ileti İngilizcesi Nedir, ileti İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "ileti"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) ağ işletim bilgisayarı; 2) ağ iletişim mikrodevresi " network processor
"1) Bağ, 2) Bağlamak, (bağlantı connection karşılığı); 3) Link (iletişim, uydu v)" Link
"1) foruma mesaj gönderme; 2) ileti gönderme 3) Bkz: Post Operation System Test" post
"1) Gönderi, ileti, mesaj; 2) Posta; 3) Postalamak" Mail
(iletişim) anasistem(i) host computer
1) Satır, 2) Çizgi, 3) Hat (iletişim) Line
ağ iletişim mikrodevresi network chip
adlandırılmış iletim yolu (programlar arası) named pipe
akıtma, duraksız iletim, duraksız okuma, duraksız işlem streaming
analog iletim analog transmission
apple iletişim protokolu appletalk
bakım iletisi service message
başla-dur iletim start-stop transmission
beliren ileti pop up message
bilgi iletim birimi information frame
bilgi iletim hız birimi, baud Baud
bilgi iletisi information message
Boruhattı, iletişim hattı pipeline
çaprazlanmış iletim hattı transposed transmission line
çevrimiçi şifreleme, iletirken şifreleme online encryption
çift yönlü iletim duplex transmission
çift yönlü iletişim duplex communication
çoğa gönderim iletisi multicast message
Çok atlamalı iletim multihop transmission
dar bantlı kişisel iletişim hizmetleri narrowband personal communication services
datagram, veri iletisi datagram
dizisel iletişim Serial communication
duraksız çoğulortam iletimi media streaming
duraksız veri iletimi data streaming
duraksız veri iletimi data streaming
ele geçirilen ileti (mesaj) intercepted message
elektronik ileti e-mail message
elektronik ileti adresi, e-posta adresi, elmek adresi e-mail address
elektronik ileti, e-posta iletisi e-mail message
elektronik posta adresi, ileti adresi e-mail address
elektronik posta eki, ileti eki e-mail attachment
elektronik posta hesabı, ileti hesabı e-mail account
elektronik postalama listesi, ileti alıcı listesi e-mailing list
Engelsiz ortamda iletim free-space transmission
Etiketli iletişim kutusu Tab Dialog
eş kopya dağıtım (ileti metni) carbon copy (cc)
Eş-eksenel iletim kablosu coaxial transmission line
eşzamanlı iletim synchronous transmission
eşzamanlı iletişim synchronous communication
gelen iletiler incoming mail
geniş bantlı veri iletimi wideband data transmission
geniş iletişim ağı wide area network
gezgin iletişim sistemi mobile communication system
Gezici radyo (ile iletişim) mobile radio
giriş iletisi, girdi iletisi input message
gönderici (ileti), görevlendirici, görev dağıtıcı dispatcher
gönderilen ileti transmitted message
görev dağıtımı, görev iletimi dispatch
Hat (iletim) hızı line speed
hata iletisi error Message
hata iletisi, hata uyarısı error message
hazır mesaj (çiziştirilmiş ileti) scripted message
ikil/saniye, saniye başına ikil (veri iletim) bits per second (bps)
ikili eşzamanlı iletim binary synchronous transmission
ileti message
ileti bombardımanı letterbomb
ileti hizmet Sunucusu Mail Server
Ileti ilişiği e-mail attachment
ileti işleyici message handler
ileti sağanağı, toptan ileti (gurubu) bulk e-mail
ileti, elektronik posta e-mail
iletileri iptal et drop Messages
iletim transmission
iletim akış kontrolü transmit flow control
iletim arayüzü transmission interface
iletim bandı transmission band
iletim başlığı transmission header
iletim çerçevesi transmission frame
iletim gücünün sönümü drop-out
iletim hattı transmission line
iletim hizmeti transmission service
iletim hızı transmission speed
iletim hızı speed of transmission
iletim kontrol karakteri transmission control character
iletim niteliği quality of transmission
iletim olanakları, iletim kurulumu transmission facility
iletim ortamları transmission media
Iletim protokolü, iletim protokolü transmission protocol
iletim sonu karakteri end-of-transmission character (eot)
iletim yitimi, iletim kaybı transmission loss
Iletim yolu (veri iletim) bus
iletim yolu gecikmesi transmission path delay
iletim öbeği transmission block
iletim öbek sonu karakteri end-of-transmission block character (etb)
Iletim, gönderim transmission
iletirken sıkıştırma, çevrimiçi sıkıştırma online compression
iletişim communication
iletişim ağı communication network
iletişim ağı communucation network
iletişim bağlantısı communucation link
iletişim bağı communication link
iletişim hattı communucation line
iletişim hattı, haberleşme hattı communication line
iletişim kapısı communications port
iletişim kesintisi service outage
iletişim kipi response mode
iletişim kuralları protocol
iletişim kutusu dialog box
iletişim protokolü communication protocol
iletişim uydusu communication satellite
iletişim yöneticisi communications manager
iletişim, haberleşme, komünikasyon, muhabere communication
imleşim iletisiişaretleşme mesajı signaling message
insan makine iletişimi man-machine communication
Internet (iletişim) Protokolu Internet Protocol (Ip)
kanal (veri iletim, çevre işleme birimleri) channel
kimlik belirtmeyen elektronik ileti anonymous e-mail
konuşma iletişimi voice communication
kural dışı durum iletisi exception message
küresel gezgin iletişim sistemi global mobile communication system
kışkırtıcı ileti (Internet) flame mail
mesaj yapısı, ileti yapısı message format
mobil teleiletişim kuruluşu mobile telecommunications carrier
Modem uyarlama (seri iletim) kartı Modem Adapter
noktadan noktaya iletim point-to-point transmission
noktadan noktaya iletişim point-to-point communication
optik lif üzerinden iletişim optical fiber telecommunications
oturumun iletim temposu session-level pacing
paket anahtarlama (ile iletim) packet switching
paralel kapı (veri iletim) parallel port
paralel veri iletimi parallel data transmission
parçalı paralel iletim multistreaming
posta (ileti) yöneticisi postmaster
posta iletim protokolü (Internet) pop (post office protocol)
sayısal iletim digital transmission
sayısal iletişim ağı digital communication network
seri iletim, dizisel iletim serial transmission
seri iletişim, dizisel iletişim serial communication
seri veri iletimi serial data transmission
ses bandında veri iletimi voice-band data transmission
sistem içi iletişim intrasystem communication
sistemler arası iletişim intersystem communication
SONET üzerinden paket iletimi packet over SONET
sorgu iletisi inquiry message
sıkıştırılmış seri hat internet iletişim kuralı compressed serial line internet protocol (cslip)
tanı iletisi diagnostic message
tanılayıcı ileti diagnostic message
tek telli iletim hattı single-wire transmission-line
tek yan bantlı iletim single-user (operating) system
tek yan bantlı iletim single-sided transmission
tek yönde iletim unidirectional transmission
tek yönlü iletim simplex transmission
tek yönlü iletişim simplex communication
teleiletişim ağı sorumlusu, teleiletişim yöneticisi telecommunications manager
teleiletişim devresi, uziletişim devresi telecommunication circuit
teleiletişim hattı, uziletişim hattı telecommunication line
teleiletişim idaresi, telekom idaresi telecommunication administration
teleiletişim olanakları, uziletişim olanakları telecommunication facility
telekom işleticisi, teleiletişim şirketi telecommunications operator
telekom şirketi, teleiletişim şirketi common carrier
telekom şirketi, teleiletişim şirketi telecommunications company
telli iletim wire communication
telsiz iletim wireless communication
telsiz iletişim radio communication
toplu iletim batched communication
toptan iletim, toplu iletim bulk transmission
uçbirimden uçbirime iletişim, denkler arası iletişim peer-to-peer communication
uyarı iletisi warning message
uyarı iletisi alert message
uyarı iletisi warning message
uydu-yer iletimi downlink transmission
uydulu iletişim sistemi, uydu iletişim sistemi satellite communication system
uziletişim telecommunication
Uziletişim, teleiletişim, telekomünikasyon telecommunication
uziletişimli toplantı teleconferencing
var-yok iletim on-off keying
var-yok iletim on-off transmission
veri (iletim) bağı data link
veri iletim data transmission
Veri iletim hattı, iletişim hattı pipe
veri iletim kanalı data communication channel
veri iletim kontrolü transmission control
veri iletim sistemi data transmission system
veri iletimi data transmission
veri iletişim data communucation
veri iletişim arayüzü data communication interface
veri iletişim arayüzü data communications interface
veri iletişim donatımı data communucations equipment(DCE)
veri iletişim donatımı data communications equipment (dce)
veri iletişim hızı data signalling rate
veri iletişim kanalı data communication channel
veri iletişim programı data communications manager
veri iletişimi data communications
veri iletişimi datacommunucations
videolu ileti video message
vurum iletim sonu işareti end-of-pulsing signal
yan bant iletimi sideband transmission
Yarı Çift Yönlü (veri iletim) Half Duplex (Communication)
yeniden iletim retransmission
yerüstü iletişim, karasal iletişim terrestrial communication

Toplam 195 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama