Ana Sayfa                  İNGİLİZCE-TÜRKÇE BİLİŞİM, BİLGİSAYAR ve İNTERNET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ                      Amaç
  Sık Kullanılanlara Ekle   Açılış Sayfası Yap       
Güncel Son Dakika Haberleri | Internet Haberleri | Açık Kaynak Haberleri | Teknoloji ve Bilgisayar Haberleri | IP Adresim
Donanım Haberleri | Yazılım Haberleri | Web Haberleri | Wireless Haberleri | Güvenlik Haberleri | Microsoft Haberleri | Linux Haberleri 
Bilgisayar Bilgileri | Online Virüs Temizleme | Bedava Virüs Programları | DNS IP Adresleri | IP Adresi Sorgulama
Yasaklı Sitelere Giriş, DNS Ayarları ve Güncel IP Adresleri

Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü
Aranacak Terim :
Dil Tercihi :
Sonuç Tercihi :


Aranan Terim "con"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
ac/dc converter almaşık/doğru akım (aa/da) çevirici
access concentrator erişim çoğullayıcı
access control erişim denetim
access control list (acl) erişim denetim listesi
address constant adres değişmezi
address conversion adres dönüştürme
address conversion adres dönüştürme
admission control giriş denetimi
adult content yetişkinlere yönelik içerik, yaş-sakıncalı içerik
advanced configuration Gelişmiş yapılandırma
advanced configuration and power interface (acpi) Gelişmiş yapılandırma ve güç arayüzü
alert condition uyarıklık durumu
analog digital convertor (adc) örneksel sayısal çevirici
analog-to-digital converter (adc) örnekselden sayısala dönüştürücü
analog-to-digital converter(ADC) örnekselden sayısala dönüştürücü
attitude control duruş kontrolü
Bilateral control iki yanlı denetim (eşzamanlama)
binary-to-decimal conversion ikiliden onluya çevirim
bits per second ikil/saniye
bits per second (bps) ikil/saniye, saniye başına ikil (veri iletim)
bits per second(bps) ikil/saniye(bps)
boundary condition sınır koşulu
case conversion Büyük/küçük harf dönüşümü
case conversion büyük küçük harf dönüşümü
closed cycle control system kapalı çevrimli denetim sistemi
coaxial connector Eş-eksenel bağlaç
code conversion kod dönüşümü, kod çevrimi
command and control komuta ve kontrol
computer conferencing bilgisayar aracılığıyla toplantı
computerized numerical control bilgisayarlı sayısal denetim
concatenate bitiştirmek
concatenated field bitiştirilmiş alan
conceptual kavramsal
concrete somut
concurrent koşutzamanlı
condense yoğunlaştırmak
condensed print sıkıştırılmış yazdırma
condition koşul
conditional instruction koşullu yönerge
conditional transfer koşullu aktarma
conduit kablo borusu
confidential gizli
configuration yapılanış
configurator konfigürasyon tanımlayıcı
configure yapılandırmak
confirm doğrulamak
conflict çelişmek
congestion tıkanıklık
conjunction birleşme
connect bağlamak
connection bağlantı
connectivity bağlanırlık
connector bağlayıcı
consecutive ardışık
consistency tutarlılık
console işletmen uçbirimi
constant değişmez
constrain kısıtlamak
constraint kısıt
contact değmek
container kap
content içerik
contention çekişme
contents içindekiler
context bağlam
context sensitive bağlama duyarlı
context-free bağlam duyarsız
contextual help bağlamsal yardım
contiguous bitişik
continuation sürdürme
continuation character sürdürme karakteri
continue sürdürmek
continuous sürekli
continuous feed sürekli besleme
continuous paper sürekli kağıt
contractor yüklenici
contrast karşıtlık
contrast control karşıtlık ayarı
control denetlemek
control ball imleç denetim topu
control character denetim karakteri
control codes denetim kodları
control menu denetim menüsü
control panel denetim masası
controller denetleyici
convention kural
conventional geleneksel
convergence yakınsama
conversational etkileşimli
conversion dönüştürme
convert dönüştürmek
converter dönüştürücü
convex dışbükey
cursor control keys imleç denetim tuşları
da converter (dac) Bkz: digital-analog converter
data bus connector veri yolu bağlacı
data concentrator veri yoğunlaştırıcı
data conferencing veri konferansı, veri alışverişi
data confidentiality veri gizdeşliği
data conflation çok kaynaklı veri tümleştirme
data conminationta Bkz: data corruption
data connection veri bağlantısı, veri devre bağlantısı
data consistency veri tutarlılığı
data continuity Bkz: data perenniality
data converter veri çevirici
data link control character veri bağlantı denetim karakteri
dedicated connection özgül hat, kullanıcıya özel hat
definition by context bağlamla tanımlama
device configuration çevre birimleri düzenleşimi
device control character aygıt kontrol karakteri
dial-up connection aramalı bağlantı
digital connection sayısal bağlantı
digital connectivity sayısal bağlanırlık
digital-analog converter sayısal örneksel dönüştürücü
digital-to-analog converter sayısal analog çevirici
dim control ışık ayarı
disconnect Bağlantı kesmek
disconnect bağlantıyı kesmek
disconnected phase bağlantının kesildiği evre
disconnected state bağlantısız durum
discontinious süreksiz
discontinuity süreksizlik noktası
discontinuous Süreksiz
Disk controller disk denetleyici, disk denetim birimi
distributed control system dağıtımlı kontrol sistemi
Document Contents Architecture Belge Içerik Mimarisi
domain controller (etki) alan denetleyicisi
downconverter frekans düşürücü
dynamic content dinamik içerik
dynamic host configuration protocol (dhcp) devingen işleyici yapılandırma protokolu
edit controller düzen denetleyici
electrical conductivity elektriksel iletkenlik
electronic reconnaissance elektronik keşif
electropneumatic contactor elektrikli havalı kontak
emoticon duygu simgesi
end-to-end digital connectivity uçtan uca sayısal bağlanırlık
equivalent binary content eşdeğer ikili bilgi içeriği
error concealment hataların örtbas edilmesi
error condition hata durumu
error containment hata yayılımının sınırlanması
feedback control geribeslemeli kontrol
female connector dişi bağlaç, dişi konnektör
file conversion dosya çevrimi
flow control akış denetimi
folder icon klasör simgesi
frame per second saniyede geçen çerçeve
frequency converter frekans değiştirici
fully connected network tam bağlantılı ağ
Global Connectivity Küresel Bağlanırlık
Ground Conductor Toprak İletkeni
ground-controlled approach yerden kontrollü iniş
group icon gurup simgesi
hardware configuration donanım yapılanışı
hardware controlled donanımla kumanda edilen
hardware controls donanım denetimleri
Hexadecimal-To-Decimal Conversion Onaltılıdan Onluya Çevirim
high contrast yüksek kontrastlı
High Level Data Link Control Üst Düzey Veri Bağı Kontrolü
home control system ev otomasyon sistemi
icon simge, ikon
icon simge
iconic interface simgeli arayüz
iconize simgeleştirmek
if-then-else construct eğer öyleyse değilse yapısı
image reconstruction imgenin geri çatılması, imgenin yeniden oluşturulması
impedance discontinuity empedans süreksizliği
Inconsistent Tutarsız, çelişkili
information content bilgi içeriği
information economy bilgi ekonomisi
Initial Condition Başlangıç Koşulu
input-output controller giriş-çıkış kontrol birimi
intelligent control akıllı kontrol
Interconnect Arabağlantılamak
interconnected computer Bkz: networked computer
Interconnection Arabağlantı
interconnection cable arabağlantı kablosu
interface control arayüz kontrolü
Internet Control Message Protocol (Icmp) İnternet Denetim İleti İletişim Kuralı
Interrupt Controller Kesilme Denetçisi
job control iş güdümü
job control statement iş güdüm deyimi
joint information content ortak bilgi miktarı
Keyword In Context (Kwic) Index Bağlam İçinde Anahtar-Sözcük Dizini
LAN/WAN interconnectivity yerel alan ağı–geniş alan ağı bağlanırlığı
limiting conditions sınır koşulları
line concentration hat yoğunlaştırma
line conditioning hat iyileştirme
Local Connection Yerel Bağlantı
Logical Connective Bkz: Logical Operator
logical constant mantıksal sabit
Logical Link Control (llc) Mantıksal Bağ Kontrolü
loop control döngü gecikmesi, gidiş-geliş gecikmesi
low contrast düşük kontrastlı
macrocontent ana içerik
main control unit ana kontrol birimi
Male Connector Erkek (uçlu) bağlayıcı
mandatory access control zorunlu erişim denetimi
manual control elle kumanda
Master Control Program (MCP) Ana Denetim Programı
Mean Square Convergence Ortalama Karesel Yakınsaklık
medium access control Ortam erişim kontrolü
Medium Access Control (mac) Ortam erişim denetimi
Medium Conversion Ortam Dönüşümü
memory controller bellek kontrol birimi
memory-consuming çok bellek kullanan
Mflops (Million Floating Point Operations Per Second) Mflops – Milyon kayan noktalı işlem/saniye
microcontroller mikro kontrol birimi
mode conversion kip değişimi
Multi-Line Control Çok Hat Denetim Birimi
Multiconductor Cable Çok İletkenli Kablo
Multiple Conductor Cable Çok İletkenli Kablo
multivendor connectivity farklı yapımlı ağların bağlanırlığı
n-type semiconductor n türü yarıiletken
naming convention adlandırma kuralları
necessary condition gerekli koşul
network congestion ağ tıkanıklığı
network control protocol ağ kontrol protokolü
network interconnectivity ağ bağlantısallığı
nonconjunction Bkz: NAND
nonconnected network bağlantısız devre
noncontiguous data structure bitişik olmayan veri yapısı
normal operating conditions olağan işletme koşulları
numerical control sayısal kontrol
octal-to-binary conversion sekizliden ikiliye dönüşüm
open systems interconnection açık sistemler arabağlaşımı
Open Systems Interconnection Açık Sistemler Bağlantısı
Open Systems Interconnection Architecture Açık Sistemler Bağlantısı Mimarisi
open-loop control açık döngülü kontrol
operator console işletmen konsolu
optical connector optik bağlaç, optik konnektör
optimal control en iyi kontrol, optimal kontrol
orphan control yalnız ilk satır
page under construction yapım aşamasında sayfa
parallel connection paralel bağlantı
password control parola denetimi, şifre denetimi
peripheral component interconnect (pci) çevre birimleri bağlantı kartı, pcy
peripheral control unit çevre (donatımı) denetim birimi
permanent connection kalıcı bağlantı
persistent connection kalıcı bağlantı
photoconductor fotoiletken
physical connection fiziksel bağlantı
picosecond pikosaniye
point contact noktasal kontak
point of convergence yakınsaklık noktası
point-to-multipoint configuration noktadan çok noktaya düzenleşim
port contention iskele çekişmesi
position control system konum kontrol sistemi
positive conductor pozitif iletken, artı iletken
power consumption güç tüketimi
power control Bkz: gain adjustment
precision connector hassas bağlaç
print control character baskı kontrol karakteri
printer controller yazıcı denetleyicisi
process control süreç denetim
process control süreç denetimi
process control equipment süreç bilgisayarı
protocol conversion protokol çevirisi
quality control nitelik denetimi, kalite kontrolü
Quality Control Nitelik Denetimi
quality control engineer kalite kontrol mühendisi
quality of conformance uygunluk kalitesi
Race condition yarışma durumu
radio beacon radyo parıldağı
radio control telsiz kumanda
radix conversion taban değişimi
rated operating conditions tanımlı çalışma koşulları
reconfiguration yeni düzenleşim, yeniden yapılanış
reconstruction geri çatma
redundant constraint artık kısıt
reed contact dilli kontak
reference conditions referans koşulları
reference configuration referans düzenleşimi
reference operating conditions referans çalışma koşulları
remote concentrator uydu çoğullayıcı
resident control program Bkz: operating system kernel
ripple content dalgacıklanma oranı
robust control dayanıklı kontrol
rugged operating conditions zorlu işletme koşulları
second generation ikinci kuşak
second generation computer ikinci kuşak bilgisayar
second-order term ikinci dereceden terim
secondary ikincil
secondary ikincil
secondary bus ikincil veriyolu
secondary color ikincil renk
secondary current ikincil akım
secondary diagonal ikincil köşegen
secondary emission ikincil salım, ikincil yayım
secondary key ikincil anahtar
secondary radiation ikincil ışıma
secondary routes ikincil yollar
secondary station ikincil terminal
secondary storage dış bellek, ikincil bellek, yardımcı bellek
security configuration güvenlik düzenleşimi, güvenlik yapılanışı
self-contained özerk
self-contained data language özerk veritabanı dili
self-contained instrument özerk alet
semi-automatic control yarı otomatik kontrol
semi-permanent connection yarı kalıcı bağlantı
semiconductor yarıiletken
semiconductor yarıiletken
semiconductor memory yarıiletken bellek
semiconductor switch yarıiletken anahtar
semiconductor switching device yarıiletken anahtarlama aygıtı
sequential control ardışık kontrol
serial-to-parallel conversion diziselden (seriden) paralele çevirme
serial-to-parallel converter seriden paralele çevirici,
series connection seri bağlantı, dizisel bağlantı
service conductor servis hattı
shaped conductor profil iletken
signal conditioning işaret iyileştirme
signal constellation işaret yıldız kümesi
signal converter işaret çevirici
signal reconstruction işaretin geri çatılması
silicon silisyum
silicon foundry tümdevre fabrikası
silicon power transistor silisyum güç transistoru
silicon-chip silisyum kırmığı
single-line control tek hat denetim
site under construction kurulmakta olan site
sliding contact kayar kontak, sürgülü temas
sliding contacts yukarı akıtma imleci
software configuration yazılım yapılanışı
software conversion yazılım dönüşümü
solid conductor katı açı, som iletken
speech concatenation zincirleme konuşma sentezi
speech concentration konuşma sıkıştırma
speed converter concentrator hız değiştiren çoğullayıcı
spring contact yaylı kontak
star-connected device yıldız-bağlantılı devre
step controller adımlı kontrol birimi
stranded conductor halat iletken
sufficient condition yeterli koşul
superconductivity aşırı iletkenlik
superconductor üstüniletken
supervisor control program Bkz: operating system kernel
switch-disconnector ayırıcı anahtar
switched configuration anahtarlamalı düzenleşim
switched connection anahtarlanmış bağlantı
synchronous converter senkron çevirici
system access control sistem erişim kontrolü
system configuration sistem düzenleşimi, sistem yapılanışı
system console sistem kontrol masası
system controls sistem denetimleri
Table of Contents Içindekiler
teleconferencing uziletişimli toplantı
temporal constraint zaman kısıdı
terabits per second Terabit/saniye
terminal connector uç bağlacı, konnektör
tinsel conductor gelinteli iletken
traffic concentration trafik yoğunlaştırma, trafiği toplama
transmission control veri iletim kontrolü
transmission control character iletim kontrol karakteri
transmit flow control iletim akış kontrolü
trunk cable(ESCON) ana kablo
twinaxial conductor ikizeksenli kablo
unconditional koşulsuz
unconditional koşulsuz
unconditional branch koşulsuz atlama
unconditional jump koşulsuz atlama
unconditional statement koşulsuz deyim
under construction kurulmakta olan site, yapım aşamasında
uniqueness condition teklik koşulu
user controlled kullanıcının kontrolü altında
videoconferencing görüntülü toplantı
virtual connection sanal bağlantı
voice concatenation Bkz: speech concatenation
voltage-controlled oscillator gerilim kontrollü salınıcı
wait condition bekleme durumu
WHILE construct WHILE döngüsü
widow control yalnız son satır

Toplam 371 adet sonuç bulundu


Ana Sayfa : Amaç : Siteniz İçin Arama Formu : İnternet Terimleri : Arama Motorları : Gazeteler - Dergiler

© 2004-2013 BilisimTerimleri.com Gizlilik İlkeleri

Bu sayfalar ve İnternet'teki pek çok site en iyi 1024x768 ekran çözünürlügü ve gerçek renk ayarı ile izlenebilir.