multi Türkçesi Nedir, multi Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "multi"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
access multiplexor erişim çoklayıcı
add-drop multiplexer inme-binmeli çoğullayıcı
code division multiple-access (cdma) kod bölüşümlü çok erişimli
code division multiplexing (cdm) kod bölüşümlü çoğullama
data multiplexer "veri çoğullayıcı; yol seçici "
demand assignment multiple access istek güdümlü çok erişimli
demand multiplexing istem çoklama
demultiplexer "1) çoğullama çözücü; "
digital demultiplexer sayısal çoğullama çözücü
digital multiplex equipment sayısal çoğullama donatısı
digital multiplex hierarchy sayısal çoğullama sıradüzeni
digital multiplexer sayısal çoğullayıcı
distributed multimedia dağıtılmış çoğulortam
dynamic multiplexing dinamik çoğullama
electron multiplier elektron çoğaltıcı
frequency division multiple access frekans bölüşümlü çok erişimli
frequency division multiplexing frekans bölüşümlü çoğullama
inverse multiplexing ters çoğullama
IP multicasting IP ile çoğagönderim
LAN multicast LAN üzerinde çoğa gönderim, yerel alan ağınde çoğa gönderim
least common multiple en küçük ortak kat
Least Common Multiple En Küçük Ortak Kat
logical multiply birletim, VE işlemi, mantıksal çarpım
Multi- "Çok; Çok ögeli; Katlı"
Multi-address İnstruction Çok adresli Komut
multi-agent çok aracılı, çok etmenli
multi-agent approach çok etmenli yaklaşım
multi-agent environment çok etmenli çevre
Multi-band image çok bantlı imge
Multi-boot çok önyüklemeli
Multi-carrier system çok taşıyıcılı sistem
Multi-channel transmitter çok kanallı verici
Multi-Color Graphics Adapter (Mcga) Çok Renkli Grafik uyarlayıcı
multi-engine search çok motorlu arama
Multi-Line Control Çok Hat Denetim Birimi
multi-point ground çok noktadan topraklama
multi-search engine Bkz: metasearch
Multiaccess Çok Erişimli
Multicast Çoğa Gönderim
multicast message çoğa gönderim iletisi
multicomponent signal çok bileşenli işaret
Multiconductor Cable Çok İletkenli Kablo
multicore cable çok damarlı kablo
Multidimensional Çok Boyutlu
Multidirectional Çok Yönlü
Multidrop Line Çok-Prizli Hat
multifrequency signal çok tonlu işaret
Multifunction Board Çok-Işlevli Kart
multihop transmission Çok atlamalı iletim
Multilayer Çok Katmanlı
multilayer board çok katmanlı plaket
multilayer circuit çok katmanlı baskı devre
multilayer perceptron çok katmanlı algılayıcı
Multilevel Security Çok-düzeyli Güvenlik
multilink dialing çok linkli arama
Multimedia Çok-ortamlı
multimedia çoklu ortam
multimedia application Çok-ortamlı uygulama
multimedia file Çok-ortamlı (sunu dosyası)
multimedia PC Çok-ortamlı bilgisayar
multimedia processing workstation Bkz: multimedia editing workstation
multimodal çok kipli
multimodal çok kipli
multimodal distribution çok doruklu dağılım
multimode fiber çok kipli lif
multinational character set çok uluslu karakter kümesi
Multinational Character Set Çok Uluslu Karakter Kümesi
Multinode Çok-Düğümlü
multiparty line çok aboneli hat
multipass çok geçişli passages
multipass sort çok geçişli sıralama
Multipath Çokyollu, Çokyolluluk
multipath fading çokyollu sönümleme
multipath propagation çokyollu yayılma
multiple çoklu
Multiple "kat; katlı, çoklu, çok"
multiple access çok erişimli
multiple byte character bir baytlı karakter
Multiple Conductor Cable Çok İletkenli Kablo
Multiple inheritance Çok (yönlü, öncüllü) kalıtım
multiple inheritance çoktan türeme
Multiple instruction / multiple data (MIMD) çok komut/çok veri (bilgisayar mimarisi)
multiple precision katlı duyarlı
multiple rate sampling katlı örnekleme
multiple root katlı kök
multiple-address instruction çok adresli komut
multiple-input single-output system çok-girdili tek-çıktılı sistem
multiple-threaded list çok izlekli liste
multiplex çoklamak
Multiplex Çoklamak, Çoğullamak
multiplex operation çoğullamalı işletim
Multiplexed çoğullamalı
multiplexed channel çoğullamalı kanal
multiplexed device çoğullamalı aygıt
multiplexer çoklayıcı
multiplexer "1) çoğullayıcı; 2) giriş yolseçici "
Multiplexer Çoklayıcı, paylaştırıcı
multiplexing çoklama
multiplicand çarpılan
Multiplicand Çarpılan
Multiplicity Katlılık, Çokluk
multiplier çarpan
Multiplier Çarpan
Multiply Çarpmak
multiply çarpmak
Multipoint Network Çok Noktalı Ağ
Multiport Memory Çok Kapılı Bellek
Multiport Repeater Bkz: Active Hub
Multiprecision Çok Duyarlı
multiprocessing çoklu işlem
Multiprocessing Çok İşlemli (işleme)
Multiprocessor Çok Işlemcili
multiprogramming çoklu programlama
Multiprogramming Çok Programlı (Işleme)
multiprotocol label switching (MPLS) çok protokollü etiket anahtarlaması
multipurpose Internet mail extensions MIME protokolü
Multiserver Network Çok Sunuculu Ağ
multistreaming parçalı paralel iletim
multisync monitor Çok tarama hızlı monitör
multitasking çok görevli yürütüm
multitasking çoklu görev, çokgörevli
Multitasking Çok Görevli
Multithreaded Çok izlekli, çok iş parçacıklı
multithreading çok izlekli
multithreading çoklu kullanım
multitrack recording system çok kanallı kayıt sistemi
Multiuser Çok Kullanıcılı
multiuser çok kullanıcılı
Multiuser Operating System Çok Kullanıcılı İşletim Sistemi
Multivalued Function Birkaç Değerli İşlev
Multivalued Logic Birkaç Değerli Mantık
multivariate analysis çok değişkenli çözümleme
Multivariate Analysis Çok Değişkenli Çözümleme
Multivariate Normal Distribution Çok Değişkenli Gauss Dağılımı
multivendor connectivity farklı yapımlı ağların bağlanırlığı
multivendor interoperability farklı yapımlı ağların birlikte çalışırlığı
point-to-multipoint configuration noktadan çok noktaya düzenleşim
single instruction / multiple data (SIMD) tek komut / çok veri
space division multiple-access uzam bölüşümlü çok erişimli
spread spectrum multiple-access yayık spektrumla çok erişimli
statistical multiplexer istatistiksel çoğullayıcı
symmetrical multiprocessing simetrik çok işlemli (veri işlem)
terminal multiplexer uçbirim çoğullayıcısı
time-division multiplexing zaman bölüşümlü çoğullama, zaman bölmeli çoklama
time-multiplexed bus zamanda çoğullanmış veri yolu
time-slice multitasking zaman dilimli, çok işli işletim
two-quadrant multiplier iki dördünlü çarpıcı
wave-division multiplexing dalga bölüşümlü çoğullama

Toplam 148 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama