digit Türkçesi Nedir, digit Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "digit"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
analog digital convertor (adc) örneksel sayısal çevirici
analog-to-digital converter (adc) örnekselden sayısala dönüştürücü
analog-to-digital converter(ADC) örnekselden sayısala dönüştürücü
analog/digital (a/d) örneksel/sayısal, örnekselden sayısala
asymmetric digital subscriber line (adsl) asimetrik sayısal abone hattı
binary digit ikili sayı
check digit sağlama sayısı
check digit sağlama basamağı, sınama basamağı
decimal digit onlu basamak
digit rakam, basamak
digit sayı, basamak
digit position rakam konumu
digital Sayısal
digital sayısal
digital assistant Bkz: personal digital assistant
digital audio broadcasting sayısal audio yayını
digital audio tape sayısal audio teyp
digital bus sayısal veriyolu
digital camera sayısal kamera
digital cash elektronik para
digital channel sayısal kanal
digital circuit sayısal devre
digital communication network sayısal iletişim ağı
digital computer sayısal bilgisayar
digital connection sayısal bağlantı
digital connectivity sayısal bağlanırlık
digital data sayısal veri
digital data network sayısal veri ağı
digital demultiplexer sayısal çoğullama çözücü
digital device sayısal aygıt
digital distribution frame sayısal dağıtım çerçevesi
digital enhancing sayısal pekiştirme, sayısal iyileştirme
digital exchange sayısal santral
digital filling sayısal dolgu
digital filter sayısal süzgeç
digital hierarchy sayısal sıradüzen
digital image sayısal imge
digital imaging sayısal görüntüleme
digital information storage sayısal bilgi saklama
digital input sayısal giriş
digital interface sayısal arayüz
digital link sayısal link
digital logic sayısal mantık
digital loopback sayısal döngü sınaması
digital measuring instrument sayısal ölçme aleti
digital multiplex equipment sayısal çoğullama donatısı
digital multiplex hierarchy sayısal çoğullama sıradüzeni
digital multiplexer sayısal çoğullayıcı
digital network sayısal ağ
digital output sayısal çıkış
digital plotter sayısal çizici
digital quantity sayısal büyüklük
digital recording sayısal kayıt
digital repeater sayısal yineleyici
digital representation sayısal gösterim
digital screen sayısal ekran
digital signal sayısal sinyal, sayısal işaret
digital signal processor sayısal işaret işlemci
digital signature sayısal imza
digital simulation sayısal benzetim
digital storage oscilloscope sayısal bellekli osiloskop
digital subscriber line sayısal abone hattı
digital subscriber loop Bkz: digital subscriber line
digital switch sayısal anahtar
digital telemetering sayısal teleölçüm
digital telephone set sayısal telefon aygıtı
digital television sayısal televizyon
digital transducer sayısal dönüştürücü
digital transmission sayısal iletim
digital video sayısal görüntü
digital video interactive (DVI) etkileşimli sayısal video
digital-analog (d/a) sayısal/örneksel, sayısaldan örneksele
digital-analog converter sayısal örneksel dönüştürücü
digital-to-analog converter sayısal analog çevirici
digital-to-analog transducer sayısal-analog dönüştürücü
digitization Sayısallaştırma, basamaklama
digitization board sayısallaştırma kartı
digitize Sayısallaştırmak
digitize sayısallaştırmak
digitize sayısallaştımak
digitized video Bkz: digital video
digitizer Sayısallaştırıcı
digitizer sayısallaştırıcı
digitizer board sayısallaştırma masası
digitizer tablet sayısallaştırıcı tablet
discrete-event digital simulation ayrık olaylı sayısal benzetim
end-to-end digital connectivity uçtan uca sayısal bağlanırlık
Hexadecimal Digit Onaltılı Sayamak
high-order (digit) soldaki (basamak)
Integrated Services Digital Network (Isdn) Tümleşik Sayısal İletişim Ağı
Least Significant Digit En Önemsiz (en sağdaki) Basamak
least significant digit en sağdaki basamak
most significant digit en soldaki basamak
Most Significant Digit En Önemli Basamak
Musical Instruments Digital Interface Müzik Gereçleri Sayısal Arabirimi
Musical Instruments Digital Interface (MIDI) Müzik Aletleri Sayısal Arayüzü
octal digit Sekizli basamak
personal digital assistant elektronik ajanda
rate adaptive digital subscriber line hızı uyarlanan sayısal abone döngüsü
scanner digitizer sayısallaştıran tarayıcı
sign digit işaret hanesi
significant digit önemli basamak, anlamlı basamak
synchronous digital hierarchy eşzamanlı sayısal sıradüzen, sdh
table digitizer Bkz: digitizer board
video digitizer video sayısallaştırıcı

Toplam 105 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama