bil İngilizcesi Nedir, bil İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "bil"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) ağ işletim bilgisayarı; 2) ağ iletişim mikrodevresi " network processor
"1) ana bilgisayar; 2) Internet bilgisayarı; 3) konakçı " host
"1) Makine; 2) Bilgisayar" Machine
"bileşim, birleşim; ortaklık (C dili)" union
"bilgi trafiği; veri trafiği " information traffic
"Bkz: write-once-read-many; solucan (bilgisayar güvenliği)" Worm
"Tam oturma, rastlama (bilgisayar) ; vurgun (elek)" hit
"önceden ayarlanabilir; ön tanımlı" presettable
(aygıtla) tümleşik bilgisayar embedded computer
(bakım) Sürdürülebilirlik, Maintainability
(kullanılan) bilgisayar Adı Hostname
1) Akıllı, 2) Anlaşılabilir Intelligent
1) Sonuçtaki, sonda oluşan 2) bileşke (vector) resultant
1) takılabilir, 2) takma birim, takma program Plug-in
1)eğitim, yetiştirme 2) açıklayıcı bilgi, yönerge 3) Komut Instruction
açık bildirim explicit declaration
ağ bileşenleri network components
Ağ Geçit Bilgisayarı Gateway Host
ağ merkezli bilgi işlem network-centric computing
ağa (yapılı) bilgisayar network computer
adreslenebilen yatay (dikey) konum addressable horizontal (vertical) position
Adreslenir, adreslenebilir addressable
algoritma bilimi algorithmics
algılanabilir, sezimlenebilir detectable
alındı bildirimi receipt notification
Amerikan bilgi-değişim standart kodu american standart code for information interchange (ascii)
ana bilgisayar arayüzü host interface
ana bilgisayar dili host language
ana bilgisayar düğümü host node
ana bilgisayar güvenlik duvarı host-based firewall
ana bilgisayar veritabanı host database
ana bilgisayar, hizmet bilgisayarı, sunucu bilgisayar host computer
ana bilgisayarda yürütülen program host application program
anabilgisayar mainframe
Anaçatı bilgisayar Mainframe
analog bilgisayar, örneksel bilgisayar analog computer
anlambilim semantics
anlambilim semantics
anlambilimsel ağ semantic network
anlambilimsel hata semantic error
anında bilgilendirilme immediate notification
ardışık bilgisayar sequential computer
artbilgi trailer
artık bilgi redundant information
Arızaya (bozukluğa) dayanıklı bilgisayar fault-tolerant computer
avuç içi (bilgisayar) palmtop
avuçiçi bilgisayar palmtop computer
ayrık bileşen discrete component
ayrılabilir (atanabilir) kaynak allocatable resource
ayrılabilir çokterimli separable polynomial
ayrılabilir kaynak allocatable resource
ayrıştırılabilir süzgeç separable filter
başlık bilgisi header information
bel bağlanırlık, güvenilebilirlik dependability
Biçimbilim, Morfoloji Morphology
bildiri mesaj kutusu notification dialogue box
bildiri mesajı notification message
bildirim notice (n)
Bildirim declaration
bildirim deyimi, bildirimsel (programlama dili) declarative
bildirim deyimleri declaratives
bildirim, bildirmek notice
bildirim, direktif, talimat directive
bildirime dayalı bilgi declarative knowledge
bildirimsel (programlama) dil declarative language
bildirimsel programlama declarative programming
bildirmek notify
bildirmek declare
bildirmek notice (v)
Bileşen component
bileşen component
bileşen olasılık yoğunluk işlevi, marjinal olasılık yoğunluk işlevi marginal probability density function
bileşik compound
Bileşik Belge Mimarisi Compound Document Architecture
bileşim union(SQL)
bilgi info
bilgi information
Bilgi Information
bilgi ağı information network
bilgi aktarımı information transfer
bilgi alışveriş biçemi interchange format
bilgi alışveriş dosyası interchange file
Bilgi Anayolu, bilgi otoyolu Information Highway
bilgi avadanlığı, bilgi paketi information package
bilgi çağı information age
bilgi çözümleme merkezi information analysis center
bilgi edinme knowledge acquisition
bilgi ekonomisi information economy
Bilgi Erişim, Bilgi geri Kazanım, Information Retrieval
bilgi güvenliği information security
bilgi gösterimi knowledge representation
bilgi haritası knowledge mapping
bilgi havuzu information repository
bilgi hizmeti information service
bilgi içeriği information content
bilgi için carbon copy
bilgi iletim birimi information frame
bilgi iletim hız birimi, baud Baud
bilgi iletisi information message
bilgi isteği request for information
bilgi istek mesajı request message
bilgi işlem data processing
bilgi işlem merkezi data processing center
bilgi işlem noktası, site site
bilgi işleme sistemi information processing system
bilgi kaynağı information source
bilgi merkezi information center
bilgi mühendisi knowledge engineer
bilgi patlaması information explosion
bilgi sistemi denetçisi information systems auditor
bilgi sisteminin kötüye kullanımı information system abuse
Bilgi sunum ucu, bilgi büfesi Kiosk
bilgi sözcüğü, veri sözcüğü information word
bilgi tabanlı sistem knowledge based system
bilgi tabanlı sistem knowledge system
bilgi tabanı knowledge base
bilgi teknolojileri information technologies
bilgi terminali information station
bilgi toplumu information society
bilgi toplumu knowledge-based society
bilgi tümleştirme information fusion
bilgi uzmanlık alanı knowledge domain
bilgi yoksulları information have nots
bilgi yönetim sistemi knowledge management system
bilgi yönetimi information management
Bilgi İşlem Merkezi Information Processing Center
bilgi zenginleri information haves
bilgi özkaynakları information resource
bilgilendirici veri tabanı informational database
bilgilendirilecekler listesi carbon copy list
bilginin ekranda akması, akıtılması scroll
bilginin yaşam çevrimi information life cycle
bilgisayar computer
Bilgisayar (bellek) Sözcüğü Machine Word
Bilgisayar ağlı (gerçekleştirme/uygulama) networking
bilgisayar aracılığıyla toplantı computer conferencing
bilgisayar arayüzü machine interface
bilgisayar bilimi computer science
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Computer Aided Education
Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM) Computer Aided Engineering
Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) Computer Aided Design
Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ) Computer Aided Manufacturing
bilgisayar donanım hatası machine error
bilgisayar merkezi computer center
bilgisayar suçu computer crime
bilgisayar türünden bağımsız Machine-independent
bilgisayar türüne bağımlı machine-dependent
bilgisayara uyarlamak computerize
Bilgisayarca Okunur Machine Readable
bilgisayarla işleme machine processing
Bilgisayarla Tümleşik Üretim (BTÜ) Computer Integrated Manufacturing
bilgisayarlı ofis computerized office
bilgisayarlı sayısal denetim computerized numerical control
bilgisayarın çökmesi system crash
bilimsel gösterim scientific notation
bilinmesi gereken, bilmesi gereken need-to-know
bilinmeyen unknown
Bilinmeyen Unknown
bilinmeyen alıcı unknown recipient
bilinmeyen alıcı invalid recipient
bilinmeyen terminal unknown host
Biliş cognition
biliş mühendisliği cognitive engineering
Bilişim Informatics
bilişim informatics
bilişim güvenliği yöneticisi information security administrator
bilişim hizmeti information service
Bilişim Kuramı Information Theory
bilişim kuramı information theory
bilişim modeli information model
bilişim politikası information policy
bilişim sistemi information system
bilişim teknolojisi information technology
bilişimsel dilbilim computational linguistics
bilişsel düzenek cognitive mechanism
bilişsel etken cognitive agent
bilişsel modelleme cognitive modeling
bilişsel süreç cognitive process
bindirilebilir bölüt overlayable segment
Birim-işlem, hareket (muhasebe), işlembilgi transaction
birinci kuşak bilgisayar first generation computer
Bkz: electronic billing online billing
Bkz: fixed to mobile call wireline to mobile call
bulanık bilgi fuzzy reasoning
çalışabilirlik süresi up-time
çalışabilirlik süresi, çalışırlık süresi up-time
cep bilgisayarı, avuç bilgisayarı hand-held computer
çevrimiçi bilgi online information
çevrimiçi bilgi sistemi online information system
coğrafi bilgi sistemi geographic information system (GIS)
Coğrafi bilgi sistemi Geographical information System
çok bileşenli işaret multicomponent signal
çok komut/çok veri (bilgisayar mimarisi) Multiple instruction / multiple data (MIMD)
Çok-ortamlı bilgisayar multimedia PC
çoktürlü Bilgisayar Ağı Heterogeneous Computer Network
çözülebilir solvable
dağıtık bilişim dizgesi distributed information system
dağıtılmış veri işleme, dağıtımlı bilgi işlem distributed data processing
dağıtımlı bilgi işlem distributed data processing
Dayanıklılaştırılmış bilgisayar hardened computer
değişken bildirimi variable declaration
değiştirilebilen adres relocatable address
Değiştirilebilir Biçimli Metin Revisable-Form Text
defter bilgisayar notebook computer
denetlenebilir veriler auditable data
deyişbilim phraseology
dil bilgisi grammar
dizüstü bilgisayar laptop computer
Dizüstü Bilgisayar Laptop Computer
Donanım Bileşeni Hardware Component
durum bilgili stateful
durum bilgisiz stateless
elde tutulan, taşınabilir hand-held
elektrikle programlanabilir electrically programmable
elektronik bilet electronic ticket
elektronik bilgi işlem electronic data processing (edp)
en büyük olabilirlik kestirimi maximum likelihood estimation
endüstriyel bilgisayar, algılayıcılı bilgisayar sensor-based computer
erişilirlik, erişilebilirlik accessibility
etkileşimli bilgisayar grafiği interactive graphics
Ev Bilgisayarı Home Computer
eve yönelik bilgi hizmetleri home information services
evrimli mimari ölçeklenebilir mimari scalable architecture
eyleyici (robotbilim), erişim düzeneği (disk) actuator
eşanlı bilgisayar, simultaneous computer
eşdeğer ikili bilgi içeriği equivalent binary content
eşzamanlı bilgisayar synchronous computer
gelişigüzel işlem sıralı bilgisayar arbitrary sequence computer
Gelişmiş bileşen advanced component
geliştirilebilir dil extensible language
Genel Amaçlı Bilgisayar General Purpose Computer
geniş alan bilgi sunucuları wide area information servers (waıs)
Genişleyebilirlik expandability
genişleyebilirlik extensibility
gerçek olabilirlik sınaması reasonableness check
gerçek zamanlı bilgi işleme real-time computing
gerçeklenebilir işlev realizable function
gerçeklenebilir sistem realizable system
geribildirim feedback
giysi bilgisayar wearable computer
grafik bilgisayar graphics station
güdümbilim cybernetics
güvenilir bilişim kuruluşu trusted computing base
güvenli bilgisayar sistemi trusted computer system
güvenli bilgisayar sistemi secure computer system
göstergebilim semiotic
gözcü bilgisayar monitor station
gözlenebilir değişken observable variable
gözlenebilirlik observability
Hastane Bilişim Sistemi Hospital information System
hazır bilgi literal
hedef bilgisayar target computer
hedef bilgisayar target machine
hedef bilgisayar, hedef santral destination station
iki taraflı bilinmeyenli inceleme double-blind study
ikinci kuşak bilgisayar second generation computer
imleşim bilgisi signaling information
Indirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı Reduced Instruction Set Computer
insan ve bilgisayar benzetimi human-machine simulation
Internet bilgisayarı Internet computer
istemde bulunmak, bilgi istemi prompt
istenen durum bilgisi solicited status
izlenebilirlik traceability
işaret bileşeni signal component
Işletilebilir (yürütülür) program executable program
işletilebilir kod executable code
kabul edilebilir, onanabilir, onaylanabilir admissible
kalemli bilgisayar pen computer
kalite bilimi quality science
karar verilebilir decidable
karar verilebilirlik decidability
kararlı kılınabilir stabilizable
Karma Bilgisayar Hybrid Computer
karşılaştırılabilirlik comparability
kendini açabilen dosya self-extracting file
Kitapboyu bilgisayar notebook computer
kişisel bilgi işlem personal computing
kişisel bilgisayar personal computer (pc)
kişisel bilgisayar personal computer
kolay taranabilirlik okunurluk scannability
Komut kümesi küçültülmüş bilgisayar reduced instruction set computer (RISC)
korunmasızlık, saldırıya açıklık, örselenebilirlik vulnerability
kullanılabilirlik usability
kullanıma özel bilgisayar dedicated computer
kullanımbilim pragmatics
kural tabanlı bilgi rule-based knowledge
kurtarılabilir hata recoverable error
kurtarılabilir olağandışı sonlanma recoverable abend
Kurtarılabilir, geri dönülebilir, geri alınabilir recoverable
kurumsal bilgi portali enterprise information portal
kurumsal bilişim enterprise computing
kurumsal bilişim mimarı enterprise architect
köle bilgisayar, bağımlı bilgisayar slave computer
Makine Çevrimi, Bilgisayar Çevrimi Machine Cycle
manşon, bağlantı bileziği sleeve
masaüstü bilgisayar desktop computer
maskelenebilir kesilme maskable interrupt
MIDI dosyası (ses bilgileri dosyası) MIDI file
Mikro Bilgisayar Microcomputer
mikrobilgisayar microcomputer
Mikroprogramlanır Bilgisayar, Mikroprogramlı Bilgisayar Microprogrammable Computer
Minibilgisayar Minicomputer
minibilgisayar minicomputer
mobil teleiletişim kuruluşu mobile telecommunications carrier
okunabilir dosya readable file
olabilirlik oranı likelihood ratio
olurluk incelemesi, fizibilite incelemesi feasibility study
Onanabilir acceptable
ortak bilgi miktarı joint information content
paralel bilgisayar parallel computer
pc-uyumlu, kişisel bilgisayar uyumlu pc-compatible
robotbilim robotics
robotbilim robotics
sabit komutlu bilgisayar fixed-instruction computer
sağlamlaştırılmış bilgisayar ruggedized computer
sayısal bilgi saklama digital information storage
sayısal bilgisayar digital computer
seçilebilir eligible
seri bilgisayar serial computer
sesli, işitilir, duyulabilir audible
sezimlenebilir arıza detectable failure
silinebilir bellek erasable storage
sistem bilimi system science
sistemden bilgi isteği system prompt
Sorgu, sorgulama, bilgi isteği query
soyut bilgisayar, sanal bilgisayar abstract machine
Sunucu Bilgisayar Host Computer
sınanabilirlik testability
sıralanabilir küme orderable set
sürdürülebilir hız sustained rate
süreç bilgisayarı process control equipment
sökülebilir disk removable disk
Sözel (anlatımsal) bilgi narrative information
takaslanır, değiştokuş edilebilir interchangeable
Takma uyumlu, doğrudan bağlanabilir Plug compatible
Takılabilir pluggable
tam olmayan, bulanık bilgi fuzzy information
Tane, bileşen Grain
tasarım yöntembilimi design methodology
tazelenebilir refreshable
taşınabilir dil portable language
taşınabilir dosya adı karakteri portable filename character
taşınabilir klavye portable keyboard
taşınır bilgisayar portable computer
taşınır bilgisayar, taşınabilir bilgisayar portable computer
taşınırlık, taşınabilirlik portability
tek adımlı bilgisayar scalar computer
tek kartlı bilgisayar single-board computer
tek kartlı bilgisayar single board computer
tek parça bilgisayar compact computer
tek yongalı bilgisayar single chip computer
Telsiz Bilgi İşleme, gezgin bilgi işleme Mobile Computing
temel bileşen fundamental component
tersinebilir, tersinir reversible
test edilebilir tasarım design testability
ticari bilgi işleme commercial data processing
ticari bilgi işleme transactional computing
tip bildirimi type declaration
tıklanabilir clickable
türdeş bilgisayarlar ağı homogeneous computer network
türdeş olmayan bilgisayarlar ağı heterogeneous computer network
türetilmiş bilgi derived information
uçbirim bileşeni terminal component
uçucu, oynak, bozulabilir volatile
uydu bilgisayar satellite computer
uygulanabilirlik alanı domain of applicability
uzak bilgisayar sistemi remote computer system
varsayılan (biçem), bildirimsiz, seçili (sürücü, dizin) default
vektörel bilgisayar, paralel bilgisayar vector computer
vektörel font, ölçeklenebilir font vector font
veri bildirimi data declaration
veritabanı bilgisayarı database machine
veritabanı sunucu bilgisayarı database server
virüsten bağışık bilgisayar virus-proof computer
Vur-kır oyun, eğlence salonu (bilgisayar) oyunu arcade game
yapabilme bilgisi know-how
Yapabilme Bilgisi, bil-yap, yapabilme yetisi Know-How
yapı bildirimi structure declaration
yazılabilir çentiği write enable notch
yazılım bileşeni software component
yeniden girişli, (çok kullanıcılı olabilen) reentrant
yeniden yazılabilir yoğunteker rewritable compact disk
yer değiştirebilen program relocatable program
yerel hizmet bilgisayarı local host
yerleşik bilgisayar, tümleşik bilgisayar on-board computer
yetkin, seçilebilir eligible
İleti sunucu bilgisayar mail server
yoğun hesaplayıcı (güçlü bilgisayar) number cruncher
yordam bildirimi procedure declaration
yordam bilgisi procedural knowledge
üstyönetim bilişim sistemi executive information system
Yüklenebilir Dosya Sistemi Installable File System (Ifs)
yüklenebilir font soft font
yüklenebilir yazıyüzü downloadable font
yürütücü bilgisayar object computer
yürütülür, yürütülebilen, işletilebilir executable
yönetilebilir sistem manageable system
yönetim bilişim sistemi management information system
Yönetim Bilişim Sistemi Management Information System (MIS)
yönetim bilişim tabanı management information base
yönetsel bilgi işlem administrative data processing
yöngüdüm bilgisayarı navigation computer
yönlendirilebilir anten steerable antenna
Yöntembilim Methodology
yöntembilim, yöntem methodology
zamanlama bilgisi timing information
zorunlu bilgi alanı mandatory entry field
ölçekdeş, karşılaştırılabilir Commensurable
ölçeklenebilir scalable
ölçeklenebilir ağ scalable network
ölçeklenebilir font vektörel font scalable font
ölçeklenebilir sıkıştırma, ölçeklenebilir sıkıştırma scalable compression
ölçeklenebilirlik scalability
Ölçülebilir Measurable
Ölçüm Bilgisi Metrology
ölçümlerin yinelenebilirliği repeatability of measurements
önceki sürümlü (yazılım), eski model (bilgisayar) down-level
önyükleme, başlatma (bilgisayar), açılış boot
örtük bildirim implicit declaration
örtüşmeli bilgi işleme overlap processing
özel amaçlı bilgisayar special-purpose computer
özgülenebilir (atanabilir) birim allocation unit
özuyumlu bilgisayar self adopting computer
şef bilgisayar master computer

Toplam 424 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama