ERP - MRP-II İlişkisi

MRP-II (Manufacturing Resource Planning) üretim
yapan bir şirketin malzeme-tezgah-para-insan gibi kaynaklarının eş
güdüm içinde kullanılmasını sağlamak için geliştirilmiş bir
yöntemdir. Üretim ve envanter planlama dünyasında en çok tercih
edilen yöntem olan MRP-II doğal olarak bir ERP uygulaması içinde çok
önemli bir yer alır.ERP’nin üretim yapan bir firmada uygulanması halinde
stok-sipariş-imalat-satınalma gibi planlanması gereken eylemler
genellikle MRP-II metodolojisi ile düzenlenir.MRP-II aynı zamanda kendi içerisinde bir entegre sistemdir ve tercih
edilen yöntem ERP çalışması ile tamamen benzerdir. Tanımı itibarı
ile MRP-II metodolojisi ağırlıklı olarak üretim yapan sektörlerde
kullanıldığı için, yaygın bir yanlış kanı ile iki değişik yöntem
varmış gibi algılanır. Üretim yapan firmalarda genelde izlenen sıra
aşağıdaki gibidir. Bu süreç boyunca, hazır olundukça SCM, CRM, MES,
FCP gibi uygulamalarda sisteme ekleniyor olabilir. 

MRP > MRP-II > ERP > E-BUSINESS >


1970’li yılların sonlarından beri firmalarda uygulanmaya
çalışılan MRP II sistemleri firma düzeyindeki tüm kaynakları ortak
bir veri tabanında toplamakta ve firma içerisindeki tüm çalışanların
aynı dilden konuşmasını sağlamaktadır. Ancak yoğun rekabet,
uluslararası pazarlara açılma gereksinimi değişik coğrafi bölgelerde
merkezi olan işletmeler için uluslararası firmaların genelinde
entegrasyonun sağlanması yolunda bilişim teknolojisi için yeni bir
gereksinimin doğmasına neden olmuştur.Son yıllardaki teknolojik gelişmeler, firmaların pazarda
tutunabilmelerini zorlaştırmış, klasik yaklaşımların yetersizliğinin
açığa çıkması ile beraber yöneticiler kullandıkları üretim
teknolojilerini ve yönetimsel yaklaşımlarını tekrar gözden geçirmek
zorunda kalmışlardır. Öte yandan gümrük duvarlarının yıkılması
neticesinde küresel ekonomi ve küresel rekabet kavramlarının ortaya
çıkması, tedarikçiden başlayarak, tüm üretim sürecini ve müşteriyi
de içine alan tedarik zinciri yönetimi - supply chain management
kavramını ön plana çıkarmıştır. Pazardaki güçlü değişimlere ve
teknolojik gelişmelere şirketlerin organizasyonel yapılarındaki
kurumsallaşmaya yönelim de eklenince ortaya yeni bir kavram, ERP
(Enterprise Resources Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması)
çıkmıştır.Günümüzdeki MRP II sistemleri firma düzeyinde satış yönetimi, üretim
planlama ve kontrolü, satınalma gibi faaliyetleri yönetebilmektedir.
MRP II paketlerinin yetersiz kaldığı diğer noktalarda ise ek
modüller ya da entegre çalışabilen paketler devreye girmiştir ancak
bu firma düzeyinde kalmıştır ve firmalararası bilgi iletişimini
sağlayamamıştır. Küreselleşmenin doğal bir sonucu olarak değişik
coğrafi bölgelerdeki iş faaliyetlerinin dağıtık veri tabanları ve
küresel entegrasyon yoluyla yönetilmesi önem kazanmış ve ERP
olgunluk çağına girmiştir. ERP, firmalararası global bilgi
entegrasyonunu gerçekleştiren bütünsel bir yazılım stratejisidir.
Stratejik Planlama Sisteminin uygulamaya aktarılmasında başlıca
kullanılan araç bütçelerdir. Bütçelerin oluşturulması sürecinde
işletmenin bölümleri kendi bütçelerini hazırlamakta ve bu hazırlık
sırasında satış bütçesi esas alınarak gider bütçeleri
oluşturulmaktadır. Yıl içinde ancak önemli değişmeler olması halinde
altı ay veya üç aylık periyotlar ile revize bütçeler yapılmaktadır.
Daha sonra faaliyetler bu bütçelere göre kontrol edilmekte ve sapma
analizleri yapılmaktadır.Müşteri talebinin sürekli nitelik ve nicelik olarak değiştiği ve bu
değişimin tahmin edilmesinin ne kadar zor olduğu bilinen bir
gerçektir. Faaliyetlerimizi bu değişime uygun hareket edebilecek
hale getirebilmenin yolu ERP yaklaşımından geçmektedir. Hem
stratejik planlama çalışmaları ile belirlenen amaç ve hedeflere, hem
de üretim ve dağıtım kaynaklarımızın kapasite ve özelliklerine
gereken ayrıntıda dikkat ederek, faaliyetlerimizi değişime duyarlı
hale getirebilmek ancak ERP yaklaşımı ile olası olabilmektedir.ERP'nin diğer bir özelliği, işletmenin coğrafi olarak farklı
bölgelerde (yurt içi ve dışı) bulunan fabrikalarının, bunların
tedarikçi firmalarının ve dağıtım merkezlerinin (depo) kaynaklarını
eşgüdümlü olarak planlamasıdır. Bu çerçevede, hangi müşteriye ait
hangi siparişin hangi dağıtım merkezinden karşılanması veya hangi
fabrikada üretilmesi gerektiği, tüm fabrikaların malzeme ve hizmet
ihtiyaçlarının nereden karşılanmasının uygun olacağı, fabrikaların
elinde bulunan Makine, malzeme, işgücü, enerji, bilgi vd. üretim ve
dağıtım kaynaklarının nasıl eşgüdümlü ve ortaklaşa olarak
kullanılabileceği belirlenmiş olmaktadır. Diğer bir deyişle,
müşteriye ait siparişin en kısa sürede, istenen kalite ve maliyette
karşılanabilmesi için tüm bağlı işletmelerin dağıtım, üretim ve
tedarik kaynaklarının kapasite ve özellikleri aynı anda dikkate
alınmaktadır.ERP fabrikalar arası entegrasyonu, fabrikalar bazındaki esneklik
ilkesine uygun olarak gerçekleştiren bir sistemdir. Amaç fabrika
bazında ademi merkezi yönetimin avantajlarından yararlanırken
fabrikalar arası koordinasyonu ve entegrasyonu işletmenin temel
stratejileri doğrultusunda sağlanmaktadır. Merkeziyetçiliğin
derecesi farklı boyutlarda düşünülebilir. Örneğin tüm fabrikaların
uzun vadeli satınalma kontratlarının merkezi olarak yapılması veya
fabrikaların kendilerinin yapması öngörülebilir. Keza müşteri kredi
kontrolü merkezi veya ademi merkezi olarak yapılabilir. Ancak
zorunlu olarak talebin fabrikalara yönlendirilmesi, fabrikalararası
nakliyat, performans analizi, mali konsolidasyon merkezi olarak
yapılmak zorunda olan faaliyetlerdir.Sonuç olarak, ERP; işletmenin stratejik amaç ve hedefleri
doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek
için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik, üretim, dağıtım ve
mali kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması,
koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını bulunduran bir
yazılım sistemidir.

Kaynak : http://www.ias.com.tr/erp/erp.htmlBu haber 14883 defa okunmuştur.ayrıca: Bu kategorideki diğer haberler için tıklayınız...