error Türkçesi Nedir, error Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "error"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
absolute error mutlak hata
alignment error hizalama hatası
angular error açısal hata
cumulative error birikimli hata
disk error disk hatası
drop-out error bit atlama hatası
error hata
error Hata
error analysis hata çözümleme
error burst hata çoğuşması
error character hata karakteri
error checking Bkz: error detection
error concealment hataların örtbas edilmesi
error condition hata durumu
error containment hata yayılımının sınırlanması
error correction hata düzeltimi
error debugging hata ayıklama
error detection hata sezimi
error flag hata bayrağı, hata imi
error handler hata kotarıcı, hata düzeltici
error handling yanlışları işleme
error handling hataların giderimi, hata düzeltme
error log hata günlüğü
error log hata kütüğü
error message hata iletisi, hata uyarısı
error Message hata iletisi
error of estimation kestirim hatası
error pattern hata örüntüsü
error probability hata olasılığı
error ratio hata oranı
error recovery hatadan kurtulma
error recovery hata giderme, hatadan kurtulmak
error signal hata işareti
error-correcting code hata düzelten kod
error-correcting routine hata düzeltme yordamı
error-detecting code hata sezici kod
false alarm error yanlış alarm hatası
fatal error onulmaz hata
fatal error onulmaz yanlış
forward error correction gönderme yönünde hata düzeltimi
hard error onulmaz hata
inherited error kalıtsal hata
irrecoverable error kurtarılamaz hata
logical error mantıksal hata
machine error bilgisayar donanım hatası
mean-square error ortalama karesel hata
miss error ikinci tür hata, yanlış red hatası
modeling error modelleme hatası
normalized error düzgelenmiş hata
overflow error taşma hatası
parity error eşlik hatası, eşlik uyuşmazlığı
permanent error kalıcı hata
physical I/O error fiziksel giriş-çıkış hatası
quantizing error nicemleme hatası
random error rasgele hata
raw bit error ratio düzeltilmemiş bit hata oranı
recoverable error kurtarılabilir hata
relative error bağıl hata
residual error rate kalan hata oranı
root-mean-square error ortalama karesel hata
semantic error anlambilimsel hata
soft error Bkz: transient error
solid error onulmaz hata
span error erim hatası
standard error standart hata
steady-state error yatışkın durum hatası, kalıcı durum hatası
syntactic error sözdizimsel hata
syntax error sözdizimi hatası
syntax error sözdizim hatası
systematic error sistematik hata, dizgesel hata
temporary read/write error geçici okuma/yazma hatası
transient error geçici hata
trial-and-error deneme yanılma, sınama-yanılma
trial-and-error method deneme yanılma yöntemi
trial-and-error search deneme yanılmayla arama
typographical error "yazım hatası; basım hatası "
undetected error sezilemeyen hatalar
unrecoverable error Bkz: fatal error
write error yazma hatası

Toplam 79 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama