line Türkçesi Nedir, line Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "line"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
aggregate line speed toplam hat hızı
asymmetric digital subscriber line (adsl) asimetrik sayısal abone hattı
axis translation line eksen kaydırma çizgisi
baseline dayanak, taban çizgisi
baseline taban çizgisi
coaxial line Eş-eksenel hat
coaxial transmission line Eş-eksenel iletim kablosu
command line komut satırı
command line komut satırı
communication line iletişim hattı, haberleşme hattı
communucation line iletişim hattı
compressed serial line internet protocol (cslip) sıkıştırılmış seri hat internet iletişim kuralı
dashed line kesikli çizgi
dashed line kesikli çizgi
data reference line veri taban çizgisi
deadline son gün
deadline Bitiriş anı, son gün, süre bitiş zamanı
delay line gecikme hattı
delay line register gecikme hatlı yazmaç
dial-up line ara-gir hat
dial-up line aramalı hat, çevirmeli hat
dialed line aramalı hat
dialed line çevirmeli hat
digital subscriber line sayısal abone hattı
directed line Yönlü doğru
discipline öğreti
discipline Öğreti, disiplin
division line (re: fractions) kesir çizgisi
dotted line noktalı çizgi
dotted underline noktalı Altçizgi
double underline çift altçizgi
double-underline çift altçizgi
double-underline çift altçizgi
downline uca doğru
drop line çıkma hat
gridline ızgara çizgileri, dama çizgileri
Gridline Izgara Çizgisi, çubuk çizgi
gridlines ızgara çizgileri
guideline yönerge
half line yarı doğru
hidden line saklı çizgi
hotline yardım hattı
Hotline Anında Yardım Hattı, Yardım Hattı
hotline service doğrudan hatlı hizmet
idle line boş hat
Inline Kod içi (işlev), metin içi (İmge)
leased line kiralanmış hat
Leased Line Kiralık Hat
line çizgi
line satır
line geçek, hat
Line 1) Satır, 2) Çizgi, 3) Hat (iletişim)
line adapter hat uyarlayıcısı
line analyzer hat çözümleyicisi
line balancing hat dengelemesi
line blanking interval satır karartma aralığı
line breaker Bkz: circuit breaker
line chart çizgi grafik
line concentration hat yoğunlaştırma
line conditioning hat iyileştirme
line driver hat sürücüsü
line equalizer hat denkleştirici
line failure rate hat arızalanma yüzdesi
line feed satır besleme
line frequency Hat (şebeke) frekansı
line hit hat vurgunu, hat paraziti
line join çizgi bitişimi
line level Hat işaret güç düzeyi
line load hat yükü
line noise hat gürültüsü
line printer satır yazıcı
Line Printer Satır Yazıcı
line protocol hat protokolü
line source monokromatik kaynak, çizgi spektrumlu kaynak
Line Spacing Satır Aralığı
line spacing satır aralığı
line speed Hat (iletim) hızı
line splitter hat üleştirici
line surge hat vurum gerilimi
line termination hat sonlandırma
line voltage Hat (şebeke) gerilimi
line weight çizgi kalınlığı
line weight çizgi kalınlığı
Linear Doğrusal
linear doğrusal
linear addressing doğrusal adresleme
linear array tek boyutlu dizilim
linear combination doğrusal birleşim
linear equalizer doğrusal denkleştirici
linear filtering doğrusal süzgeçleme
linear list düz liste
linear model doğrusal model
linear network "bir boyutlu ağ; doğrusal devre "
Linear Programming Doğrusal Programlama
Linearity Doğrusallık
lines per inch satır/inç
Lines Per Inch Satır/İnç
Multi-Line Control Çok Hat Denetim Birimi
Multidrop Line Çok-Prizli Hat
multiparty line çok aboneli hat
new line yeni satır
newline yeni satır
non-linear doğrusal olmayan
nondispersive line saçılımsız
nonlinear coding Bkz: nonuniform quantization
nonlinear data structure doğrusal olmayan veri yapısı
nonlinear distortion doğrusal olmayan bozulma
nonlinear programming doğrusal olmayan programlama
nonlinear regression doğrusal olmayan bağlanım
nonlinear scale doğrusal olmayan ölçek
nonlinear system doğrusal olmayan sistem
nonlinearity distortion doğrusalsızlık bozulması
nonswitched line özel hat, anahtarlanmayan hat
nonswitched line aktarmasız hat
Off-line Çevrimdışı, bağlantısız
off-line çevrimdışı
off-premise line bina dışı hat
offline çevrimdışı
offline browsing çevrimdışı tarama (Internet)
offline compression çevrimdışı sıkıştırma
offline encipherment çevrimdışı şifreleme
on-line çevrimiçi
on-line help çevrimiçi yardım
online çevrimiçi
online "1) çevrimiçi ; 2) etkileşimli, Internet üzerinden ; sanal"
online advertising elektronik reklam, Internet yoluyla reklam
online banking Bkz: Internet banking
online billing Bkz: electronic billing
online community sanal topluluk
online compression iletirken sıkıştırma, çevrimiçi sıkıştırma
online encryption çevrimiçi şifreleme, iletirken şifreleme
online game çevrimiçi oyun
online help çevrimiçi yardım
online information çevrimiçi bilgi
online information system çevrimiçi bilgi sistemi
online marketing Internet’te pazarlama, elektronik pazarlama
online newspaper Bkz: electronic newspaper
online recruitment Çevrimiçi eleman arama
online shopping elektronik alışveriş, Internet üzerinden alışveriş
online state İletişimde, çevrimiçi durumda
online store Bkz: Internet store
online supply business çevrimiçi (elektronik) tedarik işi
online testing çevrimiçi sınama
online training Bkz: Internet training
online transaction processing çevrimiçi hareket işleme
online updating çevrimiçi (Internet yoluyla) güncelleme
online voting elektronik oy verme
orphan line artık satır
orphan line öksüz satır
outgoing line circuit çıkış hat devresi
outline Çerçeve, yapısal özet
outline ana çizgiler
outline çerçeve
outline (font) dış çizgi
outlined font dış çizgili yazıyüzü
outlined font dış çizgili yazıyüzü
party line paylaşılan hat
phase nonlinearity faz doğrusalsızlığı
piecewise linear function parçalı doğrusal işlev
pipeline Boruhattı, iletişim hattı
pipeline ardışık düzen
pipeline processing boruhattında işleme
power line local area network enerji kablosunda yerel ağ
power line signaling enerji şebekesi üzerinden işaretleşme
preemptive priority discipline sonsuz öncelikli düzence
private line Bkz: leased line
rate adaptive digital subscriber line hızı uyarlanan sayısal abone döngüsü
real line gerçek doğru
rectilinear doğrulu, doğrulardan oluşan
scan line tarama çizgisi, tarama çizgisi
serial line interface protocol slip protokolü
service discipline hizmet disiplini
service line bakım hattı
shielded line ekranlı hat, kılıflı hat
signal line işaret hattı
Simultaneous Peripheral Operation On-Line (SPOOL) Disk üzerinden çevre birimi işletimi
single-line control tek hat denetim
single-wire transmission-line tek telli iletim hattı
stable linear system kararlı doğrusal sistem
standby line yedek hat
straigh-line code döngüsüz kod
streamline duraksız çoğulortam okuyucusu
subscriber's line abone döşemi, abone hattı
switched line anahtarlamalı hat
switched line anahtarlamalı hat
system of linear equations doğrusal denklemler sistemi
tapped delay line çıkmalı gecikme hattı
telecommunication line teleiletişim hattı, uziletişim hattı
terminated line sonlandırılmış hat
tie line özel bağlantı numarası
transmission line iletim hattı
transposed transmission line çaprazlanmış iletim hattı
unbalanced line dengesiz hat, dengelenmemiş hat
underline altçizgi, altını çizmek
underline altını çizmek, altı çizili,
user hotline kullanıcı acil hattı
widow line yalnız satır
widow line tek kalan satır
wireline carrier Bkz: fixed operator
wireline circuit Bkz: metallic circuit
wireline facility telli şebeke
wireline to mobile call Bkz: fixed to mobile call

Toplam 202 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama