ion Türkçesi Nedir, ion Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "ion"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
abnormal termination olağandışı son
absolute deviation mutlak sapma
absolute instruction mutlak komut
absolute localization mutlak konumlama
absolute position mutlak konum
Absorbtion soğurma, soğurum
Abstraction soyutlama
acceleration ivme
access authorization erişim yetkilendirme
access permission erişim izni
access violation erişim kuraldışılığı
acquisition edinim, toplama
acquisition function veri edinme işlevi
action Eylem
action bar menü çubuğu
action/reaction Eylem/karşıeylem (etki/tepki)
activity-based simulation eyleme dayalı benzetim
adaptive differential pulse code modulation (adpcm) uyarlanır vurum fark kod kiplenimi
adaptive equalization uyarlanır denkleştirme
additive function toplamacı işlev
address administration adres yönetimi
address conversion adres dönüştürme
address conversion adres dönüştürme
address generation adres üretimi, adres oluşturma
address modification adres değiştirme
address resolution adres çözümleme
address resolution protocol (arp) adres çözümleme protokolü
address translation adres dönüştürme
addressable horizontal (vertical) position adreslenebilen yatay (dikey) konum
addressing exception adresleme (kural dışılık) hatası
admission control giriş denetimi
adsorption Yüzerme
advanced configuration Gelişmiş yapılandırma
advanced configuration and power interface (acpi) Gelişmiş yapılandırma ve güç arayüzü
Advanced Program to Program communication tanımı yazılacak
affine transformation ilgin dönüşüm
alert condition uyarıklık durumu
algebraic expression cebirsel ifade
algebraic function cebirsel işlev
algebraic manipulation cebirsel işlem
algorithmic solution algoritmik çözüm
allocation Atama, özgüleme, özgü kılma, tahsis etme
allocation protocol özgüleme (atama) protokolü
allocation unit yerleşim birimi
allocation unit özgülenebilir (atanabilir) birim
alteration of data veri değişikliği
alternate function key işlev değiştir tuşu
alternating mark inversion, ami almaşan evirmeli kodlama
American National Standard Code for Information Interchange tanımı yazılacak
American National Standards Institute Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü
american national standards institute (ansi) amerikan ulusal standartlar enstitüsü
american standart code for information interchange (ascii) Amerikan bilgi-değişim standart kodu
amplifier distortion yükselteç bozulması
amplitude modulation (am) genlik kiplenimi
analog representation analog gösterim
analog transmission analog iletim
angle of elevation yükselme açısı
angle of extinction Sönme açısı
angle of ignition ateşleme açısı
angle of inclination eğim açısı
angle of reflection yansıma açısı
angular acceleration açısal ivme
angular deviation açısal sapma
angular resolution açısal çözünürlük
animation Canlandırma
animation canlandırma
annihilation yok oluş, yok ediş
annotation ek açıklama
annotation ek açıklama, açıklama notu ekleme
annotation mark açıklama-var simgesi, not simgesi
application uygulama
application Uygulama
application developer uygulama geliştirici
application enabling uygulama altyapısı sağlama
application management uygulama yönetimi
application program uygulama izlencesi, uygulama programı
application program uygulama programı
application programmer Uygulama programcısı
Application Programming Interface tanımı yazılacak
application programming interface, (apı) Uygulama programlama arayüzü
application requester uygulama istemcisi
application server uygulama sunucusu
application server Uygulama sunucusu
application software uygulama yazılımı
application software Uygulama yazılımı
approximate calculation Yaklaşık hesaplama
approximation theory yaklaşıklık kuramı
arbitration çekişme çözümleme
arc-length function of a curve eğrinin yay uzunluğu işlevi
articulation 1) eklemleme, 2) fonetik seçiklik
Articulation point Eklem noktası, dirsek
assocation ilişki, birlik
association birlik, birliktelik, ilişki, topluluk
assumption varsayım
assumption varsayım
asymmetric relation bakışımsız ilişki
asynchronous transmission mode tanımı yazılacak
attended operation gözetimli işletim
attended operation gözetimli işleme
attention uyarı
attention dikkat
Attention uyarı, dikkat
attenuation zayıflama
Attenuation Zayıflama
authentication aslıyla aynılığını kanıtlama
authentication kimlik denetimi
authorization yetkilendirme, yetkileme, yetki
authorization yetki
authorization code yetkilendirme kodu
autocorrelation öz ilinti
automation özdevimlileştirme, özdevimleme, özdevin
automation özdevinim
axis translation line eksen kaydırma çizgisi
back projection geri izdüşüm
batched communication toplu iletim
beam transmission yöneltilmiş yayın
Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code BASIC (programlama dili)
beginner's all-purpose symbolic instruction code (basic) basic programlama dili
beta version, b version beta sürümü, (kullanım öncesi) ikinci sürüm
bidirectional ikiyönlü, çiftyönlü
bidirectional iki yönlü
bidirectional transmisssion Bkz: duplex transmission
bimodal distribution iki-doruklu dağılım
binary notation ikili gösterim, ikili yazım
binary synchronous transmission ikili eşzamanlı iletim
binary-to-decimal conversion ikiliden onluya çevirim
bionics dirimkurgu
block selection öbek seçimi
Boolean instructions Boole komutları
boundary condition sınır koşulu
built-in function tümleşik işlev, iç işlev
bulk transmission toptan iletim, toplu iletim
capitalization büyük harfe çevirme
capitalization büyük harfe çevirme
caption (çizim, resim) alt başlık
caption başlık
case conversion Büyük/küçük harf dönüşümü
case conversion büyük küçük harf dönüşümü
causal relationship nedensel ilişki
cell protection göze koruması
certification onay belgesi
chain reaction Zincirleme tepkileşim
character recognition damga tanıma, karakter tanıma
character recognition karakter tanıma
checksum protection Toplamayla koruma (yöntemi)
chi-square distribution ki-kare dağılımı
chromatic dispersion kromatik saçılma
circuit simulation devre benzetimi
classification sınıflama
classification Sınıflama
clear session şifresiz oturum
client/server application istemci/sunucu uygulaması
closed-circuit television (cctv) kapalı devre televizyon
coaxial transmission line Eş-eksenel iletim kablosu
code conversion kod dönüşümü, kod çevrimi
code division multiple-access (cdma) kod bölüşümlü çok erişimli
code division multiplexing (cdm) kod bölüşümlü çoğullama
coded representation kodlu gösterim
cognition Biliş
collection derlem, koleksiyon
collision çarpışma, çakışma
collision çarpışma
collision detection çarpışma algılaması
collision detection çarpışma sezimi
collision frequency çarpışma sıklığı
color correction renk düzeltimi
color resolution renk çözünürlüğü, renk ayrımlanırlığı
combination birleşim
Combination katışım, kombinezon, birleşim
combination box birleşik giriş kutusu
combination key birleşik tuş
combinational circuit Bkz: combinatorial circuit
communication iletişim, haberleşme, komünikasyon, muhabere
communication iletişim
communication line iletişim hattı, haberleşme hattı
communication link iletişim bağı
communication network iletişim ağı
communication protocol iletişim protokolü
communication satellite iletişim uydusu
communications manager iletişim yöneticisi
communications port iletişim kapısı
communucation line iletişim hattı
communucation link iletişim bağlantısı
communucation network iletişim ağı
compaction Sıkıştırma
compaction sıkıştırma
compilation Derleme
compilation derleme
complementary representation tümler gösterim
completion bitiş, sonuçlanma
completion flag bitiş bayrağı
compression sıkıştırma
computational linguistics bilişimsel dilbilim
Computer Aided Education Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
condition koşul
conditional instruction koşullu yönerge
conditional transfer koşullu aktarma
configuration yapılanış
congestion tıkanıklık
conjunction birleşme
connection bağlantı
contention çekişme
continuation sürdürme
continuation character sürdürme karakteri
convention kural
conventional geleneksel
conversational etkileşimli
conversion dönüştürme
coordination eşgüdüm
copy protection kopya koruması
correction düzeltme
correlation ilinti
corruption bozulma
damped oscillation sönümlü salınım
data abstraction veri soyutlama
data accumulation Bkz: data collection
data acquisition veri edinme
data acquisition terminal veri toplama uçbirimi
data authentication verinin aslına uygunluğu
data collection veri toplama
data collection satellite veri toplama uydusu
data collection terminal veri toplama uçbirimi
data communication channel veri iletim kanalı
data communication channel veri iletişim kanalı
data communication interface veri iletişim arayüzü
data communications veri iletişimi
data communications equipment (dce) veri iletişim donatımı
data communications interface veri iletişim arayüzü
data communications manager veri iletişim programı
data communucation veri iletişim
data communucations equipment(DCE) veri iletişim donatımı
data compaction veri yoğunlaştırma
data compression veri sıkıştırma
data conflation çok kaynaklı veri tümleştirme
data conminationta Bkz: data corruption
data connection veri bağlantısı, veri devre bağlantısı
data corruption Verilerin kirlenmesi, verilerin bozulmuşluğu
data declaration veri bildirimi
data decompression sıkıştırılmış verileri açma
data definition veri tanımı
data definition language veri tanımlama dili
data dictionary veri sözlüğü
data dictionary veri sözlüğü
data display station veri görümlüğü
data encryption algorithm veri şifreleme algoritması
data encryption standard veri şifreleme standardı
data exception veri ayrıklığı
data extraction veri özütleme
data fusion veri tümleştirme
data input station veri giriş uçbirimi
data organization veri örgütleme
data protection verilerin korunması
data protection veri koruma
data reduction veri indirgeme
data reduction veri azaltma
data station veri terminali
data transcription veri çevriyazımı
data transmission veri iletim
data transmission veri iletimi
data transmission channel Bkz: data communication channel
data transmission network Bkz: data network
data transmission system veri iletim sistemi
data validation Veri geçerlik sağlama
data verification veri doğrulama
database creation veritabanı yaratılması
database organization veritabanı örgütlenmesi
Database synchronization veritabanı uyumlanması
datacommunucations veri iletişimi
decimal fraction ondalık kesir
decimal notation onlu gösterim
decision karar
decision Karar
decision box karar simgesi
decision circuit karar devresi
decision node karar düğümü
decision rule karar kuralı
decision space karar uzayı
decision support karar desteği
decision support system karar destek sistemi
decision theory karar kuramı
decision threshold karar eşiği
decision tree karar ağacı
decisional database karar veri tabanı
decisionmaking karar alma
declaration Bildirim
decomposition Ayrıştırma, ayırma
decorrelation distance ilintisizleşme uzaklığı
dedicated connection özgül hat, kullanıcıya özel hat
deduction Çıkarım, Tümdengelim
default option varsayılan seçenek
definition tanım
definition "1) Tanım; 2) netlik gecikme, geciktirme"
definition tanımlama
definition by context bağlamla tanımlama
definition by denotation yazımla tanımlama
deflection yön saptırma
defragmentation bütünleştirme
degenerate solution yoz çözüm
degradation kötüleşme
degradation bozulma
delay distortion gecikme bozulması
delay instruction geciktirme komutu
delete transaction silme hareketi
deletion mark silme imi
demodularization yazılım modüllerini tümleştirme
demonstration gösteri
demonstration software Bkz: demoware
denominator (re: fractions) payda
density distribution function yoğunluk dağılım işlevi
density modulation yoğunluk kiplenimi
derivation türetme
derivation Türetme
derived information türetilmiş bilgi
description betimleme
description betimleme
design automation tasarım otomasyonu
design specifications tasarım belirtimleri
design verification tasarım doğrulama
designation belirtme
desktop application masaüstü uygulaması, ofis uygulaması
destination varış noktası, hedef
destination varış
destination address varış adresi
destination address hedef adresi, gidilecek adres
destination document hedef belge
destination field hedef alanı
destination node hedef düğüm
destination station hedef bilgisayar, hedef santral
detection sezim
detection theory sezim kuramı
detection threshold sezim eşiği
deviation Sapma
device configuration çevre birimleri düzenleşimi
dial-up connection aramalı bağlantı
dictionary sözlük
dictionary Sözlük
differential equation türevsel denklem
differential pulse code modulation vurum fark kod kiplenimi, DPCM
diffraction kırınım
diffusion Yayınım
digit position rakam konumu
digital communication network sayısal iletişim ağı
digital connection sayısal bağlantı
digital distribution frame sayısal dağıtım çerçevesi
digital information storage sayısal bilgi saklama
digital representation sayısal gösterim
digital simulation sayısal benzetim
digital television sayısal televizyon
digital transmission sayısal iletim
digitization Sayısallaştırma, basamaklama
digitization board sayısallaştırma kartı
dimension Boyut
dimension boyut
dimension of a matrix matrisin boyutu
dimension of a quantity niceliğin boyutu
dimensional analysis boyutsal çözümleme
dimensionless quantity boyutsuz büyüklük
direct manipulation doğrudan kontrol (ekran nesnesi)
direction yön
direction Yön
direction angles doğrultu açıları
direction finder yön bulucu
direction keys yön tuşları
directional derivative Yönsel türev
directional keys Bkz: cursor movement keys
directory location dizin yeri
disambiguation belirsizlik giderme
discrete representation ayrık gösterim
discrete simulation ayrık benzetim
discrete-event digital simulation ayrık olaylı sayısal benzetim
discretionary isteğe bağlı
discriminant function ayırtaç işlevi
discrimination ayrım, ayrımlama (yeteneği)
discrimination ayrım
discussion group tartışma grubu
disjunction Ayırtım
Disk compression disk (veri) sıkıştırma
disk defragmentation disk bütünleme (veri alanları)
disk duplication disk çoğaltma
Disk partition Bölüntü, bölümleme, bölüm (disk)
dispersion Saçılma, dağılma
display instruction Görüntüle(me) komutu
display station görüntü (birimi) işistasyonu
display station Görüntüleme uçbirim, görümlük uçbirim
display workstation görüntü (birimi) işistasyonu
disposition kütük işleme durumu
distortion çarpıklık, bozulma
distortion çarpıklık
distortion factor bozulum oranı
distortion-limited operation bozulumla kısıtlı işletme
distributed aplication Dağıtık uygulama
distributed information system dağıtık bilişim dizgesi
distribution Dağıtım
distribution cable dağıtım kablosu
distribution function birikimli olasılık işlevi, dağılım işlevi
distribution list dağıtım listesi
distribution list dağıtım listesi
distribution sort dağıtık sıralama (algoritma)
division bölme, bölüm, bölme
division bölüm(matematik)
division bölüm
division bölme işlemi
division line (re: fractions) kesir çizgisi
division mark bölüm imi
docking station yanaşma aygıtı, takma aygıtı
document dictionary belge sözlüğü
documentation belgeleme, dokümantasyon
documentation belgeleme
documentation system belge işleme sistemi
documentation tree belgeleme şeması
double precision çift duyarlıklı
double-ended synchronization çift düğümlü eşzamanlama
double-precision çift duyarlı (aritmetik işlem)
double-precision arithmetic çift duyarlı aritmetik
double-precision number çift duyarlı sayı
downlink transmission uydu-yer iletimi
drift compensation sürüklenme dengelenmesi
dual Boolean operation çifteş Boole işlemi, eşlek Boole işlemi
dummy (pseudo) instruction sözde komut
duplex communication çift yönlü iletişim
duplex operation çift yönlü işletim
duplex transmission çift yönlü iletim
duplication 1) kopyasını almak, 2) çoğaltmak, ikilemek
duplication çoğaltma
duplication check kopyayla sağlama, kopya denetimi
duplication utility ikizleme programı
duration süre
duration Kalıcılık süresi (olay)
duration of call çağrı süresi
dye-diffusion printer boya yayınmalı yazıcı
dye-sublimation printer boya uçunmalı yazıcı
dynamic address translation devingen (işletim sırasında) adres dönüştürme
dynamic address translation devingen adres dönüştürme
dynamic allocation dinamik kaynak ayırma, dinamik kaynak atama
dynamic buffer allocation Bkz: dynamic buffering
dynamic host configuration protocol (dhcp) devingen işleyici yapılandırma protokolu
dynamic memory allocation Işletim içi bellek ayırma, devinik bellek atama
dynamic resource allocation devingen kaynak ayırma
dynamic storage allocation devingen bellek ayırma
dynamic storage allocation İşletim içi bellek atama
echo cancellation yankı giderimi
echo distortion yankı kaynaklı bozulma
echo suppression yankı bastırımı
edge detection ayrıt sezimi
edge diffraction kenar kırınımı
edit session düzenleme oturumu
edition basım
effective instruction etkin komut
eigenfunction Özişlev
eigenvalue equation özdeğer denklemi
electrical insulation elektriksel yalıtım
electromagnetic radiation elektromanyetik ışınım
electron emission elektron salımı
electronic deception elektronik alalama
elongation Uzama
emission salım, salma
emission yayma
emission characteristics salım karakteristiği
emission security, TEMPEST Salım güvenliği, TEMPEST güvenliği
emulation öykünüm
emulation program öykünüm programı
encapsulation Sarmalamak, çevrelemek
encapsulation sarma
encryption Şifreleme
encryption algorithm şifreleme algoritması
encryption key şifreleme anahtarı
end-of-transmission block character (etb) iletim öbek sonu karakteri
end-of-transmission character (eot) iletim sonu karakteri
enterprise application suite kurumsal tümleşik yazılım paketi
enterprise information portal kurumsal bilgi portali
entity relationship öğeler arası ilişki
entity-relationship diagram öge-ilişki çizeneği
enumeration birer birer öge işleme (ortaya çıkarma)
envelope creation zarf hazırlama
envelope propagation time Bkz: group delay
environmental simulation çevre benzetimi
equalization eşitleme
equalization denkleştirme
equation denklem
equation editor denklem düzenleyici
equivalence operation Eşdeğerlik işlemi
equivalence relation Eşdeğerlik ilişkisi
error condition hata durumu
error correction hata düzeltimi
error detection hata sezimi
error of estimation kestirim hatası
estimation Kestirim
evaluation değerleme, değer bulma
event-oriented simulation olay güdümlü benzetim
exception kural dışı işlem, kural dışı durum
exception kural dışı durum
exception handler kural dışı durum giderici
exception handling kural dışı durum işleme
exception message kural dışı durum iletisi
exclusion Dışlama, dışarma
exclusion principle dışlama ilkesi
excursion Gezinim
execution yürütme, yürütüm
execution cycle yürütüm çevrimi
execution environment yürütüm ortamı
execution time yürütme zamanı
execution time yürütüm süresi
execution trace yürütüm izi
executive information system üstyönetim bilişim sistemi
exhaustion attack kaba kuvvet saldırı
expansion genişlemek
expansion board genişletme kartı
expansion board genişleme kartı
expansion card genişletme kartı
expansion gate feature genişletme geçiti aksamı
expansion slot genişletme yuvası
expansion slot genişleme yuvası
experimentation deneyleme
expiration sona eriş, bitiş
expiration check zaman aşımı denetimi
expiration date zaman aşım tarihi, kullanım süresi bitimi
expiration date son kullanma tarihi
explication açımlama
explicit declaration açık bildirim
exploration açınsama
exponential distribution üstel dağılım
exponentiation üst alma, kuvvetini alma
expression ifade
expression anlatım
expression(mat) deyim
extension uzantı (dosya adları)
extension "1) uzantı; 2) dahili telefon"
extension (telephone) iç hat
extension cable uzatma kablosu
extension cord uzatma kablosu
extraction özütleme, seçip çıkarma
extrapolation dışdeğerleme
face authentication yüzden kimlik tanıma
fault detection Kusur (arıza) sezimi
fault isolation Bkz: fault localization
fault localization bozukluk yer belirleme
feature extraction öznitelik çıkarma
fiction Kurgu
field definition alan tanımı
figure caption şekil açıklaması
file allocation table dosya yerleşim tablosu
file compression dosya sıkıştırma
file conversion dosya çevrimi
file creation kütük yaratımı
file definition dosya tanımı
file extension Kütük (ad) uzantısı, dosya ad uzanımı
file organisation dosya düzenleşimi
file permission dosyada izin verilen işlemler
file protection dosyaların korunması
finite population sonlu evren
first generation computer birinci kuşak bilgisayar
fixed-cycle operation sabit çevrimli işleme
fixed-function terminal İşlevi değişmez (programlanmayan) uçbirim
fixed-instruction computer sabit komutlu bilgisayar
fixed-point representation sabit noktalı gösterim
fixed-radix notation sabit tabanlı gösterim
flicker fusion frequency erime frekansı
floating-point representation kayan noktalı gösterim
flow direction akış yönü
fluctuation Dalgalanma
formal specification kurallı belirtim
forward error correction gönderme yönünde hata düzeltimi
forward supervision ileri yönde gözetim
fraction üleşke
Fraction üleşke, kesir
fragmentation Ufalanma, parçalara ayrılma
free oscillation serbest salınım
free-space transmission Engelsiz ortamda iletim
frequency allocation frekans dağıtımı
frequency distribution frekans dağılımı
frequency division multiple access frekans bölüşümlü çok erişimli
frequency division multiplexing frekans bölüşümlü çoğullama
frequency modulation frekans kiplenimi
frequently asked questions (faq) sık sorulan sorular
friction sürtünme
friction sürtünme
front-end application ön uç uygulaması, öndeki uygulama
full justification sağa ve sola (sağlı-sollu) hizalama,
full resolution tüm çözünürlük
full-wave rectification tam dalga doğrultma
function işlev
function işlev, fonksiyon (mat)
function call işlev çağrısı
function field işlev alanı
function generator işlev üreteci
function key işlev tuşu
function key işlev tuşu
function keyboard işlev klavyesi
function table işlev tablosu
functional işlevsel
functional Işlevsel
functional analysis işlevsel analiz
functional architecture işlevsel mimari
functional block işlevsel blok
functional chain işlevsel zincir
functional cohesion işlevsel uyum
functional decomposition işlevsel ayrıştırma
functional dependence işlevsel bağımlılık
functional design işlevsel tasarım
functional equation işlevsel denklem
functional image işlevsel imge
functional modeling işlevsel modelleme
functional module işlevsel birim
functional module işlevsel birim
functional programming işlevsel programlama
functional requirement işlevsel ister
functional requirement işlevsel ister
functional series işlevseller serisi
functional space işlev uzayı
functional specification işlevsel belirtim
functional testing işlevsel sınama
functional unit işlevsel birim
functionality işlevsellik, işlerlik
fusion kaynaşım
fusion frequency kaynaşma sıklığı
fusion system veri kaynaştırma sistemi, veri tümleştirme sistemi
fuzzy information tam olmayan, bulanık bilgi
fuzzy information bulanık akıl yürütme
Gain Function Kazanç işlevi
garbage collection atık toplama, döküntü temizleme
Gaussian Distribution Gauss Dağılımı
General Solution Genel Çözüm
Generalization Genelleme
generation kuşak
Generation Kuşak, üretim
generation file dosya kuşağı
geographic information system (GIS) coğrafi bilgi sistemi
Geographical information System Coğrafi bilgi sistemi
geolocation konum belirleme
Geometric Distortion Geometrik Bozulum
Geostationary (Satellite) Yerdurağan (Uydu)
global mobile communication system küresel gezgin iletişim sistemi
global operation Genel işlem
Global Positioning system Küresel Konumlama sistemi
global positioning system küresel konum sistemi
Graceful Degradation Kontrollu azalma, dereceli Bozulma, dereceli işlev yitimi
graceful degradation Bkz: fail-soft
gradation geçişme, dereceleme
graded insulation kademeli yalıtım
graded junction kademeli kavşak
graphic animation görüntü canlandırma
graphical representation grafik gösterim
graphics function grafik işlev
graphics station grafik bilgisayar
ground indication toprak göstergesi
Ground Station Yer İstasyonu
Ground Wave Communication Yer Dalgasıyla İletişim
Half Duplex (Communication) Yarı Çift Yönlü (veri iletim)
hanging indentation ters içerleklik
hardware configuration donanım yapılanışı
hardware description language Donanım tanımlama dili
hardware encryption donanımla şifreleme
harmonic distortion harmonik bozulma
header information başlık bilgisi
help function yardım işlevi
Hexadecimal-To-Decimal Conversion Onaltılıdan Onluya Çevirim
High Definition Television (hdtv) Yüksek tanımlı (çözünürlüklü) Televizyon
High Resolution Yüksek Çözünürlük
high resolution yüksek çözünürlük
high-resolution display yüksek çözünürlüklü ekran
holding-time distribution Tutlu süre dağılımı
home automation ev otomasyonu
home information services eve yönelik bilgi hizmetleri
home location register sabit abone kütüğü
homogeneous solution türdeş çözüm
Horizontal Justification Yatay (bir yana) Yaslama
Horizontal Resolution (Hr) Yatay Çözünürlük
Horizontal Tabulation Yatay Sekme
Hospital information System Hastane Bilişim Sistemi
host application program ana bilgisayarda yürütülen program
hot insertion çalışırken takma
housekeeping operation Olağan düzenleme işleri, hizmet işlemleri
human-machine simulation insan ve bilgisayar benzetimi
hybrid simulation karma benzetim
hyphenation sözcük kesme
hyphenation function sözcük bölme işlevi
hyphenless justification kesmeden yaslama
identification "tanılama; tanıma; tanıtım "
identification (id) kimlik
Identification Division (Cobol) Tanıtım Bölümü
identification number Bkz: Personal identification number
identity function özdeşlik işlevi
identity simulation özdeşlik benzetimi
identity validation kimlik doğrulama
if-and-only-if operation Bkz: equivalence operation
illegal instruction Kabul edilmez komut
illegal operation Kabul edilmez (geçersiz) işlem
illumination aydınlatma
image animation Bkz: computer animation
image compression imge sıkıştırma
image recognition imge tanıma
image reconstruction imgenin geri çatılması, imgenin yeniden oluşturulması
image restoration imge onarımı
image segmentation imge bölütleme
Immediate Instruction Dolaysız veri Komutu
immediate notification anında bilgilendirilme
Impersonation kimlik sahteciliği
implementation "gerçekleştirim, hayata geçirme; yerleştirme "
implementation model gerçekleştirim modeli
implementation phase gerçekleştirim aşaması
Implication Gerektirme, Içerme
implicit declaration örtük bildirim
implicit function örtük işlev
in-service inspection çalışırken denetleme
Inclusion Kapsayış, içerme
inclusion sign kapsama simgesi
incremental representation artımlı gösterim
Indentation (içe) kayma, (içe) kaydırma, içerleklik
indentation girintili yazma
indexation indeksleme
indexed sequential organization dizinli ardışık düzenleme
Indirect Instruction Dolaylı Komut
Induction "Tümevarım; indükleme, indüklenme "
infected application virüslü uygulama programı
infection signature virüs belirteci
Infix (notation) iç-ek (yazımı)
Information Bilgi
information bilgi
information age bilgi çağı
information analysis center bilgi çözümleme merkezi
information center bilgi merkezi
information content bilgi içeriği
information economy bilgi ekonomisi
information engineering enformatik mühendisliği
information explosion bilgi patlaması
information field veri alanı
information frame veri çerçevesi
information frame bilgi iletim birimi
information fusion bilgi tümleştirme
information have nots bilgi yoksulları
information haves bilgi zenginleri
Information Highway Bilgi Anayolu, bilgi otoyolu
information life cycle bilginin yaşam çevrimi
information management bilgi yönetimi
information message bilgi iletisi
information model bilişim modeli
information network bilgi ağı
information package bilgi avadanlığı, bilgi paketi
information packet veri paketi
information policy bilişim politikası
Information Processing Center Bilgi İşlem Merkezi
information processing system bilgi işleme sistemi
information provider içerik sağlayıcı
information pusher Bkz: push software
information rate veri hızı
information repository bilgi havuzu
information resource bilgi özkaynakları
Information Retrieval Bilgi Erişim, Bilgi geri Kazanım,
information security bilgi güvenliği
information security administrator bilişim güvenliği yöneticisi
information separator veri ayırma karakteri
information service bilişim hizmeti
information service bilgi hizmeti
information society bilgi toplumu
information source bilgi kaynağı
information station bilgi terminali
information system bilişim sistemi
information system abuse bilgi sisteminin kötüye kullanımı
information systems auditor bilgi sistemi denetçisi
information technologies bilgi teknolojileri
information technology bilişim teknolojisi
information theory bilişim kuramı
Information Theory Bilişim Kuramı
information traffic "bilgi trafiği; veri trafiği "
information transfer bilgi aktarımı
information warehouse Bkz: data warehouse
information word bilgi sözcüğü, veri sözcüğü
informational database bilgilendirici veri tabanı
Initial Condition Başlangıç Koşulu
initialization İlklendirme, öncülleme
Initialization ilk kullanıma hazırlama, öncülleme, ilklendirme
initialization routine ilklendirme yorda
Innovation Yenilik, gelişim
innovation center yenilikçi merkez, gelişim merkezi
input validation girişte geçerlik denetimi
input-output instruction giriş-çıkış komutu
inquiry station sorgulama uçbirimi
inquiry transaction sorgu hareketi, sorgulama işlemi
inquiry/response operation sorgu/yanıt kipi
Insertion Araya Sokma, Sokma
insertion point (araya) ekleme noktası
insertion sort yerleştirmeli sıralama
installation kuruluş
Installation Kurulum, döşem
installation manual kurulum elkitabı
installation program kurulum programı
installation script kurulum komut dosyası
installation time kurulum süresi
Instruction 1)eğitim, yetiştirme 2) açıklayıcı bilgi, yönerge 3) Komut
instruction yönerge
instruction komut
Instruction Address Komut Adresi
Instruction Address Register Komut Adres Yazmacı
Instruction Code İşlem Kodu
Instruction Counter Komut (program) sayacı
Instruction Cycle Komut çevrimi
Instruction Execution Unit Komut İşletim Birimi
instruction fetch komut getirme
instruction pointer komut göstergesi
instruction processor komut işlemcisi
instruction register komut yazmacı
instruction repertoire Bkz: instruction set
instruction set komut kümesi
Instruction Set Komut Kümesi
instruction time komut (işlem) süresi
instructional simulation eğitsel benzetim
instructional television eğitim televizyonu
instrumentation Ölçüm (gözlem) aygıtlar
instrumentation tool ölçüm ve gözlem aracı
Insulation Yalıtım
insulation level yalıtım düzeyi
Integration Tümleştirme, Tümlevleme, birleştirme
integration by parts parçalı tümlev alma
Integration Test Tümleştirme Testi
integration testing tümleştirme testi
integrity protection tamlığın korunması, aslıyla uyumun kollanması
Intensification Yeğinleme
intensity modulation parlaklık değişimi, yeğinlik modülasyonu
Intention İçlem, amaç, niyet
Interaction Etkileşim
interaction etkileşim
Interactive Operation Etkileşimli İşletim
interception service dinleme servisi
Interconnection Arabağlantı
interconnection cable arabağlantı kablosu
Interdiction Bkz: Denial Of Service
interface specification arayüz belirtimi
interference cancellation girişim giderimi
Interflection İçerden Yansımalı, İç Yansışma
Internationalization Uluslararasılaşma
Internet addiction Bkz: cyberaddiction
Internet session Bkz: browsing session
Interpolation Aradeğerleme
interruption kesilme
intersection arakesit
intersection kesişim
Intersection Arakesit, Kesişim
intersystem communication sistemler arası iletişim
Intervention Araya Girme, karışma
intervention araya girme
intervention required check işlem gerektiren hata
intrasystem communication sistem içi iletişim
introduction giriş
Intrusion İzinsiz Giriş
Inverse Correlation Ters İlinti
inverse function ters işlev
Inversely Proportional Ters Orantılı
Inversion Evirme
Inversion Gate Evirme Geçidi
irrational number oransız sayı
isolation yalıtım
iteration yineleme
iteration dürüm, döngü
iterative operation döngülü işlem
iterative solution döngülü çözüm
job definition iş tanımı
job description iş tanımlaması
joint distribution birleşik dağılım
joint information content ortak bilgi miktarı
jump instruction atlama komutu, zıplama komutu
Junction Kavşak
junction Kavşak, kesişim
junction kavşak
junction box bağlantı kutusu
Justification 1) Gerekçeleme, 2) Satır yanlarını yanaştırma
justification gerekçeleme
justification yaslama
juxtaposition yan yana koyma
key combination tuş kombinezonu
key distribution center anahtar dağıtım merkezi
key generation anahtar (şifre kodu) üretimi
keyboard customization klavyenin (kişiye) uyarlanması
knowledge acquisition bilgi edinme
knowledge representation bilgi gösterimi
landscape (page orientation) yatay
Large Scale İntegration (lsi) Büyük Çapta Tümleşim
legacy applications Eskiden kalan uygulamalar
library automation kütüphane otomasyonu
limiting conditions sınır koşulları
limiting operation sınırlı işletim
line concentration hat yoğunlaştırma
line conditioning hat iyileştirme
line termination hat sonlandırma
linear combination doğrusal birleşim
live insertion canlıyken takma, sistem çalışırken takma
Local Connection Yerel Bağlantı
local distribution cable yerel dağıtım kablosu
location yer
Location Yer, Konum
location counter Bkz: Instruction counter
location data Bkz: geographical data
logical cohesion mantıksal uyum
Logical Expression Mantıksal ifade
loop transfer function döngü aktarım işlevi
lossless compression yitimsiz sıkıştırma
lossy compression yitimli sıkıştırma
Low Level Representation Alt Düzey Gösterim
low resolution düşük çözünürlük
machine instruction makine komutu
Machine Translation Bkz: Automated Translation
Machine Vision Bkz: Computer Vision
Machine İnstruction Işlemci Komutu
Macro declaration Bkz: Macro definition
Macro definition Makro tanımı
macro expansion Bkz: Macro-substitution
Macro instruction Makro komutu
Macro-substitution Makro açılımı, Makro yerleştirme
magnetic deflection manyetik sapma
magnetic saturation manyetik doyma
magnification büyültme
Magnification Büyütme
main distribution frame ana dağıtım çerçevesi
main function ana işlev
majority operation çoğunluk işlemi
malfunction arıza
Malfunction işlev bozukluğu
man-machine communication insan makine iletişimi
management information base yönetim bilişim tabanı
management information system yönetim bilişim sistemi
Management Information System (MIS) Yönetim Bilişim Sistemi
mandatory cryptographic session zorunlu şifreli oturum
manual hyphenation elle sözcük kesme
Many-To-Many (Relationship) Çoktan Çoğa (ilişki)
many-to-one relationship çoktan bire ilişki
mapping function koordinat dönüşüm işlevi
marginal probability density function bileşen olasılık yoğunluk işlevi, marjinal olasılık yoğunluk işlevi
matched termination uyumlu sonlandırma
Matrix Inversion Matris Evirme
maximum likelihood estimation en büyük olabilirlik kestirimi
mean deviation ortalama sapma
Mediation Dolayımlama, Aracılık Etme
Medium Conversion Ortam Dönüşümü
Medium Scale İntegration (MSI) Orta Çapta Tümleşim
memory compaction belleği derleyip toplama
memory deallocation bellek alanını serbest bırakma
memory expansion board bellek büyütme kartı
memory location bellek yeri
memory partitioning bellek bölüntüleme
memory protection bellek korunumu
memory-intensive operations bellek yoğun işlemler
menu option Bkz: menu item
message authentication code mesaj kimlik kodu
message identification code mesaj tanıtım kodu
messaging application mesajlaşma uygulaması
Mflops (Million Floating Point Operations Per Second) Mflops – Milyon kayan noktalı işlem/saniye
Microinstruction Mikrokomut
microtransaction mikrohareket
Microwave Communications Mikrodalga İletişim
Migration Göç, başka sisteme geçirme
Miniaturization "1) Simgeleştirme/küçültme; 2) Minyatürleşme"
mirrored protection ikizleyerek koruma
mission özgörev
mission critical yaşamsal, (görev tamamlamak için) vazgeçilmez
mission critical application yaşamsal uygulama
mission critical software yaşamsal yazılım
mission planner görev planlaması
mixed type expression karma türlü ifade
mixed-base numeration system karma tabanlı sayı gösterimi
mobile communication system gezgin iletişim sistemi
mobile station gezer istasyon, hareketli istasyon
mobile telecommunications carrier mobil teleiletişim kuruluşu
mode conversion kip değişimi
mode of propagation yayılma kipi
model validation model geçerleme
model verification model doğrulama
Moderation Ilımlama, arabulma
Modification Değişiklik
modification değişiklik
modification level değişiklik düzeyi
modular decomposition birimlere ayrıştırma
Modularization Birimlere Ayrıştırma
Modulation Kipleme
modulation kipleme
Modulo Computation Ölçkeli Hesaplama
Monadic Operation Tek işlenenli Işlem
monitor station gözcü bilgisayar
Monotonic Function Tekdüze Işlev
Monte Carlo simulation Monte Carlo benzetimi
Motion Devinim
motion blur devinim bulanıklığı
motion capture devinimleri yakalama
motion compensation devinim dengelemesi
motion detector devinim sezicisi
motion estimation devinim kestirimi
Motion JPEG Devinimli JPEG
Motion Picture Experts Group (MPEG) MPEG
Motivation Güdülenme
Multi-address İnstruction Çok adresli Komut
Multidimensional Çok Boyutlu
Multidirectional Çok Yönlü
Multifunction Board Çok-Işlevli Kart
multihop transmission Çok atlamalı iletim
multimedia application Çok-ortamlı uygulama
multimedia processing workstation Bkz: multimedia editing workstation
multimodal distribution çok doruklu dağılım
Multinational Character Set Çok Uluslu Karakter Kümesi
multinational character set çok uluslu karakter kümesi
multipath propagation çokyollu yayılma
Multiple instruction / multiple data (MIMD) çok komut/çok veri (bilgisayar mimarisi)
multiple precision katlı duyarlı
multiple-address instruction çok adresli komut
multiplex operation çoğullamalı işletim
Multiprecision Çok Duyarlı
multipurpose Internet mail extensions MIME protokolü
Multivalued Function Birkaç Değerli İşlev
Multivariate Normal Distribution Çok Değişkenli Gauss Dağılımı
name translation ad çevirimi
naming convention adlandırma kuralları
narrative information Sözel (anlatımsal) bilgi
narrowband personal communication services dar bantlı kişisel iletişim hizmetleri
national ulusal
national archive ulusal belgelik
national language character set ulusal dil karakter kümesi
national language support ulusal dil desteği
national language support ulusal dil desteği
navigation dolaşma
navigation "gezinim; yöngüdüm "
navigation Dolaşma circulation ya da roaming karşılığı’ !
navigation bar gezinim çubuğu
navigation computer yöngüdüm bilgisayarı
navigation keys gezinim düğmeleri
navigation window gezinim penceresi
navigational dolaşımsal
navigational aid yöngüdüm yardımcı araçları
navigational radar yöngüdüm radarı
navigational satellite yöngüdüm uydusu
necessary condition gerekli koşul
negation Olumsuzlama, tersleme (işaret)
negation of a proposition önermenin olumsuzlaması
negative correlation ters ilinti
negative indentation ters girinti
nested transaction içiçe hareket
network administration ağ yönetimi
network congestion ağ tıkanıklığı
no-load operation boşta çalışma, yüksüz çalışma
no-operation code işlem yok kodu
noise distortion gürültü bozulumu
noise emission gürültü yayımı
non-attended station personelsiz terminal
nonconjunction Bkz: NAND
nondecreasing function azalmayan işlev
nondestructive inspection örselemeyen denetim
nonequivalence operation dışarlayıcı VEYA işlemi
nonlinear distortion doğrusal olmayan bozulma
nonlinear regression doğrusal olmayan bağlanım
nonlinearity distortion doğrusalsızlık bozulması
nonparametric estimation parametrik olmayan kestirim
nonrepudiation inkar edememe
nonsense correlation yapay ilinti
nonuniform quantization birörnek olmayan nicemleme, tekdüze olmayan nicemleme
normal operating conditions olağan işletme koşulları
normalization düzgeleme, normalize etme
normalization düzgeleme, normalize etme
NOT operation Bkz: negation
notation Yazım (simgelem daha doğru)
notation gösterim
notification dialogue box bildiri mesaj kutusu
notification message bildiri mesajı
number representation system sayı gösterim sistemi
Numeration sayı gösterimi
numerator (re: fractions) pay (re:kesirler)
numeric expression sayısal ifade
numeric representation sayısal gösterim
numerical solution sayısal çözüm
object definition nesne tanımı
object recognition nesne tanıma
objective function amaç işlevi
occlusion kapatma, örtme
octal notation sekizli gösterim, sekizli yazım
octal-to-binary conversion sekizliden ikiliye dönüşüm
off position kapalı konum, çalışmaz durum
office automation ofis özdevinimi
office automation ofis otomasyonu
office automation software ofis otomasyon yazılımı
offline compression çevrimdışı sıkıştırma
on position açık konum, çalışır durum
on-load operation yüklü çalışma
on-off transmission var-yok iletim
one to many (relation) bire çok (ilişki)
One to one (relation) birebir (ilişki)
one-address instruction tek adresli komut
one-to-one function bire bir işlev
one-way function tek yönlü işlev
online compression iletirken sıkıştırma, çevrimiçi sıkıştırma
online encryption çevrimiçi şifreleme, iletirken şifreleme
online information çevrimiçi bilgi
online information system çevrimiçi bilgi sistemi
online transaction processing çevrimiçi hareket işleme
Onto (relation) Üzerine, örten (ilişki)
open systems interconnection açık sistemler arabağlaşımı
Open Systems Interconnection Açık Sistemler Bağlantısı
Open Systems Interconnection Architecture Açık Sistemler Bağlantısı Mimarisi
operating instructions işletim yönergesi
operation işlem
operation işlem
operation code işlem kodu
operational 1-işletimsel 2-işlev yapan durumda
operational amplifier işlemsel yükselteç
operational environment işletim ortamı
operational game harekat oyunu
operational research yöneylem araştırması
operational testing işletme testi
optical character recognition optik karakter tanıma
optical character recognition optik karakter tanıma
optical fiber telecommunications optik lif üzerinden iletişim
optimal resource allocation özkaynakların en iyi dağıtımı
optimisation eniyileme
optimization eniyileme
option seçenek
option seçenek
option button seçenek düğmesi
option set seçenek kümesi
optional seçimlik, seçmeli, isteğe bağlı
optional seçimli
optional facilities isteğe bağlı olanaklar
ordering relation Sıralama (belirleme) ilişkisi
organization Örgüt, örgütleşim, düzen
orientation yönlendirmek
orientation yönlendirme, yönlendirmek, doğrultma
origination address Bkz: source address
orthogonal decomposition dikgen çözüşüm
orthogonal function dikgen işlev
orthogonal projection dikgen izdüşüm
orthogonalization dikgenleştirme
oscillation salınım
oscillation (n) salınım
outage duration hizmetin kesilme süresi
overhead operation destek işlem, hizmet işlemi
overlay region bindirim bölgesi
page orientation sayfa yönelimi
page under construction yapım aşamasında sayfa
pageable partition sayfa yapısında bölüntüleme
pagination sayfa düzenleme
paper registration kağıt ayarlama
parallel compensation paralel dengeleme
parallel connection paralel bağlantı
parallel data transmission paralel veri iletimi
parallel operation paralel işletim
partial differentiation kısmi türevleme
particular solution özel çözüm
partition 1) bölüntü, 2) bölüntülemek
partition bölümlemek
partition a disk bir diski bölüntülemek
partition coefficient üleşim katsayısı
partitioned bölüntülenmiş
partitioned data set bölüntülenmiş veriler
partitioned matrix bölüntülenmiş matris
partitioning bellek bölüntüleme
passive station pasif terminal
pattern recognition örüntü tanıma
pause instruction duraklatma komutu
peer-to-peer communication uçbirimden uçbirime iletişim, denkler arası iletişim
penetration yaygınlık
penetration Nüfuz etme, girim
percentage distribution yüzde dağılımı
perception Algılama, algı
percussion instrument vurmalı çalgı
periodic fraction Periyodik kesir, dönemli kesir
periodic function dönemli işlev
permanent connection kalıcı bağlantı
permission erişim izni, yetkilendirme
permission log yetkilendirme günlüğü
permutation devşirim, permütasyon
persistence of vision görme sürerliği
persistent connection kalıcı bağlantı
personal identification number (pin) kişisel kimlik numarası
personalization kişiye özgü kılma, kişiselleştirme
perturbation Sarsım, değişikliğe uğratma
phase distortion faz bozulması, evre bozulması
phase modulation faz kiplenimi
physical connection fiziksel bağlantı
piecewise linear function parçalı doğrusal işlev
pirate station korsan istasyon
pixelization 1) pikselleme 2) Bkz: rasterization
plug-in termination fişli kablo başlığı
point function nokta işlevi
point-to-multipoint configuration noktadan çok noktaya düzenleşim
point-to-point communication noktadan noktaya iletişim
point-to-point transmission noktadan noktaya iletim
polarity inversion kutup evirme
polarization polarma, polarizasyon, kutuplanma
polish notation öntakı simgelemi
port contention iskele çekişmesi
portrait (page orientation) düşey
position konum
position "1) konum; 2) konumlamak, yerleştirmek"
position control system konum kontrol sistemi
position determination technology konum belirleme tekniği
position file coğrafi konum dosyası
position sensor konum algılayıcısı
position vector konum vektörü
positional notation konumsal yazım
positional representation konumsal gösterim
Positioning Konumlandırma
positioning time konumlama süresi
positive function pozitif işlev
posterization gri sayısını azaltma
postfix notation art takı gösterimi
postproduction yapım sonrası, üretim sonrası
power attenuation güç yitimi
power consumption güç tüketimi
power dissipation güç yitimi
powers (re: math function) üst
Pre Operation System Test (POST) İşletim öncesi sistem sınaması
precision kesinlik
precision duyarlık
precision connector hassas bağlaç
prediction Öngörü, kestirim
preemption çağrı üstünlüğüyle sökme
prefix notation öntakı gösterimi
premises distribution yerleşke içi dağıtım
preparation hazırlık
preparation hazırlık
presentation sunu, gösteriliş
presentation Sunu, sunuş
presentation graphics "sunuş grafikleri; ticari grafik sunuş "
presentation layer sunu katmanı
presentation manager Sunu Yöneticisi
presentation software sunuş yazılımı
primary Boolean functions ana Boole işlevleri
primary station birincil terminal
privatization özelleştirme
privileged instruction ayrıcalıklı komut
probability density function olasılık yoğunluk işlevi
probability distribution function olasılık dağılım işlevi
probability of rejection ret olasılığı
procedural cohesion yöntemsel uyum
procedure declaration yordam bildirimi
procedure division (cobol) işlem bölümü (Cobol dili)
process instrumentation süreç kontrol aletleri
product specification ürün şartnamesi
production üretim
professional graphis adapter (pga) profesyonel grafik adaptörü
program documentation program belgeleme
program instruction program komutu
program specification program belirtimi
projection izdüşüm
projection izdüşüm
propagation yayılma
propagation yayılım, yayılma
proportion orantı
proportional orantılı
proportional oransal
proportional font orantılı yazıyüzü
proportional spacing orantılı aralama (yazı)
proportionality orantılılık
proportionally spaced font orantılı aralıklı font
proposition önerme
propositional calculus önermeler hesaplama (yöntemi), önermeler matematiği
propositional logic önermeler mantığı
protected location korunmuş bellek yeri
protection koruma
protocol adaptation protokol uyarlama
protocol conversion protokol çevirisi
pseudo instruction sözde komut, komutsu, benzetik kod
pseudo-operation sözde işlem
public key system data encryption açık anahtarlı şifreleme sistemi
publication yayın
publication 1) yayın, 2) yayımlama
pulse code modulation (Pcm) vurum (darbe) kod kiplenimi
pulse distortion vurum bozulumu
pulse duration vurum süresi
pulse duration modulation vurum süre kiplenimi
pulse regeneration vurumun yeniden üretimi
pulse repetition interval vurum yineleme aralığı
pulse-amplitude modulation vurum genlik kiplenimi
pulse-position modulation vurum konum kiplenimi
pulse-width modulation vurum genişlik kiplenimi
punctuation noktalama
punctuation noktalama
quadrature amplitude modulation dördün genlik kiplenimi
qualification 1) Niteleme, 2) niteliğini belirtme, 3) ehliyet
qualification certificate nitelik belgesi
qualification testing nitelik sınaması
quality of transmission iletim niteliği
quantification Niceleme
quantization noise nicemleme gürültüsü
quantization step nicemleme basamağı
quotation mark tırnak imi
quotation mark tırnak işareti, (“ veya ‘)
Race condition yarışma durumu
radiation ışıma
radiation ışınım, radyasyon
radiation detector ışınım sezicisi
radiation lobe ışınım kulağı
radiation loss ışınım kaybı
radio communication telsiz iletişim
radio direction finder telsiz yön bulucu
radio navigation telsiz yöngüdüm
radio propagation path radyo yayılım yolu
radix conversion taban değişimi
radix numeration system tabansal sayı sistemi
random function rasgele işlev
randomization rasgele sıralama, rasgeleleştirme
range discrimination Bkz: range resolution
range resolution erim çözünürlüğü, uzaklık çözünürlüğü
rasterization pikselleştirme
rate adaptation hız uyarlaması
rated operating conditions tanımlı çalışma koşulları
rational number oranlı sayı
rational number rasyonel sayı
reaction 1) Tepkime, 2) tepki
reaction set tepki kümesi
read-write protection okuma ve yazmaya karşı koruma
real-time animation gerçek zamanda canlandırma
real-time simulation gerçek zamanda benzetim
realizable function gerçeklenebilir işlev
receipt notification alındı bildirimi
receiver synchronization alıcının eşzamanlanması
reception Alınan, alış
reciprocal authentication çift yönlü kimlik doğrulama
recognition tanıma
recombination yeniden birleşme
reconfiguration yeni düzenleşim, yeniden yapılanış
reconstruction geri çatma
record segmentation tutanağın bölütlere ayrılması enregistreur)
rectification doğrultma
recursion özyineleme
recursion özyineleme
Reduced Instruction Set Computer Indirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı
reduced instruction set computer (RISC) Komut kümesi küçültülmüş bilgisayar
reduction 1) indirgeme, kısaltma 2) azaltma, küçültme
redundant information artık bilgi
reference conditions referans koşulları
reference configuration referans düzenleşimi
reference direction referans yön
reference operating conditions referans çalışma koşulları
reflection yansıma
reflection loss yansıma kaybı
reflectionless termination yansımasız sonlandırma
refraction kırılma, kırılım
regeneration yeniden üretim
regeneration buffer video tampon belleği
region 1) bölge, 2) bellek bölgesi
region bölge
region fill bölge dolgulama
region growing bölge büyütme
region merging bölge kaynaştırma
region of interest ilgi bölgesi
regional settings bölgesel ayarlar
registration Kayıt, kaydetme
registration accuracy hizalama doğruluğu
registration marks hizalama işaretleri
regression bağlanım
regression analysis bağlanım analizi
regularization Düzenlileştirme
regulation Düzenleme, kural (mevzuat)
relation Bağıntı, ilişki (matematiksel)
relation ilişki
relational ilişkisel
relational algebra ilişkisel cebir
relational calculus ilişkisel analiz
relational data model ilişkisel veri modeli
relational database ilişkisel veritabanı
relational database ilişkisel veritabanı
relational expression ilişkisel ifade
relational graph ilişkisel çizge
relational language ilişkisel dil
relational model ilişkisel model
relational operator ilişkisel işleç
relational operator ilişkisel işleç
relational structure ilişkisel yapı
relationship ilişki
relative instruction bağıl komut
relative precision bağıl kesinlik
relaxation gevşeme
relocation Yeniden yerleştirme, yer değişikliği
remote administration uzaktan yönetim
remote station Bkz: remote host
repeater station yineleyici terminal
replication yineleme
representation gösterim
reproduction 1- yeniden üretim, çoğaltım, 2- benzer kopya
repulsion geritepme
repulsion motor geritepmeli motor
request for information bilgi isteği
requirement specification gereksinim belirtimleri
resolution çözünürlük
resolution çözünürlük
resource allocation özkaynak ayırma
resource reservation setup protocol RSVP protokolü
response function tepki işlevi
responseless transaction yanıtsız hareket
restart instruction yeniden başlatma komutu
retention alıkoyma, saklanıp kalma
retention period saklama süresi
retransmission yeniden iletim
reverberation yankılaşım
reverse address resolution protocol (rarp) Ters adres çözümleme protokolü
reverse indentation Bkz: hanging indentation
reverse polish notation Art-takı (son-takı) gösterimi
reversible reaction tersinir tepkime
revision gözden geçirmek
revision bar değişiklik çubuğu
revision symbol değişiklik simgesi
revolution Dolanım, tam döngü
Revolution per minute (Rpm) Tur/dakika
risk function risk işlevi
rotation Dönüşümlü, döndürme, dönme
routing function yönlendirme işlevi
rugged operating conditions zorlu işletme koşulları
run time version yürütüm sürümü
run-time version çalıştırma sürümü
safety function güvenlik işlevi OK
safety validation güvenlik sağlaması
safety verification güvenlik doğrulaması, güvenlik doğrulaması
sales transaction satış hareketi
sample-and-hold action örnekle-tut eylemi
sampling action örnekleme eylemi
sampling distribution örnekleme dağılımı
satellite communication system uydulu iletişim sistemi, uydu iletişim sistemi
satellite earth station uydu yer istasyonu
satellite positioning uyduyu konumlama
satellite separation uydular arası açıklık ndaki açısal uzaklık OK
saturation doyma
saturation doyma, doygunluk
saturation curve doyum eğrisi
saturation gain doyma kazancı
saturation testing doygunluk sınaması
scalable compression ölçeklenebilir sıkıştırma, ölçeklenebilir sıkıştırma
scale division ölçek bölümü
scan resolution tarama çözünürlüğü, tarama çözünürlüğü
scattering cross-section etkin saçılım kesiti
scientific notation bilimsel gösterim
scintillation pırıldama
scintillation counter pırıldama sayacı
scintillation duration pırıldama süresi
search direction arama yönü
Search direction Arama yönü
seasonal variation mevsimlik değişim
second generation ikinci kuşak
second generation computer ikinci kuşak bilgisayar
secondary emission ikincil salım, ikincil yayım
secondary radiation ikincil ışıma
secondary station ikincil terminal
section 1) kesit, 2) kesim, bölüm
section bölüm
Section break Bölüm sonu
Section Heading Bölüm Başlığı
Section Mark Bölüm imi
Section Property Bölüm Özelliği
Section Start Bölüm Başlangıcı
section termination kesim sonlandırması
Section Title Bölüm Başlığı
sectionalizing joint ayırma eki
secure electronic transaction güvenli elektronik hareket
secure password authentication (spa) güvenli parola doğrulaması
security classification güvenlik sınıflaması
security configuration güvenlik düzenleşimi, güvenlik yapılanışı
security information qualifier güvenlik koşulları belirteci
security violation güvenliği bozma
segmentation kesimleme
segmentation bölütleme, kesimleme
segmentation kesimleme
Selection Seçim
selection seçme
selection bar seçme çubuğu, Bkz: selection cursor
selection cursor seçme imleci
selection signal seçme işareti
selection sort seçmeli sıralama
selective reflection seçici yansıma
semi-permanent connection yarı kalıcı bağlantı
sense of rotation dönme yönü
sensitive information kritik veri, duyarlı veri
sensor fusion algılayıcı tümleştirme, duyucu tümleştirme
separation criterion aralama miktarı
sequence of operations işlemler dizisi
sequential cohesion ardışımlık uyumu
sequential execution ardışık yürütüm
sequential operation ardışık işlem,
serial addition ardışık toplama, seri toplama
Serial communication dizisel iletişim
serial communication seri iletişim, dizisel iletişim
serial correlation dizisel ilinti
serial data transmission seri veri iletimi
serial transmission seri iletim, dizisel iletim
serial-to-parallel conversion diziselden (seriden) paralele çevirme
series compensation seri dengeleme
series connection seri bağlantı, dizisel bağlantı
series expansion of a function işlevin seri açılımı
server application sunucu uygulaması
service position işletme konumu
session oturum
session oturum
session key oturum anahtarı, bir kerelik anahtar
session layer oturum katmanı
session manager oturum yöneticisi
session password bir kerelik parola, oturum parolası
session-level pacing oturumun iletim temposu
set intersection küme kesişimi
shadow region gölgeli bölge
sharing violation paylaşım ihlali
Shift instruction kaydırma komutu
ship-to-shore communication gemiden karayı arama
shock excitation şok uyarım
short-circuit operation kısa devre çalışma
shunt transition şönt manevrası
side lobe suppression yan kulak bastırımı
sideband transmission yan bant iletimi
sidelobe reduction yan kulak bastırımı, yan kulak zayıflatması
sign position cebirsel işaret konumu
signal conditioning işaret iyileştirme
signal constellation işaret yıldız kümesi
signal degradation işaretin kötüleşmesi
signal detection işaret sezimi
signal distortion işaretin bozulması
signal integration işaret tümlevleme
signal reconstruction işaretin geri çatılması
signal regeneration işaret onarımı
signal restoration işaret onarımı
signaling information imleşim bilgisi
signaling message discrimination imleşim mesaj sınıflaması
signification Bkz: meaning
signum function Bkz: signum,
simple harmonic motion yalın harmonik devinim
simplex communication tek yönlü iletişim
simplex operation tek yönlü işletim
simplex transmission tek yönlü iletim
simulation benzetim
simulation benzetim
simulation fidelity benzetim gerçekçiliği
simulation game benzetim oyunu
simulation language benzetim dili
simulation run benzetim yürütümü
simulation validation benzetimin geçerliliği
simultaneous operation eşanlı işletim
Simultaneous Peripheral Operation On-Line (SPOOL) Disk üzerinden çevre birimi işletimi
single frequency operation tek frekanslı işletim
single instruction / multiple data (SIMD) tek komut / çok veri
single instruction / single data (SISD) tek komut / tek veri
single precision tek duyarlı, tek duyarlıklı
single precision tek duyarlıklı
single thread application program tek izgeli uygulama programı
single-cycle instruction tek çevrimli komut
single-function server tek işlevli sunucu, özel sunucu
single-sided transmission tek yan bantlı iletim
single-step operation adım adım işletme
single-wire transmission-line tek telli iletim hattı
singular solution tekil çözüm
sinusoidal function sinüs dalgası
sinusoidal transfer function sinüzoidal aktarım işlevi
site under construction kurulmakta olan site
slave station bağımlı terminal
slave station bağımlı uçbirim
slope detection yamaç sezimi
slow motion ağır çekim
slow motion ağır çekim
small scale integration, SSI küçük çapta tümleşim
smart quotation mark akıllı tırnak imi
smart quotation mark akıllı tırnak imi
snap action hızlı, hızlı davranan
software certification yazılım uygunluğunu belgeleme
software configuration yazılım yapılanışı
software conversion yazılım dönüşümü
software documentation yazılım belgeleme
software migration yeni yazılıma geçiş
software protection yazılımla koruma
software solution yazılımsal çözü
solution çözelti, çözüm
solution domain çözüm bölgesi
solution set çözüm kümesi
solution space çözüm uzayı
source application Kaynak uygulama
space division uzam bölüşümü, uzam bölmeli
space division multiple-access uzam bölüşümlü çok erişimli
space division switching uzam bölüşümlü anahtarlama
space to mark transition boşluktan işarete geçiş
sparse equations seyrek denklemler
spatial quantization uzamsal nicemleme
spatial resolution uzamsal çözünürlük
spatial vision uzamsal görme,
speaker recognition Konuşmacı tanıma
speaker-dependent recognition konuşmacıya bağımlı tanıma
speaker-independent recognition konuşmacıya bağımsız tanıma
specialisation uzmanlaşma
specific emission özgül salım, özgül yayım
specification belirtim
specification belirtim
specification language belirtim dili
specification tree belirtim ağacı
speech compression konuşma sıkıştırma
speech concatenation zincirleme konuşma sentezi
speech concentration konuşma sıkıştırma
speech generation Bkz: speech synthesis
speech recognition konuşma tanıma
speech recognition konuşma tanıma
speed of transmission iletim hızı
spelling dictionary yazım sözlüğü
spherical aberration yuvarsal sapınç
spin stabilization fırıl kararlılığı, jiroskopik kararlılık
spot distortion benek bozulması
spreadsheet application elektronik çizelge uygulaması
spurious correlation sahte ilinti
spurious emission parazit yayım
spurious modulation parazit kiplenim
spurious radiation parazit ışınım
square function kare alma işlevi
stabilization time kararlılaşma süresi
stand-alone workstation bağımsız iş istasyonu
standard deviation standart sapma
standard normal distribution standart gauss dağılımı
standard propagation standart yayılım
start-stop transmission başla-dur iletim
state equations durum denklemleri
state transition diagram durum geçiş çizeneği
state transition matrix durum geçiş matrisi
static allocation sabit bellek tahsisi
station terminal, istasyon
Stationary pad Kalıcı dosya
statistical parameter estimation istatistiksel parametre kestirimi
steady-state deviation yatışkın durum sapması
step action basamak eylemi
step compensation kademeli dengeleme
step function basamak işlevi
step-by-step operation adım adım işleme
stimulated emission uyarılmış salım
storage allocation bellek atama, belleğe yerleştirme
storage fragmentation bellek parçalanması
strictly increasing function kesin artan işlev
structure declaration yapı bildirimi
subcarrier frequency modulation ara taşıyıcılı frekans modülasyonu
sublimation uçunlaşım
submission teslim etme, gönderme
subordination alta sıralama, altta olma
subscriber extension dahili telefon
subtransaction Bkz: nested transaction
successive approximation ardışık yaklaşıklama
sufficient condition yeterli koşul
Suggestion Öneriler
summation check toplamayla sağlama
summing junction toplam bağlantı yeri
super-refraction aşırı kırılma
superposition üstdüşüm, bindirme
superposition principle üstdüşüm özelliği, bindirme özelliği
supervised classification güdümlü sınıflandırma
suppression loss bastırma yitimi
suppression ratio iniklik oranı
surface of revolution dönel yüzey
sustained oscillation sürdürülen salınım
switched configuration anahtarlamalı düzenleşim
switched connection anahtarlanmış bağlantı
switching function anahtarlama işlevi
symbolic execution simgesel yürütme
symbolic instruction simgesel komut
symmetric compression dengeli sıkıştırma
symmetric distribution bakışımlı dağılım
symmetric function bakışımlı işlev
synchronization eşzamanlama
synchronization bit eşzamanlama biti
synchronization network eşzamanlama şebekesi
synchronization point eşzamanlama noktası
synchronous communication eşzamanlı iletişim
synchronous operations eşzamanlı işlemler
synchronous transmission eşzamanlı iletim
system compensation sistemin denkleştirilmesi
system configuration sistem düzenleşimi, sistem yapılanışı
system customization sistemin müşteriye uyarlanması
system documentation sistem belgeleri
system evaluation sistemin değerlendirilmesi
system generation sistem üretimi
system identification sistem tanılama
system integration sistem bütünleştirme
system integration sistem bütünleştirme
system of equations denklemler sistemi
system of linear equations doğrusal denklemler sistemi
Systems Application Architecture(SAA) Sistem Uygulama Mimarisi
systems integration sistemi toplama
Tab Position Sekme konumu
tabulation tablolaştırma, çizelgeleme
tamper protection kurcalamaya karşı koruma
target acquisition Hedef yakalama
target identification system hedef tanılama sistemi
target recognition hedef tanıma
task function görev işlevi
tation identification terminal tanılama
telecommunication uziletişim
telecommunication Uziletişim, teleiletişim, telekomünikasyon
telecommunication administration teleiletişim idaresi, telekom idaresi
telecommunication circuit teleiletişim devresi, uziletişim devresi
telecommunication facility teleiletişim olanakları, uziletişim olanakları
telecommunication line teleiletişim hattı, uziletişim hattı
telecommunications company telekom şirketi, teleiletişim şirketi
telecommunications manager teleiletişim ağı sorumlusu, teleiletişim yöneticisi
telecommunications operator telekom işleticisi, teleiletişim şirketi
temporal cohesion zamansal uyum
terminal emulation uçbirim öykünmesi
terminal emulation uçbirim öykünümü
termination sonlandırma
terrestrial communication yerüstü iletişim, karasal iletişim
test instruction sınama komutu
threaded discussion izlekli tartışma
three-address instruction üç adresli komut
three-dimensional üç boyutlu
time resolution zaman çözünürlüğü
time-division Zaman bölüşümü, zaman bölümü
time-division multiplexing zaman bölüşümlü çoğullama, zaman bölmeli çoklama
time-division switch zaman bölüşümlü santral, zaman bölmeli santral
timing information zamanlama bilgisi
toll restriction şehirlerarası arama kısıtlaması
top-level specification en üst düzey belirtim
total harmonic distortion toplam harmonik bozulma
traffic concentration trafik yoğunlaştırma, trafiği toplama
transaction hareket
transaction Birim-işlem, hareket (muhasebe), işlembilgi
transaction analysis harekete dayalı tasarım
transaction driven harekete dayalı
transaction file hareket dosyası
transaction file hareket kütüğü
transaction log hareket günlüğü
transaction processing hareket işleme
transaction processing system hareket işleme sistemi
transaction site elektronik hareket sitesi
transaction-centered design Bkz: transaction analysis
transactional computing ticari bilgi işleme
transcendental function aşkın işlev
transcription Çevrili yazı
transcription machine yazıya dönüştürme makinesi
transfer function aktarım işlevi
transformation of coordinates koordinat dönüşümü, konaç dönüşümü
transition geçiş
translation Çeviri
translation buffer Çeviri arabelleği, adres çeviri belleği
transliteration karakter çevirisi
transmission Iletim, gönderim
transmission iletim
transmission band iletim bandı
transmission block iletim öbeği
transmission control veri iletim kontrolü
transmission control character iletim kontrol karakteri
transmission facility iletim olanakları, iletim kurulumu
transmission frame iletim çerçevesi
transmission header iletim başlığı
transmission interface iletim arayüzü
transmission line iletim hattı
transmission loss iletim yitimi, iletim kaybı
transmission media iletim ortamları
transmission path delay iletim yolu gecikmesi
transmission protocol Iletim protokolü, iletim protokolü
transmission service iletim hizmeti
transmission speed iletim hızı
transposed transmission line çaprazlanmış iletim hattı
transposition Çaprazlama, konum değiştirme
transposition cipher karılmalı kripto, sıra değiştirmeli kripto
tributary station bağımlı uçbirim
trivial solution apaçık çözüm, değersiz çözüm
truncation Kırpma
trusted authentication authority elektronik noter, güvenilir üçüncü şahıs
two-way authentication Bkz: bidirectional authentication
type declaration tip bildirimi
ultrasonic motion detector sesüstü devinim sezici
unattended operation gözetimsiz işletim, gözetimsiz işlem
unattended operation gözetimsiz işletim
unattended operation gözetimsiz işlem
unauthorized data modification yetki dışı verilerin değiştirilmesi
unconditional koşulsuz
unconditional koşulsuz
unconditional branch koşulsuz atlama
unconditional jump koşulsuz atlama
unconditional statement koşulsuz deyim
under construction kurulmakta olan site, yapım aşamasında
unidirectional tek yönlü
unidirectional bus tek yönlü veriyolu
unidirectional transmission tek yönde iletim
uniform distribution birörnek dağılım
uniform quantization birörnek nicemleme, eşit aralıklı nicemleme
union "bileşim, birleşim; ortaklık (C dili)"
union(SQL) bileşim
unique solution tek çözüm
uniqueness condition teklik koşulu
units position virgül konumu
universal instruction set Evrensel komut kümesi
unjustified composition hizalanmamış dizgi
unsupervised classification güdümsüz sınıflandırma
update transaction güncelleme hareketi
upward compression üste tümleme
user documentation kullanıcı belgeleri
user identification kullanıcı kimliğinin belirlenmesi
user interaction kullanıcı etkileşimi
user interaction kullanıcı etkileşimi
user location server kullanıcı adres rehberi
utilization factor kullanım oranı
validation sağlama, geçerlik sınaması
validation check geçerlik denetimi
validation test sağlama, geçerlik testi
valve positioner vana konumlayıcısı
variable declaration değişken bildirimi
variable expression değişken ifade
variable-point representation system kayar noktalı gösterim sistemi
variance reduction technique değişinti azaltma yöntemi
vector function vektörel işlev
vector quantization vektörel nicemleme
verification doğrulama
verification doğrulama
verification and validation doğrulama ve sağlama
version sürüm, uyarlama
version sürüm
vertical justification dikey yaslama
vertical tabulation dikey sekme
very large scale integration çok büyük çapta tümleşim
vibration titreşim
video resolution video çözünürlük
virtual connection sanal bağlantı
virtual relation sanal ilişki
virus replication virüs kopyalama
vision (1) görüş, (2) uzgörüş
vision görü, görme, görüş
vision inspection otomatik görmeye dayalı denetim
vision sensor görsel algılayıcı
vision system görme sistemi, görü sistemi
vision-based görmeye dayalı
visitor location register konuk abone kütüğü
visual inspection gözle denetim
visual perception görsel algı
visualization görselleştirme,
voice communication konuşma iletişimi
voice compression Bkz: speech compression
voice concatenation Bkz: speech concatenation
voice navigation sesli örün tarama
voice recognition ses tanıma
voice-band data transmission ses bandında veri iletimi
wait condition bekleme durumu
wave-division multiplexing dalga bölüşümlü çoğullama
waveform distortion dalga biçiminde bozulumu
weight function ağırlık işlevi
white radiation beyaz ışınım
wide area information servers (waıs) geniş alan bilgi sunucuları
wideband data transmission geniş bantlı veri iletimi
window function pencere işlevi, ağırlıklandırma işlevi
window operation pencereli işlemi
wire communication telli iletim
wire-frame representation tel file gösterimi
wireless application protocol telsiz erişim protokolü
wireless communication telsiz iletim
wireless location telsiz konum belirleme
work function iş fonsiyonu
workstation iş istasyonu
workstation iş istasyonu
zero code suppression sıfır kodunu yok etme
zero position sıfır konumu
zero suppression sıfırların kaldırılması
zero-address instruction Sıfır adresli komut
zero-bit insertion sıfır biti sokuşturma

Toplam 1842 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama