lan Türkçesi Nedir, lan Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "lan"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
AC LAN elektrik kablolu yerel ağ
algebraic language cebirsel dil
algorithmic language algoritmik dil
assembly language çevirici dili
assembly language çevirici dili
avalanche Çığ
balance dengelemek
balance kalan
balance denge, dengelemek, dengelemek, kalan (muhasebe)
balanced load dengeli yük
balanced-pair cable dengeli çiftli kablo
blank boş
blank boşluk
blank boş, boşluk
blank character boşluk karakteri
blank character boşluk karakteri
blanket örtü
blanket Örtü
circulant matrix dolanır matris
command language komut dili
common business oriented language (cobol) cobol programlama dili
data definition language veri tanımlama dili
database language veritabanı dili
declarative language bildirimsel (programlama) dil
design language tasarım dili
extensible language geliştirilebilir dil
formal language biçimsel dil
free-form language serbest biçimli dil
general-purpose programming language genel amaçlı programlama dili
graphics language Grafik (belirtim) dili
hardware description language Donanım tanımlama dili
hardware design language donanım tasarım dili
High Level Language (hll) Yüksek Düzey Dili
high-level language üst düzey dil
host language ana bilgisayar dili
Hypertext Markup Language (html) Bağlantılı metin işaretleme dili
indexing language indeksleme dili
Interpretive Language Yorumlayıcı Dil
LAN bkz. Local Area Network
LAN Bkz: Local Area Network
LAN access protocol LAN erişim protokolü, yerel ağ erişim protokolü
LAN adapter LAN kartı, ağ kartı
LAN bridge LAN köprüsü, yerel alan ağı köprüsü
LAN broadcast yerel alan ağında yayın, LAN’da tüme gönderim
LAN file server LAN dosya sunucusu, yerel alan ağı dosya sunucusu
LAN gateway yerel alan ağı geçidi, LAN geçidi
LAN manager LAN yönetim yazılımı, yerel alan ağı yöneticisi
LAN multicast LAN üzerinde çoğa gönderim, yerel alan ağınde çoğa gönderim
LAN server LAN sunucusu, yerel alan ağı sunucusu
LAN topology LAN topolojisi, LAN ilingesi
LAN/WAN interconnectivity yerel alan ağı–geniş alan ağı bağlanırlığı
Landscape Yatay (sayfa düzeni)
landscape (page orientation) yatay
language dil
language processor dil işlemcisi
line balancing hat dengelemesi
line blanking interval satır karartma aralığı
List Processing Language (LISP) Lisp Dili
Load Balancing Yük Dengeleme, iş dengeleme
Local Area Network (LAN) Yerel Alan Ağı
longitudinal balance boylamasına denge
Low level Language Alt Düzey Dil
low-level language alt düzey dil
machine language makine dili
Machine Language Makine Dili
Macro language Makro dili
maintenance plan bakım programı
markup language biçimleme dili
Metalanguage Üstdil, dilötesi
mission planner görev planlaması
national language character set ulusal dil karakter kümesi
national language support ulusal dil desteği
national language support ulusal dil desteği
native language anadil
native language Sisteme özgül dil
natural language doğal dil
natural language command doğal dilde komut
natural language processing doğal dil işleme
natural language query doğal dilde sorgulama
natural language support doğal dil desteği
natural language understanding doğal dilde anlama
network planning ağ planlaması
normal plane dik düzlem
null balance sıfırlama dengesi
object language amaç dil, hedef dil
object language amaç dil
object plane nesne düzlemi
object-oriented language nesneye yönelik dil
parallel planes paralel düzlemler, koşut düzlemler
passive backplane pasif arka pano
path planning yol planlaması
PL/1, programming language 1 pl/1 programlama dili
Planar Düzlemsel
planar graph düzlemsel çizge
portable language taşınabilir dil
problem-oriented language sorun yönelimli dil
problem-oriented language soruna yönelik dil
procedural language Bkz: procedure-oriented language
procedural language yordamsal dil
procedure oriented language yordama yönelik dil
procedure-oriented language yordam yönelimli dil
programming language programlama dili
reference language dayanak dil, referans dil
reference plane referans düzlemi
relational language ilişkisel dil
retrace blanking geri dönüş karartması
rule-based language kural tabanlı dil
sampling plan örnekleme planı
scheme language Scheme dili
scripting language Adım izlence dili (çiziştirme dili)
Self explanatory öz açıklamalı
self-contained data language özerk veritabanı dili
simulation language benzetim dili
slant eğik
slant eğik
slant angle verev açısı
slant range verev uzaklık
slanted yana eğimli, verev
slanted character italik karakter
source language kaynak dil
special-purpose language özel amaçlı dil
specification language belirtim dili
star lan yıldız yerel alan ağı
structured programming language yapısal programlama dili
Structured Query Language Yapılandırılmış Sorgu Dili
structured query language yapısal sorgu dili, yapısal programlama dili
surveillance radar gözetleme radarı
symbolic language simgesel dil
synchronous language eşzamanlı programlama dili
tangent plane teğet düzlem
target language amaç dil, hedef dil
task planner Bkz: mission planner
unbalanced dengelenmemiş
unbalanced line dengesiz hat, dengelenmemiş hat
unbalanced mode dengesiz kip
universal language evrensel dil
vertical blanking dikey karartma
virtual reality markup language sanal gerçeklik dili, VRML dili

Toplam 138 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama