ram Türkçesi Nedir, ram Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "ram"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
actual parameter gerçek parametre
Advanced Program to Program communication tanımı yazılacak
affinity diagramming ilginlik çizeneği
application program uygulama izlencesi, uygulama programı
application program uygulama programı
application programmer Uygulama programcısı
Application Programming Interface tanımı yazılacak
application programming interface, (apı) Uygulama programlama arayüzü
arrow diagram ok diyagramı, ok çizeneği
bottom-up programming aşağıdan yukarıya programlama
chromaticity diagram Renklilik diyagramı
Common Programming Interface Ortak Programlama Arabirimi
data flow diagram Bkz: data flowchart
data frame veri çerçevesi
datagram datagram, veri iletisi
declarative programming bildirimsel programlama
Default parameters olağan parametreler
demo program tanıtım programı
descrambler çırpma-çözücü
diagram çizge
dialer program otomatik arama programı
digital distribution frame sayısal dağıtım çerçevesi
discrete programming Bkz: integer programming
distributed parameter system dağılmış parametreli sistem
dynamic programming devingen programlama
dynamic programming dinamik programlama, devingen programlama
dynamic ram (dram) dinamik ram, dinamik rasgele erişilir bellek
edit program Düzenleyici program
electric circuit diagram elektrik devre şeması
electrically programmable elektrikle programlanabilir
emulation program öykünüm programı
entity-relationship diagram öge-ilişki çizeneği
erasable programmable read-only memory silinir programlanır salt oku bellek
event-driven programming olay güdümlü çalışma
executable program Işletilebilir (yürütülür) program
executive program yürütücü program
frame çerçeve
Frame çerçeve
frame kare (film karesi)
frame alignment pattern çerçeve hizalama örüntüsü
frame buffer çerçeve arabellek
frame check sequence çerçeve denetim dizisi
frame counter "1) çerçeve sayacı; 2) kare sayacı (film)"
frame differencing çerçeve farkları
frame frequency Çerçeve (görüntü) sıklığı
frame grabber çerçeve tutucu, çerçeve sayısallaştırıcı
frame per second saniyede geçen çerçeve
frame rate çerçeve hızı
frame store Çerçeve (imge) belleği
framework Çatı, çerçeve
Framing çerçeveleme
framing bits Çerçeve sınır imleri (bitleri)
freeze frame görüntü dondurma
freeze-frame video duraklamalı video
front-end program ön uç programı
functional programming işlevsel programlama
general-purpose programming language genel amaçlı programlama dili
Generator (Program) Üretici (Yordam, Program)
genetic programming genetik programlama
grammar dil bilgisi
grammar check Sözdizim denetim
Heuristic Programming Buluşsal Programlama
host application program ana bilgisayarda yürütülen program
information frame veri çerçevesi
information frame bilgi iletim birimi
initial program load sistemi başlatan program
Initial Program Load (IPL) Öncül program yükleme
inquiry program Bkz: query program
installation program kurulum programı
integer programming tamsayı programlama
intensity histogram gri ton histogramı
interactive program etkileşimli program
key frame referans çerçeve, ana çerçeve
keyboard program klavye programı
library program kitaplık programı
licensed program lisanslı program
Linear Programming Doğrusal Programlama
Logic Diagram Mantık Çizeneği
lumped parameter system toplu parametreli sistem
Macro programming makro programlama
main distribution frame ana dağıtım çerçevesi
main program ana program
Mainframe Anaçatı bilgisayar
mainframe anabilgisayar
Master Control Program (MCP) Ana Denetim Programı
memory management program bellek yönetim programı
memory-resident program bellekte yerleşik program
Microprogram Mikroprogram, Mikroizlence
Microprogrammable Computer Mikroprogramlanır Bilgisayar, Mikroprogramlı Bilgisayar
Microprogramming Mikroprogramlama
modular programming birimsel programlama
modular programming birimsel programlama
monitor program gözcü program
multiprogramming çoklu programlama
Multiprogramming Çok Programlı (Işleme)
network diagram ağ çizeneği, ağ diyagramı
nonlinear programming doğrusal olmayan programlama
nonparametric estimation parametrik olmayan kestirim
nonparametric test parametrik olmayan sınama
nonprogrammable programlanamayan
nonprogrammable terminal programlanamayan uçbirim
object program amaç program
object program amaç program
object-oriented programming nesneye dayalı programlama
open media framework açık ortam çerçevesi
overlay program yerpaylaşan program
page frame sayfa çerçevesi
parallelogram paralelkenar
parameter değiştirge, parametre
parameter değiştirge
PL/1, programming language 1 pl/1 programlama dili
preset parameter önceden belirlenmiş parametre
program program, programlamak
program program, programlamak, izlence
program correctness Program doğruluğu
program counter program sayacı
program developer Bkz: software developer
program documentation program belgeleme
program editor program editörü
program file program dosyası
program generator program üreteci
program generator program üreteci
program infector program virüsü
program instruction program komutu
program library Programlık, program kütüphanesi
Program linking Program bağlama
program listing program dökümü
program loading program yükleme
program maintenance program bakımı
program manager program yöneticisi
Program Manager Program Yöneticisi
program patch program yaması
program portability program taşınırlığı
program run program yürütümü, işletim
program sensitive fault programa duyarlı arıza
program specification program belirtimi
program statement program deyimi
program status word program durum sözcüğü
program temporary fix geçici program düzeltmesi
program variable program değişkeni
program-described data programda tanımlanan veri
program-described file programda tanımlanan kütük
programmable programlanır, izlencelenir
programmable logic array (pla) programlanır mantık dizilimi
programmable read-only memory programlanır salt okunur bellek
programmable read-only memory (prom) programlanır salt okunur bellek
programmable terminal programlanır uçbirim
programmable timer programlanır zamanlayıcı
programmatic interface programa dayalı arayüz
programmer programlayıcı, programcı
programming environment programlama ortamı
programming language programlama dili
quadratic programming karesel programlama
query program sorgulama programı
RAM bkz. Random Access Memory
ram Bkz: random-access memory
RAM cache RAM önbelleği
RAM card RAM kartı, rasgele erişimli bellek kartı
RAM chip RAM yongası
RAM disk sanal disk, RAM disk
random-access memory(RAM) rasgele erişimli bellek
receive frame gelen çerçeve
reentrant program yeniden girişli program
regulatory framework düzenleyici çerçeve
relocatable program yer değiştirebilen program
required parameter gereken değiştirge
resident control program Bkz: operating system kernel
resident program yerleşik program
response frame Bkz: response page
running of a program programın yürütülmesi
runt frame kırpık çerçeve
scale parameter saçılım Ölçek parametresi
scatter diagram saçılma çizeneği
schematic diagram Şematik çizim, devre şeması
scrambler çırpıcı
sector diagram pasta grafik
self-adapting program özuyumlu izlence
self-destructive program kendini yok eden program
sequenced frames sıralı çerçeveler
sequential program ardışık program
serial programming seri programlama
service program hizmet programı
setup program Bkz: installation program, kurulum programı
shared program paylaşımlı program
shell program kabuk program
single thread application program tek izgeli uygulama programı
snapshot program durum görüntü döküm programı
sort program sıralama programı
source program kaynak program
source program library kaynak program kütüüphanesi
speech scrambler konuşma çırpıcı
spreadsheet program elektronik çizelge programı
sram Bkz: static random-access memory
state diagram durum çizeneği
state transition diagram durum geçiş çizeneği
static random-access memory (SRAM) statik rasgele erişilir bellek
statistical parameter estimation istatistiksel parametre kestirimi
still frame duruk çerçeve
structured program yapısal program
structured programming yapısal programlama
structured programming yapısal programlama
structured programming language yapısal programlama dili
subprogram altprogram
supervisor control program Bkz: operating system kernel
supervisory frame gözcü çerçeve
supervisory program gözcü çerçeve, gözcü program, gözetim programı
suspended program askıdaki program
symbolic programming simgesel programlama
system programmer sistem programcısı
time frame zaman dilimi
time frame zaman çerçevesi
timing diagram zamanlama çizeneği
topdown programming yukarıdan aşağıya programlama
transient program yerleşik olmayan program
transmission frame iletim çerçevesi
unnumbered frame numarasız çerçeve
uplink frame merkez yönündeki çerçeve
user programs kullanıcı programları
utility (program) Yardımcı (program)
utility program yardımcı program
vaccine program aşı programı
venn diagram Venn çizelgesi
Venn diagram Venn çizimi
video RAM video belleği, video RAM
wire-frame tel file, telkafes
wire-frame representation tel file gösterimi
wiring diagram kablolama şeması

Toplam 227 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama