intruder
İzinsiz Giriş Intrusion
İzinsiz Girmek, sızmak Intrude
yönerge guideline
yönerge instruction
yönerge modeli, normatif model prescriptive model
yönetsel bilgi işlem administrative data processing
yönetsel güvenlik administrative security
yöneysel grafik vector graphic
yöneysel simge kümesi vector symbol set(VSS)
yöngüdüm bilgisayarı navigation computer
yöngüdüm radarı navigational radar
yöngüdüm uydusu navigational satellite
yöngüdüm yardımcı araçları navigational aid
yönlendiricideki güvenlik duvarı router-based firewall
yönlendirme çizelgesi routing table
Yönlü çizge directed graph
yönsüz çizge non-oriented graph
İş Göremeyen Inoperative
İşitsel/görsel audiovisual
İşlevi değişmez (programlanmayan) uçbirim fixed-function terminal
ışık geçirmezlik opacity
ışıma algılayıcısı radiant sensor
ışınan gürültü radiated noise
zaman çizelgesi schedule
zaman damgası time stamp
zaman damgası time stamp
zaman geçidi time gate
Zaman gecikmesi, gecikme time-delay
Zaman planı uygulayıcı scheduler
zaman ve tarih damgası time and date stamping
zamanlama bilgisi timing information
zarf gecikmesi envelope delay
zarf hızı, gurup hızı envelope velocity
zengin metin biçimi Rich Text Format
zincirleme geçiş (video) fade-over
zorlanım, gerinim strain
zorunlu bilgi alanı mandatory entry field
öğrenme algoritması learning algorithm
Öge varlığı entity occurrence
öge-ilişki çizeneği entity-relationship diagram
ölçekli gösterge scaled detector
Ölçüm (gözlem) aygıtlar instrumentation
Ölçüm Bilgisi Metrology
ölçüm birimin simgesi symbol of a unit of measurement
ölçüm ve gözlem aracı instrumentation tool
ön uç programı front-end program
ön uç uygulaması, öndeki uygulama front-end application
önce gelen karakterler leading characters
önceden getirme, önceden al-getir prefetching
önceki boyuta getirme düğmesi restore button
önceki sürümlü (yazılım), eski model (bilgisayar) down-level
öncelikli süreç grubu foreground process group
öncü geçiş, sınama geçişi pilot run
Öncül program yükleme Initial Program Load (IPL)
Öndeki (görünen) iş foreground job
Öndeyiş, önsöz, giriş-sözü prologue
öne getirmek bring to front
Önemsiz, herhangi (değer), dileğe bağlı, dilemsel don't care
Öngörme, kestirme, predict
öngörme-düzeltme yöntemi predictor-corrector method
öngörmek predict
Öngörü, kestirim prediction
öngörücü bakım predictive maintenance
öngörücü kodlama predictive coding
öngörücü model predictive model
öngörücü sınama prognosis
önplan imgesi foreground image
önplan rengi foreground color
öntakı gösterimi prefix notation
öntakı simgelemi polish notation
önyükleme, başlatma (bilgisayar), açılış boot
Örgensel, organic organic
Örgü braid
Örgüsel Ağ Mesh Network
Örgüt, örgütleşim, düzen organization
örnekle sorgulama query by example
örneklemeli sistem/dizge sampled-data system
örneksel kanal, analog kanal analog channel
örtüşme önler süzgeç anti-alias filter
örtüşmeli bilgi işleme overlap processing
örün belgesi web page
örün tarayıcısı, örün gezgini web browser
öykünüm programı emulation program
öz, içsel, yapısına özgü,özdengelen Inherent
özdevimli güncellemek auto Update
özdevimli görüntü karartma auto-dim
özel amaçlı bilgisayar special-purpose computer
özel koda geçiş karakteri, kod dışına geçiş karakteri shift-out character
özel uygulamaya yönelik, özel amaçlı, tasarsız ad hoc
özgül specific
özgül ağ, kullanıcıya özel ağ dedicated network
özgül devre, kullanıma özel devre dedicated circuit
özgül hat, kullanıcıya özel hat dedicated connection
özgül iskele, özgül bağlantı noktası dedicated port
özgül kanal, kullanıma özel kanal dedicated channel
özgül manyetik direnç reluctivity
özgül salım specific message
özgül salım, özgül yayım specific emission
özgül sunucu, özelleştirilmiş sunucu dedicated server
özgül uçbirim, özelleştirilmiş uçbirim dedicated terminal
özgül yazmaç, özelleştirilmiş yazmaç dedicated register
özgüleme (atama) protokolü allocation protocol
özgülenebilir (atanabilir) birim allocation unit
özgüllük specificity
özgün original
özgün yapımlı (donatı) oem (equipment)
özgün, orijinal original
özgörev mission
özuyumlu bilgisayar self adopting computer
özyinelemesiz süzgeç nonrecursive filter
özyineli süzgeç recursive filter
‘&’ (damga, karakter) ampersand
Şebeke Girişi, Ana Besleme Mains
şef bilgisayar master computer
şehirlerarası santral, düzgeçiş santrali toll office
şeritli kayıt aygıtı strip chart recorder
şifreleme algoritması encryption algorithm
şifrelemeyle ilgili cryptographic
şifreli metin, kriptogram enciphered data
şifresiz, açık belge, düzyazı Plaintext
şönt süzgeci shunt filter

Toplam 2976 adet sonuç bulundu


Ana Sayfa : Amaç : Siteniz İçin Arama Formu : İnternet Terimleri : Arama Motorları : Gazeteler - Dergiler

© 2004-2013 BilisimTerimleri.com Gizlilik İlkeleri

Bu sayfalar ve İnternet'teki pek çok site en iyi 1024x768 ekran çözünürlügü ve gerçek renk ayarı ile izlenebilir.