all Türkçesi Nedir, all Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "all"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
all tümü
all authority tam yetki
all caps tümü büyük harf
all rights reserved tüm hakları saklıdır
all rights reserved “tüm hakları saklıdır”
all-pass filter tüm geçiren süzgeç
all-pass network tüm geçiren devre
all-points addressable tüm noktaları adreslenir
all-points addressable tüm noktaları adreslenir
allocatable resource ayrılabilir (atanabilir) kaynak
allocatable resource ayrılabilir kaynak
Allocate ayırmak, atamak, özgülemek
allocate ayırmak
allocated memory ayrılmış (atanmış) bellek
allocation Atama, özgüleme, özgü kılma, tahsis etme
allocation protocol özgüleme (atama) protokolü
allocation unit yerleşim birimi
allocation unit özgülenebilir (atanabilir) birim
auto call özdevimli çağırma
automatically özdevimli
automatically Özdevimli, özdevimsel olarak
balloon balon, konuşma balonu (grafik simge)
Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code BASIC (programlama dili)
beginner's all-purpose symbolic instruction code (basic) basic programlama dili
call çağrı
call Çağırma, çağrı
call çağırmak
call screening Bkz: call filtering
callback geri çağırmak
callback geri arama, geri dönme
collect call ödemeli çağrı
control ball imleç denetim topu
data call telefonla veri bağlantısı
data signalling rate veri iletişim hızı
deallocate serbest bırakma (kaynak)
deallocate serbest bırakmak
delayed call geciktirilmiş çağrı
deselect all tüm seçimleri kaldırmak
duration of call çağrı süresi
dynamic allocation dinamik kaynak ayırma, dinamik kaynak atama
dynamic buffer allocation Bkz: dynamic buffering
dynamic memory allocation Işletim içi bellek ayırma, devinik bellek atama
dynamic resource allocation devingen kaynak ayırma
dynamic storage allocation devingen bellek ayırma
dynamic storage allocation İşletim içi bellek atama
effective call sonuçlanmış arama
electrically neutral elektriksel nötr
electrically operated elektrik kumandalı
electrically programmable elektrikle programlanabilir
electronic mall Bkz: virtual shopping center
electronically steerable array otomatik yönlendirmeli anten
emergency call Imdat çağrısı, acil arama
externally described data dışarda tanımlanan veri
externally described file dışarda tanımlanan kütük
fallacy yanılım
fallback circuit son çare (destek) devresi
fallback procedure son care (destek) yordamı
field installable yerinde kurulur
file allocation table dosya yerleşim tablosu
firewall kalkan, güvenlik duvarı
free call ücretsiz arama
frequency allocation frekans dağıtımı
function call işlev çağrısı
gallery sergi
harmonically related harmonik ilişkili, kat ilişkili
host-based firewall ana bilgisayar güvenlik duvarı
incoming call barring gelen çağrıların kısıtlanması
incoming call center gelen çağrı merkezi
install kurmak
Install Kurmak, Yüklemek
install yüklemek
Installable File System (Ifs) Yüklenebilir Dosya Sistemi
Installation Kurulum, döşem
installation kuruluş
installation manual kurulum elkitabı
installation program kurulum programı
installation script kurulum komut dosyası
installation time kurulum süresi
installed power kurulu güç
Installer Yükleyici, Kurucu
Internet firewall Bkz: firewall
Long Distance Call Şehirlerarası Çağrı
Massively (Parallel) Çok Büyük Ölçekte (Paralel)
memory deallocation bellek alanını serbest bırakma
Mutually Exclusive Birbirini Dışlayan
mutually exclusive birbirini dışlayan
network firewall Bkz: firewall
optimal resource allocation özkaynakların en iyi dağıtımı
originate (a call) (çağrı) başlatmak
outgoing call giden çağrı
outgoing call barring giden çağrıların kısıtlama
parallel koşut
parallel access paralel erişim
parallel adder paralel toplayıcı
parallel analyzer Bkz: real-time analyzer
parallel architecture paralel mimari
parallel circuit paralel devre
parallel compensation paralel dengeleme
parallel computer paralel bilgisayar
parallel connection paralel bağlantı
parallel data transmission paralel veri iletimi
parallel database paralel veritabanı
parallel device paralel aygıt
parallel distributed processing paralel dağıtımlı işleme
parallel interface paralel arayüz
parallel operation paralel işletim
parallel planes paralel düzlemler, koşut düzlemler
parallel port paralel kapı (veri iletim)
parallel printer satır yazıcı
parallel processing paralel işleme
parallel processor paralel işlemci
parallel server paralel sunucu
parallel transfer paralel aktarım
parallel-to-serial paralelden seriye
parallelism "1) paralellik; 2) dönemdeşlik"
parallelogram paralelkenar
peak-to-valley value doruk-koyak değeri
procedure call yordam çağrısı
proportionally spaced font orantılı aralıklı font
recall geri çağırmak
received call gelen çağrı
remote procedure call uzaktan yordam çağrısı
resource allocation özkaynak ayırma
route a call bir çağrıyı yönlendirmek
router-based firewall yönlendiricideki güvenlik duvarı
Select All Tümünü Seç
selective call service seçici çağrı hizmeti
selective calling seçici çağrı
serial-to-parallel conversion diziselden (seriden) paralele çevirme
serial-to-parallel converter seriden paralele çevirici,
series parallel network seri paralel devre
series parallel switch seri paralel anahtar
service call hizmet çağrısı
small and medium enterprise orta ve küçük boy işletmeler
small caps küçük büyük harfler
small caps küçük büyük harf
small scale integration, SSI küçük çapta tümleşim
small-signal küçük işaret
small-signal gain küçük işaret kazancı
small-signal performance küçük işaret davranışı
soft font installer Font yükleyici
static allocation sabit bellek tahsisi
statistically homogeneous istatistik anlamda türdeş
storage allocation bellek atama, belleğe yerleştirme
subscriber dialed call Bkz: automatically dialed call
successful call başarılı çağrı
timed call ücretli süreli çağrı
track ball/trackball Iztopu
uncompleted call sonuçlanmamış arama
universally administered address donanımsal adres
untimed call ücretli süresiz çağrı
very small aperture terminal çok küçük açıklıklı terminal, VSAT
virtual call center sanal çağrı merkezi
virtual mall Bkz: virtual shopping center
waterfall model çavlan modeli
web call Bkz: Internet call
wireline to mobile call Bkz: fixed to mobile call
word parallel sözcükleri paralel işleyen

Toplam 158 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama