cat Türkçesi Nedir, cat Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "cat"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
access category erişim anasınıfı
address modification adres değiştirme
Advanced Program to Program communication tanımı yazılacak
allocatable resource ayrılabilir (atanabilir) kaynak
allocatable resource ayrılabilir kaynak
Allocate ayırmak, atamak, özgülemek
allocate ayırmak
allocated memory ayrılmış (atanmış) bellek
allocation Atama, özgüleme, özgü kılma, tahsis etme
allocation protocol özgüleme (atama) protokolü
allocation unit özgülenebilir (atanabilir) birim
allocation unit yerleşim birimi
application uygulama
application Uygulama
application developer uygulama geliştirici
application enabling uygulama altyapısı sağlama
application management uygulama yönetimi
application program uygulama izlencesi, uygulama programı
application program uygulama programı
application programmer Uygulama programcısı
Application Programming Interface tanımı yazılacak
application programming interface, (apı) Uygulama programlama arayüzü
application requester uygulama istemcisi
application server uygulama sunucusu
application server Uygulama sunucusu
application software uygulama yazılımı
application software Uygulama yazılımı
assocation ilişki, birlik
authenticate doğrulamak
authenticate gerçeklemek, doğrulamak
authentication kimlik denetimi
authentication aslıyla aynılığını kanıtlama
back scattering geri saçılım
batched communication toplu iletim
cat Bkz: 1) computer-assisted teaching, 2) computer-aided testing 3) computer aided tomography
catalog katalog
catalog Katalog
catalogue katalog
category Kategori, üstsınıf, anasınıf
category ulam
cathode ray tube katot ışınlı tüp
cathode ray tube katot ışınlı tüp
cathode-ray-tube katot ışınlı tüp
cd duplicator Cd çoklayıcı, cd kopyalayıcı, cd eşleyici
certificate onay belgesi
certificate yetkinlik belgesi, sertifika
certification onay belgesi
classification sınıflama
classification Sınıflama
client/server application istemci/sunucu uygulaması
communication iletişim, haberleşme, komünikasyon, muhabere
communication iletişim
communication line iletişim hattı, haberleşme hattı
communication link iletişim bağı
communication network iletişim ağı
communication protocol iletişim protokolü
communication satellite iletişim uydusu
communications manager iletişim yöneticisi
communications port iletişim kapısı
communucation line iletişim hattı
communucation link iletişim bağlantısı
communucation network iletişim ağı
compliance certificate uyumluluk belgesi
Computer Aided Education Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
concatenate bitiştirmek
concatenated field bitiştirilmiş alan
data authentication verinin aslına uygunluğu
data communication channel veri iletişim kanalı
data communication channel veri iletim kanalı
data communication interface veri iletişim arayüzü
data communications veri iletişimi
data communications equipment (dce) veri iletişim donatımı
data communications interface veri iletişim arayüzü
data communications manager veri iletişim programı
data communucation veri iletişim
data communucations equipment(DCE) veri iletişim donatımı
data verification veri doğrulama
datacommunucations veri iletişimi
deallocate serbest bırakmak
deallocate serbest bırakma (kaynak)
dedicate adamak
dedicate Adamak
Dedicated Adanmış, özgü, amaca özel
dedicated adanmış
dedicated channel özgül kanal, kullanıma özel kanal
dedicated circuit özgül devre, kullanıma özel devre
dedicated computer kullanıma özel bilgisayar
dedicated connection özgül hat, kullanıcıya özel hat
dedicated network özgül ağ, kullanıcıya özel ağ
dedicated port özgül iskele, özgül bağlantı noktası
dedicated register özgül yazmaç, özelleştirilmiş yazmaç
dedicated server özgül sunucu, özelleştirilmiş sunucu
dedicated terminal özgül uçbirim, özelleştirilmiş uçbirim
design specifications tasarım belirtimleri
design verification tasarım doğrulama
desktop application masaüstü uygulaması, ofis uygulaması
diffuse scattering yayınık saçılma
digital communication network sayısal iletişim ağı
directory location dizin yeri
disk duplication disk çoğaltma
distributed aplication Dağıtık uygulama
drive indicator sürücü göstergesi
duplex communication çift yönlü iletişim
duplicate çoğaltmak
duplicate copy ikinci kopya
duplicate data center (veri) yedekleme merkezi
duplication 1) kopyasını almak, 2) çoğaltmak, ikilemek
duplication çoğaltma
duplication check kopyayla sağlama, kopya denetimi
duplication utility ikizleme programı
duplicator çoğaltıcı
dynamic allocation dinamik kaynak ayırma, dinamik kaynak atama
dynamic buffer allocation Bkz: dynamic buffering
dynamic memory allocation Işletim içi bellek ayırma, devinik bellek atama
dynamic resource allocation devingen kaynak ayırma
dynamic storage allocation devingen bellek ayırma
dynamic storage allocation İşletim içi bellek atama
electronic catalog elektronik katalog
enterprise application suite kurumsal tümleşik yazılım paketi
explication açımlama
face authentication yüzden kimlik tanıma
file allocation table dosya yerleşim tablosu
formal specification kurallı belirtim
frequency allocation frekans dağıtımı
front-end application ön uç uygulaması, öndeki uygulama
full justification sağa ve sola (sağlı-sollu) hizalama,
full-wave rectification tam dalga doğrultma
functional specification işlevsel belirtim
geolocation konum belirleme
global mobile communication system küresel gezgin iletişim sistemi
ground indication toprak göstergesi
Ground Wave Communication Yer Dalgasıyla İletişim
Half Duplex (Communication) Yarı Çift Yönlü (veri iletim)
home location register sabit abone kütüğü
Horizontal Justification Yatay (bir yana) Yaslama
host application program ana bilgisayarda yürütülen program
hyphenless justification kesmeden yaslama
identification "tanılama; tanıma; tanıtım "
identification (id) kimlik
Identification Division (Cobol) Tanıtım Bölümü
identification number Bkz: Personal identification number
immediate notification anında bilgilendirilme
Implication Gerektirme, Içerme
Indicate Göstermek, belli etmek
indicate göstermek
Indicator Gösterge
indicator gösterge
infected application virüslü uygulama programı
Intensification Yeğinleme
interactive catalog Bkz: electronic catalog
interface specification arayüz belirtimi
intersystem communication sistemler arası iletişim
intrasystem communication sistem içi iletişim
justification yaslama
justification gerekçeleme
Justification 1) Gerekçeleme, 2) Satır yanlarını yanaştırma
legacy applications Eskiden kalan uygulamalar
Locate Yerini Belirlemek, konuşlamak
locate yerini belirlemek
location yer
Location Yer, Konum
location counter Bkz: Instruction counter
location data Bkz: geographical data
Magnification Büyütme
magnification büyültme
man-machine communication insan makine iletişimi
memory deallocation bellek alanını serbest bırakma
memory location bellek yeri
message authentication code mesaj kimlik kodu
message identification code mesaj tanıtım kodu
messaging application mesajlaşma uygulaması
Microwave Communications Mikrodalga İletişim
mission critical application yaşamsal uygulama
mobile communication system gezgin iletişim sistemi
mobile telecommunications carrier mobil teleiletişim kuruluşu
model verification model doğrulama
modification değişiklik
Modification Değişiklik
modification level değişiklik düzeyi
multimedia application Çok-ortamlı uygulama
narrowband personal communication services dar bantlı kişisel iletişim hizmetleri
notification dialogue box bildiri mesaj kutusu
notification message bildiri mesajı
optical fiber telecommunications optik lif üzerinden iletişim
optimal resource allocation özkaynakların en iyi dağıtımı
overflow indicator taşma göstergeci
peer-to-peer communication uçbirimden uçbirime iletişim, denkler arası iletişim
personal identification number (pin) kişisel kimlik numarası
point-to-point communication noktadan noktaya iletişim
power-on indicator açık göstergesi
predicate 1-ana yüklem, 2-ön iş (mantıksal karşılaştırma koşulu), önkoşul
predicate logic yüklem mantığı
product specification ürün şartnamesi
program specification program belirtimi
protected location korunmuş bellek yeri
publication 1) yayın, 2) yayımlama
publication yayın
qualification 1) Niteleme, 2) niteliğini belirtme, 3) ehliyet
qualification certificate nitelik belgesi
qualification testing nitelik sınaması
quantification Niceleme
radio communication telsiz iletişim
receipt notification alındı bildirimi
reciprocal authentication çift yönlü kimlik doğrulama
rectification doğrultma
relocatability yer değişirlik, konum değişirlik
relocatable address değiştirilebilen adres
relocatable program yer değiştirebilen program
relocate yer değiştirmek, konum değiştirmek
relocate yerdeğiştirmek
relocation Yeniden yerleştirme, yer değişikliği
replication yineleme
requirement specification gereksinim belirtimleri
resource allocation özkaynak ayırma
safety verification güvenlik doğrulaması, güvenlik doğrulaması
satellite communication system uydulu iletişim sistemi, uydu iletişim sistemi
Scatter Serpme
scatter serpme
scatter chart dağılım çizgesi
scatter diagram saçılma çizeneği
scatter storage Bkz: hash addressing
scattered wave saçılmış dalga
scattering saçılım
scattering cross-section etkin saçılım kesiti
scattering loss saçılım yitiği
scattering matrix saçılım matrisi
scattering medium saçıcı ortam
secure password authentication (spa) güvenli parola doğrulaması
security classification güvenlik sınıflaması
serial communication seri iletişim, dizisel iletişim
Serial communication dizisel iletişim
server application sunucu uygulaması
ship-to-shore communication gemiden karayı arama
signification Bkz: meaning
simplex communication tek yönlü iletişim
single thread application program tek izgeli uygulama programı
software certification yazılım uygunluğunu belgeleme
source application Kaynak uygulama
specification belirtim
specification belirtim
specification language belirtim dili
specification tree belirtim ağacı
speech concatenation zincirleme konuşma sentezi
spreadsheet application elektronik çizelge uygulaması
stack indicator Bkz: stack pointer
static allocation sabit bellek tahsisi
storage allocation bellek atama, belleğe yerleştirme
supervised classification güdümlü sınıflandırma
synchronous communication eşzamanlı iletişim
system identification sistem tanılama
Systems Application Architecture(SAA) Sistem Uygulama Mimarisi
target identification system hedef tanılama sistemi
tation identification terminal tanılama
telecommunication Uziletişim, teleiletişim, telekomünikasyon
telecommunication uziletişim
telecommunication administration teleiletişim idaresi, telekom idaresi
telecommunication circuit teleiletişim devresi, uziletişim devresi
telecommunication facility teleiletişim olanakları, uziletişim olanakları
telecommunication line teleiletişim hattı, uziletişim hattı
telecommunications company telekom şirketi, teleiletişim şirketi
telecommunications manager teleiletişim ağı sorumlusu, teleiletişim yöneticisi
telecommunications operator telekom işleticisi, teleiletişim şirketi
terrestrial communication yerüstü iletişim, karasal iletişim
top-level specification en üst düzey belirtim
trifurcating (joint) üçlü, üçten bire (bağlantı)
truncate kesmek
Truncate kırpmak, budamak
truncation Kırpma
trusted authentication authority elektronik noter, güvenilir üçüncü şahıs
two-way authentication Bkz: bidirectional authentication
unauthorized data modification yetki dışı verilerin değiştirilmesi
uniform resource locator (url) Tekbiçimli kaynak konumlayıcı (Internet alanı
unsupervised classification güdümsüz sınıflandırma
user identification kullanıcı kimliğinin belirlenmesi
user location server kullanıcı adres rehberi
verification doğrulama
verification doğrulama
verification and validation doğrulama ve sağlama
vertical justification dikey yaslama
virus replication virüs kopyalama
visitor location register konuk abone kütüğü
voice communication konuşma iletişimi
voice concatenation Bkz: speech concatenation
volume indicator gürlük göstergesi
wire communication telli iletim
wireless application protocol telsiz erişim protokolü
wireless communication telsiz iletim
wireless location telsiz konum belirleme

Toplam 288 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama