mode Türkçesi Nedir, mode Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "mode"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
3D modeling software üç boyutlu modelleme yazılımı
access mode Bkz: access method
acoustic coupler modem akustik bağlaşımlı modem
addressing mode adresleme kipi
analytical model analitik model
asynchronous transfer mode (atm) eşzamansız aktarım kipi
asynchronous transmission mode tanımı yazılacak
burst mode tekil kip
client/server model istemci sunucu modeli
cognitive modeling bilişsel modelleme
data model veri modeli
data model veri modeli
descriptive model betimleyici model
deterministic model belirlenimci model
dial-up modem aramalı modem, çevirmeli modem
differential-mode interference ayrımsal mod girişimi
document mode belge kipi
domain model ilgi alanı modeli
dominant mode başat kip
draft mode taslak kipi (yazıcı)
draft mode taslak kipi
dynamic model dinamik model
enhanced mode geliştirilmiş kip
external modem dış modem
external modem dış modem
functional modeling işlevsel modelleme
fundamental mode temel kip
Geometric Modeling Geometrik Modelleme
graphical model grafik model
implementation model gerçekleştirim modeli
information model bilişim modeli
integrated modem yerleşik modem
internal modem İç (dahili) modem
linear model doğrusal model
logical data model mantıksal veri modeli
loopback mode geri dönüşlü durum
Mathematical Model Matematiksel Model
memory model bellek modeli
mixed mode karma veri türlü, karma kipli
mixed model karma model
mode kip
Mode "1) Kip; 2) Dağılımın doruğu"
mode conversion kip değişimi
mode of propagation yayılma kipi
mode transformer kip değiştirici
Model Model
model model
model driven model güdümlü
model validation model geçerleme
model verification model doğrulama
Modeling Modelleme
modeling algorithm modelleme algoritması
modeling error modelleme hatası
Modem Modem
modem modem
Modem Adapter Modem uyarlama (seri iletim) kartı
modem board Bkz: modem adapter
modem port modem iskelesi
Moderated Yöneltilen
Moderation Ilımlama, arabulma
multimode fiber çok kipli lif
narrative model sözel (anlatımsal) model
null modem kukla modem
null modem modemsiz (bağlantı)
object model nesne modeli
Output Mode Çıktı Kipi
packet-mode terminal paket uçbirimi
physical data model fiziksel veri modeli
portrait mode boyuna form, dikey form
predictive model öngörücü model
prescriptive model yönerge modeli, normatif model
process model süreç modeli
protocol reference model protokol referans modeli
radio modem telsiz modem
receive modem alış modemi
reference model referans modeli
relational data model ilişkisel veri modeli
relational model ilişkisel model
reliability model güvenilirlik modeli
replace mode üstüne yazma kipi(sözcük işlem)
response mode iletişim kipi
series model seri model, dizisel model
service mode bakım kipi
shape modeling Bkz: geometric modeling
single domain model tek etki alanı modeli
single-mode fiber tek kipli lif
slave mode bağımlı kip
sleep mode Bkz: standby mode
sleeping mode uyku durumu
software model yazılım modeli
software-based modem yazılıma dayalı modem, yazılım tabanlı modem
solid modeling üç boyutlu modelleme
spiral model sarmal model
stand-alone modem dış modem
stand-alone modem dış modem
standby mode bekleme kipi
static model duruk model, statik model
stochastic model olasılıksal model, rasgele model
store-and-forward mode sakla-ve-ilet kipi
stream mode duraksız kip, akıtmalı kip
streaming mode duraksız kip, duraksız veriler
streaming mode duraksız kip
structural model yapısal model
surface modeling yüzey modellemesi
symbolic model simgesel model
synchronous modem eşzamanlı modem
text mode metin kipi
thin client fat server model küçük istemci büyük sunucu modeli
unattended mode işletmensiz kip, işletmensiz çalışma
unbalanced mode dengesiz kip
unformatted mode formatlanmamış kip
user mode Bkz: slave mode
video mode video kipi, grafik kipi
voice-data modem telefon modemi
waterfall model çavlan modeli
white-box model beyaz kutu modeli, yapısal model
wireless modem telsiz modem

Toplam 117 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama