ETI İngilizcesi Nedir, ETI İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "ETI"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) ağ işletim bilgisayarı; 2) ağ iletişim mikrodevresi " network processor
"1) Bağ, 2) Bağlamak, (bağlantı connection karşılığı); 3) Link (iletişim, uydu v)" Link
"1) Enküçültme; 2) Simge haline getir (Windows) " Minimize
"1) foruma mesaj gönderme; 2) ileti gönderme 3) Bkz: Post Operation System Test" post
"1) Gönderi, ileti, mesaj; 2) Posta; 3) Postalamak" Mail
"1) Yönetici, Yönetmen; 2) Yönetici yazılım " Manager
"Etiket; etiketleme" Label
"kılıf; nesne simgesi; yazılım demeti " package
(aritmetik) ortalama average
(disketi) takmak insert (disket)
(geri) dönüş işareti return signal
(iletişim) anasistem(i) host computer
(internet) metin sunucu Browser
(manyetik) direni reluctance
(ortam ötesi, metin üstü) Bağ, Hyperlink
(zihinsel) yeti faculty
1) eklemleme, 2) fonetik seçiklik articulation
1) Elle (yapılan işlem), 2) Elkitabı, el betiği Manual
1) Satır, 2) Çizgi, 3) Hat (iletişim) Line
1)eğitim, yetiştirme 2) açıklayıcı bilgi, yönerge 3) Komut Instruction
1- yeniden üretim, çoğaltım, 2- benzer kopya reproduction
1-işletimsel 2-işlev yapan durumda operational
abone hizmeti user service
açılış disketi boot floppy
ağ gözetimi, ağ gözcülüğü network monitoring
ağ iletişim mikrodevresi network chip
ağ işletim sistemi network operating system
ağ işletimi, ağ yönetimi network management
ağ yöneticisi network manager
ağ yöneticisi network administrator
ağ yöneticisi network administrator
ağ yöneticisi network manager
ağ yönetim bölgesi network domain
ağ yönetimi network administration
ağ yönetimi network management
adlandırılmış iletim yolu (programlar arası) named pipe
Adres aritmetiği address arithmetic
adres üretimi, adres oluşturma address generation
adres yönetimi address administration
aidat, işletim payı royalty
akıtma, duraksız iletim, duraksız okuma, duraksız işlem streaming
akış denetimi flow control
Al-getir fetch
alan kuvveti field strength
alfabetik (abecesel) damga alphabetic character
alfabetik (abecesel) kod alphabetic code
alfabetik (abecesel) sözcük alphabetic word
alfabetik dizgi alphabetic string
alfabetik, abecesel, alfabesel alphabetic
alt süreç, üretilen süreç (izlence), yavru süreç child process
alışveriş sepeti shopping cart
alışveriş sepeti shopping cart
Ana Denetim Programı Master Control Program (MCP)
anahtar (şifre kodu) üretimi key generation
analog iletim analog transmission
apple iletişim protokolu appletalk
Araç paleti Tool palette
Aritmetik arithmetic
aritmetik arithmetic
aritmetik (işlem) yazmacı arithmetic register
aritmetik işlem birimi arithmetic unit (AU)
aritmetik seri arithmetic series
aritmetik-mantık birimi arithmetic logic unit (alu)
aritmetiksel kaydırma arithmetic shift
artetiket trailer label
artıklık denetimi redundancy check
ayrık benzetim discrete simulation
ayrık olaylı sayısal benzetim discrete-event digital simulation
Bağlantılı metin aktarım protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
Bağlantılı metin bağı hypertext link
Bağlantılı metin işaretleme dili Hypertext Markup Language (html)
bağlantılı metinde atlama, üstmetinden atlama hypertext jump
bakım iletisi service message
baskı yöneticisi print manager
basınç anahtarı, basınç denetimli anahtar pressure-activated switch
bayrak biti, etiket biti tag bit
bayt zamanlama işareti octet timing signal
Baş Konum Tuşu, Başa Getirme Tuşu Home Key
başla-dur iletim start-stop transmission
başlangıç durumuna getirmek initialize
Başlatma disketi Startup disk
başlık etiketi header label
bekletici spooler
bekletici, kuyruklayıcı, bekletici spooler
Bekletilen İş Kuyruğu Hold Queue
belge yönetim yazılımı document manager
belge yönetimi document management
belge yönetimi document management
beliren ileti pop up message
Bellek Yönetim Birimi Memory Management Unit (Mmu)
bellek yönetim birimi memory management unit
bellek yönetim programı memory management program
Bellek Yönetimi Memory Management
benzetici simulator
benzetim simulation
benzetim simulation
benzetim dili simulation language
benzetim gerçekçiliği simulation fidelity
benzetim oyunu simulation game
benzetim yapmak simulate
benzetim yürütümü simulation run
benzetimci, benzetici simulator
benzetimin geçerliliği simulation validation
benzetimli tavlama simulated annealing
benzeştirmek, benzetim yapmak simulate
betik script
betimleme description
betimleme description
betimlemek, göstermek, temsil etmek represent
betimleyici descriptor
betimleyici istatistikler descriptive statistics
betimleyici model descriptive model
bilgi avadanlığı, bilgi paketi information package
bilgi hizmeti information service
bilgi iletim birimi information frame
bilgi iletim hız birimi, baud Baud
bilgi iletisi information message
bilgi yönetim sistemi knowledge management system
bilgi yönetimi information management
Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ) Computer Aided Manufacturing
Bilgisayarla Tümleşik Üretim (BTÜ) Computer Integrated Manufacturing
bilgisayarlı sayısal denetim computerized numerical control
bilişim güvenliği yöneticisi information security administrator
bilişim hizmeti information service
bir işareti ölçeklemek scale a signal
birim etiketi volume label
birletim, VE işlemi, mantıksal çarpım logical multiply
bkz. Arithmetic and logic unit ALU
bkz. Bulletin Board Services BBS
Bkz: arithmetic logic unit Alu
Bkz: automatic request for repetition arq
Bkz: Internet marketing webmarketing
Bkz: magnetic resonance imaging spin imaging
Bkz: net etiquette network etiquette
Bkz: net etiquette netiquette
Boruhattı, iletişim hattı pipeline
boylamasına eşlik denetimi longitudinal parity check
çağrı karşılama hizmeti answering service
çalışma disketi scratch diskette
çaprazlanmış iletim hattı transposed transmission line
çerçeve denetim dizisi frame check sequence
çevre (donatımı) denetim birimi peripheral control unit
çevre benzetimi environmental simulation
çevresel elektromanyetik gürültü environmental radio noise
çevrimiçi şifreleme, iletirken şifreleme online encryption
çift duyarlı (aritmetik işlem) double-precision
çift duyarlı aritmetik double-precision arithmetic
çift eşlik denetimi even parity check
çift yönlü iletim duplex transmission
çift yönlü iletişim duplex communication
çift yönlü işletim duplex operation
çoğa gönderim iletisi multicast message
çoğullamalı işletim multiplex operation
Çok atlamalı iletim multihop transmission
Çok Hat Denetim Birimi Multi-Line Control
Çok Kullanıcılı İşletim Sistemi Multiuser Operating System
çok protokollü etiket anahtarlaması multiprotocol label switching (MPLS)
çıkış işareti, çıktı output signal
Çöp Sepeti Trash
dar bantlı kişisel iletişim hizmetleri narrowband personal communication services
datagram, veri iletisi datagram
değişir disk paketi disk pack
Değiştirilebilir Biçimli Metin Revisable-Form Text
deneti, sağlama, yoklama check-up
Denetim check
denetim (sağlama) toplamı checksum
denetim biti, denetim ikilisi check bit
denetim karakteri control character
denetim karakteri check character
denetim kodları control codes
denetim kolu paddle
denetim kolu paddle
denetim masası control panel
denetim menüsü control menu
denetim noktası check point
denetim noktası checkpoint
denetim noktası/yeniden başlatma yordamı checkpoint/restart procedure
denetimli erişim, secured access
denetlemek, denetim audit
devingen (işletim sırasında) adres dönüştürme dynamic address translation
devre benzetimi circuit simulation
diğer karakter seti, öteki karakter seti alternate character set
dikey eşlik denetimi transversal parity check
disk denetleyici, disk denetim birimi Disk controller
disk gurubu, disk paketi disk pack
disk işletim sistemi Disk operating system (dos)
disk işletim sistemi disk operating system
Disk üzerinden çevre birimi işletimi Simultaneous Peripheral Operation On-Line (SPOOL)
dizisel iletişim Serial communication
dolar işareti, ‘$’ dollar sign
donanım denetimleri hardware controls
donanıma yerleşik denetim hardware check
dos (bellek) genişleticisi dos extender
dos (komut) istem işareti dos prompt
dosya sonu etiketi, artçı etiket trailer label
dosya yöneticisi file manager
dosya yönetimi file management
duraksız çoğulortam iletimi media streaming
duraksız manyetik bant sürücü streaming tape drive
duraksız manyetik bant sürücüsü streaming tape drive
duraksız veri iletimi data streaming
duraksız veri iletimi data streaming
duyarlılık etiketi sensitivity label
düz metin Plain text
düzenleme, biçimlendirme (metin), kurgulama (video) edit
dış etiket external label
düşey hata denetimi vertical redundancy check
döngüden çıkış denetimi loop delay
dönüşsel artıklık denetimi cyclic redundancy check
eğitsel benzetim instructional simulation
ek (genişletilmiş) bellek extended memory
ekranlı monitör, görüntü izletici display monitor
eksi işaretini girme negative entry
ele geçirilen ileti (mesaj) intercepted message
elektromanyetik dalga electromagnetic wave
elektromanyetik girişim radio frequency interference
elektromanyetik girişim electromagnetic interference
elektromanyetik gürültü electromagnetic noise
elektromanyetik siper, elektromanyetik ekranlama electromagnetic screen
elektromanyetik uyumluluk electromagnetic compatibility
elektromanyetik ışınım electromagnetic radiation
elektronik ileti e-mail message
elektronik ileti adresi, e-posta adresi, elmek adresi e-mail address
elektronik ileti, e-posta iletisi e-mail message
elektronik posta adresi, ileti adresi e-mail address
elektronik posta eki, ileti eki e-mail attachment
elektronik posta hesabı, ileti hesabı e-mail account
elektronik postalama listesi, ileti alıcı listesi e-mailing list
elektronik yönetişim electronic governance
Engelsiz ortamda iletim free-space transmission
erim denetimi range check
erişim denetim access control
erişim denetim listesi access control list (acl)
erişim denetimli, secured
etiket label
etiket tag
etikete göre sıralama tag sort
etiketle anahtarlama tag switching
etiketlendirme tagging
etiketli labeled
etiketli anahtarlama label switching
Etiketli iletişim kutusu Tab Dialog
Etkileşimli İşletim Interactive Operation
Etkinleme işareti, erkleme işareti, çalıştırma işareti enabling signal
eyleme dayalı benzetim activity-based simulation
eş kopya dağıtım (ileti metni) carbon copy (cc)
Eş-eksenel iletim kablosu coaxial transmission line
eşanlı işletim simultaneous operation
eşit işareti, ‘=’ equal sign
eşlik denetimi parity check
eşzamanlama işareti synchronizing signal
eşzamanlı iletim synchronous transmission
eşzamanlı iletişim synchronous communication
fare ekran işareti mouse pointer
geçerlik denetimi validation check
geçerlik denetimi validity check
gelen iletiler incoming mail
gelen sepeti in-basket
genetik programlama genetic programming
geniş alan çağrı hizmeti wide area paging
geniş bantlı veri iletimi wideband data transmission
geniş iletişim ağı wide area network
genişletilmiş expanded
genişletilmiş adresleme extended addressing
genişletilmiş ASCII kodu extended ASCII code
genişletilmiş bellek expanded memory
genişletilmiş bellek expanded memory
genişletilmiş damga kümesi extended character set
genişletilmiş font extended font
genişletilmiş ikili kodlanmış onlu sistem extended binary-coded decimal interchange code (ebcdic)
genişletilmiş karakter kümesi, genişletilmiş damga kümesi extended character set
genişletilmiş klavye extended keyboard
genişletilmiş ölçek expanded scale
gerçek zamanda benzetim real-time simulation
gerçek zamanlı işletim sistemi real-time operating system
geri çağırma işareti ring-back signal
Geri dönme, geri alış,kendine getirme, toparlanma recovery
geri dönüşlü denetim loop gain
geribesleme işareti feedback signal
getir götür swap
getir götür kütüğü swap file
getirme swap-in
getirmek fetch
gezgin iletişim sistemi mobile communication system
Gezici radyo (ile iletişim) mobile radio
giden sepeti out-basket
giden sepeti out-basket
giriş denetimi admission control
giriş iletisi, girdi iletisi input message
giriş işareti, girdi input signal
girişte geçerlik denetimi input validation
güç tüketimi power consumption
güç yönetimi power management
güncelleme hareketi update transaction
günlüklü işletim sistemi journaled operating system
güvenlik etiketi security label
güvenlik yönetimi security management
gönderici (ileti), görevlendirici, görev dağıtıcı dispatcher
gönderilen ileti transmitted message
görev dağıtımı, görev iletimi dispatch
görev yönetimi task management
gözcü çerçeve, gözcü program, gözetim programı supervisory program
gözetici supervisor
gözetici, gözetici supervisor
gözetim hizmetleri supervisory services
gözetim işaretleri, gözcü işaretleri supervisory signals
gözetim sistemi supplemental
gözetim sistemi, gözcü sistem supervisory system
gözetimli işleme attended operation
gözetimli işletim attended operation
gözetimsiz unattended
gözetimsiz işlem unattended operation
gözetimsiz işletim unattended operation
gözetimsiz işletim, gözetimsiz işlem unattended operation
Gözetimsiz, işletmensiz unattended
gözle denetim visual inspection
Hat (iletim) hızı line speed
hata iletisi error Message
hata iletisi, hata uyarısı error message
hata işareti error signal
hazır mesaj (çiziştirilmiş ileti) scripted message
hesap yöneticisi accounts manager
hizalanmamış metin unjustified text
Hizmet engelleme, hizmeti kullanılamaz kılma denial of service
hizmeti engelleme saldırısı denial of service attack
hizmetin kesilme süresi outage duration
hız denetimi pacing
iç etiket internal label
iki yanlı denetim (eşzamanlama) Bilateral control
ikil/saniye, saniye başına ikil (veri iletim) bits per second (bps)
ikili aritmetik binary arithmetic
ikili eşzamanlı iletim binary synchronous transmission
ileri yönde gözetim forward supervision
ileti message
ileti bombardımanı letterbomb
ileti hizmet Sunucusu Mail Server
Ileti ilişiği e-mail attachment
ileti işleyici message handler
ileti sağanağı, toptan ileti (gurubu) bulk e-mail
ileti, elektronik posta e-mail
iletileri iptal et drop Messages
iletim transmission
iletim akış kontrolü transmit flow control
iletim arayüzü transmission interface
iletim bandı transmission band
iletim başlığı transmission header
iletim çerçevesi transmission frame
iletim gücünün sönümü drop-out
iletim hattı transmission line
iletim hizmeti transmission service
iletim hızı speed of transmission
iletim hızı transmission speed
iletim kontrol karakteri transmission control character
iletim niteliği quality of transmission
iletim olanakları, iletim kurulumu transmission facility
iletim ortamları transmission media
Iletim protokolü, iletim protokolü transmission protocol
iletim sonu karakteri end-of-transmission character (eot)
iletim yitimi, iletim kaybı transmission loss
Iletim yolu (veri iletim) bus
iletim yolu gecikmesi transmission path delay
iletim öbeği transmission block
iletim öbek sonu karakteri end-of-transmission block character (etb)
Iletim, gönderim transmission
iletirken sıkıştırma, çevrimiçi sıkıştırma online compression
iletişim communication
iletişim ağı communication network
iletişim ağı communucation network
iletişim bağlantısı communucation link
iletişim bağı communication link
iletişim hattı communucation line
iletişim hattı, haberleşme hattı communication line
iletişim kapısı communications port
iletişim kesintisi service outage
iletişim kipi response mode
iletişim kuralları protocol
iletişim kutusu dialog box
iletişim protokolü communication protocol
iletişim uydusu communication satellite
iletişim yöneticisi communications manager
iletişim, haberleşme, komünikasyon, muhabere communication
ilk duruma getirmek, sıfırlamak reset
imleç denetim topu control ball
imleç denetim tuşları cursor control keys
imleşim iletisiişaretleşme mesajı signaling message
insan makine iletişimi man-machine communication
insan ve bilgisayar benzetimi human-machine simulation
Internet (iletişim) Protokolu Internet Protocol (Ip)
Internet reklam manşeti Internet banner
Internet yazılım paketi Internet suite
Internet şirketi Internet company
irtibat bloğu, bağlantı plaketi terminal strip
iskele genişletici port sharing device
işaret-genlik aritmetiği sign-magnitude arithmetic
işaretin bozulması signal distortion
işaretin geri çatılması signal reconstruction
işaretin kötüleşmesi signal degradation
işaretin saflığı signal purity
işaretin zarfı signal envelope
Işletilebilir (yürütülür) program executable program
işletilebilir kod executable code
işletim dışı süre inoperable time
Işletim içi bağlama, dinamik bağlama dynamic linking
Işletim içi bağlamalı programlık dynamic link library (dll)
Işletim içi bellek ayırma, devinik bellek atama dynamic memory allocation
işletim ortamı operational environment
işletim sistemi operating system
işletim sistemi, işletim dizgesi operating system
Işletim yükü, düzenleme yükü overhead
işletim yönergesi operating instructions
Işletim zamanı, işletim aşaması, yürütüm aşaması run time
kalite yöneticisi quality manager
kalite yönetimi quality management
kalıntı denetimi residue check
kanal (veri iletim, çevre işleme birimleri) channel
kandırma işareti spoofing signal
kapalı çevrimli denetim sistemi closed cycle control system
karma benzetim hybrid simulation
kaydedici ölçme aleti recording instrument
kaş işareti, ~ tilde
kendi-denetim, kendi-kontrol, z-denetim, z-kontrol self check
kendine getirme, toparlanma, toparlama recovery
Kesilmelerle yönetilen, kesilmelerle sürülen Interrupt Driven
kesme imi, kesme işareti, ‘ apostrophe
kesme işareti slash
ketleme işareti inhibit signal
kimlik belirtmeyen elektronik ileti anonymous e-mail
kimlik denetimi authentication
kimlik gerektirmeyen ftp hizmeti anonymous ftp
Kod içi (işlev), metin içi (İmge) Inline
komut getirme instruction fetch
Komut İşletim Birimi Instruction Execution Unit
konuşma iletişimi voice communication
konuşma işaretinin iyileştirilmesi speech enhancement
konuşma işaretinin niteliği speech quality
kopyayla sağlama, kopya denetimi duplication check
koşullu kesme işareti soft hyphen
kural dışı durum iletisi exception message
kurumsal tümleşik yazılım paketi enterprise application suite
Kuşak, üretim Generation
küçüktür işareti, “<” left angle
küçümenlik durumu, aritmetik bomboşalma underflow
küresel gezgin iletişim sistemi global mobile communication system
kısa mesaj hizmeti short message service
kütük sonu etiketi end-of-file label
kışkırtıcı ileti (Internet) flame mail
LAN yönetim yazılımı, yerel alan ağı yöneticisi LAN manager
manyetik magnetic
manyetik bant tape
manyetik bant imi tape mark
manyetik bant sürücü, teyp sürücü tape drive
manyetik bant yedekleme aygıtı Tape backup device
Manyetik bant, teyp tape
manyetik bellek magnetic storage
manyetik disk magnetic disk
manyetik doyma magnetic saturation
manyetik girişim magnetic interference
manyetik kabarcık magnetic bubble
manyetik kafa magnetic head
manyetik kafa aralığı magnetic head gap
manyetik kart magnetic card
manyetik kart birimi tape deck
manyetik mürekkep magnetic ink
manyetik ortam magnetic medium
manyetik sapma magnetic deflection
masaüstü yöneticisi desktop manager
mesaj yapısı, ileti yapısı message format
meslektaş denetimi peer review
metin text
Metin başı karakteri start-of-text character
Metin düzenleme text editing
Metin düzenleyici text editor
metin düzenleyici text editor
metin girişi text entry
Metin işleme, yazı işleme text processing
metin işleme, yazı işleme, word processing
metin kipi text mode
Metin kütüğü text file
metin seslendirme voice readout
metin sonu karakteri end-of-text character
Metin, yazı text
Mikrodalga İletişim Microwave Communications
mobil teleiletişim kuruluşu mobile telecommunications carrier
Modem uyarlama (seri iletim) kartı Modem Adapter
Monte Carlo benzetimi Monte Carlo simulation
mıknatıslı göbek, manyetik çekirdek magnetic core
Mıknatıslı, manyetik Magnetic
nesne yöneticisi object file
nesne yöneticisi object manager
Nitelik Denetimi Quality Control
nitelik denetimi, kalite kontrolü quality control
noktadan noktaya iletim point-to-point transmission
noktadan noktaya iletişim point-to-point communication
olay güdümlü benzetim event-oriented simulation
olaya dayalı, olaylarla yönetilen, olay-güdümlü event-driven
optik lif üzerinden iletişim optical fiber telecommunications
ortak metin boilerplate text
Ortam erişim denetimi Medium Access Control (mac)
otomatik görmeye dayalı denetim vision inspection
oturum yöneticisi session manager
oturumun iletim temposu session-level pacing
Oyun Çubuğu, denetim Kolu Joy Stick
paket anahtarlama (ile iletim) packet switching
paralel işletim parallel operation
paralel kapı (veri iletim) parallel port
paralel veri iletimi parallel data transmission
parçalı paralel iletim multistreaming
parola denetimi, şifre denetimi password control
posta (ileti) yöneticisi postmaster
posta etiketleri mailing labels
posta iletim protokolü (Internet) pop (post office protocol)
problem çözüm maliyeti path cost
program yürütümü, işletim program run
Program Yöneticisi Program Manager
program yöneticisi program manager
proje yönetimi project management
renk işareti kipleyicisi chrominance modulator
renk işareti yükselteci chroma amplifier
renk paleti color palette
renk paleti color palette
renk yönetim sistemi color management system (cms)
Renklilik işareti chrominance signal
risk yönetimi risk management
saatle denetim clocking
sabit noktalı aritmetik fixed-point arithmetic
sağlama, denetim check
salt alfabetik pure alphabetic
satış hareketi sales transaction
Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi Paged Memory Management Unit
sayfalı görüntü bellek yönetimi demand paging
sayısal benzetim digital simulation
sayısal iletim digital transmission
sayısal iletişim ağı digital communication network
sayısal ölçme aleti digital measuring instrument
schmitt tetikleyicisi schmitt trigger
seçici çağrı hizmeti selective call service
seçici vurum, tetikleme vurumu strobe
seçme işareti selection signal
sentetik açıklık synthetic aperture
seri iletim, dizisel iletim serial transmission
seri iletişim, dizisel iletişim serial communication
seri veri iletimi serial data transmission
ses bandında veri iletimi voice-band data transmission
ses paketi voice packet
silme hareketi delete transaction
silme işareti erasure signal
sistem denetimleri system controls
Sistem dışından getirmek, İçeri aktarım Import
sistem içi iletişim intrasystem communication
sistem üretimi system generation
sistem yöneticisi system administrator
sistem yönetimi system management
sistem özkaynak yöneticisi system resource manager
sistemler arası iletişim intersystem communication
SONET üzerinden paket iletimi packet over SONET
sorgu hareketi, sorgulama işlemi inquiry transaction
sorgu iletisi inquiry message
Sunu Yöneticisi presentation manager
sunucu yöneticisi server manager
sıfır kusurlu (üretim) zero defect
sıkıştırılmış metin compressed text
sıkıştırılmış seri hat internet iletişim kuralı compressed serial line internet protocol (cslip)
sınırlı işletim limiting operation
sıra denetimi sequence check
süreç denetim process control
süreç denetimi process control
süreç kesme işareti process interrupt signal
sözde komut, komutsu, benzetik kod pseudo instruction
sözde rasgele sayı, benzetik rasgele sayı pseudo-random number
Sözdizim denetim grammar check
tam ekran editörü (metin düzenleme) full-screen editor
Tamsayı Aritmetiği Integer Arithmetic
tanı iletisi diagnostic message
tanılayıcı denetim diagnostic check
tanılayıcı ileti diagnostic message
taşma gözetimi overflow check
tedarik zinciri yönetim sistemi supply-chain management system
tek eşlik (denetim) odd parity
tek eşlik denetimi odd parity check
tek frekanslı işletim single frequency operation
tek hat denetim single-line control
tek telli iletim hattı single-wire transmission-line
tek yan bantlı iletim single-sided transmission
tek yan bantlı iletim single-user (operating) system
tek yönde iletim unidirectional transmission
tek yönlü iletim simplex transmission
tek yönlü iletişim simplex communication
tek yönlü işletim simplex operation
teknik yönetim technical management
teleiletişim ağı sorumlusu, teleiletişim yöneticisi telecommunications manager
teleiletişim devresi, uziletişim devresi telecommunication circuit
teleiletişim hattı, uziletişim hattı telecommunication line
teleiletişim idaresi, telekom idaresi telecommunication administration
teleiletişim olanakları, uziletişim olanakları telecommunication facility
telekom işleticisi, teleiletişim şirketi telecommunications operator
telekom şirketi, teleiletişim şirketi telecommunications company
telekom şirketi, teleiletişim şirketi common carrier
telli iletim wire communication
telli telefon hizmeti fixed telephone service
telsiz çağrı hizmeti radio paging service
telsiz iletim wireless communication
telsiz iletişim radio communication
ters kesme işareti, (\) backslash
testere dişi dalga üreticisi sawtooth generator
tetikleme devresi trigger circuit
tetikleme duyarlılığı trigger sensitivity
tetikleme olayı initiating event
tetikleme vurumu trigger pulse
tetiklemek trigger
tetiklenme düzeyi triggering level
Tetikleyici, tetik trigger
tonlamadan türetilmiş şekil shape from shading
toplu iletim batched communication
toptan iletim, toplu iletim bulk transmission
Tümleşik Sayısal İletişim Ağı Integrated Services Digital Network (Isdn)
türetik sınıf derived class
türetik tür derived type
türetik veri derived data
türetilmiş bilgi derived information
türetilmiş büyüklük derived quantity
tırnak işareti, (“ veya ‘) quotation mark
uçbirimden uçbirime iletişim, denkler arası iletişim peer-to-peer communication
uyarı iletisi alert message
uyarı iletisi warning message
uyarı iletisi warning message
uyarı işareti alarm signal
uydu-yer iletimi downlink transmission
uydudan çağrı hizmeti satellite paging
uydulu iletişim sistemi, uydu iletişim sistemi satellite communication system
uygulama yönetimi application management
uzaktan yönetim remote administration
uziletişim telecommunication
Uziletişim, teleiletişim, telekomünikasyon telecommunication
uziletişimli toplantı teleconferencing
var-yok iletim on-off keying
var-yok iletim on-off transmission
veri (iletim) bağı data link
veri bağlantı denetim karakteri data link control character
veri denetimi data check
veri iletim data transmission
Veri iletim hattı, iletişim hattı pipe
veri iletim kanalı data communication channel
veri iletim kontrolü transmission control
veri iletim sistemi data transmission system
veri iletimi data transmission
veri iletişim data communucation
veri iletişim arayüzü data communication interface
veri iletişim arayüzü data communications interface
veri iletişim donatımı data communucations equipment(DCE)
veri iletişim donatımı data communications equipment (dce)
veri iletişim hızı data signalling rate
veri iletişim kanalı data communication channel
veri iletişim programı data communications manager
veri iletişimi data communications
veri iletişimi datacommunucations
veri işareti data signal
veri paketi information packet
veri paketi data packet
veri tabanı yönetim sistemi database management system
veri tabanı yönetim sistemi (VTYS) database management system(DSMS)
veri tableti data tablet
veri tableti data tablet
veri yönetimi data management
veri yönetimi data management
veri/metin birleştirme data/text merge
veritabanı yöneticisi database administrator
veritabanı yönetimi database management
videolu ileti video message
vurum iletim sonu işareti end-of-pulsing signal
vurum tetiklenmesi pulse triggering
vurumun yeniden üretimi pulse regeneration
yan bant iletimi sideband transmission
yankılayarak denetim echo check
Yapabilme Bilgisi, bil-yap, yapabilme yetisi Know-How
yapım sonrası, üretim sonrası postproduction
yapısal denetim, izle-gör walk-through
yardımlı metin hypertext
Yarı Çift Yönlü (veri iletim) Half Duplex (Communication)
yarıklı manyetik okuyucu magnetic slot reader
Yatay (veri birimi içi) Eşlik Denetimi Horizontal Parity Check
yatışkın durum işareti, sürekli rejim işareti steady-state signal
Yazdırma Yöneticisi Print Manager
yazı, makale, madde (metin) article
yazılım evi (şirketi) software house
yazılım paketi, program paketi software package
yazılım satıcısı, yazılım üreticisi software vendor
yazılım yöneticisi software manager
yazım denetimi spell checking
yeniden başlatma paketi reset packet
yeniden iletim retransmission
yeniden üretim regeneration
Yer Dalgasıyla İletişim Ground Wave Communication
yerinde olmayan abone hizmeti absentee service
yerli kod üretici native code generator
yerüstü iletişim, karasal iletişim terrestrial communication
yetişkinlere yönelik içerik, yaş-sakıncalı içerik adult content
İleti başlığı mail header
İleti bombardımanı mail bombing
İleti klasörü mail folder
İleti sunucu bilgisayar mail server
İleti süzgeci mail filter
İleti, mesaj Message
İletişimde, çevrimiçi durumda online state
İnternet Denetim İleti İletişim Kuralı Internet Control Message Protocol (Icmp)
Üretici (Yordam, Program) Generator (Program)
üretilen iş throughput
üretim production
ürün yönetimi product management
üst alma, kuvvetini alma exponentiation
üstyönetim bilişim sistemi executive information system
yükseltme paketi Upgrade kit
yürütülür, yürütülebilen, işletilebilir executable
yönetici administrator
yönetici administrator
yönetici oturum açışı administrator logon
yönetici, yönetmen manager
yöneticinin erişimi root access
yönetilebilir sistem manageable system
yönetim management
yönetim alanı administrative domain
Yönetim Bilişim Sistemi Management Information System (MIS)
yönetim bilişim sistemi management information system
yönetim bilişim tabanı management information base
yönetim oyunu management game
yönetim yazılımı administrative software
İşletilemeyen, İşlemeyen Inoperable
İşletim içi bellek atama dynamic storage allocation
İşletim öncesi sistem sınaması Pre Operation System Test (POST)
ışıklılık işareti, ışık işareti luminance signal
zaman aşımı denetimi expiration check
zaman dilimli, çok işli işletim time-slice multitasking
zamanlama planı, işletim planı schedule
zamanlayıcıyla denetim, saatle denetim clocking
zengin metin biçimi Rich Text Format
zorunlu erişim denetimi mandatory access control
zorunlu kesme işareti (tire) hard hyphen
öğreti discipline
Öğreti, disiplin discipline
öğreticiyle öğrenme supervised learning
ölçkeli aritmetik, modüler aritmetik modular arithmetic
ölçüm işareti measurement signal
ön denetim listesi preliminary checklist
önceden getirme, önceden al-getir prefetching
önceki boyuta getirme düğmesi restore button
öne getirmek bring to front
önetiket header label
örselemeyen denetim nondestructive inspection
öteki karakter seti alternate character set
özdeşlik benzetimi identity simulation
özgül manyetik direnç reluctivity
özkaynak yöneticisi resource manager
şifreli metin, kriptogram enciphered data

Toplam 752 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama