veri İngilizcesi Nedir, veri İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "veri"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) veri öbeği, veri kümesi, Bkz: File; 2) modem" data set
"bilgi trafiği; veri trafiği " information traffic
"veri çoğullayıcı; yol seçici " data multiplexer
(telefon) rehber veritabanı directory database
(veri) paket packet
(veri) yedekleme merkezi duplicate data center
1) çağrışımsal (bellek), 2) ilişkili (veri), 3) yanaşkan (işleç) Associative
1-Tür (veri) 2- yazmak (klavye) type
ağ veritabanı network database
Ağaç (veri yapısı) tree
akıllı veritabanı intelligent database
alan verileri field data
alfasayısal veri alphanumeric data
algılayıcı verileri sensor data
algısal veriler perceptual data
alıcı verici transceiver
alıcı-verici transceiver
alışveriş robotu intelligent shopping agent
alışveriş robotu shopping robot
alışveriş sepeti shopping cart
alışveriş sepeti shopping cart
ana bilgisayar veritabanı host database
analog giriş verileri analog input data
anlamsız veri garbage
anlık veri immediate data
anten, verici antenna
anıklık, elverişlilik, yeteneklilik, istidat aptitude
Atık veri, kullanım dışı veri Garbage
ayrık veri discrete data
ayrık veri türü discrete type
Bağ alanı (veri yapıları) link field
Bellek Veriyolu Memory Bus
bellek veriyolu memory bus
bilgi alışveriş biçemi interchange format
bilgi alışveriş dosyası interchange file
bilgi sözcüğü, veri sözcüğü information word
bilgilendirici veri tabanı informational database
birincil veriler primary data
birincil veriyolu primary bus
bitişik olmayan veri yapısı noncontiguous data structure
bölüntülenmiş veriler partitioned data set
çalışır durumda, hizmet verir durumda in service
Çift uzunlukta (yazmaç, veri) double-length
çift veriyolu dual bus
çift-sözcüklü (veri veya bellek boyu) Double-word
coğrafi veriler geographic data
çok kanallı verici Multi-channel transmitter
çok kaynaklı veri tümleştirme data conflation
çok komut/çok veri (bilgisayar mimarisi) Multiple instruction / multiple data (MIMD)
çıkış verileri output data
dağıtık (veri) işleme distributed processing
Dağıtık lif veri arayüzü fiber distributed data interface (FDDI)
dağıtık veri işlem decentralized data processing
dağıtılmış veri işleme distributed data processing
dağıtılmış veri işleme, dağıtımlı bilgi işlem distributed data processing
dağıtılmış veri tabanı distributed database
dağıtılmış veriler distributed data
dağıtımlı veri tabanı distributed data base
datagram, veri iletisi datagram
denektaşı (verimlilik) testi Benchmark
denetlenebilir veriler auditable data
Devingen Veri Alışverişi Dynamic Data Exchange
dinamik veri alışverişi, dinamik veri değişimi dynamic data exchange
disk (veri) sıkıştırma Disk compression
disk bütünleme (veri alanları) disk defragmentation
dizisel veri serial data
doğrusal olmayan veri yapısı nonlinear data structure
Dolaysız veri Komutu Immediate Instruction
dolaysız Veri, mutlak veri Immediate Data
dosyada izin verilen işlemler file permission
duraksız kip, duraksız veriler streaming mode
duraksız veri iletimi data streaming
duraksız veri iletimi data streaming
duraksız veriler, akıtılan veriler streaming data
duyarlı veri, kritik veri sensitive data
duyusal veriler, algısal veriler sensory data
dış veriyolu external bus
dışarda tanımlanan veri externally described data
ekran verimliliği screen efficiency
elektronik alışveriş, Internet üzerinden alışveriş online shopping
elektronik veri alışverişi electronic data interchange
elle veri girişi manual data input
en yüksek veri hızı maximum data rate
Eskiden kalan veriler legacy data
ev otomasyon veriyolu home bus
Evrensel eşzamansız alıcı-verici Universal asynchronous receiver transmitter (uart)
evrensel veri erişimi universal data access
eşzamanlı veri ağı synchronous data network
fiziksel veri modeli physical data model
fiziksel veri yapısı physical data structure
fiziksel veritabanı physical database
geçici veriler temporary data
geniş bantlı veri iletimi wideband data transmission
gerçek koordinatlı veri, doğrudan ölçülen veri absolute data
gerçek veri aktarım hızı effective data transfer rate
gerçek zamanlı veri kaynağı live data source
giriş verileri input data
giriş-çıkış veriyolu input-output bus
göreli adres uzaklığı (komut), yer değiştirme (veri) displacement
ham veri raw data
ham veri coarse data
hizmet veri birimi service data unit
iç veriyolu internal bus
ikil/saniye, saniye başına ikil (veri iletim) bits per second (bps)
ikincil veriyolu secondary bus
Iletim yolu (veri iletim) bus
ilişkisel veri modeli relational data model
ilişkisel veritabanı relational database
ilişkisel veritabanı relational database
internet üzerinden veri yedekleme data vaulting
istatistiksel veriler statistical data
kalıcı veriler fixed data
kamusal veri şebekesi public data network
kanal (veri iletim, çevre işleme birimleri) channel
karar veri tabanı decisional database
karar verilebilir decidable
karar verilebilirlik decidability
karma veri türlü, karma kipli mixed mode
kayan noktalı veri floating-point data
kaynak verileri source data
klavyeden veri girmek key in
kritik veri, duyarlı veri sensitive information
Kullanıcı veri bölütü user data segment
Kullanıcı veri protokolü, UDP user data protocol (UDP)
kullanıcı verileri user data
mantıksal veri modeli logical data model
mantıksal veri yapısı logical data structure
nesne veritabanı object database
nesneye yönelik veritabanı object-oriented database
nicel veriler quantitative data
nitel veriler qualitative data
optik veri işleme optical data processing
paket anahtarlamalı veri ağı packet switching data network
paralel kapı (veri iletim) parallel port
paralel veri iletimi parallel data transmission
paralel veritabanı parallel database
paylaşımlı veri ağı, shared data network
programda tanımlanan veri program-described data
Programlık, program (veri) kitaplığı Library
protokolün veri birimi protocol data unit
radar alıcı-vericisi radar transponder
referans verileri, başvuru verileri reference data
sabit ağ veri yönlendirme static routing
sabit noktalı veri fixed-point data
sanal alışveriş merkezi virtual shopping center
sanal veri ambarı virtual data warehousing
sayısal veri digital data
sayısal veri ağı digital data network
sayısal veriyolu digital bus
seri veri iletimi serial data transmission
ses bandında veri iletimi voice-band data transmission
sesle veri girişi voice data entry
Seyrek (çoğu sıfır) veriler, nadir veriler sparse data
Silindir, tambur (veri saklama aygıtı) drum
simetrik çok işlemli (veri işlem) symmetrical multiprocessing
soyut veri türü abstract data type
sıkıştırılmış veriler compressed data
sıkıştırılmış verileri açma data decompression
sıradüzensel veritabanı hierarchical database
Tarihsel (geçmişteki) veriler historical data
tek komut / çok veri single instruction / multiple data (SIMD)
tek komut / tek veri single instruction / single data (SISD)
tek yönlü veriyolu unidirectional bus
telefonla veri bağlantısı data call
telsiz veri ağı wireless data network
telsiz veri toplama uçbirimi radio data terminal
temizlenmiş (veri), virüsten arınmış (kütük) disinfected
test verileri, sınayıcı veriler test data
tümleşik veri işleme embedded computing
türetik veri derived data
uydu alıcı-vericisi, aktarıcı transponder
uzaktan veritabanına erişim remote database access
uzamsal veriler, konumsal (coğrafi) veriler spatial data
uzman veri tabanı expert database
uzun veri türü long data type
veri data
veri data
veri (iletim) bağı data link
Veri (işlem) merkezi data center
veri ağı data network
veri aktarım data transfer
veri aktarım hızı data transfer rate
veri aktarım hızı, veri debisi transfer rate
veri aktarımı data transfer
veri aktarımı data transfer
veri akısı data stream
veri akış çizeneği data flowchart
veri akışı data flow
veri alanı information field
veri alanı data field
veri alıcı data receiver
veri alıcısı data sink
veri alışveriş katmanı socket layer
veri alışverişinde bulunmak send and receive data
veri ambarı data warehouse
veri ayrıklığı data exception
veri ayırma karakteri information separator
veri azaltma data reduction
veri bağlantı denetim karakteri data link control character
veri bağlantı katmanı data link layer
veri bağlantısı data link
veri bağlantısı, veri devre bağlantısı data connection
veri bağlaşımı data coupling
Veri Bağı Erişim Protokolu Link Access Protocol
veri bağı katmanı link layer
veri bağımsızlığı data independence
veri bankası data bank
veri bankası data bank
veri bankası yönetmeni data bank administrator
veri belgesi data document
veri bildirimi data declaration
veri biriktirici data sink
veri birimi, veri öğesi data item
veri biti data bit
veri bloğu data block
veri boyu data size
veri bütünlüğü data integrity
veri bütünlüğü data integrity
veri bölüt kodu data segment code
veri çatalı data fork
veri çerçevesi information frame
veri çerçevesi data frame
veri çevirici data converter
veri çevriyazımı data transcription
veri çözümleme data analysis
veri çözümleyici data analyst
veri çözümleyici data analyst
veri dağıtıcısı data dispenser
veri değişikliği alteration of data
veri değişim biçimi data interchange format
veri değiştokuş data interchange
veri değiştokuş biçemi data interchange format
veri değiştokuşu data exchange
veri denetimi data check
veri depolama ağı storage area network
veri devresinin anahtarlanması data switching
veri devresinin saydamlığı data circuit transparency
veri dizgisi data stream
veri dizini data directory
veri doğrulama data verification
veri doğruluğu data accuracy
veri edinme data acquisition
veri edinme işlevi acquisition function
veri erişimi data access
Veri geçerlik sağlama data validation
veri giriş biçimi formatı screen format
veri giriş formatı data entry format
veri giriş panosu data entry panel
veri giriş uçbirimi data input station
veri giriş-çıkış iskelesi, terminal iskelesi terminal port
veri girişi data entry
veri girişi data entry
veri gizdeşliği data confidentiality
veri güdümlü data driven
veri güdümlü akıl yürütme data-driven reasoning
veri güdümlü çıkarım forward inference
veri güdümünde kesme noktası data breakpoint
veri güvenliği data security
veri güvenliği security of data
veri güvenliği data security
veri gönderisi data reference
veri görümlüğü data display station
veri gözesi data cell
veri havuzu data repository
veri havuzu data repository
veri hızı information rate
veri hızı data rate
veri hızı data rate
veri iletim data transmission
Veri iletim hattı, iletişim hattı pipe
veri iletim kanalı data communication channel
veri iletim kontrolü transmission control
veri iletim sistemi data transmission system
veri iletimi data transmission
veri iletişim data communucation
veri iletişim arayüzü data communications interface
veri iletişim arayüzü data communication interface
veri iletişim donatımı data communications equipment (dce)
veri iletişim donatımı data communucations equipment(DCE)
veri iletişim hızı data signalling rate
veri iletişim kanalı data communication channel
veri iletişim programı data communications manager
veri iletişimi data communications
veri iletişimi datacommunucations
veri ilişkilendirme data binding
veri indirgeme data reduction
veri izi data trace
veri işareti data signal
veri işlem data processing
veri işlem merkezi data processing center
veri işlemci data processor
veri işlemcisi data processor
veri işlemek process activity
veri kanalı data channel
veri karakteri data character
veri kaydetme data recording
veri kaynağı data source
veri kaynağı data source
veri kaynaştırma sistemi, veri tümleştirme sistemi fusion system
veri kayıt ortamı data recording medium
veri kodu data code
veri konferansı, veri alışverişi data conferencing
veri konum göstergesi data pointer
veri koruma data protection
veri kütüğü datafile
veri kütüğü data file
veri kütüğü data file
veri madenciliği data mining
veri madenciliği data mining
veri metni data text
veri modeli data model
veri modeli data model
veri nesnesi data object
veri ortamı data medium
veri paketi data packet
veri paketi information packet
veri sahteciliği data diddling
veri saklama birimi data storage unit
veri saklama yoğunluğu data storage density
veri saklama yoğunluğu data storage density
veri saydamlığı data transparency
veri saydamlığı data transparency
veri sayfası datasheet
veri soyutlama data abstraction
veri sıkıştırma data compression
veri sızdırılması data leakage
veri sözlüğü data dictionary
veri sözlüğü data dictionary
veri taban çizgisi data reference line
veri tabanı database (DB)
veri tabanı Database
veri tabanı data base
veri tabanı yönetim sistemi database management system
veri tabanı yönetim sistemi (VTYS) database management system(DSMS)
veri tableti data tablet
veri tableti data tablet
veri tanımlama dili data definition language
veri tanımı data definition
veri terminali data station
veri topağı data aggregate
veri toplama data capture
veri toplama data collection
veri toplama sistemi data logger
veri toplama uçbirimi data acquisition terminal
veri toplama uçbirimi data collection terminal
veri toplama uydusu data collection satellite
veri trafiği data traffic
veri tutanağı data record
veri tutanağı data record
veri tutarlılığı data consistency
veri tümleştirme data fusion
veri türü data type
veri türü data type
veri uçbirim donatımı, DTE data terminal equipment
veri uçbirimi data terminal
veri uçuculuğu data volatility
veri uyarlama birimi data adapter unit
veri yapısı data structure
veri yapısı data structure
veri yapısı data structure
veri yayını data broadcasting
veri yazbozu Data-flip-flop
veri yedekleme data backup
veri yoğunlaştırma data compaction
veri yoğunlaştırıcı data concentrator
veri yoğunluğu data density
veri yolu data bus
veri yolu data bus
veri yolu bağlacı data bus connector
Veri üstü (yardımcı açıklayıcı) veri, öte veri metadata
veri yönetimi data management
veri yönetimi data management
veri yönetmeni data administrator
veri zincirleme data chaining
veri öğesi ayracı data element separator
veri önbelleği data cache
veri örgütleme data organization
veri özkaynağı data resource
veri özniteliği data attribute
veri özütleme data extraction
veri şifreleme algoritması data encryption algorithm
veri şifreleme anahtarı data encrypting key
veri şifreleme standardı data encryption standard
veri/metin birleştirme data/text merge
verici anten sending aerial
verici gücü transmitter power
veriler arasında gezinim data surfing
verileri temizleme data cleansing
verileri temizleme data purging
verilerin eksenel döndürülmesi data pivoting
Verilerin kirlenmesi, verilerin bozulmuşluğu data corruption
verilerin korunması data protection
verilerin niteliği data quality
verilerin sürerliği data perenniality
verilerin taşınırlığı data portability
verimlilik efficiency
verinin aslına uygunluğu data authentication
veritabanı database
veritabanı anahtarı database key
veritabanı bilgisayarı database machine
veritabanı bütünlüğü database integrity
veritabanı bütünlüğü database integrity
veritabanı destek programı database utility
veritabanı dili database language
veritabanı dosyası database file
veritabanı erişim programı database driver
veritabanı işletmeni database operator
veritabanı motoru database engine
veritabanı sunucu bilgisayarı database server
veritabanı tasarımı database design
veritabanı uyumlanması Database synchronization
veritabanı uzmanı database analyst
veritabanı yaratılması database creation
veritabanı yöneticisi database administrator
veritabanı yönetimi database management
veritabanı yönetmeni database administrator
veritabanı örgütlenmesi database organization
veritabanına erişim nesnesi data access object
veriye duyarlı aksama data-sensitive fault
veriyolu mimarisi bus architecture
veriyoluna dayanmayan mimari non-bus-based architecture
veriş kanalı, ileri yönde kanal forward channel
video veri akışı video flow
vurum vericisi pulse transmitter
yaprak katman, veri fişi sheet
Yarı Çift Yönlü (veri iletim) Half Duplex (Communication)
Yatay (veri birimi içi) Eşlik Denetimi Horizontal Parity Check
yer verileri, yeryüzü verileri ground data
Yerel Veriyolu Local Bus
yerli veri türü native data type
yetki dışı verilerin değiştirilmesi unauthorized data modification
yolverici starter
Üst Düzey Veri Bağı Kontrolü High Level Data Link Control
yumuşatılmış veriler smoothed data
Yığınsal Veri Mass Data
yıldız-üçgen yol verici star-delta starter
zamanda çoğullanmış veri yolu time-multiplexed bus
zamandizinsel veri toplama data logging
Örneklenmiş-veri dönüştürücü (Bence örneklemeli sistem ya da Örneklenmiş verili dönüştürücü denmeli) sampled-data transducer
örneksel veri analog data
özerk veritabanı dili self-contained data language
özyineli veri dizisi recursively defined sequence

Toplam 442 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama