Ana Sayfa                  İNGİLİZCE-TÜRKÇE BİLİŞİM, BİLGİSAYAR ve İNTERNET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ                      Amaç
  Sık Kullanılanlara Ekle   Açılış Sayfası Yap       
Güncel Son Dakika Haberleri | Internet Haberleri | Açık Kaynak Haberleri | Teknoloji ve Bilgisayar Haberleri | IP Adresim
Donanım Haberleri | Yazılım Haberleri | Web Haberleri | Wireless Haberleri | Güvenlik Haberleri | Microsoft Haberleri | Linux Haberleri 
Bilgisayar Bilgileri | Online Virüs Temizleme | Bedava Virüs Programları | DNS IP Adresleri | IP Adresi Sorgulama
Yasaklı Sitelere Giriş, DNS Ayarları ve Güncel IP Adresleri

Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü
Aranacak Terim :
Dil Tercihi :
Sonuç Tercihi :


Aranan Terim "PL"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
access multiplexor erişim çoklayıcı
acoustic amplifier akustik yükseltici
acoustic coupler yankılanımlı bağlayıcı
acoustic coupler modem akustik bağlaşımlı modem
acoustic coupling akustik bağlaşım
add-drop multiplexer inme-binmeli çoğullayıcı
amplifier yükselteç, kuvvetlendirici
amplifier yükselteç
amplifier distortion yükselteç bozulması
amplifier gain yükselteç kazancı
amplifier noise yükselteç gürültüsü
amplitude Genlik
amplitude genlik
amplitude modulation (am) genlik kiplenimi
amplitude peak genlik doruğu
analog plotter analog çizici
applet küçük uygulama
appletalk apple iletişim protokolu
appliance server küçük aygıt sunucusu, özel sunucu
application Uygulama
application uygulama
application developer uygulama geliştirici
application enabling uygulama altyapısı sağlama
application management uygulama yönetimi
application program uygulama izlencesi, uygulama programı
application program uygulama programı
application programmer Uygulama programcısı
Application Programming Interface tanımı yazılacak
application programming interface, (apı) Uygulama programlama arayüzü
application requester uygulama istemcisi
application server Uygulama sunucusu
application server uygulama sunucusu
application software Uygulama yazılımı
application software uygulama yazılımı
apply 1) uygulamak, 2) başvurmak
apply uygulamak
boilerplate text ortak metin
causality principle nedensellik ilkesi
cd duplicator Cd çoklayıcı, cd kopyalayıcı, cd eşleyici
CD-ROM-Player CD-ROM-Okuyucu
charge-coupled device (ccd) yük-bağlaşık aygıt
chroma amplifier renk işareti yükselteci
client/server application istemci/sunucu uygulaması
code division multiple-access (cdma) kod bölüşümlü çok erişimli
code division multiplexing (cdm) kod bölüşümlü çoğullama
complement tümler, tümleyen, tümleyici
complement tümleyici
complementary representation tümler gösterim
complementer tümler devresi
complete tam, tümleme
complete binary tree tam ikili ağaç
complete carry tam elde
complete cycle tam çevrim
complete graph tam çizge
completeness Tamlık
completion bitiş, sonuçlanma
completion flag bitiş bayrağı
complex Karmaşık
complex karmaşık
complex number karmaşık sayı
complex number karmaşık sayı
complex variable karmaşık değişken
complexity karmaşıklık
compliance (kural veya standartlara) uyumluluk
compliance certificate uyumluluk belgesi
coupler bağlaştırıcı
coupling bağlaşım
data coupling veri bağlaşımı
data display station veri görümlüğü
data multiplexer "veri çoğullayıcı; yol seçici "
decimal place ondalık basamak
decimal place ondalık basamak
decouple Ayırmak, ayrıştırmak
decoupling bağlaşımı koparma
demand assignment multiple access istek güdümlü çok erişimli
demand multiplexing istem çoklama
demultiplexer "1) çoğullama çözücü; "
deployment yerleştirme, konuşlandırma
desktop application masaüstü uygulaması, ofis uygulaması
differential amplifier fark yükselteci
digital demultiplexer sayısal çoğullama çözücü
digital multiplex equipment sayısal çoğullama donatısı
digital multiplex hierarchy sayısal çoğullama sıradüzeni
digital multiplexer sayısal çoğullayıcı
digital plotter sayısal çizici
diminished radix complement tabanın bir eksisiyle tümleme
direct coupling doğrudan bağlaşım
discipline Öğreti, disiplin
discipline öğreti
disk duplexing disk çiftleme
disk duplication disk çoğaltma
displace (yerini) değiştirmek, çıkarmak
displace yerini değiştirmek
displacement göreli adres uzaklığı (komut), yer değiştirme (veri)
displacement uzaklık
display görüntülemek, ekran, gösterge
display görüntülemek
display (unit) görüntü birimi
display adapter Görüntü (bağdaştırıcı) kartı
display adaptor görüntü (birimi) sürücüsü
display area görümlük alanı, ekran alanı
display as printed yazıldığı gibi görüntüle
display attribute ekran özelliği
display background görüntü arka-planı
display board Görüntü (bağdaştırıcı) kartı
display card görüntü (birimi) kartı
display device görümlük, görüm aygıtı, ekran
display driver ekran sürücüsü, görüntü sürücüsü
display driver görüntü (birimi) sürücüsü
display element grafik öğe, gösterim öğesi, görüntü öğesi, ekran öğesi
display field ekran alanı
display file gösterim dosyası, gösterilen dosya
display foreground görüntü önplanı
display image ekrandaki imge, gösterilen imge
display instruction Görüntüle(me) komutu
display memory görüntü (birimi) belleği
display monitor ekranlı monitör, görüntü izletici
display monitor görüntü birimi
display point görüntü öğesi
display processor grafik işlemci
display screen görüntü ekranı, görüm ekranı
display screen görüntü ekranı
display screen saver Bkz: screen saver
display station Görüntüleme uçbirim, görümlük uçbirim
display station görüntü (birimi) işistasyonu
display surface ekran yüzeyi
display terminal Bkz: video terminal
display workstation görüntü (birimi) işistasyonu
distributed aplication Dağıtık uygulama
document template belge örneği
domain of applicability uygulanabilirlik alanı
duplex çift yönlü
duplex çift yönlü
duplex circuit çift yönlü devre
duplex communication çift yönlü iletişim
duplex copying çift yüzlü kopyalama
duplex operation çift yönlü işletim
duplex printer önlü arkalı yazıcı, çift yanlı yazıcı
duplex scanning Önlü arkalı tarama, çift yanlı tarama
duplex transmission çift yönlü iletim
duplexing Bkz: disk duplexing
duplicate çoğaltmak
duplicate copy ikinci kopya
duplicate data center (veri) yedekleme merkezi
duplication 1) kopyasını almak, 2) çoğaltmak, ikilemek
duplication çoğaltma
duplication check kopyayla sağlama, kopya denetimi
duplication utility ikizleme programı
duplicator çoğaltıcı
dynamic multiplexing dinamik çoğullama
e-supply business elektronik tedarik işi
electric coupling elektriksel bağlaşım
electron multiplier elektron çoğaltıcı
enterprise application suite kurumsal tümleşik yazılım paketi
example örnek
exclusion principle dışlama ilkesi
explication açımlama
explicit belirtik, açık
explicit belirtilmiş
explicit address Bkz: absolute address
explicit declaration açık bildirim
exploded pie ayrılmış dilim
exploration açınsama
faceplate önyüz
fiber splice lif kesintisi (saplama noktası)
find and replace bul ve değiştir
flat-panel display ince ekran
frequency division multiple access frekans bölüşümlü çok erişimli
frequency division multiplexing frekans bölüşümlü çoğullama
front-end application ön uç uygulaması, öndeki uygulama
full duplex Eşzamanlı çift yönlü
full duplex çift yönlü
full-duplex çift yönlü
Gas Discharge Display Gaz boşalma ekran
graphic display device Grafik görüntü ekran
grid sampling ızgara örneklemesi
Half Duplex (Communication) Yarı Çift Yönlü (veri iletim)
half-duplex yarı çift yönlü
half-duplex channel yarı çift yönlü kanal
high-resolution display yüksek çözünürlüklü ekran
host application program ana bilgisayarda yürütülen program
Hot Pluggable (Device) Çalışırken takçıkar (Aygıtı)
Implement gerçekleştirmek
implement(to) gerçekleştirmek
implementation "gerçekleştirim, hayata geçirme; yerleştirme "
implementation model gerçekleştirim modeli
implementation phase gerçekleştirim aşaması
Implication Gerektirme, Içerme
Implicit Örtülü, dolaylı
implicit örtülü
implicit declaration örtük bildirim
implicit function örtük işlev
implied örtük
Implied decimal Point Varsayılan ondalık nokta
infected application virüslü uygulama programı
information explosion bilgi patlaması
Initial Program Load (IPL) Öncül program yükleme
input-output coupling girdi-çıktı bağlaşımı
instantaneous sampling anlık örnekleme
inverse multiplexing ters çoğullama
isolating amplifier yalıtan yükselteç
Keyboard Template Klavye üstü şablon
known-plaintext attack açık belgeyle şifre kırma
least common multiple en küçük ortak kat
Least Common Multiple En Küçük Ortak Kat
legacy applications Eskiden kalan uygulamalar
line splitter hat üleştirici
liquid crystal display sıvı kristal görüntü birimi
logical multiply birletim, VE işlemi, mantıksal çarpım
Loosely Coupled Gevşek Bağlı
loosely coupled gevşek bağlı
Low Noise Amplifier Düşük Gürültülü Yükselteç
maintenance plan bakım programı
matrix display mozayik gösterim
messaging application mesajlaşma uygulaması
mission critical application yaşamsal uygulama
mission planner görev planlaması
Monochrome Display Tekrenkli Ekran, Siyah-Beyaz Ekran
multimedia application Çok-ortamlı uygulama
Multiple "kat; katlı, çoklu, çok"
multiple çoklu
multiple access çok erişimli
multiple byte character bir baytlı karakter
Multiple Conductor Cable Çok İletkenli Kablo
Multiple inheritance Çok (yönlü, öncüllü) kalıtım
multiple inheritance çoktan türeme
Multiple instruction / multiple data (MIMD) çok komut/çok veri (bilgisayar mimarisi)
multiple precision katlı duyarlı
multiple rate sampling katlı örnekleme
multiple root katlı kök
multiple-address instruction çok adresli komut
multiple-input single-output system çok-girdili tek-çıktılı sistem
multiple-threaded list çok izlekli liste
Multiplex Çoklamak, Çoğullamak
multiplex çoklamak
multiplex operation çoğullamalı işletim
Multiplexed çoğullamalı
multiplexed channel çoğullamalı kanal
multiplexed device çoğullamalı aygıt
multiplexer "1) çoğullayıcı; 2) giriş yolseçici "
Multiplexer Çoklayıcı, paylaştırıcı
multiplexer çoklayıcı
multiplexing çoklama
Multiplicand Çarpılan
multiplicand çarpılan
Multiplicity Katlılık, Çokluk
Multiplier Çarpan
multiplier çarpan
Multiply Çarpmak
multiply çarpmak
multiprotocol label switching (MPLS) çok protokollü etiket anahtarlaması
n-tuple n’li, n çokuzlu
network planning ağ planlaması
nines complement Dokuzun tümleri
nondisplay görüntülenmez
normal plane dik düzlem
object plane nesne düzlemi
one's complement 1’e tümleyen, 1’in tümleri
online supply business çevrimiçi (elektronik) tedarik işi
operational amplifier işlemsel yükselteç
optical coupler optik bağlaştırıcı
optical disk platter optik disk tablası
opto-coupler optik bağlaştırıcı
orthogonal complement dikgen tümler
output amplifier çıkış yükselteci
oversampling yüksek hızda örnekleme
parallel planes paralel düzlemler, koşut düzlemler
passive backplane pasif arka pano
passive-matrix display pasif matris ekran
path planning yol planlaması
peak-to-peak amplitude tepeden tepeye genlik
pen plotter kalemli çizici
PL/1, programming language 1 pl/1 programlama dili
Pla Bkz: programmable logic array
place holder yer tutucu
placeholder yer tutucu
placement yerleştirme
Plain text düz metin
Plaintext şifresiz, açık belge, düzyazı
Planar Düzlemsel
planar graph düzlemsel çizge
plasma display plazma ekran, plazma gösterge
platen silindir, tambur kağıdın desteği
platen cover tambur örtüsü
platen knob tambur kulpu
platform platform, ortam
platform düzlem
platter metal disk
playback çaldırma, yeniden oynatma,okuma
playback amplifier okuma yükselteci, çaldırma yükselteci
playback head okuyucu kafası
playback unit Okuyucu
plot Çizmek
plot çizmek
plotter Çizici
plotter çizici
plug 1) tıkaç, 2) erkek fiş
plug fiş
plug and go tak ve kullan
Plug and play Tak-işlet, tak-çalıştır
plug and play tak ve kullan
Plug compatible Takma uyumlu, doğrudan bağlanabilir
plug in to Internet Internete bağlanmak
plug-compatible tümüyle uyumlu
Plug-in 1) takılabilir, 2) takma birim, takma program
plug-in (software) uyumlu ek (yazılım)
plug-in termination fişli kablo başlığı
plugboard fiş tertibatı
pluggable Takılabilir
plural çoğul
plural çoğul
plus sign artı imi, +
plus sign artı imi
point sampling nokta örneklemesi
power supply güç kaynağı
power supply güç kaynağı
preemptive priority discipline sonsuz öncelikli düzence
principle Ilke, prensip
programmable logic array (pla) programlanır mantık dizilimi
pulse-amplitude modulation vurum genlik kiplenimi
quadrature amplitude modulation dördün genlik kiplenimi
quadrature amplitude shift keying QASK, Dördün genlik kaydırmalı kiplenim
query by example örnekle sorgulama
radix complement tabana tümleyen
radix-minus-1-complement taban eksi bir tümleme, tabanın bir eksisiyle tümleme
random sampling rasgele örnekleme
raster display device taramalı ekran
raster plotter matris çizici
reference plane referans düzlemi
regulated power supply kararlı güç kaynağı
replace yerine koyma, yerine yerleştirme
replace yerine koymak, değiştirmek
replace mode üstüne yazma kipi(sözcük işlem)
replication yineleme
reply yanıt
reply yanıt
resistance-capacitance coupling direnç-sığaç bağlaşımı
resistive coupling direnil bağlaşım
Ripple dalgacıklanma, kırışıklık
ripple content dalgacıklanma oranı
ripple factor Bkz: ripple content
ripple filter kırışıklık süzgeci
ripple through counter eşzamansız sayaç
ripple voltage kırışıklık gerilimi, dalgacıklanma gerilimi
role-playing game Rol üstlenme oyunu
safety appliance koruma tertibatı
sample örneklem, numune, örnek
sample örnek
sample design örneklem tasarımı, örneklem tasarımı
sample mean örneklem ortalaması
sample point örneklem noktası, örneklem Zaten örneklem = örnek noktası değil mi?)
sample size örneklem büyüklüğü
sample space örneklem uzayı
sample-and-hold action örnekle-tut eylemi
sample-and-hold device örnekle-tut devresi
sampled signal örneklemiş işaret
sampled-data system örneklemeli sistem/dizge
sampled-data transducer Örneklenmiş-veri dönüştürücü (Bence örneklemeli sistem ya da Örneklenmiş verili dönüştürücü denmeli)
sampler örnekleyici, örnekleyici
Sampler Örnekleyici
sampling örnekleme
sampling örnekleme
sampling action örnekleme eylemi
sampling circuit örnekleme devresi
sampling density örnekleme yoğunluğu
sampling distribution örnekleme dağılımı
sampling frequency örnekleme sıklığı, örnekleme frekansı
sampling interval örnekleme aralığı
sampling plan örnekleme planı
sampling pulse örnekleme vurumu
sampling rate örnekleme hızı
sampling synthesizer örneklemeli sentezleyici
sampling test örneklemeli sınama
sampling theorem örnekleme teoremi
search and replace ara ve değiştir
search and replace bul ve değiştir
Self explanatory öz açıklamalı
self-complementing code öztmler kod, kendini tümleyen kod
server appliance tek işlevli sunucu, özel sunucu
server application sunucu uygulaması
service delivery platform hizmet sağlama platformu
service discipline hizmet disiplini
servo-amplifier servomekanizma yükselteci
signal splitter işaret ayırıcı
simple yalın
simple yalın
simple buffering yalın arabellek yöntemi
simple closed curve basit kapalı eğri
simple harmonic motion yalın harmonik devinim
simple root yalın kök
simple target noktasal hedef
simple-mail transfer protocol smtp protokolü
simplex tek yönlü
simplex tekyönlü
simplex channel tek yönlü kanal
simplex communication tek yönlü iletişim
simplex copying tek yüze kopyalamak
simplex operation tek yönlü işletim
simplex transmission tek yönlü iletim
single instruction / multiple data (SIMD) tek komut / çok veri
single thread application program tek izgeli uygulama programı
single-tuned amplifier tek akortlu yükselteç
source application Kaynak uygulama
space division multiple-access uzam bölüşümlü çok erişimli
splash screen Açılış ekranı
splice kaynak bağlantı, ekleme
split Yarılma, ayrılma
split screen bölünmüş ekran
split window bölünmüş pencere
splitter ayırıcı, dağıtıcı, dallandırıcı, yatay ayırma işlemi
splitter dallandırıcı (LAN)
spread spectrum multiple-access yayık spektrumla çok erişimli
spreadsheet application elektronik çizelge uygulaması
stabilized power supply dengeli güç kaynağı
stable platform dengeli platform
star coupler yıldız dağıtıcı, yıldız bağlaştırıcı
statistical multiplexer istatistiksel çoğullayıcı
subsample altörneklem
subsplit alt bölmeli
summing amplifier toplayan yükselteç
superposition principle üstdüşüm özelliği, bindirme özelliği
supplemental gözetim sistemi
Supplemental Tamamlayıcı
supplementary service tamamlayıcı hizmet
supply besleme
supply pressure besleme basıncı
supply voltage besleme gerilimi
supply-chain tedarik zinciri
supply-chain management system tedarik zinciri yönetim sistemi
surplus variable eksilten yapay değişken
systematic sampling sistematik örnekleme, dizgesel örnekleme
Systems Application Architecture(SAA) Sistem Uygulama Mimarisi
tangent plane teğet düzlem
task planner Bkz: mission planner
tempest-compliant tempest uyumlu
template şablon
template şablon
template matching şablon eşleştirme
ten's complement ona tümler
ten’s complement ona tümler
terminal multiplexer uçbirim çoğullayıcısı
thermocouple ısılçift
tightly coupled sıkı sıkıya bağlaşmış
tightly coupled sıkı bağlı
time-division multiplexing zaman bölüşümlü çoğullama, zaman bölmeli çoklama
time-multiplexed bus zamanda çoğullanmış veri yolu
touch display Bkz: touch screen
triplet Üçlü
tuple çokuzlu, çok-ögeli
two's complement ikinin tümleri
two-pin plug iki bacaklı fiş
two-quadrant multiplier iki dördünlü çarpıcı
uncompleted call sonuçlanmamış arama
unformatted display formatlanmamış ekran
uniform sampling düzgün örnekleme
uninterruptable power supply (ups) kesintisiz güç kaynağı
universal power supply evrensel güç kaynağı
uplink yer-uydu bağı
uplink frame merkez yönündeki çerçeve
upload karşıya yükleme
upload (yukarı) yüklemek
vector plotter vektörel çizici
vendor supplied satıcısı tarafından sağlanan
video display terminal video uçbirimi
virus replication virüs kopyalama
wave-division multiplexing dalga bölüşümlü çoğullama
weak coupling zayıf bağlaşım
wireless application protocol telsiz erişim protokolü

Toplam 468 adet sonuç bulundu


Ana Sayfa : Amaç : Siteniz İçin Arama Formu : İnternet Terimleri : Arama Motorları : Gazeteler - Dergiler

© 2004-2013 BilisimTerimleri.com Gizlilik İlkeleri

Bu sayfalar ve İnternet'teki pek çok site en iyi 1024x768 ekran çözünürlügü ve gerçek renk ayarı ile izlenebilir.