main Türkçesi Nedir, main Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "main"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
adaptive maintenance uyarlanır bakım
adjacent domains komşu alanlar
administrative domain yönetim alanı
corrective maintenance onarım
cross-domain etki alanları arası
domain etki alanı
domain tanım kümesi
domain 1) alan, ilgi alanı, 2) tanım alanı (işlev)
domain analysis Alan analizi, problem analizi
domain architecture problem mimarisi
domain controller (etki) alan denetleyicisi
domain model ilgi alanı modeli
domain name Alan adı
domain name address internet adresi
domain name resolver (dnr) (etki) alan ad çözücü
domain name server (dns) Alan ad sunucu
domain of applicability uygulanabilirlik alanı
emergency maintenance acil bakım
frequency domain frekans bölgesi
geographic domain coğrafi bölge
Internet domain Internet (etki) alanı
Internet Domain registry DNS kütüğü
knowledge domain bilgi uzmanlık alanı
Main Ana
main ana
main body ana bölüm
main control unit ana kontrol birimi
main distribution frame ana dağıtım çerçevesi
main file Bkz: master file
main function ana işlev
main memory ana bellek
main menu ana menü
main program ana program
main segment ana bölüt
main storage ana bellek
main storage ana bellek
main window ana pencere
mainboard ana çevrim kartı
mainboard ana kart
Mainboard Ana Kart
mainframe anabilgisayar
Mainframe Anaçatı bilgisayar
Mains Şebeke Girişi, Ana Besleme
Maintainability (bakım) Sürdürülebilirlik,
Maintenance Bakım
maintenance bakım
maintenance bypass bakım servisine alma
maintenance file Bkz: transaction file
maintenance plan bakım programı
maintenance test bakım sınaması
maintenance time bakım süresi
Maintenance-Free Bakım Gerektirmeyen
mean time between maintenance bakımlar arası ortalama süre
network domain ağ yönetim bölgesi
predictive maintenance öngörücü bakım
preventive (maintenance) koruyucu (bakım), önleyici (bakım)
program maintenance program bakımı
public domain kamuya açık, kullanımı serbest
public-domain software Kullanımı serbest yazılım
remainder Kalan
remainder kalan
remote diagnostics and maintenance uzaktan tanı ve bakım
scheduled maintenance programlı bakım
self-maintained discharge kendini sürdüren boşalma
single domain model tek etki alanı modeli
software maintenance Yazılım bakımı
solution domain çözüm bölgesi
space domain design uzam bölgesi tasarımı
stability domain kararlılık bölgesi
system maintenance sistem bakımı
top-level domain en üst düzey alan, başat alan

Toplam 71 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama