kes İngilizcesi Nedir, kes İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "kes"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
(programı) keserek bitirmek Kill (Process)
(tamamlanmadan) yarıda bırakmak, yarıda kesmek Abort
1) kesit, 2) kesim, bölüm section
adamak, kesinlemek, eylemek Commit
adres maskesi address mask
alt bölüt, alt kesim child segment
altağ maskesi subnet mask
arakesit intersection
Arakesit, Kesişim Intersection
Aralıklı, Kesintili, aralarla Intermittent
bağlantı kesme breaking link
Bağlantı kesmek disconnect
bağlantının kesildiği evre disconnected phase
bağlantıyı kesmek disconnect
bağıl kesinlik relative precision
baştan (güç keserek/aygıt kapatarak) başlatma cold start
bozuk (blok, kesim) bad (block, sector)
bozuk kesim bad sector
bozuk kesimleri kurtarma recovering bad sectors
bulanık, kesin olmayan fuzzy
bölütleme, kesimleme segmentation
çift ters kesme, ‘\\’ Double-slash
dayanıklı kestirici robust estimator
devinim kestirimi motion estimation
dilim, kesit slice
dinamik kesme noktası dynamic breakpoint
donanım (kaynaklı) kesilme hardware interrupt
Dış (kaynaklı) kesilme external interrupt
dışlama ilkesi exclusion principle
elle sözcük kesme manual hyphenation
en büyük olabilirlik kestirimi maximum likelihood estimation
en küçük kareler kestiricisi least squares estimator
enerji şebekesi üzerinden işaretleşme power line signaling
etkin saçılım kesiti scattering cross-section
eşzamanlama şebekesi synchronization network
fiziksel kesim hard sector
geçici taşıma panosu, kes-sakla bellek clipboard
Gölge maskesi shadow mask
görme keskinliği visual acuity
Görünüm, ileribakış, kestirim outlook
hazır desen, kes-yapıştır çizim clip art
hece kesme syllable hyphen
herkes everyone
herkese açık klasörler public folders
hizmet kesilmesi outage
hizmetin kesilme süresi outage duration
iletişim kesintisi service outage
imge keskinleştirme image sharpening
imleşim şebekesi işaretleşme ağı signaling network
istatistiksel parametre kestirimi statistical parameter estimation
kamusal veri şebekesi public data network
kamusal, herkese açık, kamuya açık public
kapatma, kesme (güç) power off
kararma, elektrik kesilmesi, karartma blackout
katı, kesiksiz solid
katı, kesiksiz solid
Kavşak, kesişim junction
kesel geodesic
kesici anahtar interrupter switch
kesik albümü scrapbook
kesikli çizgi dashed line
kesikli çizgi dashed line
kesilme interruption
Kesilme (iş kesme) isteği interrupt request
Kesilme (türü) önceliği interrupt priority
Kesilme Denetçisi Interrupt Controller
kesilme durdurma interrupt disable
Kesilme kotarıcı, kesilme işleyici Interrupt Handler
kesilme maskesi interrupt mask
kesilme vektörü interrupt vector
Kesilme İstemi Interrupt Request (irq)
Kesilme İşleyici Interrupt Handler
Kesilmelerle yönetilen, kesilmelerle sürülen Interrupt Driven
kesim sector
kesim segment
kesim sonlandırması section termination
kesim taraması sector scanning
kesim, doğru parçası, bölüt segment
kesim, sektör, kesme sector
kesimleme segmentation
kesimleme segmentation
Kesin definite
kesin definite
kesin artan işlev strictly increasing function
kesin eşitsizlik strict inequality
kesin, beklenir certain
kesinlik precision
kesinlik, beklenirlik certainty
Kesinsizlik, belirsizlik uncertainty
Kesintili arıza intermittent fault
Kesintili örüntü intermittent pattern
kesintisiz güç kaynağı uninterruptable power supply (ups)
kesintisiz göndermek, akıtmak stream
kesintisiz şifreleme stream cipher
kesir ayrımı radix point
kesir çizgisi division line (re: fractions)
kesit imgelemesi slice imaging
kesişim intersection
kesişmek intercept
Kesişmek, araya girmek, Ele Geçirme Intercept
kesme (ad) interrupt (n.)
kesme anahtarı interrupt switch
kesme imi apostrophe
kesme imi, kesme işareti, ‘ apostrophe
kesme işareti slash
kesme işleyici interrupt handler
kesme noktası breakpoint
kesmeden yaslama hyphenless justification
kesmek cut
kesmek interrupt
kesmek break
kesmek truncate
kesmek cutoff
kesmek ve yapıştırmak cut and paste
Kesmek, Kesilme Interrupt
Kestirici estimator
kestirim forecast (n)
Kestirim estimation
kestirim hatası error of estimation
kestirim, kestirmek forecast
kestirimsel çözümleme predictive analysis
kestirme yol tuşu fast path key
kestirmek forecast (v)
kol, yangeçit, atlama, kestirme bypass
Koruma (kaynaklı) kesilmesi fail-safe interrupt
koşullu kesme işareti soft hyphen
küme kesişimi set intersection
Kısa yol geçiş (işlem) Tuşu, kestirme işlem tuşu Hot Key
kısa yol, kestirme shortcut
lif kesintisi (saplama noktası) fiber splice
maskelenebilir kesilme maskable interrupt
maskelenemez kesilme nonmaskable interrupt
nedensellik ilkesi causality principle
ondalık kesir decimal fraction
parametrik olmayan kestirim nonparametric estimation
pay (re:kesirler) numerator (re: fractions)
Periyodik kesir, dönemli kesir periodic fraction
profil, profil, belgi, kesit profile
programlı kesinti scheduled outage
sektörlere ayırma Yeni Öneri kesimlere ayırma sectoring
Serbest açmalı (devre kesici) trip-free (circuit-breaker)
statik kesme noktası static breakpoint
süreç kesme işareti process interrupt signal
sözcük kesme hyphenation
ters kesme işareti, (\) backslash
Tire, satır sonu kesme çizgisi, kısa çizgi, - Hyphen
vektörel işkesme vector interrupt
veri güdümünde kesme noktası data breakpoint
y eksen kesmesi y-intercept
yansız kestirici unbiased estimator
yazılımla iş kesme software interrupt
üleşke, kesir Fraction
zorunlu kesme işareti (tire) hard hyphen
öncelikli iş kesme priority interrupt
Öngörme, kestirme, predict
Öngörü, kestirim prediction

Toplam 156 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama