model Türkçesi Nedir, model Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "model"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
3D modeling software üç boyutlu modelleme yazılımı
analytical model analitik model
client/server model istemci sunucu modeli
cognitive modeling bilişsel modelleme
data model veri modeli
data model veri modeli
descriptive model betimleyici model
deterministic model belirlenimci model
domain model ilgi alanı modeli
dynamic model dinamik model
functional modeling işlevsel modelleme
Geometric Modeling Geometrik Modelleme
graphical model grafik model
implementation model gerçekleştirim modeli
information model bilişim modeli
linear model doğrusal model
logical data model mantıksal veri modeli
Mathematical Model Matematiksel Model
memory model bellek modeli
mixed model karma model
model model
Model Model
model driven model güdümlü
model validation model geçerleme
model verification model doğrulama
Modeling Modelleme
modeling algorithm modelleme algoritması
modeling error modelleme hatası
narrative model sözel (anlatımsal) model
object model nesne modeli
physical data model fiziksel veri modeli
predictive model öngörücü model
prescriptive model yönerge modeli, normatif model
process model süreç modeli
protocol reference model protokol referans modeli
reference model referans modeli
relational data model ilişkisel veri modeli
relational model ilişkisel model
reliability model güvenilirlik modeli
series model seri model, dizisel model
shape modeling Bkz: geometric modeling
single domain model tek etki alanı modeli
software model yazılım modeli
solid modeling üç boyutlu modelleme
spiral model sarmal model
static model duruk model, statik model
stochastic model olasılıksal model, rasgele model
structural model yapısal model
surface modeling yüzey modellemesi
symbolic model simgesel model
thin client fat server model küçük istemci büyük sunucu modeli
waterfall model çavlan modeli
white-box model beyaz kutu modeli, yapısal model

Toplam 53 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama