al İngilizcesi Nedir, al İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "al"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) Alan; 2) cisim (mat)" field
"1) anlam sırası; 2) sıralama, sınıflama " ranking
"1) Bozunum; 2) sönüm, azalma" decay
"1) çevrimiçi ; 2) etkileşimli, Internet üzerinden ; sanal" online
"1) Enküçültme; 2) Simge haline getir (Windows) " Minimize
"1) Gönderi, ileti, mesaj; 2) Posta; 3) Postalamak" Mail
"1) iletken aralığı; 2) karakter yoğunluğu; 3) sargı adımı" pitch
"1) numara çevirme; 2) numaralama" numbering
"1) paralellik; 2) dönemdeşlik" parallelism
"1-Dönme dolap; 2-(çevrimsel sıralı" round robin
"1-halka; 2-Çaldırma, zil (telefon) " Ring
"Ağırlık; kalınlık (grafik)" weight
"alıcı uçbirim; alıcı ana sistem" receiving host
"bir boyutlu ağ; doğrusal devre " linear network
"çalışmaz durum; erksiz durum " disabled state
"yeniden çalıştırmak, yeniden yürütüme koymak; yeniden yürütüm " rerun
"yordamsal; yöntemsel " procedural
(1) çalışmak, (2) iş work
(1) çalışmak, (2) iş, iş, çalışmak Work
(ad) öteki, diğer, ikinci (f) almaşmak, dönüşümlü değişmek alternate
(aritmetik) ortalama average
(çizim, resim) alt başlık caption
(etki) alan ad çözücü domain name resolver (dnr)
(etki) alan denetleyicisi domain controller
(geri) dönüş kanalı return channel
(görsel içerik) dikey kaydırma, alt üst kaydırma vertical scrolling
(harf) alt çıkıntı descender
(işlemi) geri almak undo
(kural veya standartlara) uyumluluk compliance
(ulusal, yerel) kod sayfası code page
(ışınsal) yatay dönüş horizontal retrace
1) alan, ilgi alanı, 2) tanım alanı (işlev) domain
1) bacak, bağlantı iğnesi 2) Bkz: personal identification number pin
1) çağrışımsal (bellek), 2) ilişkili (veri), 3) yanaşkan (işleç) Associative
1) dağıtımlı, dağıtımsal 2) dağınık, dağıtık distributed
1) Gereç, Malzeme, materyel 2) Maddi Material
1) indirgeme, kısaltma 2) azaltma, küçültme reduction
1) kopyasını almak, 2) çoğaltmak, ikilemek duplication
1) makara, kuyruk 2) Bkz: Simultaneous Peripheral Operation On-Line spool
1) olağan, normal, 2) dik, dikey normal
1) takas, değiş tokuş 2) santral exchange
1) Tümleştirmek, 2) Tümlev almak Integrate
1) Yasal, 2) kurala uygun Legal
1- yeniden üretim, çoğaltım, 2- benzer kopya reproduction
1-ana yüklem, 2-ön iş (mantıksal karşılaştırma koşulu), önkoşul predicate
1-komut verme, 2-sıralama, düzenleme order
1-sayfalama, sayfalara ayırma, 2-çağrı, arama paging
7 numaralı işaretleşme sistemi signaling system 7
AA dalga biçimi AC waveform
abece, alfabe alphabet
abecesayısal alphanumeric
abecesayısal, alfasayısal alphanumeric
açkılamak, anahtarlamak, faaliyete geçmek, (röle) switch
açık aralık open interval
açık konum, çalışır durum on position
açısal ayrılık angular aperture
açısal çözünürlük angular resolution
açısal doğruluk angular accuracy
açısal erim angular range
açısal fark angular difference
açısal hata angular error
açısal hız angular velocity
açısal ivme angular acceleration
açısal sapma angular deviation
açısal sıklık angular frequency
ağ bağlantısallığı network interconnectivity
adlandırma kuralları naming convention
adres alanı address field
adres suistimali, kötükullanım address spoofing
adresleme (kural dışılık) hatası addressing exception
adresleme alanı addressing field
adreslenen, alıcı addressee
ağırlıklı ortalama weighted mean
aksaklık süresi, bozuk kalma süresi, işlevsizlik süresi down-time
aksamaya bağışık, bozulma korumalı fail-safe
akıllı alet intelligent instrument
akıllı algılayıcı smart sensor
akıllı malzeme smart material
akıtmalı audio, duraksız audio yayını streaming audio
akıtmalı menü scrolling menu
akıtmalı video yayını streaming video
Al-getir fetch
alacak hesabı accounts receivable
alacalı gürültü, benek gürültüsü speckle noise
alacalılık, beneklilik speckle
alan field
alan area
Alan ad sunucu domain name server (dns)
Alan adı domain name
alan algılayıcısı field sensor
Alan analizi, problem analizi domain analysis
alan araştırması field research
alan ayracı field separator
alan boyu field length
alan çizgesi area chart
alan derinliği depth of field
alan frekansı field frequency
alan imi field mark
alan kuvveti field strength
alan tanımı field definition
alan verileri field data
alan, bölge, yüzey ölçümü area
alarm rölesi alarm relay
Alet, aygıt instrument
alfa-beta algoritması alpha-beta algorithm
alfabetik (abecesel) damga alphabetic character
alfabetik (abecesel) kod alphabetic code
alfabetik (abecesel) sözcük alphabetic word
alfabetik dizgi alphabetic string
alfabetik, abecesel, alfabesel alphabetic
alfasayısal karakter, abecesayısal karakter alphanumeric character
alfasayısal sıralama alphanumeric sort
alfasayısal veri alphanumeric data
Algoritma algorithm
algoritma bilimi algorithmics
algoritma, Harzemli Yolu algorithm
algoritmik çözüm algorithmic solution
algoritmik dil algorithmic language
Algılama, algı perception
algılamak sense
algılamak sense
Algılamak Perceive
algılanabilir, sezimlenebilir detectable
algılanan renk perceived color
algılanır detectable
algılayıcı sensor
algılayıcı alet, sezici alet detecting instrument
algılayıcı devre sensing circuitry
algılayıcı dizilimi sensor array
algılayıcı tümleştirme, duyucu tümleştirme sensor fusion
algılayıcı verileri sensor data
algılayıcı, duyucu sensor
algılayıcılara dayalı sistem sensor-based system
algılayıcılı eldiven sensor glove
algılayıcılı robot sensor-based robot
algısal perceptual
algısal benzerlik perceptual similarity
algısal veriler perceptual data
almak receive
Almak Get
almak get
almaşan evirmeli kodlama alternating mark inversion, ami
almaşık akım devresi, aa devresi ac circuit
almaşık seri alternating series
almaşık/dalgalı akım(aa) bağdaştırıcısı ac adapter
almaşık/doğru akım (aa/da) çevirici ac/dc converter
alt bottom
alt child
Alt child
alt ağ subnet
alt bölmeli subsplit
alt bölüt, alt kesim child segment
alt dizin child directory
alt düğüm child node
Alt Düzey Low Level
Alt Düzey Dil Low level Language
alt düzey dil low-level language
Alt Düzey Gösterim Low Level Representation
Alt Gr tuşu Alt Gr key
alt kenar boşluğu bottom margin
alt menu child menu
alt menü submenu
Alt menü Submenu
Alt Sınır Lower Bound
Alt Sınır Lower Limit
alt süreç, üretilen süreç (izlence), yavru süreç child process
Alt tire underscore
alt tuşu alt key
Alt tuşu Alt key
alt uç low end
Alt Uç, alt taraf, geri taraf Low End
Alt Üçgenel Matris Lower Triangular Matrix
alt- sub-
alt- sub-
Alt-adres subaddress
alta sıralama, altta olma subordination
altağ subnet
altağ adresi subnet address
altağ maskesi subnet mask
altağaç subtree
altbant kodlaması subband coding
altbirim subunit
altçizge subgraph
altçizgi, altını çizmek underline
altçizgi, altını çizmek underscore
altdizin subdirectory
altdizin subdirectory
altkanal subchannel
altküme subset
altküme subset
altlık footing
altmatris submatrix
altprogram subprogram
altprogram subroutine
altprogram kitaplığı, yordam kitaplığı procedure library
altsimge subscript
altsimge subscript
altsimgeli subscripted
Altsimgeli değişken subscripted variable
altsistem subsystem
altsınıf subclass
alttan üste, tabandan tepeye bottom-up
alttaşıyıcı subcarrier
altuzay subspace
Altyapı Infrastructure
altılı sextet
altını çizmek, altı çizili, underline
altyordam, altprogram subroutine
altörneklem subsample
alıcı acceptor
alıcı receiver
alıcı addressee
Alıcı recipient
alıcı sink
alıcı disket, hedef disket target diskette
alıcı gürültüsü receiver noise
alıcı verici transceiver
Alıcı, almaç receiver
alıcı-verici transceiver
alıcının eşzamanlanması receiver synchronization
alıkoyma, saklanıp kalma retention
Alınan, alış reception
alındı receipt
alındı receipt
alındı acknowledgement
alındı (kod) karakteri, alındı damgası acknowledge character
alındı bildirimi receipt notification
alındı damgası acknowledge character
alındı zaman aşımı acknowledge timeout
alındı, onay acknowledgement (ack)
alındılamak acknowledge
alındılamak, alındı onaylamak acknowledge
alıntı kütüğü token file
Alırlık receptivity
alış arabelleği receive buffer
alış bacağı receive leg
alış gücü received power
alış modemi receive modem
Alış, alıştaki Receive
alışa hazır receiver ready
alışa hazır değil receiver not ready
alışta zaman aşımı receive time-out
alıştaki taşma receive overrun
alıştırma exercise
alıştırma dönemi early-failure period
alışveriş robotu shopping robot
alışveriş robotu intelligent shopping agent
alışveriş sepeti shopping cart
alışveriş sepeti shopping cart
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü American National Standards Institute
amerikan ulusal standartlar enstitüsü american national standards institute (ansi)
ampirik kural rule of thumb
ana salınıcı master oscillator
anahtar alanı key field
anahtar sıralı erişim keyed sequential access
anahtarlama sinyali switching signal
anahtarlamalı ağ dial-up network
anahtarlamalı ağ switched network
anahtarlamalı düzenleşim switched configuration
anahtarlamalı hat switched line
anahtarlamalı hat switched line
anahtarlı sıralama key sorting
analitik model analytical model
analitik tanıt, çözümsel kanıt analytic proof
analog bilgisayar, örneksel bilgisayar analog computer
analog çizici analog plotter
analog giriş analog input
analog giriş verileri analog input data
analog görüntüleyici, analog ekran analog monitor
analog gösterim analog representation
analog iletim analog transmission
analog video analog video
andaçlı halka, jetonlu halka token ring
ankastre alet, gömme alet flush-mounted instrument
anlamsal semantic
ara-gir (ya da aramalı arasında dial-up
arabelleğe alma buffering
Araç paleti Tool palette
aralama miktarı separation criterion
aralık gap
aralık interval
Aralık Interval
aralık bırakma spacing
aralık bırakma spacing
aralık genişliği gap width
aralık karakteri gap character
Aralık Zamanlayıcısı, sure Zamanlayıcısı Interval Timer
Aralık, açıklık Gap
aralıklı antenler spaced antennae
Aralıklı çalışma intermittent duty
Aralıklı, Kesintili, aralarla Intermittent
aralıksız liste compact list
aralıksız, derlitoplu, tıkız compact
arama algoritması search algorithm
aramalı bağlantı dial-up connection
aramalı erişim dial access
aramalı hat dialed line
aramalı hat, çevirmeli hat dial-up line
aramalı hizmetler dial-up service
aramalı modem, çevirmeli modem dial-up modem
ardıştırma, sıralama, sıralılığın korunması sequencing
arkadan aydınlatmalı backlit
arkadan aydınlatmalı backlighted
arkadan aydınlatmalı backlighted
artalan background
artalan işi background job
artan sıralama, küçükten büyüğe sıralama ascending sort
artan, büyüyen, yükselen (sıralama) ascending
Artık, tek kalan, sahipsiz, öksüz orphan
Artırmak, çoğaltmak Increase
arıza arama, sorun yakalama troubleshooting
arızalar arası ortalama süre mean time between failures
asal eksen primary axis
asal sayı prime number
asal sayı prime number
asimetrik sayısal abone hattı asymmetric digital subscriber line (adsl)
askıya almak suspend
Atamayı kaldırmak Unassign(to)
ayarlamak, alet, ünite set
Aygıtsal tehlike equipment hazard
ayrıcalık privilege
ayrıcalık privilege
ayrıcalıklı komut privileged instruction
ayrıcalıklı kullanıcı superuser
ayrıcalıklı kullanıcı privileged user
ayrık olaylı sayısal benzetim discrete-event digital simulation
ayrımsal mod girişimi differential-mode interference
ayrıntılı sistem analizi detailed system analysis
ayırıcı, dağıtıcı, dallandırıcı, yatay ayırma işlemi splitter
azalan descending
azalan sıra descending order
azalma miktarı decrement
azalmayan işlev nondecreasing function
azaltmak decrement
azaltmak decrease (to)
Azaltmak, (değer) düşürmek decrease
azalım miktarı decrement
aşamalı progressive
Aşamalı düzenleme, adımlı gelişme progressive
aşamalı kodlama, geliştirerek programlama progressive coding
aşamalı olasılık oranı testi sequential probability ratio test
aşamalı tarama progressive scanner
Bağ alanı (veri yapıları) link field
bağlamsal menü, yerel menü pop-up menu
bağlamsal pencere pop-up window
bağlamsal yardım contextual help
bağlantıyı kaldırma demount
bağlantıyı kaldırma, sökme demount
bağlanım analizi regression analysis
bağımlı terminal slave station
bakım servisine alma maintenance bypass
bakımlar arası ortalama süre mean time between maintenance
bakışımlı kanal symmetric channel
balon, konuşma balonu (grafik simge) balloon
bandı boşa almak unload tape
Basamaksal büyüklük, büyüklük kertesi order of magnitude
basit kapalı eğri simple closed curve
bayrak kaldırma flag (verb)
başarım sayısı, kalite ölçüsü figure of merit
Beklentisel (önceden) ara belleğe alma anticipatory buffering
Beklentisel sayfalama anticipatory paging
belitsel sistem, varsayımsal sistem axiomatic system
belitsel, varsayımsal axiomatic
bellek alanını serbest bırakma memory deallocation
Bellek Haritalı Giriş Çıkış Memory Mapped I/O
bellek haritalı giriş çıkış memory mapped I/O
bellek parçalanması storage fragmentation
benzerliğe dayalı öğrenme similarity-based learning
beyaz boşluk, aralıklama karakteri whitespace
beyaz kutu modeli, yapısal model white-box model
beyaz sayfalar white pages
bildirim, direktif, talimat directive
bildirime dayalı bilgi declarative knowledge
bileşen olasılık yoğunluk işlevi, marjinal olasılık yoğunluk işlevi marginal probability density function
bilgi alışveriş biçemi interchange format
bilgi alışveriş dosyası interchange file
bilgi terminali information station
bilgi uzmanlık alanı knowledge domain
bilgisayarlı sayısal denetim computerized numerical control
bilinmeyen alıcı unknown recipient
bilinmeyen alıcı invalid recipient
bilinmeyen terminal unknown host
bir büyüklüğün sayısal değeri numerical value of a quantity
birincil sınama, öncü sınama, alfa sınaması alpha test
birincil terminal primary station
birletim, VE işlemi, mantıksal çarpım logical multiply
Birleşimsel çözümleme, katışımsal çözümleme combinatorial analysis
birleşimsel, katışımsal Combinatorial
birleştirerek sıralama merge sort
birleştirme alanı join field
birlikte çalışan synergic
birlikte çalışırlık interworkability
birörnek aralıklı font uniformly spaced font
birörnek nicemleme, eşit aralıklı nicemleme uniform quantization
bit haritalı font, taramalı font raster font
bitince yerleşik kalan terminate and stay resident
bitiştirilmiş alan concatenated field
bkz. abnormal end abend
bkz. Alternate ALT
bkz. alternating current AC
bkz. American National Standard Code for Information Interchange ASCII
bkz. American National Standards Institute ANSI
bkz. Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code BASIC
bkz. binary-coded decimal BCD
bkz. Capital caps
bkz. central processing unit CPU
bkz. critical path method CPM
bkz. Graphical User Interface GUI
bkz. hexadecimal hex
bkz. Local Area Network LAN
bkz. Musical Instruments Cerebral Interface MICI
bkz. Musical Instruments Digital Interface MIDI
bkz. Optical Character Recognition OCR
bkz. Point Of Sale POS
bkz. Simultaneous peripheral operations online spool
bkz. Small Computer System Interface SCSI
Bkz: abnormal end Abend
Bkz: alternate alt
Bkz: alternate mark inversion Ami
Bkz: alternating-current ac
Bkz: analog digital convertor Adc
Bkz: artificial intelligence Ai
Bkz: artificial neural network ann
Bkz: asymmetric digital subscriber line adsl
Bkz: automatically dialed call subscriber dialed call
Bkz: axial tomography transverse tomography
Bkz: beginner's all-purpose symbolic instruction code basic
Bkz: bidirectional authentication two-way authentication
Bkz: binary-coded decimal Bcd
Bkz: call by value value binding
Bkz: call filtering call screening
Bkz: callback dial back
Bkz: capital letters caps
Bkz: combinatorial circuit combinational circuit
Bkz: data acquisition terminal data entry terminal
Bkz: data perenniality data continuity
Bkz: Denial Of Service Interdiction
Bkz: digital audio tape dat
Bkz: digital subscriber line digital subscriber loop
Bkz: digital video digitized video
Bkz: digital video interactive DVI
Bkz: digital-analog converter da converter (dac)
Bkz: direct inward dialing DID
Bkz: electronic catalog interactive catalog
Bkz: equivalence operation if-and-only-if operation
Bkz: fatal error unrecoverable error
Bkz: fault localization fault isolation
Bkz: file allocation table FAT
Bkz: firewall Internet firewall
Bkz: firewall network firewall
Bkz: fixed to mobile call wireline to mobile call
Bkz: functional design high-level design
Bkz: geographical data location data
Bkz: Global Positioning Satellite Gps
Bkz: Graphical User Interface GUI
Bkz: Hexadecimal Hex
Bkz: installation program, kurulum programı setup program
Bkz: Integrated Services Digital Network Isdn
Bkz: intelligent terminal smart terminal
Bkz: internal sort in-core sort
Bkz: Internet call web call
Bkz: Liquid Cristal Display LCD
Bkz: Local Area Network LAN
Bkz: Local Procedure Call Lpc
Bkz: Logical Link Control LLC
Bkz: Logical Operator Logical Connective
Bkz: metallic circuit wireline circuit
Bkz: optical switching photonic switching
Bkz: peripheral component interconnect Pci
Bkz: permanent virtual circuit PVC
Bkz: personal computer Pc
Bkz: personal digital assistant pda
Bkz: personal digital assistant digital assistant
Bkz: Personal identification number identification number
Bkz: point of sale pos
Bkz: point of sale POS
Bkz: portal Internet portal
Bkz: portal web portal
Bkz: professional graphics adapter Pga
Bkz: real-time analyzer parallel analyzer
Bkz: real-time protocol RTP
Bkz: real-time streaming protocol RTSP
Bkz: security administrator's tool for analyzing networks satan
Bkz: sequential access memory serial memory
Bkz: signal intelligence sıgınt
Bkz: signal-to-noise ratio snr
Bkz: small computer system interface scsı
Bkz: synchronization signal sync signal
Bkz: syntactic analyzer syntactic parser
Bkz: three-dimensional 3d
Bkz: transaction analysis transaction-centered design
Bkz: vertical cable riser cable
Bkz: very small aperture terminal VSAT
Bkz: video terminal display terminal
Bkz: virtual reality markup language VRML
Bkz: virtual sequential access method VSAM
Bkz: virtual shopping center virtual mall
Bkz: virtual shopping center electronic mall
Bkz: virtual storefront Internet storefront
Bkz: virtual terminal protocol VTP
Bkz: voice-band signal voice-frequency signal
boca etmek, boşaltmak, döküm dump
Boğma (Sinyal) Jamming
boya uçunmalı yazıcı dye-sublimation printer
boya yayınmalı yazıcı dye-diffusion printer
boyutsal çözümleme dimensional analysis
bozuk kalma süresi down time
boşa çabalama, yararsız işleme thrashing
boşaltma flushing
boşaltım, yük boşalımı, boşalım, boşalma discharge
boşluk, alan space
boşluk, aralık, yer space
boşta çalışma, yüksüz çalışma no-load operation
bukalemun imge rollover image
bukalemun imge swap image
buluşsal heuristic
Buluşsal Heuristic
Buluşsal Arama Heuristic Search
Buluşsal Kural Heuristic Rule
Buluşsal Programlama Heuristic Programming
Buluşsal Yöntem Heuristic Method
buluşsal yöntemler heuristics
Buluşsal Yöntemler Heuristics
bölüm bölüm sıralama pocket sort
bölütlemek, parçalara ayırmak, bölütlemek segment
çağrışımsal bellek, çağrışımlı bellek associative memory
çağrışımsal erişim associative access
çağrışımsal saklama (birimleri) associative storage
çalar saat alarm clock
çaldırma, yeniden oynatma,okuma playback
çalkantı, düzensizlik unsteadiness
çalışabilirlik süresi up-time
çalışabilirlik süresi, çalışırlık süresi up-time
çalışma alanı Workspace
çalışma alanı work area
Çalışma alanı Workspace
çalışma alanı workspace
çalışma alanı work area
çalışma belleği working storage
çalışma disketi scratch diskette
çalışma dosyası scratch file
çalışma dışı saatler off-hours
çalışma grafiği, çalışma karakteristiği performance chart
çalışma grubu workgroup
çalışma kolu task force
çalışma kümesi working set
Çalışma kütüğü Work file
çalışma noktasının kayması point drift
çalışma oranı duty ratio
çalışma sınırlarını sınama marginal testing
çalışmazlık süresi disabled time
çalıştay workshop
çalıştırma birimi run-time module
çalıştırma ortamı run-time environment
çalıştırma sürümü run-time version
çalıştırmak run
çalışır durum enabled state
çalışır durumda, hizmet verir durumda in service
çalışırken denetleme in-service inspection
Çalışırken takçıkar (Aygıtı) Hot Pluggable (Device)
çalışırken takma hot insertion
canlıyken takma, sistem çalışırken takma live insertion
çarpışma algılaması collision detection
çatal ek Y joint
Cd çoklayıcı, cd kopyalayıcı, cd eşleyici cd duplicator
çerçeve hizalama örüntüsü frame alignment pattern
çerçeve tutucu, çerçeve sayısallaştırıcı frame grabber
Çerçeve, yapısal özet outline
çevre aydınlığı, ortamsal ışık ambient light
çevre gürültüsü, ortamsal gürültü ambient noise
çevresel, ortamsal, içsel ambient
çift altçizgi double underline
çift altçizgi double-underline
çift altçizgi double-underline
çift aralık (satır aralığı) double space
çift aralık bırakma double-spacing
çift aralık(lı) Double-space
çift görüntü, hayalet görüntü Ghost image
çift taramalı double-scan
çift yüzlü kopyalama duplex copying
çift yüzlü sayfalar double-sided pages
çizelgeleme kuralları scheduling policy
çizgi kalınlığı line weight
çizgi kalınlığı line weight
çoğaltma duplication
çoğaltmak duplicate
çoğaltıcı duplicator
çoğullamalı Multiplexed
çoğullamalı aygıt multiplexed device
çoğullamalı işletim multiplex operation
çoğullamalı kanal multiplexed channel
Çok (yönlü, öncüllü) kalıtım Multiple inheritance
Çok atlamalı iletim multihop transmission
Çok Büyük Ölçekte (Paralel) Massively (Parallel)
çok geçişli sıralama multipass sort
çok kanallı kayıt sistemi multitrack recording system
çok kanallı verici Multi-channel transmitter
çok katmanlı algılayıcı multilayer perceptron
çok küçük açıklıklı terminal, VSAT very small aperture terminal
Çok Noktalı Ağ Multipoint Network
çubukkod kalemi barcode pen
çubukkod okuma kalemi bar code wand
Çubukkod okuma kalemi wand
çubukkod okuma kalemi barcode wand
Çıkarsama Kuralı Inference Rule
çıkarımsal, tümdengelimli deductive
Çıkgel (menü), Açılgel (menu), bağlamsal (menu) pop-up (menu)
çıkmalı gecikme hattı tapped delay line
çıkış alanı output area
çınlamalı devre, rezonans devresi resonant circuit
çözümlemeli, analitik, çözümsel analytical
çözümleyici yöntem, analitik yöntem analytical method
dağıtık sıralama (algoritma) distribution sort
dal katsayıları tap weight
dal, dallanma, sapma branch
dalga wave
dalga wave
dalga biçimi waveform
dalga biçimi kodlaması waveform coding
dalga biçimi üreteci waveform generator
dalga biçiminde bozulumu waveform distortion
dalga boyu wavelength
dalga boyu wavelength
dalga bölüşümlü çoğullama wave-division multiplexing
dalga çözümleyici harmonic analyzer
Dalga Çözümleyici Harmonic Analyzer
dalga değişim hızı slew rate
dalga katarı wave train
dalga kılavuzu waveguide
dalga şekli wave shape
dalgacık wavelet
dalgacık dönüşümü wavelet transform
dalgacıklanma oranı ripple content
dalgacıklanma, kırışıklık Ripple
Dalgalanma fluctuation
dalgalı alternating
dalgalı akım alternate current
dalgalı akım alternating current
dalgalı akım üreteci alternating-current generator
dalgalı akım, alternatif akım, değişken akım alternating-current
dalgalı, almaşan, almaşık, değişken Alternating
dallandırıcı (LAN) splitter
dallanma branching
dallanmak branch
daraltmak collapse(to)
daraltmak, katlamak collapse
dayanıklı algoritma robust algorithm
Dayanıklılık, kalıcılık durability
değişinti azaltma yöntemi variance reduction technique
değişken akım, dalgalı akım, almaşık akım alternate current
değişken alan variable field
değişken zaman aralıklı anisochronous
değişmez aralıklı yazıyüzü fixed spaced font
değiştokuşlu sıralama exchange sort
denge, dengelemek, dengelemek, kalan (muhasebe) balance
Depoyu boşaltmak UNSPIKE(Keyname)
Dereceli aksama, kısmi aksamalı fail soft
derinlik algılayıcı depth sensor
Devingen Veri Alışverişi Dynamic Data Exchange
devinimleri yakalama motion capture
devre anahtarlamalı ağ circuit-switching network
dikdörtgenel dalga rectangular wave
dikey sıralama heap sort
dilimli aloha slotted aloha
dinamik veri alışverişi, dinamik veri değişimi dynamic data exchange
direk açıklığı, ölçüm aralığı span
disk alanı disk space
disk bütünleme (veri alanları) disk defragmentation
disk çoğaltma disk duplication
diyalog dialogue
diyalog penceresi dialogue window
Dizin-Sıralı (Kütük) Indexed Sequential (File)
diziselden (seriden) paralele çevirme serial-to-parallel conversion
doğal natural
doğal natural
doğal dil natural language
doğal dil desteği natural language support
doğal dil işleme natural language processing
doğal dilde anlama natural language understanding
doğal dilde komut natural language command
doğal dilde sorgulama natural language query
doğal frekans natural frequency
doğal frekans, güdümsüz frekans free-running frequency
doğal sayı natural number
doğal, yasal, genel biçim canonic
doğrusal linear
Doğrusal Linear
doğrusal adresleme linear addressing
doğrusal birleşim linear combination
doğrusal denklemler sistemi system of linear equations
doğrusal denkleştirici linear equalizer
doğrusal model linear model
doğrusal olmayan non-linear
doğrusal olmayan bağlanım nonlinear regression
doğrusal olmayan bozulma nonlinear distortion
doğrusal olmayan programlama nonlinear programming
doğrusal olmayan sistem nonlinear system
doğrusal olmayan veri yapısı nonlinear data structure
doğrusal olmayan ölçek nonlinear scale
Doğrusal Programlama Linear Programming
doğrusal süzgeçleme linear filtering
Doğrusallık Linearity
doğrusalsızlık bozulması nonlinearity distortion
dokunmalı ekran touch screen
dokunmalı tablet touchpad
dokunmalı tablet touch pad
dokunsal arayüz haptic interface
dokunsal geribesleme haptic feedback
dolaşımsal navigational
dolgu alanı fill area
donanımsal adres universally administered address
donanımsal hızlandırıcı hardware accelerator
Donanımsal isterler Hardware Requirements
dosyaların korunması file protection
dosyaya yazma dosyalamak file
Durağan çözümleme, statik analiz static analysis
duraklamalı video freeze-frame video
duraksız kip, akıtmalı kip stream mode
duran dalga standing-wave
duruş algılayıcısı attitude sensor
Duyarlı alan hot zone
duyarlılık analizi sensitivity analysis
duyusal veriler, algısal veriler sensory data
Düzenleme, kural (mevzuat) regulation
düzgeleme, normalize etme normalization
düzgeleme, normalize etme normalization
düzgün, akıllı algılayıcı smooth
dışarda sıralama external sort
Dışsal, dış kaynaklı, yabancı extraneous
dönemli dalga periodic wave
dönemsiz, salınımsız aperiodic
dönüş çalma cycle stealing
ek damgalar extended characters
ekran alanı display field
elektrik alanı electric field
elektrik kumandalı electrically operated
elektrikli havalı kontak electropneumatic contactor
elektriksel yalıtım electrical insulation
elektromanyetik dalga electromagnetic wave
elektron çoğaltıcı electron multiplier
elektron salımı electron emission
elektronik (sinyal) boğma electronic jamming
elektronik alalama electronic deception
elektronik alışveriş, Internet üzerinden alışveriş online shopping
elektronik dosyalama electronic filing
elektronik faturalandırma electronic billing
elektronik kalem stylus
elektronik katalog electronic catalog
elektronik ortamda öğrenme, sanal ortamda öğrenme virtual learning
elektronik para aktarımı, havale electronic funds transfer (eft)
elektronik postalama listesi, ileti alıcı listesi e-mailing list
elektronik veri alışverişi electronic data interchange
elektroışıldamalı ekran electroluminescent screen
elemeli sıralama bubble sort
elemeli sıralama (algoritma) bubble sort
En Büyük Alt Sınır Greatest Lower Bound (glb)
en düşük maliyetli yol least-weight route
en düşük maliyetli yönlendirme least-cost routing
en iyi kontrol, optimal kontrol optimal control
en kısa açık yol algoritması open shortest path first (OSPF)
en son kullanılan dosyalar recently used files
en üst düzey alan, başat alan top-level domain
endüstriyel bilgisayar, algılayıcılı bilgisayar sensor-based computer
erişim ayrıcalıkları, erişim hakları access privileges
erişim kuraldışılığı access violation
Eskiden kalan uygulamalar legacy applications
Eskiden kalan veriler legacy data
Eskiden kalan, tarihsel legacy
EtherTalk EtherTalk
etikete göre sıralama tag sort
etki alanları arası cross-domain
etki alanı domain
etkileşimli sayısal video digital video interactive (DVI)
Etkinleme işareti, erkleme işareti, çalıştırma işareti enabling signal
etkinliğini kaldırmak deactivate
etkinliğini kaldırmak deactivate
etrafını çevirmek, içe almak, kapsamak enclose
evrensel (yazımsal) kod unicode
Evrensel eşzamansız alıcı-verici Universal asynchronous receiver transmitter (uart)
eyleme dayalı benzetim activity-based simulation
Eylemsizlik, Atalet Inertia
eşaralıklı yazıyüzü monospaced font
eşzamanlı sayısal sıradüzen, sdh synchronous digital hierarchy
eşzamanlı terminal synchronous terminal
faaliyete geçme değeri switching value
fare altlığı mouse pad
fark fazı, ayrımsal faz differential phase
fark işaretleşmesi, ayrımsal işaretleşme differential signaling
fark kazancı, ayrımsal kazanç differential gain
fark kodlaması, ayrımsal kodlama differential encoding
fark yedeklemesi, ayrımsal yedekleme differential backup
farklı yapımlı ağların birlikte çalışırlığı multivendor interoperability
faz doğrusalsızlığı phase nonlinearity
faz kaydırmalı anahtarlama phase shift keying
faz kaydırmalı kiplenim, Bkz: phase shift keying psk
Fazlalık, artıklık, yedeklilik redundancy
Fourier analizi harmonic analysis
frekans kaydırmalı kiplenim frequency response
Gaz boşalma ekran Gas Discharge Display
Geçici dalga transient wave
geçici program alanı transient area
geçici rejim analizi transient analysis
geliş sıralı erişim yolu arrival sequence access path
gelişigüzel işlem sıralı bilgisayar arbitrary sequence computer
geniş alan ağı wide area network (wan)
geniş alan ağı long-haul network
geniş alan bilgi sunucuları wide area information servers (waıs)
geniş alan çağrı hizmeti wide area paging
Geometrik Ortalama Geometric Mean
gerçek ondalık nokta actual decimal point
geri almak undo
Geri dönme, geri alış,kendine getirme, toparlanma recovery
geri dönüş kanalı feedback channel
Geri kalma, Gecikme adımı Lag
Geride kalan, artmış residual
gerilim kontrollü salınıcı voltage-controlled oscillator
giriş kanalı input channel
giriş-çıkış kanalı input-output channel
gizli dinleme alıcısı intercept receiver
gri sayısını azaltma posterization
güvenilir alet reliable instrument
güvenli alet safety apparatus
güvenli kanal secure channel
güvenlik alt sistemi security subsystem
güvenlik analizi security analysis
Gölge göstergeli alet shadow-column instrument
gönderen terminal, gönderici ana sistem sending host
göreceli asal sayılar relatively prime numbers
görme alanı visual field
görmeye dayalı vision-based
görsel algı visual perception
görsel algılayıcı vision sensor
görümlük alanı, ekran alanı display area
Görünen değer, nominal değer face value
gösterge, açıklamalar legend
halat iletken stranded conductor
halka ağ ring network
halka topolojisi ring topology
halka-zincirleme bağlantı, ilmekleme daisy-chaining
halkalı sayaç ring counter
harekete dayalı transaction driven
harekete dayalı tasarım transaction analysis
harfin alt çıkıntısı descender
harfin alt çıkıntısı descent
Harfsel (Sıralama) Lexicographic (order)
haritalanmış dosya mapped file
hat arızalanma yüzdesi line failure rate
hataların giderimi, hata düzeltme error handling
hataların örtbas edilmesi error concealment
hava aralığı air gap
havadan algılama, havadan gözlem airborne remote sensing
hayalet hedef ghost target
hayalet site ghost site
hedef alanı destination field
hedef bilgisayar, hedef santral destination station
Hedef yakalama target acquisition
her yerde, global, evrensel global
hile karıştırma, kurcalama tampering
hizalama doğruluğu registration accuracy
hizalama hatası alignment error
hizalama işaretleri registration marks
hizalamak align
hizalamak Align
hizalanmamış dizgi unjustified composition
hizalanmamış metin unjustified text
hizalanmamış yazı ragged text
hizmet kanalı service channel
hizmet niteliği, hizmet kalitesi quality of service
hizmeti engelleme saldırısı denial of service attack
hizmette birlikte çalışma service interworking
hızlı ileri alma fast forward
hızlı saatle çalıştırmak overclocking
hızı uyarlanan sayısal abone döngüsü rate adaptive digital subscriber line
içiçe aralıklar nested intervals
iğ dalga spindle wave
iki noktaya göre hizalama colon alignment
ikili (iki dallı) ağaç binary tree
ikili sayısal binary numeral
ikincil salım, ikincil yayım secondary emission
ikincil terminal secondary station
ileri al/geri al undo/redo
iletileri iptal et drop Messages
iletişim kuralları protocol
ilgi alanı modeli domain model
ilginlik analizi affinity analysis
ilineksel, raslantısal accidental
ilişkisel analiz relational calculus
imge yakalama (sayısallaştırma) image capture
imleşimde birlikte çalışma signaling interworking
imzalı, işaretli signed
iniş algoritması descent algorithm
Internet (etki) alanı Internet domain
Internet anakapısı, Internet portali portal
Internet görgü kuralları net etiquette
Internet santralı Internet exchange
iptal etmek drop
iptal etmek, bırakmak (fare) drop
israrlı olmayan, kalıcı olmayan nonpersistent
istem, talep demand
isterler analizi requirements analysis
italik italic
italik karakter slanted character
iyonosfer dalgası sky wave
iz analizi path analysis
iz aralığı track pitch
izi kalan görüntü burned-in image
Işkütüğü, çalışma dosyası workfile
Işletim içi bağlamalı programlık dynamic link library (dll)
işletmensiz kip, işletmensiz çalışma unattended mode
işlev alanı function field
işlevsel analiz functional analysis
Işık dalgası Lightwave
Işık Kalemi Light Pen
kaba kuvvet saldırı exhaustion attack
kabartmalı basıcı embosser
kablo kanalı raceway
kademeli yalıtım graded insulation
kalan remainder
Kalan remainder
kalan balance
kalan hata oranı residual error rate
kalan mıknatıslık residual magnetism
kalan ömür residual life
kaldırmak, çıkarmak remove
kalemle okuma wanding
kalemli bilgisayar pen computer
kalemli çizici pen plotter
kalemli kaydedici pen recorder
kalite bilimi quality science
kalite güvencesi, nitelik güvencesi quality assurance
kalite kontrol mühendisi quality control engineer
kalite politikası quality policy
kalite standardı quality standard
kalite tanımı quality statement
kalite yöneticisi quality manager
kalite yönetimi quality management
kalkan, güvenlik duvarı firewall
kalıcı nonvolatile
kalıcı permanent
kalıcı arıza permanent fault
kalıcı bağlantı permanent connection
kalıcı bağlantı persistent connection
Kalıcı bellek persistent storage
kalıcı bellek permanent memory
Kalıcı dosya Stationary pad
kalıcı hata permanent error
kalıcı sanal devre permanent virtual circuit
kalıcı veriler fixed data
Kalıcı, sabit permanent
Kalıcı, silinmez, bozulmaz nonerasable
Kalıcılık süresi (olay) duration
kalımlı survivable
kalımlılık survivability
Kalın thick
Kalın Thick
kalın boldface
kalın Ethernet thick Ethernet
kalın film teknolojisi thick film technology
kalın yazı tipi boldface
kalın, koyu••• bold
kalıntı denetimi residue check
Kalıntı, artık residue
kalıt inheritance
kalıt almak inherit
kalıtsal hata inherited error
kalıtsal özellik inherited attribute
kalıtım inheritance
kamusal ağ public network
kamusal anahtarlamalı ağ public switched network
kamusal veri şebekesi public data network
kamusal, herkese açık, kamuya açık public
kanal channel
kanal (veri iletim, çevre işleme birimleri) channel
kanal bant genişliği channel bandwidth
kanal uyarlayıcısı channel adapter
kanala bağlı channel-attached
kapalı off
kapalı aralık closed interval
kapalı çevrimli denetim sistemi closed cycle control system
kapalı devre televizyon closed-circuit television (cctv)
kapalı döngü closed loop
kapalı eğri closed curve
kapalı konum, çalışmaz durum off position
kapalı küme closed set
kapalı yol closed path
kapalı yordam closed routine
Kapalı, uzak off
kapladığı alan footprint
kapsama ağacı algoritması spanning tree algorithm
karalama kütüğü scrap file
karalamak, çiziktirmek, silmek scratch
karar alma decisionmaking
karar kuralı decision rule
kararlı doğrusal sistem stable linear system
kare alma işlevi square function
kare dalga square wave
karılmalı kripto, sıra değiştirmeli kripto transposition cipher
karşılaştırmalı değerlendirme benchmark
karşılaştırmalı değerlendirme deneyi benchmark test
karşılaştırmalı sıralama comparative sort
karşılaştırmalı sıralama comparative sort
Katalog catalog
katalog catalogue
katalog catalog
katmayı iptal et drop embed
Katı hal (yarıiletken elektroniği) solid-state
katıhal solid-state camera
katıhal aygıtı solid-state device
katıhal fiziği solid-state physics
katıhal lazer solid-state laser
katıhal röle solid-state relay
Kavramak, yakalamak Grab
kavramsal conceptual
kayan noktalı floating-point
kayan noktalı floating-point
kayan noktalı gösterim floating-point representation
kayan noktalı işlemci floating-point processor
kayan noktalı işlemler floating-point arithmetic
kayan noktalı sayı floating-point number
kayan noktalı veri floating-point data
kayan noktalı yazmaç floating-point register
kayan ondalık nokta floating decimal
kayar noktalı çerçeve marquee
kayar noktalı gösterim sistemi variable-point representation system
kaydedici ölçme aleti recording instrument
kendini sürdüren boşalma self-maintained discharge
kesik albümü scrapbook
kiralanmış hat leased line
Kiralık Hat Leased Line
kişiye özel adres alanı private address space
komşu alanlar adjacent domains
komşu kanal karışması adjacent channel interference (aci)
komşu kanal seçiciliği adjacent channel selectivity
Kontrollu azalma, dereceli Bozulma, dereceli işlev yitimi Graceful Degradation
konum algılayıcısı position sensor
konumsal gösterim positional representation
konumsal yazım positional notation
kopyalama, eşlenikleme, tıpkıyapım cloning
kopyalamak copy
korumalı alan protected field
korumalı bellek protected memory
korunmasızlık, saldırıya açıklık, örselenebilirlik vulnerability
Koyu, kalın (yazıyüzü) bold
Kullanma (yeralma) alanı footprint
kullanıcının kontrolü altında user controlled
kullanıma hazır, al-kullan Off-the-shelf
kullanımdan kaldırma retirement
kural convention
kural rule
kural rule
kural dışı durum exception
kural dışı durum giderici exception handler
kural dışı durum iletisi exception message
kural dışı durum işleme exception handling
kural dışı işlem, kural dışı durum exception
kural tabanlı bilgi rule-based knowledge
kural tabanlı dil rule-based language
kural tabanlı sistem rule-based system
kural tabanlı, kurallara dayanan rule-based
Kuraldışı, kabul edilemez, yasak, geçersiz Illegal
kurallı belirtim formal specification
kurallı sınama formal testing
kuralsız sınama informal test
kuramsal theoretical
Kurcalama, yol açma hack
kurcalamaya dayanıklı tamper-proof
kurcalamaya karşı koruma tamper protection
Kurtarılabilir, geri dönülebilir, geri alınabilir recoverable
kurum santralı, kuruma ait santral private exchange
kurumsal bilgi portali enterprise information portal
kurumsal bilişim enterprise computing
kurumsal bilişim mimarı enterprise architect
kurumsal tümleşik yazılım paketi enterprise application suite
kutuplu, kutupsal polar
kutuplu, kutupsal, kutupsal polar
kutupsal koordinatlar polar coordinates
kuşbakışı eylem (yolalma) planı, yol haritası roadmap
küçüğü başta olmalı little endian
küçüğü başta sıralama reverse byte ordering
küçümenlik durumu, aritmetik bomboşalma underflow
Kılavuzlu Dalga Guided Wave
kırpma algoritması clipping algorithm
kırsal rural
kırışıklık gerilimi, dalgacıklanma gerilimi ripple voltage
kısa devre çalışma short-circuit operation
Kısaltma/simge karşılıkları Legend
kısaltmak abbreviate
kısaltmak Abbreviate
kısmi sıralama partial ordering
kıvılcım aralığı spark gap
kökaltı radicand
kötücül saldırı malicious attack
LAN dosya sunucusu, yerel alan ağı dosya sunucusu LAN file server
LAN köprüsü, yerel alan ağı köprüsü LAN bridge
LAN sunucusu, yerel alan ağı sunucusu LAN server
LAN üzerinde çoğa gönderim, yerel alan ağınde çoğa gönderim LAN multicast
LAN yönetim yazılımı, yerel alan ağı yöneticisi LAN manager
Legal (özel kağıt boyutu:8.5inçx14inç) Legal
Liste sıralama list sorting
makas manevrası, anahtar, açkı, şalter switch
makaslama dalgası shear wave
mandal latch
Mandal devresi Latch circuit
Mantıksal Logical
Mantıksal (görüntü) Tutanak Logical Record
Mantıksal Bağ Kontrolü Logical Link Control (llc)
mantıksal çevrim kartı logic board
Mantıksal Değişken Logical Variable
Mantıksal Durum Logic State
mantıksal fark logical difference
mantıksal hata logical error
Mantıksal ifade Logical Expression
Mantıksal Karşılaştırma Logical Comparison
Mantıksal Kaydırma Logic Shift
Mantıksal Kaydırma Logical Shift
mantıksal sabit logical constant
Mantıksal Toplam Logical Sum
mantıksal uyum logical cohesion
mantıksal veri modeli logical data model
mantıksal veri yapısı logical data structure
Mantıksal İşleç (ve, veya, değil vb) Logical Operator
manyetik kafa aralığı magnetic head gap
Mektup yazım niteliğinde, iyi kalitede Letter Quality
menülerle çalıştırılan menu driven
merkez, orta nokta, ortalamak center
metal disk platter
Mflops – Milyon kayan noktalı işlem/saniye Mflops (Million Floating Point Operations Per Second)
Mikro Kanal Mimarisi Micro Channel Architecture (mca)
Mikro Kanal Mimarisi Micro Channel Architecture
Mikrodalga Microwave
mikrodalga microwave
mikrodalga röle sistemi microwave relay system
Mikrodalga Tümleşik Devresi Microwave Integrated Circuit
Mikrodalga İletişim Microwave Communications
mikroimalat micromachining
modelleme algoritması modeling algorithm
mutlak, salt Absolute
müdahalesiz algılayıcı noninvasive sensor
Müzik Aletleri Sayısal Arayüzü Musical Instruments Digital Interface (MIDI)
Müzik Gereçleri Sayısal Arabirimi Musical Instruments Digital Interface
nesneye dayalı object oriented
nesneye dayalı çözümleme object-oriented analysis
nesneye dayalı programlama object-oriented programming
nesneye dayalı sınama object-oriented testing
nesneye dayalı tasarım object-oriented design
nitelik denetimi, kalite kontrolü quality control
nitelik, kalite quality
noktalama punctuation
noktalama punctuation
noktalar arası uzaklık dot pitch
noktalı Altçizgi dotted underline
noktalı çizgi dotted line
noktalı çizim, benekli grafik dot graphics
noktasal hedef point target
noktasal hedef simple target
noktasal kontak point contact
noktasal ışın huzmesi spot beam
nominal gerilim voltage rating
normale dönme çevrimi recovery cycle
okuma kalemi wand (reader)
okuma yükselteci, çaldırma yükselteci playback amplifier
okuma-yazma kanalı read-write channel
Olağan dışı kullanım, kural dışı (fırsatçı) kullanım Abuse
olağandışı sonlanma, olağandışı durma, anormal bitiş abnormal end
olağandışı, anormal anomaly
olasılıksal probabilistic
olasılıksal model, rasgele model stochastic model
olay güdümlü çalışma event-driven programming
olaya dayalı event driven
olaya dayalı, olaylarla yönetilen, olay-güdümlü event-driven
olgusal factual
oluk kalınlığı ducting thickness
olumsuz alındı negative acknowledgement
Onaltılı Hexadecimal
Onaltılı Sayamak Hexadecimal Digit
Onaltılı Sayı Hexadecimal Number
onaltılı sayı sistemi hexadecimal numbering system
Onaltılıdan Onluya Çevirim Hexadecimal-To-Decimal Conversion
onayı kaldır uncheck(to)
ondalık decimal
ondalık ayırıcı decimal point
ondalık ayırıcı hizalı decimal aligned
ondalık ayırıcıya göre hizalama decimal alignment
ondalık basamak decimal place
ondalık basamak decimal place
ondalık değer decimal value
ondalık karakter decimal character
ondalık kesir decimal fraction
ondalık nokta, ondalık ayırıcı decimal point
ondalık sekme durakları decimal tabstop
ondalık sekmeler decimal tabs
onlu, ondalık decimal
optik algılayıcı optical sensor
optik alıcı optical receiver
optik lif dalga kılavuzu fiber optic waveguide
oransal proportional
orantılı aralama (yazı) proportional spacing
orantılı aralıklı font proportionally spaced font
ortak alan common area
ortak alan common field
ortalama center alignment
ortalama mean
Ortalama Mean
Ortalama average
ortalama aktarım hızı average transfer rate
Ortalama Değer Mean Value
ortalama değer mean value
ortalama erişim süresi mean access time
ortalama erişim süresi average access time
ortalama karesel değer mean-square value
ortalama karesel hata root-mean-square error
ortalama karesel hata mean-square error
Ortalama Karesel Yakınsaklık Mean Square Convergence
Ortalama onarım süresi mean time to repair
ortalama sapma mean deviation
Ortalama Süre Mean Time
ortalama ömür mean life
ortamsal basınc ambient pressure
ortamsal sıcaklık ambient temperature
otomatik görmeye dayalı denetim vision inspection
otomatik özel santral, pabx private automatic branch exchange, pabx
paket anahtarlamalı ağ packet switching network
paket anahtarlamalı ağ packet switching network
paket anahtarlamalı veri ağı packet switching data network
paket santralı packet switch
paket sıralaması packet sequencing
paketlenmiş alan packed field
palet palette
palet palette
Papatya (halka-zincirleme) dizim daisy-chain
paralel aktarım parallel transfer
paralel arayüz parallel interface
paralel aygıt parallel device
paralel bağlantı parallel connection
paralel bilgisayar parallel computer
paralel dağıtımlı işleme parallel distributed processing
paralel dengeleme parallel compensation
paralel devre parallel circuit
paralel devre, şönt shunt
paralel düzlemler, koşut düzlemler parallel planes
paralel erişim simultaneous access
paralel erişim parallel access
paralel işlemci parallel processor
paralel işleme vector processing
paralel işleme parallel processing
paralel işletim parallel operation
paralel kapı (veri iletim) parallel port
paralel mimari parallel architecture
paralel sunucu parallel server
paralel sığaç shunt capacitor
paralel toplayıcı parallel adder
paralel veri iletimi parallel data transmission
paralel veritabanı parallel database
paralel, koşut Paralel
paralelden seriye parallel-to-serial
paralelden seriye çevirici, sıralandırıcı, sıra numarası verme serializer
paralelkenar parallelogram
parazit salınım, geçici çınlama ringing
parça, parçalamak Fragment
parçalanmak fragment
parçalı adres uzayı segmented address space
parçalı doğrusal işlev piecewise linear function
parçalı doğrusal nicemleme segmented encoding law
parçalı paralel iletim multistreaming
parçalı tümlev alma integration by parts
Parçalı, bölümlü piecewise
pasif saldırı passive attack
pasif terminal passive station
paylaşım ihlali sharing violation
periyodik çalışma periodic duty
personelsiz terminal non-attended station
postalamak mail
problem çözüm maliyeti path cost
programa dayalı arayüz programmatic interface
programlanır salt okunur bellek programmable read-only memory
programlanır salt okunur bellek programmable read-only memory (prom)
Pürtüklü, hizalanmamış ragged
QASK, Dördün genlik kaydırmalı kiplenim quadrature amplitude shift keying
QPSK, Dördün faz kaydırmalı kiplenim quadrature phase
radar alıcı-vericisi radar transponder
radyo dalgası radio wave
rasgele sıralama, rasgeleleştirme randomization
referans çalışma koşulları reference operating conditions
renk kanalı chrominance channel
renk paleti color palette
renk paleti color palette
risk analizi risk analysis
ROM kartı, salt oku bellekli kart ROM card
Sabit Aralıklı Monospacing
sabit aralıklı font fixed pitch font
Sabit Aralıklı Font (Yazıyüzü typeface karşılığı) Monospaced Font
sabit disk kopyalama programı hard-disk cloning utility
sabit noktalı fixed point
sabit noktalı aritmetik fixed-point arithmetic
sabit noktalı gösterim fixed-point representation
sabit noktalı işlemci fixed-point processor
sabit noktalı veri fixed-point data
sabit noktalı yazmaç fixed-point register
sabit saklama alanı fixed storage
saçılmış dalga scattered wave
sağa hizalama right align
sağa ve sola (sağlı-sollu) hizalama, full justification
sahne çözümleme analizi, sahne analizi scene analysis
saklı yüzeyler algoritması hidden surface algorithm
salam dilimi tekniği salami technique
saldırı Attack
salmak emit
Salmak, bırakmak, ortaya koymak release
salt absolute
salt adres absolute address
salt alfabetik pure alphabetic
salt alış receive-only
salt alış uçbirimi receive-only terminal
salt alış yazıcısı receive-only printer
salt aygıt absolute device
salt girdi tepkisi, başlangıç koşulsuz tepki zero-state response
salt oku, salt-okunur read-only
salt okunur Read Only
Salt Okunur Bellek Read Only Memory
salt sayısal pure numeric
salt yükleyici absolute loader
Salt, saf, yalnızca pure
Salım güvenliği, TEMPEST güvenliği emission security, TEMPEST
salım karakteristiği emission characteristics
salım, salma emission
salınmak oscillate
salınmak oscillate (v)
salınım oscillation
salınım oscillation (n)
salınımlı seri oscillating series
salınımsız devre aperiodic circuit
salınımölçer oscilloscope
sanal imaginary
sanal virtual
Sanal (sayı) Eksen Imaginary Axis
sanal ağ virtual network
sanal adres virtual address
sanal alet virtual instrument
sanal alışveriş merkezi virtual shopping center
sanal aygıt virtual device
sanal bağ virtual link
sanal bağlantı virtual connection
sanal başnokta virtual origin
sanal bellek virtual memory
sanal bellek virtual memory
sanal bellek virtual storage
sanal bit haritası virtual bitmap
sanal çağrı merkezi virtual call center
sanal çevre virtual environment
sanal çevre birimi virtual peripheral
sanal cüzdan virtual purse
sanal devre virtual circuit
sanal disk virtual disk
sanal disk birimi virtual drive
sanal disk, RAM disk RAM disk
sanal ekran virtual screen
sanal geçiri susceptance
sanal gerçeklik virtual reality
sanal gerçeklik dili, VRML dili virtual reality markup language
sanal görüntü virtual image
sanal ilişki virtual relation
sanal klavye pop-up keyboard
sanal robot software robot
Sanal Sayı Imaginary Number
sanal sunucu virtual server
sanal topluluk online community
sanal topluluk virtual community
sanal uçbirim virtual terminal
sanal uçbirim protokolü virtual terminal protocol
sanal veri ambarı virtual data warehousing
sanal vitrin storefront site
sanal vitrin virtual storefront
sanal yol virtual path
sanal özel ağ virtual private network
Sanal, düşsel, hayali Imaginary
sanal, edimsiz, hayali virtual
santral hizmet bölgesi exchange area
santral sınıfı exchange class
sarmal spiral
sarmal model spiral model
Sarmalamak, çevrelemek encapsulation
satır aralığı line spacing
Satır Aralığı Line Spacing
satır karartma aralığı line blanking interval
sayal sayı cardinal number
sayfa akıtmalı page scrolling
sayfa altlığı page footer
sayfa altlığı footer
sayfa altlığı footer
sayfa altyazısı footer text
sayfalama paging
sayfalandırmak paginate
sayfalandırmak paginate
sayfalanmayan bellek nonpaged memory
Sayfalanmış adres paged address
Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi Paged Memory Management Unit
sayfalı bellek paged memory
sayfalı görüntü bellek yönetimi demand paging
sayıl alan scalar field
sayıl, skaler Yeni Öneri Ölçeklik scalar
sayısal numeric
sayısal digital
sayısal numeric
sayısal numeric(al)
Sayısal digital
sayısal abone hattı digital subscriber line
sayısal ağ digital network
sayısal anahtar digital switch
sayısal analiz numerical analysis
sayısal analog çevirici digital-to-analog converter
sayısal arayüz digital interface
sayısal audio teyp digital audio tape
sayısal audio yayını digital audio broadcasting
sayısal aygıt digital device
sayısal bağlantı digital connection
sayısal bağlanırlık digital connectivity
sayısal bellekli osiloskop digital storage oscilloscope
sayısal benzetim digital simulation
sayısal bilgi saklama digital information storage
sayısal bilgisayar digital computer
sayısal büyüklük digital quantity
sayısal çizici digital plotter
sayısal çoğullama çözücü digital demultiplexer
sayısal çoğullama donatısı digital multiplex equipment
sayısal çoğullama sıradüzeni digital multiplex hierarchy
sayısal çoğullayıcı digital multiplexer
sayısal çıkış digital output
sayısal çözüm numerical solution
sayısal çözümleme numerical analysis
sayısal dağıtım çerçevesi digital distribution frame
sayısal devre digital circuit
sayısal dolgu digital filling
sayısal döngü sınaması digital loopback
sayısal dönüştürücü digital transducer
sayısal ekran digital screen
sayısal giriş digital input
sayısal görüntü digital video
sayısal görüntüleme digital imaging
sayısal gösterim digital representation
sayısal gösterim numeric representation
sayısal ifade numeric expression
sayısal iletim digital transmission
sayısal iletişim ağı digital communication network
sayısal imge digital image
sayısal imza digital signature
sayısal işaret işlemci digital signal processor
sayısal kamera digital camera
sayısal kanal digital channel
sayısal karakter takımı numeric character set
sayısal katsayı numerical coefficient
sayısal kayıt digital recording
sayısal kiplenim keying
sayısal klavye geçiş tuşu numlock key
sayısal kod numeric code
sayısal kontrol numerical control
sayısal link digital link
sayısal mantık digital logic
sayısal pekiştirme, sayısal iyileştirme digital enhancing
sayısal santral digital exchange
sayısal sinyal, sayısal işaret digital signal
sayısal sıradüzen digital hierarchy
sayısal süzgeç digital filter
sayısal telefon aygıtı digital telephone set
sayısal televizyon digital television
sayısal teleölçüm digital telemetering
sayısal tuş takımı numeric keypad
sayısal tuş takımı numeric keypad
sayısal veri digital data
sayısal veri ağı digital data network
sayısal veriyolu digital bus
sayısal yineleyici digital repeater
sayısal ölçme aleti digital measuring instrument
sayısal örneksel dönüştürücü digital-analog converter
sayısal-analog dönüştürücü digital-to-analog transducer
sayısal/örneksel, sayısaldan örneksele digital-analog (d/a)
sayısallaştımak digitize
sayısallaştıran tarayıcı scanner digitizer
sayısallaştırma kartı digitization board
sayısallaştırma masası digitizer board
Sayısallaştırma, basamaklama digitization
sayısallaştırmak digitize
Sayısallaştırmak digitize
Sayısallaştırıcı digitizer
sayısallaştırıcı digitizer
sayısallaştırıcı tablet digitizer tablet
sayısallaştırıcı tablet graphics tablet
seçenek, öteki, alternatif Alternative
seçici alındılama selective acknowledgement
seçici kanal selector channel
seçimi kaldırmak deselect
Seçme vurgusunu kaldırma deselect
seçmeli sıralama selection sort
sekizli sayısal octal numeral
Serbest açmalı (devre kesici) trip-free (circuit-breaker)
serbest salınım free oscillation
seri çınlamalı devre, dizisel çınlamalı devre series-resonant circuit
seri paralel anahtar series parallel switch
seri paralel devre series parallel network
seriden paralele çevirici, serial-to-parallel converter
seriden paralele çevirme deserialize
servis alanı, işletme bölgesi, servis alanı, işletme bölgesi service area
ses kanalı voice-grade channel
ses niteliğinde kanal voice-grade channel
sesaltı subsonic
sessiz dönem, sessiz aralık silent period
sesüstü algılayıcı ultrasonic sensor
sezilemeyen hatalar undetected error
silinir programlanır salt oku bellek erasable programmable read-only memory
Simgedeğer, sayısal/alfasayısal değişmez Literal
simgeli halka ağı token ring network
simgesel analiz symbolic calculus
sinyal (işaret) gürültü oranı signal-to-noise ratio, snr
sinyal, işaret, im signal
sinüs biçimli alan sinusoidal field
sinüs dalgası sinusoidal function
sinüs dalgası sine wave
sinüs taramalı sınama sine sweep test
sinüzoidal aktarım işlevi sinusoidal transfer function
sistem analizi system analysis
soldan (sağdan) hizalanmamış ragged left (right)
soysal generic
soysal arama generic search
soyut bilgisayar, sanal bilgisayar abstract machine
spektral davranış, spektrumun özelliği spectral characteristic
spektrum ölçer, dalga çözümleyici wave analyzer
standart yayın kanalı standard broadcast channel
sustalı fare pop-up mouse
sıcaklık algılayıcısı temperature sensor
sıfır (onaltılı sayı sisteminde) null character
sıfırların kaldırılması zero suppression
sıkça kanal değiştirmek zap
sıkıştırılmış seri hat internet iletişim kuralı compressed serial line internet protocol (cslip)
sınır santralı edge switch
Sıralama (belirleme) ilişkisi ordering relation
sıralama anahtarı sort key
sıralama anahtarı, sıralama düzeni sort order
sıralama ardışımı sort sequence
sıralama ardışımı sort sequence
sıralama dizgisi sorting string
sıralama düzeni sort order
sıralama geçişi sort pass
sıralama programı sort program
sıralama ölçütleri sorting criteria
sıralama ölçütü sorting criteria
sıralamak sort
sıralamak sequence
sıralamak sort
sıralamak, ayıklayıcı, sıralayıcı sorter
sıralanabilir küme orderable set
sıralı sequential
sıralı çerçeveler sequenced frames
sıralı çift ordered pair
sıralı liste ordered list
sürdürülen salınım sustained oscillation
süreç kontrol aletleri process computer
süreç kontrol aletleri process instrumentation
Sıvı Kristal Liquid Crystal
Sıvı Kristal Ekran Paneli LCD Panel
sıvı kristal görüntü birimi liquid crystal display
sönümlü kanal fading channel
sönümlü salınım damped oscillation
sözcük yakalama word spotting
sözcükleri paralel işleyen word parallel
sözdizimsel analiz syntactic analysis
Sözel (anlatımsal) bilgi narrative information
sözel (anlatımsal) model narrative model
taban hizalaması radix alignment
tabana göre sıralama radix sort
tabansal sayı sistemi radix numeration system
Tak-işlet, tak-çalıştır Plug and play
tam dalga doğrultma full-wave rectification
tandem santral, düzgeçiş santrali tandem exchange
tanımlı çalışma koşulları rated operating conditions
taramalı hash sign
taramalı ekran raster display device
taramalı elektron mikroskobu scanning electron microscope
taramalı grafik raster graphics
taramalı tünel mikroskobu scanning tunneling microscope
taslak (baskı) niteliği, taslak (baskı) kalitesi draft quality
tavlama (metalurji) annealing
taşma alanı overflow area
taşıyıcı başına tek kanal single channel per carrier
tehdit analizi threat analysis
tek değişkenli analiz univariate analysis
tek etki alanı modeli single domain model
tek gözü kapalı etüd single blind study
tek kalan satır widow line
tek yongalı bilgisayar single chip computer
tek yüze kopyalamak single-sided copying
tek yüze kopyalamak simplex copying
tek yönlü kanal simplex channel
Tekbiçimli kaynak konumlayıcı (Internet alanı uniform resource locator (url)
tel kalınlık mastarı wire gauge
telsiz terminal wireless terminal
telsiz yerel alan ağı wireless local area network
terminal tanılama tation identification
terminal, istasyon station
testere dişi dalga üreticisi sawtooth generator
testere dişi dalgası sawtooth wave
Tirelemek, Sözcük Bölme, hece aralama Hyphenate
toplayan tümlev alıcı summing integrator
topluluksal ortalama ensemble averaging
tüm noktaları adreslenir all-points addressable
tüm noktaları adreslenir all-points addressable
tüm seçimleri kaldırmak deselect all
tümlev alıcı integrator
Tümlev Alıcı Integrator
Tümleşik Sayısal İletişim Ağı Integrated Services Digital Network (Isdn)
türev alıcı differentiator
tırmanış algoritması ascent algorithm
uç santralı terminal exchange
uçak-uydu bağlantı kanalı aircraft-satellite link channel
uçbirim sunucusu, terminal sunucusu terminal server
uçbirim, terminal, bağlantı ucu, uç terminal
uçtan uca sayısal bağlanırlık end-to-end digital connectivity
Ufalanma, parçalara ayrılma fragmentation
ulusal national
ulusal belgelik national archive
ulusal dil desteği national language support
ulusal dil desteği national language support
ulusal dil karakter kümesi national language character set
uyarlanır, uyarlamalı adaptive
uyarı devresi, alarm devresi alarm circuit
uyarı, olasılıksal bağımlılık stochastic dependence
uyarıcı saat, çalar saat alarm clock
uyarılmış salım stimulated emission
uydu alıcı-vericisi, aktarıcı transponder
uydu kaplama alanı satellite coverage
uydu santralı satellite exchange
uydudan alınan imgeler satellite imagery
uydular arası açıklık ndaki açısal uzaklık OK satellite separation
uyduya dayalı satellite-based
uygulama altyapısı sağlama application enabling
uygulanabilirlik alanı domain of applicability
uygun maliyetli cost-effective
uygunluk kalitesi quality of conformance
Uyuşma (tokalaşma) protokolü handshake protocol
Uyuşma, tokalaşma handshaking
uzak terminal remote host
Uzaktan çalışma, teleçalışma telecommuting
uzaktan kumandalı remotely operable
uzamsal akıl yürütme spatial reasoning
uzamsal çözünürlük spatial resolution
uzamsal görme, spatial vision
uzamsal nicemleme spatial quantization
uzamsal sıklık spatial frequency
uzamsal süzgeç spatial filter
uzamsal veriler, konumsal (coğrafi) veriler spatial data
uzamsal, mekansal spatial
Uzmanlık alanı specialty
var-yok algılayıcı null detector
varsayılan çalışma alanı default directory
Varsayılan ondalık nokta Implied decimal Point
varsayılan ondalık noktası assumed decimal point
vektör alanı vector field
vektör işlemci, paralel işlemci vector processor
vektörel bilgisayar, paralel bilgisayar vector computer
veri alanı information field
veri alanı data field
veri alıcı data receiver
veri alıcısı data sink
veri alışveriş katmanı socket layer
veri alışverişinde bulunmak send and receive data
veri azaltma data reduction
veri çatalı data fork
veri giriş-çıkış iskelesi, terminal iskelesi terminal port
veri iletim kanalı data communication channel
veri iletişim kanalı data communication channel
veri kanalı data channel
veri konferansı, veri alışverişi data conferencing
veri terminali data station
veri şifreleme algoritması data encryption algorithm
veriş kanalı, ileri yönde kanal forward channel
video sayısallaştırıcı video digitizer
video yakalama kartı video capture board
virgüle göre hizalama comma alignment
virüs kopyalama virus replication
virüslü alan infected area
Vur-kır oyun, eğlence salonu (bilgisayar) oyunu arcade game
vurmalı çalgı percussion instrument
vurum aralaması pulse spacing
vurum yineleme aralığı pulse repetition interval
yakalama işleyicisi trap handler
Yakalama Oranı, Başarı Oranı Hit Ratio
yakalamak capture
yakalamak trap
yakalamak, tutmak capture
yakalamak, tuzak trap
yalnız disketli sistem diskette-only system
yalnız ilk satır orphan control
yalnız satır widow line
yalnız son satır widow control
yalın simple
yalın simple
yalın arabellek yöntemi simple buffering
yalın harmonik devinim simple harmonic motion
yalın kök simple root
yalıtan yükselteç isolating amplifier
yalıtmak isolate
Yalıtmak, ayırmak Isolate
yalıtıcı malzeme insulating material
Yalıtıcı, yalıtkan insulator
yalıtılmış ek noktası insulated joint
Yalıtılmış Kablo Insulated Cable
yalıtılmış kablo insulated cable
yalıtım isolation
Yalıtım Insulation
yalıtım düzeyi insulation level
yan taramalı radar side-looking radar
yanlış alarm hatası false alarm error
yansıma dalgası reflected wave
Yaparak, pratik, fiili çalışma içeren hands-on
yapı dışı, açık alanda outdoor
yapılı, yapısal structured
yapısal structured
yapısal structural
yapısal çözümleme structured analysis
yapısal çözümleme structured analysis
yapısal denetim, izle-gör walk-through
yapısal gözden geçirme structured walk-through
yapısal gözden geçirme structured walk-through
yapısal kablolama structured cabling
yapısal model structural model
yapısal program structured program
yapısal programlama structured programming
yapısal programlama structured programming
yapısal programlama dili structured programming language
yapısal sorgu dili, yapısal programlama dili structured query language
yapısal tasarım structured design
yapısal tasarım structured design
yapısal test white-box test
yarı çift yönlü kanal half-duplex channel
yarı kalıcı bağlantı semi-permanent connection
yarı otomatik santral semi-automatic exchange
Yarım Dalga Doğrultucu Half-Wave Rectifier
yatışkın durum hatası, kalıcı durum hatası steady-state error
yazma korumalı write-protect
yazma korumalı write protected
yazı, makale, madde (metin) article
yazılım analizi software analysis
yazılım kalite güvencesi software quality assurance
yazılım kalitesi software quality
yazılıma dayalı modem, yazılım tabanlı modem software-based modem
yazılımsal soft
Yazılımsal başlatma soft boot
yazılımsal çözü software solution
Yazımsal, yazısal textual
yaşamsal uygulama mission critical application
yaşamsal yazılım mission critical software
yaşamsal, (görev tamamlamak için) vazgeçilmez mission critical
üç yönlü tokalaşma three-way handshake
İç-sıralı gezinme in-order traversal
İçerden Yansımalı, İç Yansışma Interflection
yedek zaman aralığı buffer (proje yönetimi)
yeniden sayfalamak repaginate
Yer Dalgası Ground Wave
Yer Dalgasıyla İletişim Ground Wave Communication
yer imli alan bookmarked area
yer terminali earth terminal
yeraltı underground
Yerel (ana bellekte) sıralama internal sort
Yerel Alan Ağı Local Area Network (LAN)
yerel alan ağı geçidi, LAN geçidi LAN gateway
yerel alan ağında yayın, LAN’da tüme gönderim LAN broadcast
yerel alan ağı–geniş alan ağı bağlanırlığı LAN/WAN interconnectivity
yerel kanal local channel
yerini almak supersede
yerleştirmeli sıralama insertion sort
yerüstü iletişim, karasal iletişim terrestrial communication
yerüstü linki, karasal link terrestrial link
yetişkinlere yönelik içerik, yaş-sakıncalı içerik adult content
yinelenen alan repeating field
yinelenen altlık running foot(ing)
yineleyici terminal repeater station
İkizleme Disk Alanı Mirror Volume
İnternet Denetim İleti İletişim Kuralı Internet Control Message Protocol (Icmp)
yordamsal dil procedural language
üst alma, kuvvetini alma exponentiation
üstel azalma exponential decay
üstünü karalama strikethrough
ısı alıcı heat sink
yukarı, çalışır durumda up
yukarıdan aşağı, tepeden alta top-down
yuva, yuvalamak nest
yuvalı çubukkod okuyucu bar code slot reader
yuvalı okuyucu slot reader
yuvarsal dalga, küresel dalga spherical wave
yuvarsal sapınç spherical aberration
Yığınsal (geniş, büyük) Bellek Mass Storage
Yığınsal Veri Mass Data
yığıtsal bellek pushdown storage
yığıttan alma stack popping
yük altında on load
yük paylaşımı olmalı load sharing
yüklü çalışma on-load operation
yüksek frekans, kısa dalga short wave
yüksüz alan gerilimi no-load field voltage
yıldız yerel alan ağı star lan
yıldız-halka topolojisi star-ring topology
yıldız/halka ağ star/ring network
yürürlükteki dizin çalışma working directory
yürüyen dalga traveling wave
yüzey akustik dalga süzgeci saw filter
yüzey akustik dalgası surface acoustic wave
yüzey dalgaları surface waves
üzerine tıklamalı point-and-click
yönetim alanı administrative domain
ışık kalemi light pen
ışıklılık kanalı luminance channel
ışıma algılayıcısı radiant sensor
ışımalı ekran luminescent screen
zaman aralığı time interval
zaman bölüşümlü santral, zaman bölmeli santral time-division switch
zaman dilimli halka ağ slotted ring network
zaman-uzamsal spawn
zamansal temporal
zamansal akıl yürütme temporal reasoning
zamansal artıklık temporal redundancy
zamansal uyum temporal cohesion
zikzaklı sıralama staggering
zincir kuralı chain rule
zorlamalı başlatma force start
zorunlu bilgi alanı mandatory entry field
öbek kopyalama block copy
öğrenme algoritması learning algorithm
öğrenme kuralı learning rule
ölçek aralığı scale interval
ölçek erimi, ölçek aralığı scale range
ölçek numaralama scale numbering
Ön alan, zeminüstü, önplan foreground
önalan foreground
önbelleğe alma caching
önbelleğe alma caching
önceden ara belleğe alma anticipatory buffering
önceden getirme, önceden al-getir prefetching
önceden sayfalama anticipatory paging
önceliğe dayalı priority-based (scheduling)
Önlü arkalı tarama, çift yanlı tarama duplex scanning
önlü arkalı yazıcı, çift yanlı yazıcı duplex printer
örneklem ortalaması sample mean
örnekleme aralığı sampling interval
örneksel kanal, analog kanal analog channel
örneksel sayısal çevirici analog digital convertor (adc)
örneksel/sayısal, örnekselden sayısala analog/digital (a/d)
örnekselden sayısala dönüştürücü analog-to-digital converter(ADC)
örnekselden sayısala dönüştürücü analog-to-digital converter (adc)
Örü, Kafes, kristal (yapısı) Lattice
öz açıklamalı Self explanatory
öz altküme proper subset
öz uyarmalı motor self-excited machine
özel santral private branch exchange
özerk alet self-contained instrument
özgül kanal, kullanıma özel kanal dedicated channel
özgül salım specific message
özgül salım, özgül yayım specific emission
özgün, orijinal original
özuyarlamalı, self-adapting
şehirlerarası santral, düzgeçiş santrali toll office
şifreleme algoritması encryption algorithm
şirin, yakalama, kancalama snap
şok yalıtıcısı shock insulator

Toplam 1861 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama