for Türkçesi Nedir, for Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "for"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
12-hour time format 12 saatli zaman biçemi
12-hour time format 12 saatlik zaman biçimi
24-hour time format 24 saatli zaman biçemi
24-hour time format 24 saatlik zaman biçimi
AC waveform AA dalga biçimi
address format adres biçemi
addressing format Adresleme biçemi
affine transformation ilgin dönüşüm
American National Standard Code for Information Interchange tanımı yazılacak
american standart code for information interchange (ascii) Amerikan bilgi-değişim standart kodu
before-image değişiklik öncesi kopya
cut form yaprak
data entry format veri giriş formatı
data fork veri çatalı
data interchange format veri değiştokuş biçemi
data interchange format veri değişim biçimi
date format tarih biçimi
default format varsayılan format
derived information türetilmiş bilgi
digital information storage sayısal bilgi saklama
discrete cosine transform ayrık kosinüs dönüşümü
diskette formatting disket formatlama
display foreground görüntü önplanı
distributed information system dağıtık bilişim dizgesi
document format belge biçimi
document format belge biçemi
enterprise information portal kurumsal bilgi portali
executive information system üstyönetim bilişim sistemi
fast forward hızlı ileri alma
file format dosya biçemi
fixed block format sabit blok biçemi
fixed format Biçemi sabit, değişmez biçemli
force zorlamak
force start zorlamalı başlatma
forecast kestirim, kestirmek
forecast (n) kestirim
forecast (v) kestirmek
foreground Ön alan, zeminüstü, önplan
foreground önalan
foreground color önplan rengi
foreground image önplan imgesi
foreground job Öndeki (görünen) iş
foreground process group öncelikli süreç grubu
form biçim
form form, biçim
form factor biçim katsayısı
form feed sayfa ilerletme
form feed form besleme
form letter hazır mektup
formal language biçimsel dil
formal logic biçimsel mantık
formal method biçimsel yöntem
formal specification kurallı belirtim
formal testing kurallı sınama
formalism Biçimcilik
format biçim, biçimlemek
format biçem, biçemleme
Formula Formül
formula ilinti
formula translator (fortran) fortran programlama dili
forum Forum
forward iletmek
forward ileri(ye)
forward 1) ileri yöne iletmek, 2) ileri, ileriye
forward chaining ileri yöne zincirleme
forward channel veriş kanalı, ileri yönde kanal
forward error correction gönderme yönünde hata düzeltimi
forward inference veri güdümlü çıkarım
forward link ileri bağlantı
forward path ileri yol
forward recovery ileri yönde kurtarma
forward shift operator ileri (öne) kaydırma işleci
forward signaling ileri yönde imleşim
forward supervision ileri yönde gözetim
free form serbest biçim
free-form language serbest biçimli dil
free-form typing serbest biçimde yazma
fuzzy information tam olmayan, bulanık bilgi
fuzzy information bulanık akıl yürütme
geographic information system (GIS) coğrafi bilgi sistemi
Geographical information System Coğrafi bilgi sistemi
Graphics Interchange Format (GIF) Grafik değişim biçemi
header information başlık bilgisi
help for HELP yardım kullanımı
high performance file system yüksek başarımlı kütük sistemi
home information services eve yönelik bilgi hizmetleri
Hospital information System Hastane Bilişim Sistemi
informal test kuralsız sınama
informatics bilişim
Informatics Bilişim
information bilgi
Information Bilgi
information age bilgi çağı
information analysis center bilgi çözümleme merkezi
information center bilgi merkezi
information content bilgi içeriği
information economy bilgi ekonomisi
information engineering enformatik mühendisliği
information explosion bilgi patlaması
information field veri alanı
information frame bilgi iletim birimi
information frame veri çerçevesi
information fusion bilgi tümleştirme
information have nots bilgi yoksulları
information haves bilgi zenginleri
Information Highway Bilgi Anayolu, bilgi otoyolu
information life cycle bilginin yaşam çevrimi
information management bilgi yönetimi
information message bilgi iletisi
information model bilişim modeli
information network bilgi ağı
information package bilgi avadanlığı, bilgi paketi
information packet veri paketi
information policy bilişim politikası
Information Processing Center Bilgi İşlem Merkezi
information processing system bilgi işleme sistemi
information provider içerik sağlayıcı
information pusher Bkz: push software
information rate veri hızı
information repository bilgi havuzu
information resource bilgi özkaynakları
Information Retrieval Bilgi Erişim, Bilgi geri Kazanım,
information security bilgi güvenliği
information security administrator bilişim güvenliği yöneticisi
information separator veri ayırma karakteri
information service bilgi hizmeti
information service bilişim hizmeti
information society bilgi toplumu
information source bilgi kaynağı
information station bilgi terminali
information system bilişim sistemi
information system abuse bilgi sisteminin kötüye kullanımı
information systems auditor bilgi sistemi denetçisi
information technologies bilgi teknolojileri
information technology bilişim teknolojisi
Information Theory Bilişim Kuramı
information theory bilişim kuramı
information traffic "bilgi trafiği; veri trafiği "
information transfer bilgi aktarımı
information warehouse Bkz: data warehouse
information word bilgi sözcüğü, veri sözcüğü
informational database bilgilendirici veri tabanı
input formatting girdilerin formatlanması
interchange format bilgi alışveriş biçemi
inverse transform ters dönüşüm
joint information content ortak bilgi miktarı
management information base yönetim bilişim tabanı
management information system yönetim bilişim sistemi
Management Information System (MIS) Yönetim Bilişim Sistemi
measure of performance başarım düzeyi
message format mesaj yapısı, ileti yapısı
message forwarding mesajı yeniden yönlendirme
mode transformer kip değiştirici
narrative information Sözel (anlatımsal) bilgi
native file format yerli dosya yapısı
nonuniform birörnek olmayan
nonuniform quantization birörnek olmayan nicemleme, tekdüze olmayan nicemleme
online information çevrimiçi bilgi
online information system çevrimiçi bilgi sistemi
orthogonal transform dikgen dönüşüm
packet format paket biçemi
perforated delikli
Perforator Delici aygıt, delgi
perform gerçekleştirmek
performance başarım
performance başarım, performans
performance chart çalışma grafiği, çalışma karakteristiği
performance criteria başarım ölçütleri
performance measurement başarım ölçümü
performance monitor başarım gözlemcisi
performance objective başarım hedefi
performance requirements başarım isterleri
performance testing başarım sınaması
platform platform, ortam
platform düzlem
printed form basılı form
quality of conformance uygunluk kalitesi
random uniform numbers rasgele birörnek sayılar
record format tutanak formatı
recurrent formula özyineli formül
redundant information artık bilgi
reformat yeniden formatlama
request for bids teklife çağrı
request for comments yoruma çağrı
request for information bilgi isteği
Revisable-Form Text Değiştirilebilir Biçimli Metin
Rich Text Format zengin metin biçimi
scan a disk for viruses bir diskte virüs aramak
scan forward hızlı ileri arama
screen format veri giriş biçimi formatı
security information qualifier güvenlik koşulları belirteci
sensitive information kritik veri, duyarlı veri
service delivery platform hizmet sağlama platformu
signaling information imleşim bilgisi
small-signal performance küçük işaret davranışı
stable platform dengeli platform
store-and-forward mode sakla-ve-ilet kipi
store-and-forward switching mesaj anahtarlaması
tagged image file format (tiff) Tiff, görüntü kütük biçemi
Tagged Image File Format file(TIFF) TIFF
task force çalışma kolu
time format zaman biçimi
timing information zamanlama bilgisi
Top of Form(TOF) Form başı
transform dönüştürmek, dönüşüm
transform coding dönüşüm kodlaması
transformation of coordinates koordinat dönüşümü, konaç dönüşümü
transformer Dönüştürücü, transformatör, trafo,
unformatted biçimlenmemiş, formatlanmamış
unformatted biçimlenmemiş
unformatted display formatlanmamış ekran
unformatted mode formatlanmamış kip
uniform Birörnek, tekbiçimde
uniform birörnek
uniform distribution birörnek dağılım
uniform quantization birörnek nicemleme, eşit aralıklı nicemleme
uniform random number birörnek rasgele sayı, tekdüze rasgele sayı
uniform resource locator (url) Tekbiçimli kaynak konumlayıcı (Internet alanı
uniform resource name Tekbiçimli kaynak adı
uniform sampling düzgün örnekleme
uniformly spaced font birörnek aralıklı font
waveform dalga biçimi
waveform coding dalga biçimi kodlaması
waveform distortion dalga biçiminde bozulumu
waveform generator dalga biçimi üreteci
wavelet transform dalgacık dönüşümü
wide area information servers (waıs) geniş alan bilgi sunucuları

Toplam 227 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama