log Türkçesi Nedir, log Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "log"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
administrator logon yönetici oturum açışı
analog örneksel
analog channel örneksel kanal, analog kanal
analog circuit örneksel devre
analog computer analog bilgisayar, örneksel bilgisayar
analog data örneksel veri
analog digital convertor (adc) örneksel sayısal çevirici
analog input analog giriş
analog input data analog giriş verileri
analog monitor analog görüntüleyici, analog ekran
analog plotter analog çizici
analog representation analog gösterim
analog transmission analog iletim
analog video analog video
analog-to-digital converter (adc) örnekselden sayısala dönüştürücü
analog-to-digital converter(ADC) örnekselden sayısala dönüştürücü
analog/digital (a/d) örneksel/sayısal, örnekselden sayısala
analogy örnekseme, benzerleme
analogy örnekseme
arithmetic logic unit (alu) aritmetik-mantık birimi
auto logon özdevimli bağlantı
backlog birikim
backlog Birikim (iş), bekleyen (iş)
catalog katalog
catalog Katalog
catalogue katalog
clean technology temiz teknoloji
data logger veri toplama sistemi
data logging zamandizinsel veri toplama
design methodology tasarım yöntembilimi
dialog box iletişim kutusu
dialogue diyalog
dialogue window diyalog penceresi
digital logic sayısal mantık
digital-analog (d/a) sayısal/örneksel, sayısaldan örneksele
digital-analog converter sayısal örneksel dönüştürücü
digital-to-analog converter sayısal analog çevirici
digital-to-analog transducer sayısal-analog dönüştürücü
electronic catalog elektronik katalog
emerging technology yükselen (doğuş sürecindeki) teknoloji
epilogue sonsöz
error log hata günlüğü
error log hata kütüğü
event log olay günlüğü
first-order logic Bkz: predicate logic
formal logic biçimsel mantık
fuzzy logic bulanık mantık
Hardwired Logic Donanımla bütünleşik (bağlantılı) mantık
history log geçmiş günlüğü
History Log Geçmiş (işlem) Günlüğü
information technologies bilgi teknolojileri
information technology bilişim teknolojisi
interactive catalog Bkz: electronic catalog
LAN topology LAN topolojisi, LAN ilingesi
log günlük tutmak
Log Günlük, işlem/olay listesi, Günlük Tutmak
log günlük
log file günlük kütüğü
log in oturum açmak
log off oturum kapamak
log on oturum açmak
log out oturum kapamak
Logarithmic Logaritmik
Logbook Günlük (defter, liste)
Logger Günlük Kayıtçısı
logic mantık
Logic Mantık
logic board mantıksal çevrim kartı
Logic Circuit Mantık Devresi
Logic Design Mantık (devre) Tasarımı
Logic Diagram Mantık Çizeneği
Logic Gate Mantık Geçidi
Logic Shift Mantıksal Kaydırma
Logic State Mantıksal Durum
logic symbol mantık simgesi
Logical Mantıksal
logical cohesion mantıksal uyum
Logical Comparison Mantıksal Karşılaştırma
Logical Connective Bkz: Logical Operator
logical constant mantıksal sabit
logical data model mantıksal veri modeli
logical data structure mantıksal veri yapısı
logical difference mantıksal fark
logical error mantıksal hata
Logical Expression Mantıksal ifade
Logical Link Control (llc) Mantıksal Bağ Kontrolü
logical multiply birletim, VE işlemi, mantıksal çarpım
Logical Operator Mantıksal İşleç (ve, veya, değil vb)
Logical Record Mantıksal (görüntü) Tutanak
Logical Shift Mantıksal Kaydırma
Logical Sum Mantıksal Toplam
Logical Variable Mantıksal Değişken
Login Oturum Açmak
login oturum açmak
login account giriş kullanıcı hesabı
login id giriş kullanıcı kimliği
login script giriş işlem dizisi
logo logo
Logoff Oturum Kapatmak
Logon Oturum Açmak
logon oturum açmak
Logout Oturum Kapatmak
mail log posta günlüğü
many-valued logic Çok değerli mantık
Mathematical Logic Matematiksel Mantık
Methodology Yöntembilim
methodology yöntembilim, yöntem
Metrology Ölçüm Bilgisi
Morphology Biçimbilim, Morfoloji
Multivalued Logic Birkaç Değerli Mantık
negative logic ters mantık
network topology ağ yapısı, ağ topolojisi
network topology ağ topolojisi (ilingesi)
notification dialogue box bildiri mesaj kutusu
object-oriented technology nesneye yönelik teknoloji
parallelogram paralelkenar
permission log yetkilendirme günlüğü
phraseology deyişbilim
position determination technology konum belirleme tekniği
predicate logic yüklem mantığı
programmable logic array (pla) programlanır mantık dizilimi
prologue Öndeyiş, önsöz, giriş-sözü
prologue öndeyiş
propositional logic önermeler mantığı
remote login uzaktan oturum açma
remote logon Bkz: remote login
ring topology halka topolojisi
secure log-in güvenli oturum açma
security log güvenlik günlüğü
sequential logic element ardışık mantık öğesi
shared logic system paylaşımlı işletme sistemi
star-ring topology yıldız-halka topolojisi
state of the art technology en gelişkin teknoloji
state of the art technology en gelişkin teknoloji
symbolic logic simgesel mantık
system log sistem günlüğü
Tab Dialog Etiketli iletişim kutusu
technology teknoloji
technology assessment teknoloji değerlendirimi
technology closet Bkz: wiring closet
technology enabler teknolojiyi hayata geçiren
test log sınama günlüğü
thick film technology kalın film teknolojisi
threshold logic eşik mantığı
topology ilinge
topology topoloji, ilinge
trace log izleme günlüğü
transaction log hareket günlüğü
tree topology ağaç topolojisi

Toplam 149 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama