DIST Türkçesi Nedir, DIST Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "DIST"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
amplifier distortion yükselteç bozulması
bimodal distribution iki-doruklu dağılım
chi-square distribution ki-kare dağılımı
decorrelation distance ilintisizleşme uzaklığı
delay distortion gecikme bozulması
density distribution function yoğunluk dağılım işlevi
digital distribution frame sayısal dağıtım çerçevesi
direct distance dialing doğrudan şehirlerarası arama
distance uzaklık
distance ara, uzaklık
distance dialing uzak (şehirlerarası) arama
distance learning Uzaktan eğitim, tele-eğitim
distortion çarpıklık, bozulma
distortion çarpıklık
distortion factor bozulum oranı
distortion-limited operation bozulumla kısıtlı işletme
distribute dağıtmak
distribute Dağıtmak
distributed 1) dağıtımlı, dağıtımsal 2) dağınık, dağıtık
distributed dağıtımlı
distributed aplication Dağıtık uygulama
distributed architecture Dağıtık mimari
distributed circuit dağıtılmış öğeli devre
distributed control system dağıtımlı kontrol sistemi
distributed data dağıtılmış veriler
distributed data base dağıtımlı veri tabanı
distributed data processing dağıtımlı bilgi işlem
distributed data processing dağıtılmış veri işleme
distributed data processing dağıtılmış veri işleme, dağıtımlı bilgi işlem
distributed database dağıtılmış veri tabanı
distributed element dağıtılmış öğe
distributed file system dağıtık dosya sistemi
distributed information system dağıtık bilişim dizgesi
distributed intelligence dağıtılmış (merkezi olmayan) zeka
distributed multimedia dağıtılmış çoğulortam
distributed network dağıtık ağ
distributed parameter system dağılmış parametreli sistem
distributed polling dağıtılmış yoklama
distributed processing dağıtımlı işlem
distributed processing dağıtık (veri) işleme
distributed system dağıtık system
distributed system dağıtımlı sistem
distributed target dağınık hedef
distribution Dağıtım
distribution cable dağıtım kablosu
distribution function birikimli olasılık işlevi, dağılım işlevi
distribution list dağıtım listesi
distribution list dağıtım listesi
distribution sort dağıtık sıralama (algoritma)
distributor dağıtıcı
distributor dağıtıcı
disturbance Bozan-etken, sarsım
echo distortion yankı kaynaklı bozulma
exponential distribution üstel dağılım
fiber distributed data interface (FDDI) Dağıtık lif veri arayüzü
frequency distribution frekans dağılımı
Gaussian Distribution Gauss Dağılımı
Geometric Distortion Geometrik Bozulum
harmonic distortion harmonik bozulma
holding-time distribution Tutlu süre dağılımı
joint distribution birleşik dağılım
key distribution center anahtar dağıtım merkezi
local distribution cable yerel dağıtım kablosu
Long Distance Call Şehirlerarası Çağrı
Long Distance Carrier Şehirlerarası Telefon İşletmesi
main distribution frame ana dağıtım çerçevesi
multimodal distribution çok doruklu dağılım
Multivariate Normal Distribution Çok Değişkenli Gauss Dağılımı
noise distortion gürültü bozulumu
nonlinear distortion doğrusal olmayan bozulma
nonlinearity distortion doğrusalsızlık bozulması
parallel distributed processing paralel dağıtımlı işleme
percentage distribution yüzde dağılımı
phase distortion faz bozulması, evre bozulması
premises distribution yerleşke içi dağıtım
probability distribution function olasılık dağılım işlevi
pulse distortion vurum bozulumu
sampling distribution örnekleme dağılımı
signal distance işaret uzaklığı
signal distortion işaretin bozulması
skip distance atlama uzaklığı
spot distortion benek bozulması
standard normal distribution standart gauss dağılımı
symmetric distribution bakışımlı dağılım
time pulse distributor zamanlama vurumlerinin dağıtıcısı
total harmonic distortion toplam harmonik bozulma
uniform distribution birörnek dağılım
waveform distortion dalga biçiminde bozulumu

Toplam 88 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama