ratio Türkçesi Nedir, ratio Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "ratio"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
acceleration ivme
activity ratio işleklik oranı
activity ratio işleklik oranı
address administration adres yönetimi
address generation adres üretimi, adres oluşturma
advanced configuration Gelişmiş yapılandırma
advanced configuration and power interface (acpi) Gelişmiş yapılandırma ve güç arayüzü
alteration of data veri değişikliği
angular acceleration açısal ivme
arbitration çekişme çözümleme
aspect ratio en boy oranı
aspect ratio en-boy oranı, görünüm oranı
attended operation gözetimli işleme
attended operation gözetimli işletim
configuration yapılanış
damping ratio sönüm oranı
data declaration veri bildirimi
declaration Bildirim
demonstration gösteri
demonstration software Bkz: demoware
device configuration çevre birimleri düzenleşimi
distortion-limited operation bozulumla kısıtlı işletme
dual Boolean operation çifteş Boole işlemi, eşlek Boole işlemi
duplex operation çift yönlü işletim
duration Kalıcılık süresi (olay)
duration süre
duration of call çağrı süresi
duty ratio çalışma oranı
dynamic host configuration protocol (dhcp) devingen işleyici yapılandırma protokolu
enumeration birer birer öge işleme (ortaya çıkarma)
equivalence operation Eşdeğerlik işlemi
error ratio hata oranı
expiration sona eriş, bitiş
expiration check zaman aşımı denetimi
expiration date son kullanma tarihi
expiration date zaman aşım tarihi, kullanım süresi bitimi
explicit declaration açık bildirim
exploration açınsama
first generation computer birinci kuşak bilgisayar
fixed aspect ratio sabit en-boy oranı
fixed-cycle operation sabit çevrimli işleme
Generation Kuşak, üretim
generation kuşak
generation file dosya kuşağı
global operation Genel işlem
hardware configuration donanım yapılanışı
Hit Ratio Yakalama Oranı, Başarı Oranı
housekeeping operation Olağan düzenleme işleri, hizmet işlemleri
if-and-only-if operation Bkz: equivalence operation
illegal operation Kabul edilmez (geçersiz) işlem
image restoration imge onarımı
implicit declaration örtük bildirim
inquiry/response operation sorgu/yanıt kipi
Integration Tümleştirme, Tümlevleme, birleştirme
integration by parts parçalı tümlev alma
Integration Test Tümleştirme Testi
integration testing tümleştirme testi
Interactive Operation Etkileşimli İşletim
irrational number oransız sayı
iteration dürüm, döngü
iteration yineleme
iterative operation döngülü işlem
key generation anahtar (şifre kodu) üretimi
Large Scale İntegration (lsi) Büyük Çapta Tümleşim
likelihood ratio olabilirlik oranı
limiting operation sınırlı işletim
line concentration hat yoğunlaştırma
Macro declaration Bkz: Macro definition
magnetic saturation manyetik doyma
majority operation çoğunluk işlemi
Medium Scale İntegration (MSI) Orta Çapta Tümleşim
memory-intensive operations bellek yoğun işlemler
Mflops (Million Floating Point Operations Per Second) Mflops – Milyon kayan noktalı işlem/saniye
Migration Göç, başka sisteme geçirme
mixed-base numeration system karma tabanlı sayı gösterimi
Moderation Ilımlama, arabulma
Monadic Operation Tek işlenenli Işlem
multiplex operation çoğullamalı işletim
network administration ağ yönetimi
no-load operation boşta çalışma, yüksüz çalışma
no-operation code işlem yok kodu
nonequivalence operation dışarlayıcı VEYA işlemi
NOT operation Bkz: negation
Numeration sayı gösterimi
on-load operation yüklü çalışma
operation işlem
operation işlem
operation code işlem kodu
operational 1-işletimsel 2-işlev yapan durumda
operational amplifier işlemsel yükselteç
operational environment işletim ortamı
operational game harekat oyunu
operational research yöneylem araştırması
operational testing işletme testi
outage duration hizmetin kesilme süresi
overhead operation destek işlem, hizmet işlemi
paper registration kağıt ayarlama
parallel operation paralel işletim
penetration Nüfuz etme, girim
penetration yaygınlık
point-to-multipoint configuration noktadan çok noktaya düzenleşim
Pre Operation System Test (POST) İşletim öncesi sistem sınaması
preparation hazırlık
preparation hazırlık
procedure declaration yordam bildirimi
pseudo-operation sözde işlem
pulse duration vurum süresi
pulse duration modulation vurum süre kiplenimi
pulse regeneration vurumun yeniden üretimi
radix numeration system tabansal sayı sistemi
ratio oran
ratio-meter oranölçer
rational number oranlı sayı
rational number rasyonel sayı
raw bit error ratio düzeltilmemiş bit hata oranı
reconfiguration yeni düzenleşim, yeniden yapılanış
reference configuration referans düzenleşimi
regeneration yeniden üretim
regeneration buffer video tampon belleği
registration Kayıt, kaydetme
registration accuracy hizalama doğruluğu
registration marks hizalama işaretleri
remote administration uzaktan yönetim
retrieval ratio geri kazanım oranı, erişim oranı
reverberation yankılaşım
satellite separation uydular arası açıklık ndaki açısal uzaklık OK
saturation doyma
saturation doyma, doygunluk
saturation curve doyum eğrisi
saturation gain doyma kazancı
saturation testing doygunluk sınaması
scintillation duration pırıldama süresi
second generation ikinci kuşak
second generation computer ikinci kuşak bilgisayar
security configuration güvenlik düzenleşimi, güvenlik yapılanışı
sensitivity ratio duyarlılık oranı
separation criterion aralama miktarı
sequence of operations işlemler dizisi
sequential operation ardışık işlem,
sequential probability ratio test aşamalı olasılık oranı testi
short-circuit operation kısa devre çalışma
signal integration işaret tümlevleme
signal regeneration işaret onarımı
signal restoration işaret onarımı
signal-to-interference ratio işaret girişim oranı
signal-to-noise ratio, snr sinyal (işaret) gürültü oranı
simplex operation tek yönlü işletim
simultaneous operation eşanlı işletim
Simultaneous Peripheral Operation On-Line (SPOOL) Disk üzerinden çevre birimi işletimi
single frequency operation tek frekanslı işletim
single-step operation adım adım işletme
small scale integration, SSI küçük çapta tümleşim
software configuration yazılım yapılanışı
software migration yeni yazılıma geçiş
speech concentration konuşma sıkıştırma
speech generation Bkz: speech synthesis
spherical aberration yuvarsal sapınç
step-by-step operation adım adım işleme
structure declaration yapı bildirimi
suppression ratio iniklik oranı
switched configuration anahtarlamalı düzenleşim
synchronous operations eşzamanlı işlemler
system configuration sistem düzenleşimi, sistem yapılanışı
system generation sistem üretimi
system integration sistem bütünleştirme
system integration sistem bütünleştirme
systems integration sistemi toplama
telecommunication administration teleiletişim idaresi, telekom idaresi
traffic concentration trafik yoğunlaştırma, trafiği toplama
transliteration karakter çevirisi
type declaration tip bildirimi
unattended operation gözetimsiz işletim
unattended operation gözetimsiz işletim, gözetimsiz işlem
unattended operation gözetimsiz işlem
variable declaration değişken bildirimi
very large scale integration çok büyük çapta tümleşim
vibration titreşim
window operation pencereli işlemi

Toplam 178 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama