erim İngilizcesi Nedir, erim İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "erim"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
1) erim, uzaklık, 2) değer kümesi range
açısal erim angular range
Alt Düzey Gösterim Low Level Representation
analog gösterim analog representation
art takı gösterimi postfix notation
Art-takı (son-takı) gösterimi reverse polish notation
artımlı gösterim incremental representation
ayrık gösterim discrete representation
ayrılabilir çokterimli separable polynomial
azınlığa gönderim narrowcasting
belirlenmiş ölçme erimi specified measuring range
bilgi gösterimi knowledge representation
bilimsel gösterim scientific notation
bire bir ve erim örten one-to-one and onto
Bkz: oscilloscope, kaplam, kapsam, uygulama erimi scope
cebirsel polinom, cebirsel çokterimli algebraic polynomial
Çizgisel, çizisel, çizimsel, gösterimsel, grafik Graphical
Çoğa Gönderim Multicast
çoğa gönderim iletisi multicast message
çokterimli yönseme polynomial trend
çokterimli, polinom polynomial
denektaşı (verimlilik) testi Benchmark
dinamik erim dynamic range
ekran verimliliği screen efficiency
erim range
erim çözünürlüğü, uzaklık çözünürlüğü range resolution
erim denetimi range check
erim hatası span error
erime frekansı flicker fusion frequency
erimin üst sınırı upper range limit
Eşleme, Gönderim Mapping
girişim giderimi interference cancellation
grafik gösterim graphical representation
grafik öğe, gösterim öğesi, görüntü öğesi, ekran öğesi display element
gönderim, eşlemleme mapping
gösterim notation
gösterim representation
gösterim dosyası, gösterilen dosya display file
göze erimi cell range
hataların giderimi, hata düzeltme error handling
ikili gösterim, ikili yazım binary notation
ikinci dereceden terim second-order term
Ikiterimli binomial
Iletim, gönderim transmission
Internet’te çoğagönderim webcasting
IP ile çoğagönderim IP multicasting
karma tabanlı sayı gösterimi mixed-base numeration system
kayan noktalı gösterim floating-point representation
kayar noktalı gösterim sistemi variable-point representation system
kodlu gösterim coded representation
konumsal gösterim positional representation
Kusur (arıza) giderimi fault clearance
kısa erimli short haul
LAN üzerinde çoğa gönderim, yerel alan ağınde çoğa gönderim LAN multicast
merkezden çevreye gönderim radial transfer
mozayik gösterim matrix display
olağan kullanım erimi normal range of use
onlu gösterim decimal notation
radarın erimi radar range
sabit noktalı gösterim fixed-point representation
sabit tabanlı gösterim fixed-radix notation
sayı gösterim sistemi number representation system
sayı gösterimi Numeration
sayısal gösterim numeric representation
sayısal gösterim digital representation
sekizli gösterim, sekizli yazım octal notation
sıfırsız erim suppressed-zero range
Sıradan terim generic term
Taban (sayı gösterimi) radix
teke gönderim unicast
tel file gösterimi wire-frame representation
Temel çizimsel öğe, temel gösterim öğesi graphic primitive
terim term
terimler sözlüğü glossary
tümler gösterim complementary representation
uzun erimli long haul
verimlilik efficiency
yankı giderimi echo cancellation
yeniden gönderim isteği repeat request
yerel alan ağında yayın, LAN’da tüme gönderim LAN broadcast
ölçek erimi, ölçek aralığı scale range
ölçme erimi measurement range
öntakı gösterimi prefix notation

Toplam 83 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama