str Türkçesi Nedir, str Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "str"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
absolute instruction mutlak komut
abstract soyut
abstract özet
Abstract soyut
abstract data type soyut veri türü
abstract machine soyut bilgisayar, sanal bilgisayar
abstract symbol soyut simge
abstract syntax soyut sözdizim
abstract syntax tree soyut sözdizim ağacı
abstract syntax tree soyut sözdizim ağacı
Abstraction soyutlama
address administration adres yönetimi
administrative Yönetsel
administrative data processing yönetsel bilgi işlem
administrative domain yönetim alanı
administrative security yönetsel güvenlik
administrative software yönetim yazılımı
administrator yönetici
administrator yönetici
administrator logon yönetici oturum açışı
alphabetic string alfabetik dizgi
apostrophe kesme imi, kesme işareti, ‘
apostrophe kesme imi
Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code BASIC (programlama dili)
beginner's all-purpose symbolic instruction code (basic) basic programlama dili
bimodal distribution iki-doruklu dağılım
Boolean instructions Boole komutları
bootstrap önyükleme
bootstrap loader başlatma yordamı yükleyicisi
character string karakter dizgisi, damga dizgisi
character string damga dizgisi
chi-square distribution ki-kare dağılımı
conditional instruction koşullu yönerge
constrain kısıtlamak
constraint kısıt
data abstraction veri soyutlama
data administrator veri yönetmeni
data bank administrator veri bankası yönetmeni
data stream veri dizgisi
data stream veri akısı
data streaming duraksız veri iletimi
data streaming duraksız veri iletimi
data structure veri yapısı
data structure veri yapısı
data structure veri yapısı
database administrator veritabanı yöneticisi
database administrator veritabanı yönetmeni
delay instruction geciktirme komutu
demonstration gösteri
demonstration software Bkz: demoware
density distribution function yoğunluk dağılım işlevi
destructive yıkıcı
destructive read silici okuma
detecting instrument algılayıcı alet, sezici alet
digital distribution frame sayısal dağıtım çerçevesi
digital measuring instrument sayısal ölçme aleti
disk stripping disklere bölüştürme
display instruction Görüntüle(me) komutu
distribute Dağıtmak
distribute dağıtmak
distributed 1) dağıtımlı, dağıtımsal 2) dağınık, dağıtık
distributed dağıtımlı
distributed aplication Dağıtık uygulama
distributed architecture Dağıtık mimari
distributed circuit dağıtılmış öğeli devre
distributed control system dağıtımlı kontrol sistemi
distributed data dağıtılmış veriler
distributed data base dağıtımlı veri tabanı
distributed data processing dağıtılmış veri işleme, dağıtımlı bilgi işlem
distributed data processing dağıtılmış veri işleme
distributed data processing dağıtımlı bilgi işlem
distributed database dağıtılmış veri tabanı
distributed element dağıtılmış öğe
distributed file system dağıtık dosya sistemi
distributed information system dağıtık bilişim dizgesi
distributed intelligence dağıtılmış (merkezi olmayan) zeka
distributed multimedia dağıtılmış çoğulortam
distributed network dağıtık ağ
distributed parameter system dağılmış parametreli sistem
distributed polling dağıtılmış yoklama
distributed processing dağıtımlı işlem
distributed processing dağıtık (veri) işleme
distributed system dağıtık system
distributed system dağıtımlı sistem
distributed target dağınık hedef
distribution Dağıtım
distribution cable dağıtım kablosu
distribution function birikimli olasılık işlevi, dağılım işlevi
distribution list dağıtım listesi
distribution list dağıtım listesi
distribution sort dağıtık sıralama (algoritma)
distributor dağıtıcı
distributor dağıtıcı
downstream aşağı akım
downstream aşağı yönde, akı yönünde
downstream load (aşağı) yüklemek
dummy (pseudo) instruction sözde komut
effective instruction etkin komut
end-of-stream delimiter dizgi sonlama belirteci
exponential distribution üstel dağılım
fiber distributed data interface (FDDI) Dağıtık lif veri arayüzü
field strength alan kuvveti
file structure Kütük yapısı
fixed-instruction computer sabit komutlu bilgisayar
flush-mounted instrument ankastre alet, gömme alet
frequency distribution frekans dağılımı
Gaussian Distribution Gauss Dağılımı
hierarchical structure sıradüzensel yapı
holding-time distribution Tutlu süre dağılımı
if-then-else construct eğer öyleyse değilse yapısı
illegal instruction Kabul edilmez komut
image reconstruction imgenin geri çatılması, imgenin yeniden oluşturulması
Immediate Instruction Dolaysız veri Komutu
Indirect Instruction Dolaylı Komut
Industry Endüstri, Yapın
Industry Standart Architecture (Isa) Endüstri Standart Mimarisi
information security administrator bilişim güvenliği yöneticisi
Infrastructure Altyapı
input stream giriş iş dizisi
input-output instruction giriş-çıkış komutu
instruction yönerge
instruction komut
Instruction 1)eğitim, yetiştirme 2) açıklayıcı bilgi, yönerge 3) Komut
Instruction Address Komut Adresi
Instruction Address Register Komut Adres Yazmacı
Instruction Code İşlem Kodu
Instruction Counter Komut (program) sayacı
Instruction Cycle Komut çevrimi
Instruction Execution Unit Komut İşletim Birimi
instruction fetch komut getirme
instruction pointer komut göstergesi
instruction processor komut işlemcisi
instruction register komut yazmacı
instruction repertoire Bkz: instruction set
Instruction Set Komut Kümesi
instruction set komut kümesi
instruction time komut (işlem) süresi
instructional simulation eğitsel benzetim
instructional television eğitim televizyonu
instrument araç
instrument Alet, aygıt
instrumentation Ölçüm (gözlem) aygıtlar
instrumentation tool ölçüm ve gözlem aracı
intelligent instrument akıllı alet
Internet Domain registry DNS kütüğü
joint distribution birleşik dağılım
jump instruction atlama komutu, zıplama komutu
key distribution center anahtar dağıtım merkezi
keystroke tuşa basmak
Keystroke Tuş Vuruşu, Tuşa basmak
List Structure Liste Yapısı
local distribution cable yerel dağıtım kablosu
logical data structure mantıksal veri yapısı
loop structure döngü yapısı
machine instruction makine komutu
Machine İnstruction Işlemci Komutu
Macro instruction Makro komutu
main distribution frame ana dağıtım çerçevesi
media streaming duraksız çoğulortam iletimi
Microinstruction Mikrokomut
microstrip mikroşerit
Multi-address İnstruction Çok adresli Komut
multimodal distribution çok doruklu dağılım
Multiple instruction / multiple data (MIMD) çok komut/çok veri (bilgisayar mimarisi)
multiple-address instruction çok adresli komut
multistreaming parçalı paralel iletim
Multivariate Normal Distribution Çok Değişkenli Gauss Dağılımı
Musical Instruments Cerebral Interface tanımı yazılacak•••
Musical Instruments Digital Interface Müzik Gereçleri Sayısal Arabirimi
Musical Instruments Digital Interface (MIDI) Müzik Aletleri Sayısal Arayüzü
network administration ağ yönetimi
network administrator ağ yöneticisi
network administrator ağ yöneticisi
noncontiguous data structure bitişik olmayan veri yapısı
nondestructive inspection örselemeyen denetim
nondestructive readout örselemeyen okuma
nondestructive testing örselemeyen sınama
nondestructive virus zararsız virüs
nonlinear data structure doğrusal olmayan veri yapısı
null string boş dizgi
one-address instruction tek adresli komut
operating instructions işletim yönergesi
output stream çıkış katarı
overstrike üstüne basmak (yazıcı)
overstrike üstüne basmak
page under construction yapım aşamasında sayfa
paper registration kağıt ayarlama
parallel distributed processing paralel dağıtımlı işleme
pause instruction duraklatma komutu
percentage distribution yüzde dağılımı
percussion instrument vurmalı çalgı
physical data structure fiziksel veri yapısı
power strip anahtarlı uzatma kablosu
premises distribution yerleşke içi dağıtım
privileged instruction ayrıcalıklı komut
probability distribution function olasılık dağılım işlevi
process instrumentation süreç kontrol aletleri
program instruction program komutu
pseudo instruction sözde komut, komutsu, benzetik kod
public key infrastructure açık şifreleme düzeni
raster data structure matris yapısı
real-time streaming gerçek zamanlı akıtım
real-time streaming protocol RTSP protokolü
reconstruction geri çatma
recording instrument kaydedici ölçme aleti
Reduced Instruction Set Computer Indirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı
reduced instruction set computer (RISC) Komut kümesi küçültülmüş bilgisayar
redundant constraint artık kısıt
registration Kayıt, kaydetme
registration accuracy hizalama doğruluğu
registration marks hizalama işaretleri
registry Kayıt tutucu (sistem kütüğü)
relational structure ilişkisel yapı
relative instruction bağıl komut
reliable instrument güvenilir alet
remote administration uzaktan yönetim
restart instruction yeniden başlatma komutu
restrict sınırlamak
restricted erişim kısıtlı, yararlanma kısıtl
sampling distribution örnekleme dağılımı
search string arama dizgisi
security strategy güvenlik stratejisi
self-contained instrument özerk alet
self-destructive program kendini yok eden program
shadow-column instrument Gölge göstergeli alet
shearing stress makaslama zorlaması
Shift instruction kaydırma komutu
signal reconstruction işaretin geri çatılması
single instruction / multiple data (SIMD) tek komut / çok veri
single instruction / single data (SISD) tek komut / tek veri
single-cycle instruction tek çevrimli komut
single-key stroke tek tuş vuruşu
site under construction kurulmakta olan site
sorting string sıralama dizgisi
standard normal distribution standart gauss dağılımı
storage structure bellek yapısı
straigh-line code döngüsüz kod
strain zorlanım, gerinim
strand kablo teli
stranded conductor halat iletken
strategy gengüdüm, strateji
stray capacitance kaçak sığa
stray current parazit akım
stream Akı, katar, sürü
stream akım
stream kesintisiz göndermek, akıtmak
stream cipher kesintisiz şifreleme
stream mode duraksız kip, akıtmalı kip
streaming akıtma, duraksız iletim, duraksız okuma, duraksız işlem
streaming duraksız işlem
streaming audio akıtmalı audio, duraksız audio yayını
streaming data duraksız veriler, akıtılan veriler
streaming mode duraksız kip, duraksız veriler
streaming mode duraksız kip
streaming tape drive duraksız manyetik bant sürücüsü
streaming tape drive duraksız manyetik bant sürücü
streaming video akıtmalı video yayını
streamline duraksız çoğulortam okuyucusu
streamlining duraksız çoğulortam sunucusu
stress zorlama
stress test zorlama testi
strict inequality kesin eşitsizlik
strictly increasing function kesin artan işlev
strikeout çıkartmak
strikeover üstüne basmak
strikeover üstüne yazma, çıkartmak
strikethrough üstünü karalama
Strikethrough/ Strikethru üstü çizgili
strikethrough/ strikethru üstü çizgili
string dizgi
string dizgi
string matching dizgi eşleme
string variable dizgi değişkeni
strip chart recorder şeritli kayıt aygıtı
stripe ince şerit
stripe ince şerit
strobe seçici vurum, tetikleme vurumu
stroke vuruş
stroke Düz vuruş
structural yapısal
structural model yapısal model
structural test Bkz: white-box test
structure yapı
structure yapı
structure chart yapı şeması
structure declaration yapı bildirimi
structured yapısal
structured yapılı, yapısal
structured analysis yapısal çözümleme
structured analysis yapısal çözümleme
structured cabling yapısal kablolama
structured design yapısal tasarım
structured design yapısal tasarım
structured program yapısal program
structured programming yapısal programlama
structured programming yapısal programlama
structured programming language yapısal programlama dili
structured query language yapısal sorgu dili, yapısal programlama dili
Structured Query Language Yapılandırılmış Sorgu Dili
structured walk-through yapısal gözden geçirme
structured walk-through yapısal gözden geçirme
substrate üstleç
symbol string simge dizgisi
symbolic instruction simgesel komut
symmetric distribution bakışımlı dağılım
system administrator sistem yöneticisi
telecommunication administration teleiletişim idaresi, telekom idaresi
temporal constraint zaman kısıdı
tensile stress Çekme zorlaması
terminal strip irtibat bloğu, bağlantı plaketi
terrestrial communication yerüstü iletişim, karasal iletişim
terrestrial link yerüstü linki, karasal link
test instruction sınama komutu
three-address instruction üç adresli komut
time pulse distributor zamanlama vurumlerinin dağıtıcısı
toll restriction şehirlerarası arama kısıtlaması
transport stream taşıma akıtımı
tree-like structure sıradüzensel yapı, ağaç yapısı
under construction kurulmakta olan site, yapım aşamasında
uniform distribution birörnek dağılım
unit string birim dizgi
universal instruction set Evrensel komut kümesi
upstream yukarı yönde
upstream yukarı akım
video streaming duraksız video aktarımı, video akıtımı
virtual instrument sanal alet
WHILE construct WHILE döngüsü
work breakdown structure iş dökümü yapısı
zero-address instruction Sıfır adresli komut

Toplam 329 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama