network Türkçesi Nedir, network Türkçe Ne Demek, Karşılığı Nedir



Aranan Terim "network"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
access network erişim ağı
ad hoc network plansız ağ, düzensiz oluşumlu ağ
Advanced Peer to Peer Networking tanımı yazılacak
alias network address öteki ağ adresi
all-pass network tüm geçiren devre
atm network atm ağı
buffered network arabellekli ağ
circuit-switching network devre anahtarlamalı ağ
communication network iletişim ağı
communucation network iletişim ağı
data network veri ağı
data transmission network Bkz: data network
dedicated network özgül ağ, kullanıcıya özel ağ
deterministic network belirlenimci ağ
dial-up network anahtarlamalı ağ
dial-up networking ara-gir ağ
digital communication network sayısal iletişim ağı
digital data network sayısal veri ağı
digital network sayısal ağ
distributed network dağıtık ağ
enterprise network kurum ağı, firma ağı
equivalent network eşdeğer devre
floating network topraksız devre
fully connected network tam bağlantılı ağ
Global Network Küresel Ağ
Heterogeneous Computer Network çoktürlü Bilgisayar Ağı
heterogeneous computer network türdeş olmayan bilgisayarlar ağı
Heterogeneous Network Çoktürlü Ağ
hierarchical network sıradüzensel ağ
home network ev ağı
homogeneous computer network türdeş bilgisayarlar ağı
homogeneous network türdeş ağ
Hybrid Network Karma Ağ
information network bilgi ağı
Integrated Services Digital Network (Isdn) Tümleşik Sayısal İletişim Ağı
intelligent network akıllı ağ
internetworking ağlararası
IP network IP ağı
linear network "bir boyutlu ağ; doğrusal devre "
Local Area Network yerel ağ
Local Area Network (LAN) Yerel Alan Ağı
Local Network Yerel Ağ
long-haul network geniş alan ağı
loop network döngü ağ
mapping of a network drive bir ağ sürücüsünün bağlantı tanımı
Mesh Network Örgüsel Ağ
message-switching network mesaj yönlendirme ağı
Multipoint Network Çok Noktalı Ağ
Multiserver Network Çok Sunuculu Ağ
n-port network n-kapılı devre
n-terminal pair network Bkz: n-port network
network
network ağ, şebeke
network access point ağa erişim noktası
network access server Bkz: access server
network adapter ağ kartı, ağa uyarlama kartı
network adapter card ağ bağdaştırma kartı
network address ağ adresi
network address ağ adresi
network address server ağ adres sunucusu
network administration ağ yönetimi
network administrator ağ yöneticisi
network administrator ağ yöneticisi
network analysis Ağ (devre) çözümlemesi
network analyzer Ağ (devre) çözümleyici
network architect ağ mimarı
network backbone ağ omurgası
network card ağ kartı
network chip ağ iletişim mikrodevresi
network citizen Bkz: Internet user
network components ağ bileşenleri
network computer ağa (yapılı) bilgisayar
network congestion ağ tıkanıklığı
network control protocol ağ kontrol protokolü
network database ağ veritabanı
network diagram ağ çizeneği, ağ diyagramı
network directory ağ dizini
network domain ağ yönetim bölgesi
network etiquette Bkz: net etiquette
network firewall Bkz: firewall
network head dağıtım başı (kablo)
network identifier ağ tanıtıcı
network interconnectivity ağ bağlantısallığı
network interface ağ arayüzü
network interface card (nic) Ağ arayüz kartı
network layer ağ katmanı
network management ağ yönetimi
network management ağ işletimi, ağ yönetimi
network manager ağ yöneticisi
network manager ağ yöneticisi
network monitoring ağ gözetimi, ağ gözcülüğü
network node ağ düğümü
network object ağ nesnesi
network operating system ağ işletim sistemi
network operator ağ işletmeni
network peripherals ağ çevre birimleri
network planning ağ planlaması
network printer ağa bağlı yazıcı
network processor "1) ağ işletim bilgisayarı; 2) ağ iletişim mikrodevresi "
network protocol analyzer ağ protokol çözümleyicisi
network resources şebeke özkaynakları, ağ özkaynakları
network security ağ güvenliği
network server ağ üzerinde paylaştırıcı, ağ sunucusu
network services ağ hizmetleri
network synthesis devre sentezi, devre bireşimi
network terminator ağ sonlandırıcısı
network theory "1) ağ kuramı; 2) devre kuramı "
network topology ağ yapısı, ağ topolojisi
network topology ağ topolojisi (ilingesi)
network transparency ağ saydamlığı
network-centric computing ağ merkezli bilgi işlem
networking ağ oluşturma
networking Bilgisayar ağlı (gerçekleştirme/uygulama)
nonconnected network bağlantısız devre
nondeterministic network belirlenimci olmayan ağ
one-port network tek kapılı devre
packet data network node paket ağı düğümü
packet switching data network paket anahtarlamalı veri ağı
packet switching network paket anahtarlamalı ağ
packet switching network paket anahtarlamalı ağ
passive network edilgen devre, pasif devre
passive optical network pasif optik ağ
peer-to-peer network denklerin ağı
physical network fiziksel ağ
power line local area network enerji kablosunda yerel ağ
private network özel ağ
public data network kamusal veri şebekesi
public network kamusal ağ
public switched network kamusal anahtarlamalı ağ
rank of a network ağın kertesi
red network güvenlikli ağ
restart the network ağ bağlantısını yeniden kurmak
ring network halka ağ
scalable network ölçeklenebilir ağ
secure network güvenli ağ
semantic network anlambilimsel ağ
series parallel network seri paralel devre
shared data network paylaşımlı veri ağı,
signaling network imleşim şebekesi işaretleşme ağı
slotted ring network zaman dilimli halka ağ
star network yıldız ağ
star network yıldız ağ
star/ring network yıldız/halka ağ
storage area network veri depolama ağı
switched network anahtarlamalı ağ
symmetrical two-port-network bakışımlı iki kapılı devre
synchronization network eşzamanlama şebekesi
synchronous data network eşzamanlı veri ağı
synchronous network eşzamanlı ağ
t-network t-devresi
tandem networks peş peşe bağlanmış devreler
telephone network telefon ağı
teleprocessing network uzişlem ağı
thin route network seyrek trafikli ağ
time-delay network geciktirme devresi
token ring network simgeli halka ağı
tree network ağaç ağ
tree network ağaç yapılı ağ
two-port network iki kapılı devre
two-terminal network tek kapılı devre, iki uçlu devre
value-added network katma değer ağı
virtual network sanal ağ
virtual private network sanal özel ağ
wide area network geniş iletişim ağı
wide area network (wan) geniş alan ağı
wireless data network telsiz veri ağı
wireless local area network telsiz yerel alan ağı
wireless network adapter telsiz ağ kartı
wiring network kablo ağı

Toplam 169 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama