sistem İngilizcesi Nedir, sistem İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "sistem"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"alıcı uçbirim; alıcı ana sistem" receiving host
(iletişim) anasistem(i) host computer
7 numaralı işaretleşme sistemi signaling system 7
açık anahtarlı şifreleme sistemi public key system data encryption
açık döngülü sistem open-loop system
açık sistem open system
açık sistem open system
açık sistemler arabağlaşımı open systems interconnection
Açık Sistemler Bağlantısı Open Systems Interconnection
Açık Sistemler Bağlantısı Mimarisi Open Systems Interconnection Architecture
açık sistemler mimarisi open systems architecture
ağ işletim sistemi network operating system
algılayıcılara dayalı sistem sensor-based system
altsistem subsystem
ana sistem host system
ara sistem intermediate system
arayüz sistemi interface system
ardışık sistem sequential system
ayrık durumlu sistem discrete-state system
ayrıntılı sistem analizi detailed system analysis
bağımsız sistem stand-alone system
belge işleme sistemi documentation system
belirlenimci system, deterministik sistem deterministic system
belitsel sistem, varsayımsal sistem axiomatic system
bilgi işleme sistemi information processing system
bilgi sistemi denetçisi information systems auditor
bilgi sisteminin kötüye kullanımı information system abuse
bilgi tabanlı sistem knowledge based system
bilgi tabanlı sistem knowledge system
bilgi yönetim sistemi knowledge management system
bilişim sistemi information system
bios, temel giriş çıkış sistemi basic input-output system (bios)
canlıyken takma, sistem çalışırken takma live insertion
çevrimiçi bilgi sistemi online information system
çift disket sürücülü sistem dual floppy system
coğrafi bilgi sistemi geographic information system (GIS)
Coğrafi bilgi sistemi Geographical information System
çok kanallı kayıt sistemi multitrack recording system
Çok Kullanıcılı İşletim Sistemi Multiuser Operating System
çok taşıyıcılı sistem Multi-carrier system
çok-girdili tek-çıktılı sistem multiple-input single-output system
Çıkarsama Sistemi Inference System
dağılmış parametreli sistem distributed parameter system
dağıtık dosya sistemi distributed file system
dağıtımlı kontrol sistemi distributed control system
dağıtımlı sistem distributed system
denklemler sistemi system of equations
depolama ve erişim sistemi storage and retrieval system
dik koordinat sistemi rectangular coordinate system
disk işletim sistemi disk operating system
disk işletim sistemi Disk operating system (dos)
doğrusal denklemler sistemi system of linear equations
doğrusal olmayan sistem nonlinear system
eski sistem legacy system
etkileşimli sistem interactive system
ev otomasyon sistemi home control system
eşitsizlikler sistemi system of inequalities
genel koordinat sistemi world coordinate system
genişletilmiş ikili kodlanmış onlu sistem extended binary-coded decimal interchange code (ebcdic)
gerçek sistem real system
gerçek zaman sistemi real-time system
gerçek zamanlı işletim sistemi real-time operating system
gerçeklenebilir sistem realizable system
geri erişim sistemi retrieval engine
gezgin iletişim sistemi mobile communication system
günlüklü işletim sistemi journaled operating system
güvenli bilgisayar sistemi trusted computer system
güvenli bilgisayar sistemi secure computer system
güvenlik alt sistemi security subsystem
Göç, başka sisteme geçirme Migration
gönderen terminal, gönderici ana sistem sending host
görme sistemi, görü sistemi vision system
gözetim sistemi supplemental
gözetim sistemi, gözcü sistem supervisory system
hareket işleme sistemi transaction processing system
hareketli öğe grafik sistemi sprite graphics
Hastane Bilişim Sistemi Hospital information System
hatada yinelemeli sistem request repeat system
hedef tanılama sistemi target identification system
ikili sayı sistemi binary number system
ikili sayı sistemi binary system
imleşim sistemi işaretleşme sistemi signaling system
insan-makine sistemi man-machine system
işletim sistemi operating system
işletim sistemi, işletim dizgesi operating system
kapalı çevrimli denetim sistemi closed cycle control system
karar destek sistemi decision support system
kararlı doğrusal sistem stable linear system
kararlı sistem stable system
kararsız sistem unstable system
karma sistem hybrid system
kayar noktalı gösterim sistemi variable-point representation system
Kayıt tutucu (sistem kütüğü) registry
kendini gözleyen sistem self-monitoring system
konum kontrol sistemi position control system
kural tabanlı sistem rule-based system
kuyruk sistemi queuing system
küçük boyutlu sistem compact system
küresel gezgin iletişim sistemi global mobile communication system
küresel konum sistemi global positioning system
Küresel Konumlama sistemi Global Positioning system
küresel koordinat sistemi spherical coordinate system
mesajlaşma sistemi message handling system
mikrodalga röle sistemi microwave relay system
Mikroişlemci Geliştirme Sistemi Microprocesor Development System (Mds)
nedensel olmayan sistem noncausal system
nedensel sistem causal system
onaltılı sayı sistemi hexadecimal numbering system
onlu sayı sistemi decimal number system
paylaşımlı işletme sistemi shared logic system
paylaşımlı sistemler shared systems
pencereli atrayüz sistemi windowing system
radyo röle sistemi radio relay system
rasgele sistem stochastic system
renk yönetim sistemi color management system (cms)
sayı gösterim sistemi number representation system
sayı sistemi number system
sekizli sayı sistemi octal number system
sekizli sayı sistemi octal numbering system
sistem system
sistem analizi system analysis
sistem bakımı system maintenance
sistem belgeleri system documentation
sistem bilimi system science
sistem bütünleştirme system integration
sistem bütünleştirme system integration
sistem bütünlüğü system integrity
sistem çözümleme system analysis
sistem çözümleme systems analysis
sistem çözümleyici systems analyst
sistem çözümleyici system analyst
sistem denetimleri system controls
sistem desteği system support
sistem diski system disk
sistem dosyası system file
sistem düzenleşimi, sistem yapılanışı system configuration
Sistem dışından getirmek, İçeri aktarım Import
sistem dökümü system dump
sistem erişim kontrolü system access control
sistem esnekliği system resilience
sistem fontu system font
sistem geliştirme çevrimi system development cycle
sistem günlüğü system log
sistem gürültüsü, iç gürültü system noise
sistem içi iletişim intrasystem communication
sistem izi, sistemdeki olayların izi system trace
sistem işletmeni system operator
sistem kartı system board
sistem kitaplığı system library
sistem komut istemi system prompt
sistem kontrol masası system console
sistem kullanıcısı system user
sistem menüsü system menu
sistem mimarisi system architecture
sistem mühendisliği system engineering
sistem profili system profile
sistem programcısı system programmer
sistem saati system clock
sistem süresi system time
sistem tanılama system identification
sistem tasarımı system design
sistem testi system testing
sistem türü system type
Sistem Uygulama Mimarisi Systems Application Architecture(SAA)
sistem yazılımı system software
sistem üretimi system generation
sistem yöneticisi system administrator
sistem yönetimi system management
sistem özkaynak yöneticisi system resource manager
sistem özkaynakları system resources
sistem, dizge system
sistematik hata, dizgesel hata systematic error
sistematik örnekleme, dizgesel örnekleme systematic sampling
sistemden bilgi isteği system prompt
Sisteme özgül dil native language
sistemi başlatan program initial program load
sistemi başlatma virüsü system infector
sistemi toplama systems integration
sistemi yeniden başlatma system reset
sistemi yeniden başlatmak Reboot
sistemi yeniden yüklemek reboot
sistemin akış çizeneği system flowchart
sistemin başlatılması system startup
sistemin değerlendirilmesi system evaluation
sistemin denkleştirilmesi system compensation
sistemin kendine harcadığı süre system overhead
sistemin müşteriye uyarlanması system customization
sistemin varsayılan değeri system default
sistemin yaşam çevrimi system life cycle
sistemin yeniden toparlanması system recovery
sistemin özeğrisi inherent characteristic of a system
sistemler arası ağ geçidi, ağ dışı geçit exterior gateway
sistemler arası iletişim intersystem communication
sıfır (onaltılı sayı sisteminde) null character
sıradüzensel dosya sistemi hierarchical file system
sözlü mesaj sistemi voice messaging system
tabansal sayı sistemi radix numeration system
Taşınmak, Başka sisteme geçirmek, Göçmek Migrate
tedarik zinciri yönetim sistemi supply-chain management system
tek kullanıcılı sistem single-user system
toplanır renk sistemi, RGB renk sistemi additive color system
toplu parametreli sistem lumped parameter system
uydulu iletişim sistemi, uydu iletişim sistemi satellite communication system
uzak bilgisayar sistemi remote computer system
uzman dizge, uzman sistem expert system
uzman sistem expert system
veri iletim sistemi data transmission system
veri kaynaştırma sistemi, veri tümleştirme sistemi fusion system
veri tabanı yönetim sistemi database management system
veri tabanı yönetim sistemi (VTYS) database management system(DSMS)
veri toplama sistemi data logger
yalnız disketli sistem diskette-only system
yazılım sistemi, yazılım dizgesi software system
yedek güç sistemi standby power system
yerli, doğuştan, sisteme özgül native
üstyönetim bilişim sistemi executive information system
Yüklenebilir Dosya Sistemi Installable File System (Ifs)
yüksek başarımlı kütük sistemi high performance file system
yönetilebilir sistem manageable system
Yönetim Bilişim Sistemi Management Information System (MIS)
yönetim bilişim sistemi management information system
İşletim öncesi sistem sınaması Pre Operation System Test (POST)
zamanla değişen sistem time-variant system
ölçme sistemi measuring system
ölçüm birimleri sistemi system of units of measurement
örneklemeli sistem/dizge sampled-data system
Örneklenmiş-veri dönüştürücü (Bence örneklemeli sistem ya da Örneklenmiş verili dönüştürücü denmeli) sampled-data transducer

Toplam 227 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama