ing Türkçesi Nedir, ing Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "ing"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
2-sided printing çift taraflı yazdırma
3D modeling software üç boyutlu modelleme yazılımı
absolute coding mutlak kodlama
acceptance testing kabul testi
access sharing erişim paylaşımı
accounting rate hesaplaşma oranı
accuracy rating doğruluk derecesi
acoustic coupling akustik bağlaşım
adaptive coding uyarlanır kodlama
adaptive learning uyarlanır öğrenme
adaptive quantizing uyarlanır nicemleme
adaptive routing uyarlanır yol saptama
address filtering adres süzgeçleme
address spoofing adres suistimali, kötükullanım
addressing adresleme
addressing Adresleme
addressing exception adresleme (kural dışılık) hatası
addressing field adresleme alanı
addressing format Adresleme biçemi
addressing mode adresleme kipi
administrative data processing yönetsel bilgi işlem
Advanced Peer to Peer Networking tanımı yazılacak
affinity diagramming ilginlik çizeneği
aging test yaşlanma testi
airborne remote sensing havadan algılama, havadan gözlem
aliasing örtüşme, katlanma
alphabetic string alfabetik dizgi
alternate collating sequence öteki birleştirme sırası
alternating dalgalı
Alternating dalgalı, almaşan, almaşık, değişken
alternating current dalgalı akım
alternating mark inversion, ami almaşan evirmeli kodlama
alternating series almaşık seri
alternating-current dalgalı akım, alternatif akım, değişken akım
alternating-current generator dalgalı akım üreteci
angle tracking otomatik hedef izleme (radar)
annealing tavlama (metalurji)
answering machine çağrı yanıtlama makinası
answering service çağrı karşılama hizmeti
anti-aliasing örtüşme-önler
anticipatory buffering Beklentisel (önceden) ara belleğe alma
anticipatory buffering önceden ara belleğe alma
anticipatory paging Beklentisel sayfalama
anticipatory paging önceden sayfalama
application enabling uygulama altyapısı sağlama
Application Programming Interface tanımı yazılacak
application programming interface, (apı) Uygulama programlama arayüzü
archiving arşivde saklama, depolama
ascending artan
ascending artan, büyüyen, yükselen (sıralama)
ascending order artan sıra
ascending sequence yükselen sıra
ascending sort artan sıralama, küçükten büyüğe sıralama
associative addressing içerikle adresleme, çağrışımla adresleme
auditing Denetleme
authoring oluşturma, yazarlık, yaratım
back scattering geri saçılım
back tracking gerileme
back-to-back testing sırt sırta sınama
backtracking geri-izleme, geri-izsürme
Backward chaining Geri bağlama, geri zincirleme, geriye yönelik zincirleme
batch processing toplu işlem
batch processing toplu işlem
binding margins cilt payı boşluğu
Bit mapping bit eşlemleme
blinking yanıp-sönme
blooming Benek parıldaması (ekran)
bottom-up parsing aşağıdan yukarıya ayrıştırma
bottom-up programming aşağıdan yukarıya programlama
branching dallanma
breaking link bağlantı kesme
bring to front öne getirmek
broadcasting Yayımlama
buffering arabelleğe alma
caching önbelleğe alma
caching önbelleğe alma
call screening Bkz: call filtering
cascading peş peşe bağlama, ardarda dizme
causal reasoning nedensel akıl yürütme
ceiling Tavan
central processing unit ana işlem birimi
central processing unit ana işlem birimi, merkezi işlem birimi
centralized processing merkezi işleme
chaining zincirlemek
chaining zincirleme
chapter heading bölüm başlığı
chapter heading bölüm başlığı
character string damga dizgisi
character string karakter dizgisi, damga dizgisi
chroma-keying renk anahtarlaması
circuit switching çevrim anahtarlama
circuit-switching devre anahtarlaması
circuit-switching network devre anahtarlamalı ağ
circuit-switching protocol devre anahtarlama protokolü
cladding Kılıf
clipping algorithm kırpma algoritması
clocking saatle denetim
clocking zamanlayıcıyla denetim, saatle denetim
cloning kopyalama, eşlenikleme, tıpkıyapım
cloning utility Bkz: duplication utility
closing parenthesis sağ ayraç
closing parenthesis sağ ayraç, kapatma ayracı, ‘)’
code breaking kod kırma, şifre çözümleme
code division multiplexing (cdm) kod bölüşümlü çoğullama
code page switching kod sayfası değiştirme
coding kodlama, programlama
cognitive engineering biliş mühendisliği
cognitive modeling bilişsel modelleme
collating harmanlanma, diziliş
collating sequence Harmanlama sırası, diziliş sırası
collating sequence harmanlama sırası
column heading dikeç başlığı, sütun başlığı
column heading dikeç başlığı
commercial data processing ticari bilgi işleme
Common Programming Interface Ortak Programlama Arabirimi
companding Sıkıştırma-genleştirme
computational linguistics bilişimsel dilbilim
Computer Aided Engineering Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM)
Computer Aided Manufacturing Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ)
computer conferencing bilgisayar aracılığıyla toplantı
Computer Integrated Manufacturing Bilgisayarla Tümleşik Üretim (BTÜ)
cooperative processing işbirlikli işlem
corresponding ilişkin
coupling bağlaşım
cropping kırpma
cycle stealing dönüş çalma
daisy-chaining halka-zincirleme bağlantı, ilmekleme
damping factor sönüm katsayısı
damping ratio sönüm oranı
DASD mirroring disk ikizleme
data binding veri ilişkilendirme
data broadcasting veri yayını
data chaining veri zincirleme
data cleansing verileri temizleme
data conferencing veri konferansı, veri alışverişi
data coupling veri bağlaşımı
data diddling veri sahteciliği
data drilling Bkz: data mining
data encrypting key veri şifreleme anahtarı
data gathering Bkz: data collection
data harvesting Bkz: data mining
data logging zamandizinsel veri toplama
data mining veri madenciliği
data mining veri madenciliği
data pivoting verilerin eksenel döndürülmesi
data processing bilgi işlem
data processing veri işlem
data processing center bilgi işlem merkezi
data processing center veri işlem merkezi
data processing sequence Bkz: job string
data processing supervisor Bkz: computer manager
data purging verileri temizleme
data recording veri kaydetme
data recording medium veri kayıt ortamı
data signalling rate veri iletişim hızı
data streaming duraksız veri iletimi
data streaming duraksız veri iletimi
data surfing veriler arasında gezinim
data switching veri devresinin anahtarlanması
data vaulting internet üzerinden veri yedekleme
data-driven reasoning veri güdümlü akıl yürütme
deblurring Netleştirme
debouncing zıplamaönler
debugging düzeltme, hata ayıklama
debugging yanlış ayıklama
decentralized data processing dağıtık veri işlem
decisionmaking karar alma
declarative programming bildirimsel programlama
decoupling bağlaşımı koparma
deductive reasoning tümdengelimli akıl yürütme
default reasoning olağan akıl yürütme
demand multiplexing istem çoklama
demand paging sayfalı görüntü bellek yönetimi
demand paging istek güdümlü sayfa aktarımı
descending küçülen sırada
descending azalan
descending order azalan sıra
desktop publishing masaüstü yayıncılık
desktop publishing masaüstü yayıncılık
detecting instrument algılayıcı alet, sezici alet
deterministic routing Belirlenimci yönlendirme, değişmez yönlendirme
dial-up networking ara-gir ağ
dialing prefix numara öntakısı
differential encoding fark kodlaması, ayrımsal kodlama
differential signaling fark işaretleşmesi, ayrımsal işaretleşme
diffuse scattering yayınık saçılma
digital audio broadcasting sayısal audio yayını
digital enhancing sayısal pekiştirme, sayısal iyileştirme
digital filling sayısal dolgu
digital imaging sayısal görüntüleme
digital measuring instrument sayısal ölçme aleti
digital recording sayısal kayıt
digital telemetering sayısal teleölçüm
dingbat yazı süsü
direct addressing doğrudan adresleme
direct coupling doğrudan bağlaşım
direct distance dialing doğrudan şehirlerarası arama
direct inward dialing doğrudan dahili arama
direct outward dialing doğrudan dışarı arama (de réseau)
directory listing dizin içerik listesi
directory listing dizin içerik listesi
directory routing dizinli yönlendirme
discrete programming Bkz: integer programming
disk duplexing disk çiftleme
disk mirroring disk yansılama, disk ikizleme
disk mirroring disk ikizleme
disk operating system disk işletim sistemi
Disk operating system (dos) disk işletim sistemi
disk stripping disklere bölüştürme
diskette formatting disket formatlama
dispatching priority görev dağıtım önceliği
distance dialing uzak (şehirlerarası) arama
distance learning Uzaktan eğitim, tele-eğitim
distributed data processing dağıtımlı bilgi işlem
distributed data processing dağıtılmış veri işleme
distributed data processing dağıtılmış veri işleme, dağıtımlı bilgi işlem
distributed polling dağıtılmış yoklama
distributed processing dağıtımlı işlem
distributed processing dağıtık (veri) işleme
docking station yanaşma aygıtı, takma aygıtı
document of understanding(DOU) ortak anlayış belgesi
document processing belge işleme
doping katkılama
double-sided printing çift yüzlü baskı
double-spacing çift aralık bırakma
downsizing Küçültme, küçülme, minikleştirme
downsizing küçültme
draft printing taslak baskı
draft printing taslak basım
dragging çekmek, sürüklemek
drawing çizim
drawing Çizim
drawing character çizim karakteri
drawing ruler çizim cetveli
ducting oluklanma
ducting height oluk yüksekliği
ducting thickness oluk kalınlığı
duplex copying çift yüzlü kopyalama
duplex scanning Önlü arkalı tarama, çift yanlı tarama
duplexing Bkz: disk duplexing
dynamic buffering dinamik arabellekte saklama
dynamic linking Işletim içi bağlama, dinamik bağlama
dynamic linking devingen bağlantı
dynamic multiplexing dinamik çoğullama
dynamic programming devingen programlama
dynamic programming dinamik programlama, devingen programlama
dynamic routing dinamik yönlendirme
e-banking Elektronik bankacılık, internet aracılığıyla bankacılık
e-mail bombing Bkz: mail bombing
e-mailing list elektronik postalama listesi, ileti alıcı listesi
eavesdropping gizli dinleme
editing keypad düzenleme tuş takımı
electric coupling elektriksel bağlaşım
electronic banking elektronik bankacılık, internet bankacılığı
electronic billing elektronik faturalandırma
electronic data processing (edp) elektronik bilgi işlem
electronic filing elektronik dosyalama
electronic jamming elektronik (sinyal) boğma
electronic marketing Internet’te pazarlama, elektronik pazarlama
electronic publishing elektronik yayıncılık
electrostatic focusing elektrostatik odaklama
embedded computing tümleşik veri işleme
embedded data processing Bkz: embedded computing
emerging technology yükselen (doğuş sürecindeki) teknoloji
enabling signal Etkinleme işareti, erkleme işareti, çalıştırma işareti
end-of-pulsing signal vurum iletim sonu işareti
end-to-end signaling uçtan uca imleşim
engineering change teknik değişiklik
ensemble averaging topluluksal ortalama
enterprise computing kurumsal bilişim
equipment grounding donatım topraklama, teçhizatın topraklanması
error checking Bkz: error detection
error debugging hata ayıklama
error handling yanlışları işleme
error handling hataların giderimi, hata düzeltme
error-correcting code hata düzelten kod
error-correcting routine hata düzeltme yordamı
error-detecting code hata sezici kod
escaping key kaçış tuşu
event-driven programming olay güdümlü çalışma
exception handling kural dışı durum işleme
existing varolan
exponential smoothing üstel yumuşatma
extended addressing genişletilmiş adresleme
fading sönümlenme
fading channel sönümlü kanal
fading margin sönümlenme payı
file processing dosya işleme
file scratching Bkz: file purge
file sharing Kütük paylaşım
fine tuning İnce ayar
fitting Bkz: curve fitting
fixed routing sabit yönlendirme
flaming kışkırtma, öfkeli yanıt (Internet)
floating kayan
floating decimal kayan ondalık nokta
floating ground havada toprak
floating head esnek kafa, yüzen kafa
floating network topraksız devre
floating zero kayan sıfır
floating-point kayan noktalı
floating-point kayan noktalı
floating-point arithmetic kayan noktalı işlemler
floating-point data kayan noktalı veri
floating-point number kayan noktalı sayı
floating-point processor kayan noktalı işlemci
floating-point register kayan noktalı yazmaç
floating-point representation kayan noktalı gösterim
floating-point unit (fpu) kayan nokta işlem birimi
flush mounting gömme, ankastre
flushing boşaltma
flying spot uçan nokta
footing altlık
formal testing kurallı sınama
forward chaining ileri yöne zincirleme
forward signaling ileri yönde imleşim
frame differencing çerçeve farkları
Framing çerçeveleme
framing bits Çerçeve sınır imleri (bitleri)
free-form typing serbest biçimde yazma
free-running frequency doğal frekans, güdümsüz frekans
frequency division multiplexing frekans bölüşümlü çoğullama
frequency hopping frekans hoplaması
frequency shift keying frekans tepkisi
frequency swing frekans bandı
Fringe benefit Yan fayda, ikincil fayda
fringing saçaklanma
full screen editing tüm ekranda düzenleme
functional modeling işlevsel modelleme
functional programming işlevsel programlama
functional testing işlevsel sınama
fuzzy reasoning bulanık bilgi
general polling genel yoklama
general-purpose programming language genel amaçlı programlama dili
genetic programming genetik programlama
Geometric Modeling Geometrik Modelleme
ghosting software Bkz: duplication utility
ghosting software Bkz: hard-disk cloning utility
Global Positioning system Küresel Konumlama sistemi
global positioning system küresel konum sistemi
Global Roaming Küresel Dolaşım
goal-driven reasoning geri zincirleme çıkarım
Gouraud shading Gouraud tonlaması
grid computing dağıtımlı hesaplama
grid sampling ızgara örneklemesi
Grounding Topraklama
grounding topraklama
grounding cable topraklama kablosu
grounding switch topraklama anahtarı
group polling gurup yoklaması
group scheduling software gurup planlama yazılımı
grouping guruplama, öbekleme
halftoning yarı tonlama
handling işleme
handshaking Uyuşma, tokalaşma
Handwriting El Yazısı
handwriting support elyazısı desteği
hanging indent asılı girinti, ters içerlek
hanging indent asılı girinti
hanging indentation ters içerleklik
hard-disk cloning utility sabit disk kopyalama programı
Hash Coding Karım Kodlaması
Hashing Karım
Heading Başlık
heading başlık
Heuristic Programming Buluşsal Programlama
hexadecimal numbering system onaltılı sayı sistemi
hierarchical filtering sıradüzensel süzgeçleme
hierarchical routing sıradüzensel yönlendirme
holding time meşgul etme (tutma) süresi
holding-time distribution Tutlu süre dağılımı
home banking Internet bankacılığı
Horizontal Cabling Yatay (Kat İçi) Kablolar
Horizontal Scrolling Yatay Akıtma, yatay ilerleme
horizontal scrolling (görsel içerik) yana kaydırma
Hosting (Hizmet) sunuculuk, konakçılık
housekeeping toparlama
Housekeeping Toparlama, düzenleme
housekeeping operation Olağan düzenleme işleri, hizmet işlemleri
Human Engineering Bkz: Ergonomics
illegal tapping geçersiz karakter
image coding imge kodlama
image processing görüntü işlem
Image Processing Görüntü İşleme, imge işleme
image sharpening imge keskinleştirme
Imaging İmgeleme, görüntüleme
in-band signaling bantiçi imleşim
Incoming Gelen, varan
incoming gelen
incoming call barring gelen çağrıların kısıtlanması
incoming call center gelen çağrı merkezi
incoming mail gelen iletiler
indexing indeksleme
indexing language indeksleme dili
information engineering enformatik mühendisliği
Information Processing Center Bilgi İşlem Merkezi
information processing system bilgi işleme sistemi
ingress ağ girişi
initiating event tetikleme olayı
input formatting girdilerin formatlanması
input-output coupling girdi-çıktı bağlaşımı
instantaneous sampling anlık örnekleme
insulating material yalıtıcı malzeme
integer programming tamsayı programlama
integration testing tümleştirme testi
intelligent shopping agent alışveriş robotu
Interactive Banking Etkileşimli Banka İşlemleri
Interactive Computing Etkileşimli hesaplama
interactive processing etkileşimli işleme
interface testing arayüz testi
Internet banking Internet bankacılığı
Internet faxing Internet’ten faks
Internet marketing Internet’te pazarlama, elektronik pazarlama
Internet routing IP ile yönlendirme
Internet training Internet’ten eğitim
internetworking ağlararası
interoperability testing birlikte işlerlik sınaması
inverse filtering ters süzgeçleme
inverse multiplexing ters çoğullama
IP faxing Bkz: Internet faxing
IP multicasting IP ile çoğagönderim
IP routing Bkz: Internet routing
IP spoofing IP adres kandırması
IP switching IP anahtarlaması
isolating amplifier yalıtan yükselteç
iterative processing döngülü işleme
Jamming Boğma (Sinyal)
job processing iş kotarımı
journaled operating system günlüklü işletim sistemi
kerning (yazı karakteri) büzme
key sorting anahtarlı sıralama
keyboard mapping klavye (tuş) yerleşim haritası
keying sayısal kiplenim
keying rate kiplenim hızı
knowledge mapping bilgi haritası
L2tp (Layer Two Tunneling Protocol) L2tp, İkinci Katman Tünel Protokolü
label switching etiketli anahtarlama
leading characters önce gelen karakterler
Leading Space Öndeki Boşluk
Leading Zero Öndeki Sıfır
leading zero öndeki sıfır
learning algorithm öğrenme algoritması
learning curve öğrenme eğrisi
learning rule öğrenme kuralı
learningware öğrenim yazılımı
least-cost routing en düşük maliyetli yönlendirme
limiting conditions sınır koşulları
limiting device gerilim sınırlayıcı
limiting operation sınırlı işletim
limiting value sınır değer
line balancing hat dengelemesi
line blanking interval satır karartma aralığı
line conditioning hat iyileştirme
line spacing satır aralığı
Line Spacing Satır Aralığı
linear addressing doğrusal adresleme
linear filtering doğrusal süzgeçleme
Linear Programming Doğrusal Programlama
List Processing Liste İşleme
List Processing Language (LISP) Lisp Dili
list sorting Liste sıralama
Load Balancing Yük Dengeleme, iş dengeleme
load sharing yük paylaşımı olmalı
loopback testing geri dönüşlü sınama
machine learning otomatik öğrenme
machine processing bilgisayarla işleme
Macro programming makro programlama
mail bombing İleti bombardımanı
mailing address posta adresi
mailing labels posta etiketleri
Mailing List Posta Listesi
Mapping Eşleme, Gönderim
mapping gönderim, eşlemleme
mapping function koordinat dönüşüm işlevi
mapping of a network drive bir ağ sürücüsünün bağlantı tanımı
mapping over eşlemleme
marginal testing çalışma sınırlarını sınama
masking maskeleme
Meaning Anlam
measuring accuracy ölçme doğruluğu
measuring chain ölçme zinciri
measuring system ölçme sistemi
measuring transducer ölçme dönüştürücüsü
media streaming duraksız çoğulortam iletimi
Memory Interleaving Bellek serpiştirimi
memory partitioning bellek bölüntüleme
memory-consuming çok bellek kullanan
message forwarding mesajı yeniden yönlendirme
message handling system mesajlaşma sistemi
message switching Mesaj yönlendirme
message-switching center mesaj yönlendirme merkezi
message-switching network mesaj yönlendirme ağı
messaging application mesajlaşma uygulaması
messaging system Bkz: message handling system
Meta-morphosing Bkz: morphing
Meta-reasoning bütünsel akıl yürütme
Mflops (Million Floating Point Operations Per Second) Mflops – Milyon kayan noktalı işlem/saniye
micromachining mikroimalat
Microprogramming Mikroprogramlama
mirror printing ters baskı
Mirroring "1) Yansılama; 2) İkizleme"
mirroring ikizleme
missing eksik, atlanmış
Missing Eksik, Kayıp
Misspelling Yazım Yanlışı
misspelling yazım hatası
Mobile Computing Telsiz Bilgi İşleme, gezgin bilgi işleme
Modeling Modelleme
modeling algorithm modelleme algoritması
modeling error modelleme hatası
modular programming birimsel programlama
modular programming birimsel programlama
Monitoring Gözleme, Gözcülük etme
monitoring software gözcü yazılım
Monospacing Sabit Aralıklı
Moving Picture Expert Group MPEG
multilink dialing çok linkli arama
multimedia processing workstation Bkz: multimedia editing workstation
multipath fading çokyollu sönümleme
multiple rate sampling katlı örnekleme
multiple-input single-output system çok-girdili tek-çıktılı sistem
multiplexing çoklama
Multiprocessing Çok İşlemli (işleme)
multiprocessing çoklu işlem
Multiprogramming Çok Programlı (Işleme)
multiprogramming çoklu programlama
multiprotocol label switching (MPLS) çok protokollü etiket anahtarlaması
multistreaming parçalı paralel iletim
multitasking çok görevli yürütüm
Multitasking Çok Görevli
multitasking çoklu görev, çokgörevli
multithreading çoklu kullanım
multithreading çok izlekli
multitrack recording system çok kanallı kayıt sistemi
Multiuser Operating System Çok Kullanıcılı İşletim Sistemi
naming convention adlandırma kuralları
narrowcasting azınlığa gönderim
natural language processing doğal dil işleme
natural language understanding doğal dilde anlama
nesting içiçe yerleştirme
nesting level içiçelik düzeyi
net surfing Internet’te gezinme
netcasting Bkz: webcasting
network monitoring ağ gözetimi, ağ gözcülüğü
network operating system ağ işletim sistemi
network planning ağ planlaması
network-centric computing ağ merkezli bilgi işlem
networking Bilgisayar ağlı (gerçekleştirme/uygulama)
networking ağ oluşturma
non-breaking hyphen bölünemez kısa çizgi
non-breaking hyphen bölünemez tire (bölünemez değil, “bölmeyen”)
non-breaking space bölünemez boşluk
non-printing characters basılamaz karakterler
nonabsorbing state soğurmayan durum
nonblocking tıkanmasız
nonbreaking hyphen bölmeyen tire (kısa çizgi)
nonbreaking space bölünemez boşluk
nonbreaking space bölünemez boşluk
nondecreasing function azalmayan işlev
nondestructive testing örselemeyen sınama
nonescaping key konum atlatmayan tuş
noninterlaced scanning binişmesiz tarama
nonlinear coding Bkz: nonuniform quantization
nonlinear programming doğrusal olmayan programlama
nontouching loops değmeyen döngüler
normal operating conditions olağan işletme koşulları
null string boş dizgi
number crunching yoğun hesaplama
numbering "1) numara çevirme; 2) numaralama"
Object Linking and Embedding Nesne Bağlama ve Katıştırma
object linking and embedding (OLE) nesne gömme ve bağlama
object-oriented programming nesneye dayalı programlama
object-oriented testing nesneye dayalı sınama
octal numbering system sekizli sayı sistemi
octet timing signal bayt zamanlama işareti
off-site processing Kuruluş dışında işleme
offending Sorun yaratan, karşı koyan
offline browsing çevrimdışı tarama (Internet)
on-off keying var-yok iletim
one-ahead addressing otomatik ilerlemeli adresleme
one-touch dialing tek tuşlu arama
online advertising elektronik reklam, Internet yoluyla reklam
online banking Bkz: Internet banking
online billing Bkz: electronic billing
online marketing Internet’te pazarlama, elektronik pazarlama
online shopping elektronik alışveriş, Internet üzerinden alışveriş
online testing çevrimiçi sınama
online training Bkz: Internet training
online transaction processing çevrimiçi hareket işleme
online updating çevrimiçi (Internet yoluyla) güncelleme
online voting elektronik oy verme
operating instructions işletim yönergesi
operating system işletim sistemi, işletim dizgesi
operating system işletim sistemi
operational testing işletme testi
optical data processing optik veri işleme
optical switching optik anahtarlama
optical switching matrix optik anahtarlama matrisi, optik anahtarlama yapısı
order processing sipariş karşılama
ordering relation Sıralama (belirleme) ilişkisi
originating point mesajın çıkış noktası, köken noktası
originating terminal çağrıyı başlatan uç
originating traffic kaynak trafiği
oscillating series salınımlı seri
out-of-band signaling bantdışı imleşim
out-of-service (testing) hizmet dışı (sınama), servis dışı (sınama)
outgoing giden
outgoing call giden çağrı
outgoing call barring giden çağrıların kısıtlama
outgoing line circuit çıkış hat devresi
outgoing message gidecek mesaj
outsourcing dış kaynaklardan edinme
overclocking hızlı saatle çalıştırmak
overlap processing örtüşmeli bilgi işleme
overlap signaling örtüşmeli imleşim
oversampling yüksek hızda örnekleme
overscoring Bkz: Strike through
pacing hız denetimi
pacing akış temposu, ilerleme ritmi
packet flooding pakete boğma
packet internet gropper (ping) paket internet yoklayıcısı
packet sequencing paket sıralaması
packet switching paket anahtarlama (ile iletim)
packet switching data network paket anahtarlamalı veri ağı
packet switching network paket anahtarlamalı ağ
packet switching network paket anahtarlamalı ağ
padding Dolgu
padding character dolgulama karakteri
page addressing sayfa adresleme
page scrolling sayfa akıtmalı
paging 1-sayfalama, sayfalara ayırma, 2-çağrı, arama
paging sayfalama
panning gezdirme
panning yatay kaydırma
parallel distributed processing paralel dağıtımlı işleme
parallel processing paralel işleme
parity setting eşlik ayarı
partial ordering kısmi sıralama
partitioning bellek bölüntüleme
passive wiretapping pasif dinleme
path planning yol planlaması
path testing iz testi
pattern matching örüntü eşleme
peering trafik değiş tokuşu
peering arrangement trafik değiş tokuş anlaşması
pending Beklemede, beklenilen
pending beklemede
performance testing başarım sınaması
personal computing kişisel bilgi işlem
phase encoding evre kodlaması, faz modülasyonu
phase locking faz kenetlenmesi
phase shift keying faz kaydırmalı anahtarlama
photonic switching Bkz: optical switching
piggybacking Bindirme, sırtında taşıma
ping Bkz: packet internet gropper
pipeline processing boruhattında işleme
pipelining feature boruhattı özelliği
piping(dos) yöneltme
PL/1, programming language 1 pl/1 programlama dili
point sampling nokta örneklemesi
polling Yoklama
polling character yoklama karakteri
polling cycle yoklama turu
polling method yoklama yöntemi
polling overhead yoklamaya harcanan süre
polling protocol yoklama protokolü
port sharing device iskele genişletici
port trunking iskele linklerini birleştirme
Positioning Konumlandırma
positioning time konumlama süresi
power line signaling enerji şebekesi üzerinden işaretleşme
power typing serbest yazma
predictive coding öngörücü kodlama
prefetching önceden getirme, önceden al-getir
premises wiring yerleşke kabloları
Printer Settings Yazıcı ayarları
priority-based (scheduling) önceliğe dayalı
process reengineering iş sürecinin yeniden yapılanması
processing işleme, işlem
processing işleme, işlem
processing unit işlem birimi
Program linking Program bağlama
program listing program dökümü
program loading program yükleme
programming environment programlama ortamı
programming language programlama dili
progressive coding aşamalı kodlama, geliştirerek programlama
Proofing a document Belge doğruluğunu sağlamak
proportional spacing orantılı aralama (yazı)
pruning budama
publishing yayıncılık
pulse interleaving vurum serpiştirme
pulse shaping vurum biçimlendirme
pulse signaling vurumlarla işaretleşme
pulse spacing vurum aralaması
pulse trailing edge vurum artçısı
pulse triggering vurum tetiklenmesi
pushbutton dialing tuşlu çevirme
pushbutton dialing tuşlu arama
quadratic programming karesel programlama
quadrature amplitude shift keying QASK, Dördün genlik kaydırmalı kiplenim
quadrature phase shift keying dik faz, dördün faz
qualification testing nitelik sınaması
qualitative reasoning nitel akıl yürütme
quality of service engineering hizmet niteliği teknikleri
quantizing error nicemleme hatası
quantizing loss nicemleme kaybı
quantum computing kuantum hesaplama
quaternary signaling dört düzeyli işaretleşme
Queued Printing kuyruklanmış yazdırma
queuing Kuyruklama, kuyruğa sokma
queuing delay kuyruk gecikmesi
queuing system kuyruk sistemi
queuing theory Kuyruklama kuramı
radar imaging radar fotoğrafı, radarla görüntüleme
radar jamming radarı boğma
radar tracking radarla izleme
radiating element ışıma elemanı
radio bearing telsizli kerteriz
radio homing telsiz özgüdüm
radio paging service telsiz çağrı hizmeti
random sampling rasgele örnekleme
ranking "1) anlam sırası; 2) sıralama, sınıflama "
rapid prototyping hızlı prototip üretme
rated operating conditions tanımlı çalışma koşulları
rating "1) anma değeri, rejim değeri; 2) değerleme "
rating scale değerleme ölçeği
rating scale değerleme ölçeği
ray tracing ışın izleme
real-time computing gerçek zamanlı bilgi işleme
real-time operating system gerçek zamanlı işletim sistemi
real-time processing gerçek zamanda işleme
real-time streaming gerçek zamanlı akıtım
real-time streaming protocol RTSP protokolü
receiving host "alıcı uçbirim; alıcı ana sistem"
recording density kayıt yoğunluğu
recording engineer ses mühendisi, kayıt mühendisi
recording instrument kaydedici ölçme aleti
recording medium kayıt ortamı
recovering bad sectors bozuk kesimleri kurtarma
reengineering yeniden yapılama
reference operating conditions referans çalışma koşulları
region growing bölge büyütme
region merging bölge kaynaştırma
regional settings bölgesel ayarlar
reliability engineering güvenilirlik teknikleri
remote access data processing Bkz: teleprocessing
remote batch processing uzaktan toptan işleme
remote monitoring uzaktan gözleme
remote processing uzakta işleme
rendering 1) kaplama (grafik) 2) eyleme, gerçekleme
repeating field yinelenen alan
repetitive addressing yineli adresleme
resistance-capacitance coupling direnç-sığaç bağlaşımı
resistive coupling direnil bağlaşım
resource sharing özkaynak paylaşımı
retrace blanking geri dönüş karartması
reverse byte ordering küçüğü başta sıralama
reverse charging ödemeli çağrı
reverse engineering tersine mühendislik
reverse engineering tersine tasarım
RF shielding RF ekranlaması
Ring "1-halka; 2-Çaldırma, zil (telefon) "
ring array dairesel dizilim
ring counter halkalı sayaç
ring network halka ağ
ring topology halka topolojisi
ring-back signal geri çağırma işareti
ringing parazit salınım, geçici çınlama
rising edge yükselen kenar
roaming gezeleme, dolaşım
roaming agreement dolaşım anlaşması
roaming user profile gezgin kullanıcı profili
role-playing game Rol üstlenme oyunu
rollover windowing Bkz: cascaded windowing
routing yol atama, yönlendirme
routing code yönlendirme kodu
routing function yönlendirme işlevi
routing pattern yönlendirme şeması
routing table yönlendirme çizelgesi
rugged operating conditions zorlu işletme koşulları
runlength encoding seğirdim kodlaması
running foot(ing) yinelenen altlık
running footing Bkz: footer
running heading yinelenen başlık
running heading Bkz: header
running of a program programın yürütülmesi
running process yürümekte olan süreç
running voltage rejim gerilimi
sampling örnekleme
sampling örnekleme
sampling action örnekleme eylemi
sampling circuit örnekleme devresi
sampling density örnekleme yoğunluğu
sampling distribution örnekleme dağılımı
sampling frequency örnekleme sıklığı, örnekleme frekansı
sampling interval örnekleme aralığı
sampling plan örnekleme planı
sampling pulse örnekleme vurumu
sampling rate örnekleme hızı
sampling synthesizer örneklemeli sentezleyici
sampling test örneklemeli sınama
sampling theorem örnekleme teoremi
sanitizing arıtma
satellite broadcasting uydudan yayın, uydudan yayın, uydu yayıncılığı
satellite paging uydudan çağrı hizmeti
satellite positioning uyduyu konumlama
saturation testing doygunluk sınaması
scalable coding ölçeklenir kodlama
scale numbering ölçek numaralama
scaling ölçekleme
scaling ölçekleme, ölçekleme
scaling factor ölçekleme katsayısı
scaling factor ölçekleme katsayısı
scanning tarama
scanning beam tarama huzmesi
scanning density tarama yoğunluğu
scanning device tarama aygıtı
scanning electron microscope taramalı elektron mikroskobu
scanning frequency tarama sıklığı
scanning pitch tarama sıklığı birim mesafeye düşen tarama eleman sayısı
scanning radar Bkz: search radar
scanning raster tarama ızgarası
scanning speed tarama hızı,
scanning spot tarama spotu
scanning tunneling microscope taramalı tünel mikroskobu
scattering saçılım
scattering cross-section etkin saçılım kesiti
scattering loss saçılım yitiği
scattering matrix saçılım matrisi
scattering medium saçıcı ortam
scheduling zamanlama
scheduling Zaman planlama
scheduling policy çizelgeleme kuralları
scissoring makaslama
screening ön eleme
scripting language Adım izlence dili (çiziştirme dili)
scrolling akma, akıtma, akıtma
scrolling key akıtma tuşu, akıtma tuşu
scrolling menu akıtmalı menü
scrolling mouse ruletli fare
search string arama dizgisi
Section Heading Bölüm Başlığı
sectionalizing joint ayırma eki
sector scanning kesim taraması
sectoring sektörlere ayırma Yeni Öneri kesimlere ayırma
segmented encoding law parçalı doğrusal nicemleme
selective calling seçici çağrı
selective erasing seçici silme
selective fading frekans seçici sönümlenme
self adopting computer özuyumlu bilgisayar
self-adapting özuyarlamalı,
self-adapting program özuyumlu izlence
self-checking circuit kendini denetleyen devre
self-checking code kendini denetleyen kod
self-clocking kendiliğinden saat beslemeli
self-complementing code öztmler kod, kendini tümleyen kod
self-documenting kendini belgeleyen, özbelgelemeli
self-extracting file kendini açabilen dosya
self-monitoring system kendini gözleyen sistem
self-organizing kendini örgütleyen
self-parking disk drive otomatik park özellikli disk sürücü
semi-adaptive coding yarı uyarlanır kodlama
semiconductor switching device yarıiletken anahtarlama aygıtı
sending aerial verici anten
sending host gönderen terminal, gönderici ana sistem
sensing circuitry algılayıcı devre
separating character ayırma karakteri
sequencing ardıştırma, sıralama, sıralılığın korunması
sequential coding ardışık kodlama
sequential processing ardışık işleme
serial processing dizisel işlem
serial programming seri programlama
server mirroring sunucu ikizleme
service interworking hizmette birlikte çalışma
serving dış örtü
session-level pacing oturumun iletim temposu
setting dekor, ayarlama
setting ayar
settling time yatışma süresi
shading gölgelendirme
shading tonlama, gölgelendirme
shadow printing gölgeli baskı
shadowing gölgeleme
shadowing gölgeleme
shape from shading tonlamadan türetilmiş şekil
shape modeling Bkz: geometric modeling
sharing violation paylaşım ihlali
shearing stress makaslama zorlaması
shielding ekranlama, blendaj, örtme
shielding effectiveness ekranlama etkililiği
shooting çekim
shooting angle kamera açısı, Bkz: camera angle
shooting script çekim senaryosu
shopping cart alışveriş sepeti
shopping cart alışveriş sepeti
shopping robot alışveriş robotu
short addressing Bkz: direct addressing
short-time rating kısa süreli yükleme rejimi
shuffling karılma, devşirim
sibling element kardeş öğe
sibling element kardeş öğe
sibling node kardeş düğümler
side-looking radar yan taramalı radar
sifting sort Bkz: bubble sort
signal conditioning işaret iyileştirme
signal shaping işaret biçimlendirme
signaling imleşim, işaretleşme
signaling current imleşim akımı
signaling information imleşim bilgisi
signaling interworking imleşimde birlikte çalışma
signaling message imleşim iletisiişaretleşme mesajı
signaling message discrimination imleşim mesaj sınıflaması
signaling network imleşim şebekesi işaretleşme ağı
signaling point imleşim noktası işaretleşme noktası
signaling rate imleşim hızı
signaling route imleşim yolu, işaretleşme yolu
signaling system imleşim sistemi işaretleşme sistemi
signaling system 7 7 numaralı işaretleşme sistemi
signaling time slot imleşim zaman dilimi, işaretleşme zaman dilimi
similarity-based learning benzerliğe dayalı öğrenme
simple buffering yalın arabellek yöntemi
simplex copying tek yüze kopyalamak
simulated annealing benzetimli tavlama
simulcasting eşanlı yayın
simultaneous broadcasting eşanlı yayın
singing ötme
singing margin kararlılık marjı
single tek
Single Tek
single address tekli adres
single blind study tek gözü kapalı etüd
single board computer tek kartlı bilgisayar
single byte character set tek sekizli karakter kümesi
single byte coding scheme tek bayt kodlama yöntemi
single channel per carrier taşıyıcı başına tek kanal
single chip computer tek yongalı bilgisayar
single domain model tek etki alanı modeli
single frequency operation tek frekanslı işletim
single frequency signaling tek frekanslı işaretleşme
single instruction / multiple data (SIMD) tek komut / çok veri
single instruction / single data (SISD) tek komut / tek veri
single precision tek duyarlıklı
single precision tek duyarlı, tek duyarlıklı
single thread application program tek izgeli uygulama programı
single threading tek izlekli
single-board computer tek kartlı bilgisayar
single-cycle instruction tek çevrimli komut
single-ended closure tek taraftan erişilen koruncak
single-function server tek işlevli sunucu, özel sunucu
single-key stroke tek tuş vuruşu
single-line control tek hat denetim
single-mode fiber tek kipli lif
single-phase motor tek fazlı motor
single-phase source tek fazlı kaynak
single-point ground tek noktadan topraklama
single-shot flip-flop tek durumlu devre
single-sided copying tek yüze kopyalamak
single-sided diskette tek yüzlü disket
single-sided transmission tek yan bantlı iletim
single-step adım adım
single-step operation adım adım işletme
single-tuned amplifier tek akortlu yükselteç
single-user (operating) system tek yan bantlı iletim
single-user system tek kullanıcılı sistem
single-wire circuit tek telli devre
single-wire transmission-line tek telli iletim hattı
singly linked list tek bağlantılı liste
singular tekil
singular matrix tekil matris
singular point Tekil nokta
singular set tekil matris
singular solution tekil çözüm
singularity tekillik
singularity tekillik
sizing boylandırma
skipping atlamak
sleeping mode uyku durumu
slice imaging kesit imgelemesi
sliding contact kayar kontak, sürgülü temas
sliding contacts yukarı akıtma imleci
sliding shutter Sürgü kapak
slotted ring network zaman dilimli halka ağ
slow fading uzun dönemli sönümlenme
smooth shading yumuşak tonlama
smoothing yumuşatma
smoothing capacitor süzme sığacı, yumuşatma sığacı
smoothing circuit yumuşatıcı süzgeç
smoothing inductor şok bobini
snooping trafik gözetleme
software engineering yazılım mühendisliği
solid modeling üç boyutlu modelleme
sorting criteria sıralama ölçütleri
sorting criteria sıralama ölçütü
sorting string sıralama dizgisi
source coding kaynak kodlaması
source listing kaynak listesi
source routing başlama noktasından yönlendirme, kaynak yönlendirmesi
space division switching uzam bölüşümlü anahtarlama
spacing aralık bırakma
spacing aralık bırakma
spanning tree kapsama ağacı
spanning tree algorithm kapsama ağacı algoritması
spatial reasoning uzamsal akıl yürütme
specified measuring range belirlenmiş ölçme erimi
speech clipping konuşma kırpılması
speed dialing hızlı arama
spell checking yazım harf denetleme, yazım düzeltme
spell checking yazım denetimi
spelling checker yazım harflendirme denetleyicisi
spelling checker, spell checker yazım
spelling dictionary yazım sözlüğü
spin imaging Bkz: magnetic resonance imaging
spoofing signal kandırma işareti
spool printing bekleterek baskı
spool printing bekletmeli baskı, kuyruk dosyası
spooling bekletme
spooling kuyruklama, kuyruklama, bekletme
spotlighting Ön plana çıkartmak
spring contact yaylı kontak
spring-opposed bellow yaylı körük
stack popping yığıttan alma
stack pushing yığıta koyma
staggering zikzaklı sıralama
staging path sahnelenmiş
stand-alone processing bağımsız işleme
standing-wave duran dalga
star-ring topology yıldız-halka topolojisi
star/ring network yıldız/halka ağ
start-of-heading character başlık başı karakteri
startup testing başlatma testi
static binding statik bağlama
static routing sabit ağ veri yönlendirme
store-and-forward switching mesaj anahtarlaması
streaming duraksız işlem
streaming akıtma, duraksız iletim, duraksız okuma, duraksız işlem
streaming audio akıtmalı audio, duraksız audio yayını
streaming data duraksız veriler, akıtılan veriler
streaming mode duraksız kip, duraksız veriler
streaming mode duraksız kip
streaming tape drive duraksız manyetik bant sürücüsü
streaming tape drive duraksız manyetik bant sürücü
streaming video akıtmalı video yayını
streamlining duraksız çoğulortam sunucusu
strictly increasing function kesin artan işlev
string dizgi
string dizgi
string matching dizgi eşleme
string variable dizgi değişkeni
structured cabling yapısal kablolama
structured programming yapısal programlama
structured programming yapısal programlama
structured programming language yapısal programlama dili
subband coding altbant kodlaması
summing amplifier toplayan yükselteç
summing integrator toplayan tümlev alıcı
summing junction toplam bağlantı yeri
supervised learning öğreticiyle öğrenme
surface modeling yüzey modellemesi
surfing internet'te gezinme
surjective mapping Bkz: onto function
swapping karşılıklı yer değiştirme
sweep generating circuit zaman referansı devresi
swing sapma
switching anahtarlama
switching anahtarlama
switching center anahtarlama merkezi
switching function anahtarlama işlevi
switching matrix anahtarlama matrisi
switching processor anahtarlama işlemcisi
switching rate anahtarlama hızı
switching signal anahtarlama sinyali
switching time anahtarlama süresi
switching value faaliyete geçme değeri
switching variable anahtarlama değişkeni
symbol string simge dizgisi
symbolic programming simgesel programlama
symmetrical multiprocessing simetrik çok işlemli (veri işlem)
synchronizing pilot eşzamanlama pilotu
synchronizing signal eşzamanlama işareti
system engineering sistem mühendisliği
system testing sistem testi
systematic sampling sistematik örnekleme, dizgesel örnekleme
tab setting sekme ayarı
tabbing sekme ayarı
tag switching etiketle anahtarlama
tagging etiketlendirme
tampering hile karıştırma, kurcalama
task switching görevler arası gidip gelme
tearing yırtılma (video)
telecommuting Uzaktan çalışma, teleçalışma
teleconferencing uziletişimli toplantı
telemarketing Uzaktan pazarlama
telemonitoring uzaktan gözetleme
teleprocessing uzaktan işleme
teleprocessing uzişlem
teleprocessing network uzişlem ağı
televaulting Bkz: internet backup
template matching şablon eşleştirme
temporal reasoning zamansal akıl yürütme
testing sınama, test etme
testing facilities sınayıcı programlar, sınama olanakları
text editing Metin düzenleme
text processing Metin işleme, yazı işleme
texture mapping doku kaplama
thrashing boşa çabalama, yararsız işleme
threat monitoring tehdit gözleme
thresholding eşikleme
tiling mozaik (yapılı) kaplama
time and date stamping zaman ve tarih damgası
time sharing zaman paylaşımı
time sharing zaman paylaşımı
time slicing süre dilimleme
time-division multiplexing zaman bölüşümlü çoğullama, zaman bölmeli çoklama
time-slice multitasking zaman dilimli, çok işli işletim
timing diagram zamanlama çizeneği
timing information zamanlama bilgisi
timing jitter örnekleme anı seğirmesi
timing pulse zamanlama vurumu
timing recovery zamanlama referansının kazanımı
token passing andaç geçirme
token ring andaçlı halka, jetonlu halka
token ring network simgeli halka ağı
tone dialing tuşlu arama
tone dialing tuşlu arama
topdown programming yukarıdan aşağıya programlama
touchtone dialing tuşlu arama
tracking izleme
tracking izleme
traffic engineering trafik mühendisliği
traffic padding trafik dolgulaması
traffic shaping trafik biçimlendirme
trailing edge of a pulse vurumnin art kenarı
trailing zero virgülden sonraki sıfırlar
training eğitim
Training Eğitim
transaction processing hareket işleme
transaction processing system hareket işleme sistemi
transactional computing ticari bilgi işleme
transform coding dönüşüm kodlaması
transmitting terminal gönderen uç
traveling wave yürüyen dalga
trend fitting yönseme eğrisi uydurma
trifurcating (joint) üçlü, üçten bire (bağlantı)
triggering level tetiklenme düzeyi
TroubleShooting sorun giderme
troubleshooting arıza arama, sorun yakalama
trusted computing base güvenilir bilişim kuruluşu
tunneling tünelden göndermek
turing machine turing makinesi
ultrasound imaging sesüstü görüntüleme, ultrason görüntüleme
uniform sampling düzgün örnekleme
unit string birim dizgi
universal addressing Evrensel adresleme
updating güncelleme
upsizing büyütme
value binding Bkz: call by value
variable length coding değişken uzunluklu kodlama
vector processing paralel işleme
vertical blanking dikey karartma
vertical scrolling dikey akıtma
vertical scrolling (görsel içerik) dikey kaydırma, alt üst kaydırma
video streaming duraksız video aktarımı, video akıtımı
videoconferencing görüntülü toplantı
virtual data warehousing sanal veri ambarı
virtual learning elektronik ortamda öğrenme, sanal ortamda öğrenme
virtual shopping center sanal alışveriş merkezi
visual masking görsel maskeleme
voice messaging system sözlü mesaj sistemi
voltage rating nominal gerilim
voltage-stabilizing circuit gerilim düzenleyici devre
volume imaging hacim imgesi, hacim görüntüleme
wanding kalemle okuma
warning uyarı
warning uyarı
Warning beep uyarı sesi
warning message uyarı iletisi
warning message uyarı iletisi
warping çarpıtma, bükme
wave-division multiplexing dalga bölüşümlü çoğullama
waveform coding dalga biçimi kodlaması
weak coupling zayıf bağlaşım
webcasting Internet’te çoğagönderim
webmarketing Bkz: Internet marketing
weighting ağırlıklandırma
weighting coefficient ağırlık katsayısı
whitening filter beyazlatıcı süzgeç
wide area paging geniş alan çağrı hizmeti
winding sargı
windowing system pencereli atrayüz sistemi
wiring kablo bağlantıları
wiring closet telekom dolabı
wiring diagram kablolama şeması
wiring network kablo ağı
word processing sözcük işlem
word processing metin işleme, yazı işleme,
word spotting sözcük yakalama
working directory yürürlükteki dizin
working directory yürürlükteki dizin çalışma
working set çalışma kümesi
working storage çalışma belleği
zig-zag scanning zikzak tarama

Toplam 1202 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama