com Türkçesi Nedir, com Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "com"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
advanced component Gelişmiş bileşen
Advanced Program to Program communication tanımı yazılacak
analog computer analog bilgisayar, örneksel bilgisayar
arbitrary sequence computer gelişigüzel işlem sıralı bilgisayar
backwards compatibility geri uyumluluk, öncekini desteklemek
backwards compatibility geriye uyumluluk
batched communication toplu iletim
Combination katışım, kombinezon, birleşim
combination birleşim
combination box birleşik giriş kutusu
combination key birleşik tuş
combinational circuit Bkz: combinatorial circuit
Combinatorial birleşimsel, katışımsal
combinatorial analysis Birleşimsel çözümleme, katışımsal çözümleme
combinatorial circuit birleşimsel devre
Combine birleştirmek
combine birleştirmek
Combined Birleşik
Combo Bkz: combination
combo box bkz. combination box
comma virgül
Comma virgül ‘,’
comma alignment virgüle göre hizalama
comma delimited virgülle sınırlanmış
comma delimited virgülle sınırlanmış, virgülle ayrılmış
Command kumanda, komut
command komut
command and control komuta ve kontrol
command character Bkz: control character
command check komut hatası
command file komut kütüğü
command interpreter komut yorumlayıcı
command key komut tuşu
command language komut dili
command line komut satırı
command line komut satırı
command menu komut menüsü
command prompt komut istemi
command sequence komut dizisi
Commensurable ölçekdeş, karşılaştırılabilir
Comment açıklama, yorum
comment açıklama
comment statement yorum deyimi
commercial data processing ticari bilgi işleme
Commit adamak, kesinlemek, eylemek
commit üstlenmek
committed memory adanmış bellek
common ortak
Common genel, ortak
common area ortak alan
common business oriented language (cobol) cobol programlama dili
common carrier telekom şirketi, teleiletişim şirketi
common field ortak alan
Common Programming Interface Ortak Programlama Arabirimi
Common User Access Ortak Kullanıcı Erişimi
communication iletişim
communication iletişim, haberleşme, komünikasyon, muhabere
communication line iletişim hattı, haberleşme hattı
communication link iletişim bağı
communication network iletişim ağı
communication protocol iletişim protokolü
communication satellite iletişim uydusu
communications manager iletişim yöneticisi
communications port iletişim kapısı
communucation line iletişim hattı
communucation link iletişim bağlantısı
communucation network iletişim ağı
commutative Sırabağımsız
commutative algebra sırabağımsız cebir
commutativity sırabağımsızlik
compact aralıksız, derlitoplu, tıkız
compact computer tek parça bilgisayar
compact disc yoğun disk
compact disc (cd) CD, yoğun disk
compact list aralıksız liste
compact system küçük boyutlu sistem
compaction Sıkıştırma
compaction sıkıştırma
compactness derlitopluluk, tıkızlık
companding Sıkıştırma-genleştirme
comparability karşılaştırılabilirlik
comparative sort karşılaştırmalı sıralama
comparative sort karşılaştırmalı sıralama
comparator karşılaştırıcı
comparator karşılaştırıcı
compare karşılaştırmak
compare karşılaştırmak
compatibility uyumluluk
compatibility bağdaşırlık, uyumluluk
compatible Uyumlu
compatible uyumlu
compilation derleme
compilation Derleme
compile derlemek
compile time derleme zamanı, derleme aşaması
compiler Derleyici
compiler derleyici
compiler generator derleyici üreteci
compiler generator derleyici üreteci
compiler pass derleyici geçişi, derleme geçişi
complement tümler, tümleyen, tümleyici
complement tümleyici
complementary representation tümler gösterim
complementer tümler devresi
complete tam, tümleme
complete binary tree tam ikili ağaç
complete carry tam elde
complete cycle tam çevrim
complete graph tam çizge
completeness Tamlık
completion bitiş, sonuçlanma
completion flag bitiş bayrağı
complex Karmaşık
complex karmaşık
complex number karmaşık sayı
complex number karmaşık sayı
complex variable karmaşık değişken
complexity karmaşıklık
compliance (kural veya standartlara) uyumluluk
compliance certificate uyumluluk belgesi
component bileşen
component Bileşen
composite Birleşik
composite birleşik
composite document Bkz: compound document
composite key birleşik anahtar
compound bileşik
Compound Document Architecture Bileşik Belge Mimarisi
compress sıkıştırmak
compress sıkıştırmak
compressed audio sıkıştırılmış ses
compressed data sıkıştırılmış veriler
compressed file sıkıştırılmış kütük
compressed print sıkıştırılmış yazdırma
compressed serial line internet protocol (cslip) sıkıştırılmış seri hat internet iletişim kuralı
compressed text sıkıştırılmış metin
compression sıkıştırma
compromise uzlaşma
computational linguistics bilişimsel dilbilim
compute hesaplamak
computer bilgisayar
Computer Aided Design Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT)
Computer Aided Education Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
Computer Aided Engineering Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM)
Computer Aided Manufacturing Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ)
computer center bilgisayar merkezi
computer conferencing bilgisayar aracılığıyla toplantı
computer crime bilgisayar suçu
Computer Integrated Manufacturing Bilgisayarla Tümleşik Üretim (BTÜ)
computer science bilgisayar bilimi
computerize bilgisayara uyarlamak
computerized numerical control bilgisayarlı sayısal denetim
computerized office bilgisayarlı ofis
data communication channel veri iletim kanalı
data communication channel veri iletişim kanalı
data communication interface veri iletişim arayüzü
data communications veri iletişimi
data communications equipment (dce) veri iletişim donatımı
data communications interface veri iletişim arayüzü
data communications manager veri iletişim programı
data communucation veri iletişim
data communucations equipment(DCE) veri iletişim donatımı
data compaction veri yoğunlaştırma
data compression veri sıkıştırma
data decompression sıkıştırılmış verileri açma
datacommunucations veri iletişimi
decompile kaynak koda dönüştürme, geri derleme, ters-derleme
decompile kaynak koda dönüştürme
decomposition Ayrıştırma, ayırma
decompress sıkıştırılmışı açmak
decompress (sıkıştırılmış kodu) açmak
dedicated computer kullanıma özel bilgisayar
desktop computer masaüstü bilgisayar
digital communication network sayısal iletişim ağı
digital computer sayısal bilgisayar
diminished radix complement tabanın bir eksisiyle tümleme
discrete component ayrık bileşen
Disk compression disk (veri) sıkıştırma
dot com internet üzerinde (genel) şirket
downward compatibility öncekiyle uyumluluk
drift compensation sürüklenme dengelenmesi
duplex communication çift yönlü iletişim
e-commerce elektronik ticaret
electromagnetic compatibility elektromanyetik uyumluluk
embedded computer (aygıtla) tümleşik bilgisayar
embedded computing tümleşik veri işleme
enterprise computing kurumsal bilişim
fault-tolerant computer Arızaya (bozukluğa) dayanıklı bilgisayar
file compression dosya sıkıştırma
first generation computer birinci kuşak bilgisayar
fixed-instruction computer sabit komutlu bilgisayar
functional decomposition işlevsel ayrıştırma
fundamental component temel bileşen
General Purpose Computer Genel Amaçlı Bilgisayar
global mobile communication system küresel gezgin iletişim sistemi
Greatest Common Divisor (gcd) En Büyük Ortak Bölen
grid computing dağıtımlı hesaplama
Ground Wave Communication Yer Dalgasıyla İletişim
Half Duplex (Communication) Yarı Çift Yönlü (veri iletim)
hand-held computer cep bilgisayarı, avuç bilgisayarı
hardened computer Dayanıklılaştırılmış bilgisayar
Hardware Compatibility Donanım Uyarlığı
Hardware Component Donanım Bileşeni
heterogeneous computer network türdeş olmayan bilgisayarlar ağı
Heterogeneous Computer Network çoktürlü Bilgisayar Ağı
Home Computer Ev Bilgisayarı
homogeneous computer network türdeş bilgisayarlar ağı
host computer (iletişim) anasistem(i)
Host Computer Sunucu Bilgisayar
host computer ana bilgisayar, hizmet bilgisayarı, sunucu bilgisayar
Hybrid Computer Karma Bilgisayar
image compression imge sıkıştırma
incoming gelen
Incoming Gelen, varan
incoming call barring gelen çağrıların kısıtlanması
incoming call center gelen çağrı merkezi
incoming mail gelen iletiler
Incompatible Bağdaşmayan, Uyuşmayan
innovative company yenilikçi şirket, gelişimci şirket
Interactive Computing Etkileşimli hesaplama
interconnected computer Bkz: networked computer
Internet commerce elektronik ticaret
Internet company Internet şirketi
Internet computer Internet bilgisayarı
intersystem communication sistemler arası iletişim
intrasystem communication sistem içi iletişim
invalid command syntax Bkz: syntax error
issue a command komut vermek
key combination tuş kombinezonu
laptop computer dizüstü bilgisayar
Laptop Computer Dizüstü Bilgisayar
Least Common Multiple En Küçük Ortak Kat
least common multiple en küçük ortak kat
linear combination doğrusal birleşim
Logical Comparison Mantıksal Karşılaştırma
lossless compression yitimsiz sıkıştırma
lossy compression yitimli sıkıştırma
man-machine communication insan makine iletişimi
master computer şef bilgisayar
memory compaction belleği derleyip toplama
Microcomputer Mikro Bilgisayar
microcomputer mikrobilgisayar
Microprogrammable Computer Mikroprogramlanır Bilgisayar, Mikroprogramlı Bilgisayar
Microwave Communications Mikrodalga İletişim
minicomputer minibilgisayar
Minicomputer Minibilgisayar
mobile communication system gezgin iletişim sistemi
Mobile Computing Telsiz Bilgi İşleme, gezgin bilgi işleme
mobile telecommunications carrier mobil teleiletişim kuruluşu
modular decomposition birimlere ayrıştırma
Modulo Computation Ölçkeli Hesaplama
motion compensation devinim dengelemesi
multicomponent signal çok bileşenli işaret
narrowband personal communication services dar bantlı kişisel iletişim hizmetleri
native compiler yerli derleyici
natural language command doğal dilde komut
navigation computer yöngüdüm bilgisayarı
nested commands içiçe komutlar
network components ağ bileşenleri
network computer ağa (yapılı) bilgisayar
network-centric computing ağ merkezli bilgi işlem
nines complement Dokuzun tümleri
noncommutative sırabağımlı
notebook computer defter bilgisayar
notebook computer Kitapboyu bilgisayar
object computer yürütücü bilgisayar
office computer Bkz: desktop computer
offline compression çevrimdışı sıkıştırma
on-board computer yerleşik bilgisayar, tümleşik bilgisayar
one's complement 1’e tümleyen, 1’in tümleri
one-pass compiler tek geçişli derleyici
online community sanal topluluk
online compression iletirken sıkıştırma, çevrimiçi sıkıştırma
optical fiber telecommunications optik lif üzerinden iletişim
orthogonal complement dikgen tümler
orthogonal decomposition dikgen çözüşüm
palmtop computer avuçiçi bilgisayar
parallel compensation paralel dengeleme
parallel computer paralel bilgisayar
pc-compatible pc-uyumlu, kişisel bilgisayar uyumlu
peer-to-peer communication uçbirimden uçbirime iletişim, denkler arası iletişim
pen computer kalemli bilgisayar
peripheral component interconnect (pci) çevre birimleri bağlantı kartı, pcy
personal computer kişisel bilgisayar
personal computer (pc) kişisel bilgisayar
personal computing kişisel bilgi işlem
pin compatible bacak uyumlu
pipe command Bkz: pipe operator
Plug compatible Takma uyumlu, doğrudan bağlanabilir
plug-compatible tümüyle uyumlu
point-to-point communication noktadan noktaya iletişim
portable computer taşınır bilgisayar
portable computer taşınır bilgisayar, taşınabilir bilgisayar
precompile ön derleme
precompiler ön derleyici
process computer süreç kontrol aletleri
quantum computing kuantum hesaplama
radio communication telsiz iletişim
radix complement tabana tümleyen
radix-minus-1-complement taban eksi bir tümleme, tabanın bir eksisiyle tümleme
real-time computing gerçek zamanlı bilgi işleme
recombination yeniden birleşme
Reduced Instruction Set Computer Indirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı
reduced instruction set computer (RISC) Komut kümesi küçültülmüş bilgisayar
remote computer system uzak bilgisayar sistemi
request for comments yoruma çağrı
rewritable compact disk yeniden yazılabilir yoğunteker
root compiler taban derleyici
ruggedized computer sağlamlaştırılmış bilgisayar
run command yürütüm komutu
satellite communication system uydulu iletişim sistemi, uydu iletişim sistemi
satellite computer uydu bilgisayar
scalable compression ölçeklenebilir sıkıştırma, ölçeklenebilir sıkıştırma
scalar computer tek adımlı bilgisayar
second generation computer ikinci kuşak bilgisayar
secure computer system güvenli bilgisayar sistemi
selected command seçili komut
self adopting computer özuyumlu bilgisayar
self-complementing code öztmler kod, kendini tümleyen kod
sensor-based computer endüstriyel bilgisayar, algılayıcılı bilgisayar
sequential computer ardışık bilgisayar
serial communication seri iletişim, dizisel iletişim
Serial communication dizisel iletişim
serial computer seri bilgisayar
series compensation seri dengeleme
ship-to-shore communication gemiden karayı arama
signal comparator işaret karşılaştırıcı
signal component işaret bileşeni
silent e-commerce sessiz ticaret
simplex communication tek yönlü iletişim
simultaneous computer eşanlı bilgisayar,
single board computer tek kartlı bilgisayar
single chip computer tek yongalı bilgisayar
single-board computer tek kartlı bilgisayar
slave computer köle bilgisayar, bağımlı bilgisayar
software company Bkz: software house
software compatible yazılım uyumlu
software component yazılım bileşeni
special-purpose computer özel amaçlı bilgisayar
speech compression konuşma sıkıştırma
step compensation kademeli dengeleme
symmetric compression dengeli sıkıştırma
synchronous communication eşzamanlı iletişim
synchronous computer eşzamanlı bilgisayar
system compensation sistemin denkleştirilmesi
target computer hedef bilgisayar
telecommunication uziletişim
telecommunication Uziletişim, teleiletişim, telekomünikasyon
telecommunication administration teleiletişim idaresi, telekom idaresi
telecommunication circuit teleiletişim devresi, uziletişim devresi
telecommunication facility teleiletişim olanakları, uziletişim olanakları
telecommunication line teleiletişim hattı, uziletişim hattı
telecommunications company telekom şirketi, teleiletişim şirketi
telecommunications manager teleiletişim ağı sorumlusu, teleiletişim yöneticisi
telecommunications operator telekom işleticisi, teleiletişim şirketi
telecommuting Uzaktan çalışma, teleçalışma
tempest-compliant tempest uyumlu
ten's complement ona tümler
ten’s complement ona tümler
terminal component uçbirim bileşeni
terrestrial communication yerüstü iletişim, karasal iletişim
transactional computing ticari bilgi işleme
trusted computer system güvenli bilgisayar sistemi
trusted computing base güvenilir bilişim kuruluşu
two's complement ikinin tümleri
uncompleted call sonuçlanmamış arama
unjustified composition hizalanmamış dizgi
upward compatibility yukarıya doğru uyumluluk
upward compatibility üstüyle uyumluluk
upward compression üste tümleme
vector computer vektörel bilgisayar, paralel bilgisayar
video compressor video sıkıştırıcısı
virtual community sanal topluluk
virus-proof computer virüsten bağışık bilgisayar
voice communication konuşma iletişimi
voice compression Bkz: speech compression
wearable computer giysi bilgisayar
wire communication telli iletim
wireless communication telsiz iletim

Toplam 379 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama