data Türkçesi Nedir, data Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "data"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
absolute data gerçek koordinatlı veri, doğrudan ölçülen veri
abstract data type soyut veri türü
administrative data processing yönetsel bilgi işlem
alphanumeric data alfasayısal veri
alteration of data veri değişikliği
analog data örneksel veri
analog input data analog giriş verileri
auditable data denetlenebilir veriler
coarse data ham veri
commercial data processing ticari bilgi işleme
compressed data sıkıştırılmış veriler
data veri
data veri
data abstraction veri soyutlama
data access veri erişimi
data access object veritabanına erişim nesnesi
data accumulation Bkz: data collection
data accuracy veri doğruluğu
data acquisition veri edinme
data acquisition terminal veri toplama uçbirimi
data adapter unit veri uyarlama birimi
data administrator veri yönetmeni
data aggregate veri topağı
data analysis veri çözümleme
data analyst veri çözümleyici
data analyst veri çözümleyici
data attribute veri özniteliği
data authentication verinin aslına uygunluğu
data backup veri yedekleme
data bank veri bankası
data bank veri bankası
data bank administrator veri bankası yönetmeni
data base veri tabanı
data binding veri ilişkilendirme
data bit veri biti
data block veri bloğu
data breakpoint veri güdümünde kesme noktası
data broadcasting veri yayını
data bus veri yolu
data bus veri yolu
data bus connector veri yolu bağlacı
data cache veri önbelleği
data call telefonla veri bağlantısı
data capture veri toplama
data carrier Bkz: data medium
data cell veri gözesi
data center Veri (işlem) merkezi
data center Bkz: Information processing center
data chaining veri zincirleme
data channel veri kanalı
data character veri karakteri
data check veri denetimi
data circuit transparency veri devresinin saydamlığı
data cleansing verileri temizleme
data code veri kodu
data collection veri toplama
data collection satellite veri toplama uydusu
data collection terminal veri toplama uçbirimi
data collector Bkz: data logger
data communication channel veri iletim kanalı
data communication channel veri iletişim kanalı
data communication interface veri iletişim arayüzü
data communications veri iletişimi
data communications equipment (dce) veri iletişim donatımı
data communications interface veri iletişim arayüzü
data communications manager veri iletişim programı
data communucation veri iletişim
data communucations equipment(DCE) veri iletişim donatımı
data compaction veri yoğunlaştırma
data compression veri sıkıştırma
data concentrator veri yoğunlaştırıcı
data conferencing veri konferansı, veri alışverişi
data confidentiality veri gizdeşliği
data conflation çok kaynaklı veri tümleştirme
data conminationta Bkz: data corruption
data connection veri bağlantısı, veri devre bağlantısı
data consistency veri tutarlılığı
data continuity Bkz: data perenniality
data converter veri çevirici
data corruption Verilerin kirlenmesi, verilerin bozulmuşluğu
data coupling veri bağlaşımı
data declaration veri bildirimi
data decompression sıkıştırılmış verileri açma
data definition veri tanımı
data definition language veri tanımlama dili
data density veri yoğunluğu
data dictionary veri sözlüğü
data dictionary veri sözlüğü
data diddling veri sahteciliği
data directed Bkz: data driven
data directory veri dizini
data dispenser veri dağıtıcısı
data display station veri görümlüğü
data document veri belgesi
data drilling Bkz: data mining
data driven veri güdümlü
data element Bkz: data item
data element delimiter Bkz: data element separator
data element separator veri öğesi ayracı
data encrypting key veri şifreleme anahtarı
data encryption algorithm veri şifreleme algoritması
data encryption standard veri şifreleme standardı
data entry veri girişi
data entry veri girişi
data entry format veri giriş formatı
data entry panel veri giriş panosu
data entry terminal Bkz: data acquisition terminal
data exception veri ayrıklığı
data exchange veri değiştokuşu
data extraction veri özütleme
data field veri alanı
data file veri kütüğü
data file veri kütüğü
data flow veri akışı
data flow diagram Bkz: data flowchart
data flowchart veri akış çizeneği
data fork veri çatalı
data frame veri çerçevesi
data fusion veri tümleştirme
data gathering Bkz: data collection
data glove Bkz: sensor glove
data harvesting Bkz: data mining
data independence veri bağımsızlığı
data input station veri giriş uçbirimi
data integrity veri bütünlüğü
data integrity veri bütünlüğü
data interchange veri değiştokuş
data interchange format veri değişim biçimi
data interchange format veri değiştokuş biçemi
data item veri birimi, veri öğesi
data leakage veri sızdırılması
data link veri bağlantısı
data link veri (iletim) bağı
data link control character veri bağlantı denetim karakteri
data link layer veri bağlantı katmanı
data logger veri toplama sistemi
data logging zamandizinsel veri toplama
data management veri yönetimi
data management veri yönetimi
data medium veri ortamı
data mining veri madenciliği
data mining veri madenciliği
data model veri modeli
data model veri modeli
data multiplexer "veri çoğullayıcı; yol seçici "
data network veri ağı
data object veri nesnesi
data organization veri örgütleme
data packet veri paketi
data perenniality verilerin sürerliği
data pivoting verilerin eksenel döndürülmesi
data pointer veri konum göstergesi
data portability verilerin taşınırlığı
data processing veri işlem
data processing bilgi işlem
data processing center veri işlem merkezi
data processing center bilgi işlem merkezi
data processing sequence Bkz: job string
data processing supervisor Bkz: computer manager
data processor veri işlemci
data processor veri işlemcisi
data protection veri koruma
data protection verilerin korunması
data purging verileri temizleme
data quality verilerin niteliği
data rate veri hızı
data rate veri hızı
data receiver veri alıcı
data record veri tutanağı
data record veri tutanağı
data recording veri kaydetme
data recording medium veri kayıt ortamı
data reduction veri indirgeme
data reduction veri azaltma
data reference veri gönderisi
data reference line veri taban çizgisi
data repository veri havuzu
data repository veri havuzu
data resource veri özkaynağı
data security veri güvenliği
data security veri güvenliği
data segment code veri bölüt kodu
data set "1) veri öbeği, veri kümesi, Bkz: File; 2) modem"
data set Bkz: file
data set Bkz: modem
data set kütük
data sheet sicil sayfası, sicil fişi
data signal veri işareti
data signalling rate veri iletişim hızı
data sink veri biriktirici
data sink veri alıcısı
data size veri boyu
data source veri kaynağı
data source veri kaynağı
data station veri terminali
data storage density veri saklama yoğunluğu
data storage density veri saklama yoğunluğu
data storage unit veri saklama birimi
data stream veri akısı
data stream veri dizgisi
data streaming duraksız veri iletimi
data streaming duraksız veri iletimi
data structure veri yapısı
data structure veri yapısı
data structure veri yapısı
data surfing veriler arasında gezinim
data switching veri devresinin anahtarlanması
data tablet veri tableti
data tablet veri tableti
data terminal veri uçbirimi
data terminal equipment veri uçbirim donatımı, DTE
data text veri metni
data trace veri izi
data traffic veri trafiği
data transcription veri çevriyazımı
data transfer veri aktarımı
data transfer veri aktarımı
data transfer veri aktarım
data transfer rate veri aktarım hızı
data transmission veri iletim
data transmission veri iletimi
data transmission channel Bkz: data communication channel
data transmission network Bkz: data network
data transmission system veri iletim sistemi
data transparency veri saydamlığı
data transparency veri saydamlığı
data type veri türü
data type veri türü
data validation Veri geçerlik sağlama
data vaulting internet üzerinden veri yedekleme
data verification veri doğrulama
data volatility veri uçuculuğu
data warehouse veri ambarı
data-driven reasoning veri güdümlü akıl yürütme
Data-flip-flop veri yazbozu
data-sensitive fault veriye duyarlı aksama
data/text merge veri/metin birleştirme
database veritabanı
Database veri tabanı
database (DB) veri tabanı
database administrator veritabanı yöneticisi
database administrator veritabanı yönetmeni
database analyst veritabanı uzmanı
database creation veritabanı yaratılması
database design veritabanı tasarımı
database driver veritabanı erişim programı
database engine veritabanı motoru
database file veritabanı dosyası
database integrity veritabanı bütünlüğü
database integrity veritabanı bütünlüğü
database key veritabanı anahtarı
database language veritabanı dili
database machine veritabanı bilgisayarı
database management veritabanı yönetimi
database management system veri tabanı yönetim sistemi
database management system(DSMS) veri tabanı yönetim sistemi (VTYS)
database manager Bkz: database management system
database operator veritabanı işletmeni
database organization veritabanı örgütlenmesi
database server veritabanı sunucu bilgisayarı
Database synchronization veritabanı uyumlanması
database utility veritabanı destek programı
datacommunucations veri iletişimi
datafile veri kütüğü
datagram datagram, veri iletisi
datasheet veri sayfası
decentralized data processing dağıtık veri işlem
decisional database karar veri tabanı
derived data türetik veri
digital data sayısal veri
digital data network sayısal veri ağı
directory database (telefon) rehber veritabanı
discrete data ayrık veri
distributed data dağıtılmış veriler
distributed data base dağıtımlı veri tabanı
distributed data processing dağıtılmış veri işleme, dağıtımlı bilgi işlem
distributed data processing dağıtımlı bilgi işlem
distributed data processing dağıtılmış veri işleme
distributed database dağıtılmış veri tabanı
duplicate data center (veri) yedekleme merkezi
dynamic data exchange dinamik veri alışverişi, dinamik veri değişimi
Dynamic Data Exchange Devingen Veri Alışverişi
effective data transfer rate gerçek veri aktarım hızı
electronic data interchange elektronik veri alışverişi
electronic data processing (edp) elektronik bilgi işlem
embedded data processing Bkz: embedded computing
enciphered data şifreli metin, kriptogram
expert database uzman veri tabanı
externally described data dışarda tanımlanan veri
fiber distributed data interface (FDDI) Dağıtık lif veri arayüzü
field data alan verileri
fixed data kalıcı veriler
fixed-point data sabit noktalı veri
floating-point data kayan noktalı veri
geographic data coğrafi veriler
ground data yer verileri, yeryüzü verileri
hierarchical database sıradüzensel veritabanı
High Level Data Link Control Üst Düzey Veri Bağı Kontrolü
historical data Tarihsel (geçmişteki) veriler
host database ana bilgisayar veritabanı
immediate data anlık veri
Immediate Data dolaysız Veri, mutlak veri
informational database bilgilendirici veri tabanı
input data giriş verileri
intelligent database akıllı veritabanı
legacy data Eskiden kalan veriler
live data source gerçek zamanlı veri kaynağı
location data Bkz: geographical data
logical data model mantıksal veri modeli
logical data structure mantıksal veri yapısı
long data type uzun veri türü
manual data input elle veri girişi
Mass Data Yığınsal Veri
maximum data rate en yüksek veri hızı
metadata Veri üstü (yardımcı açıklayıcı) veri, öte veri
Multiple instruction / multiple data (MIMD) çok komut/çok veri (bilgisayar mimarisi)
native data type yerli veri türü
network database ağ veritabanı
noncontiguous data structure bitişik olmayan veri yapısı
nonlinear data structure doğrusal olmayan veri yapısı
object database nesne veritabanı
object-oriented database nesneye yönelik veritabanı
optical data processing optik veri işleme
output data çıkış verileri
packet data network node paket ağı düğümü
packet switching data network paket anahtarlamalı veri ağı
parallel data transmission paralel veri iletimi
parallel database paralel veritabanı
partitioned data set bölüntülenmiş veriler
perceptual data algısal veriler
physical data model fiziksel veri modeli
physical data structure fiziksel veri yapısı
physical database fiziksel veritabanı
primary data birincil veriler
program-described data programda tanımlanan veri
protocol data unit protokolün veri birimi
public data network kamusal veri şebekesi
public key system data encryption açık anahtarlı şifreleme sistemi
qualitative data nitel veriler
quantitative data nicel veriler
radio data terminal telsiz veri toplama uçbirimi
raster data structure matris yapısı
raw data ham veri
reference data referans verileri, başvuru verileri
relational data model ilişkisel veri modeli
relational database ilişkisel veritabanı
relational database ilişkisel veritabanı
remote access data processing Bkz: teleprocessing
remote database access uzaktan veritabanına erişim
sampled-data system örneklemeli sistem/dizge
sampled-data transducer Örneklenmiş-veri dönüştürücü (Bence örneklemeli sistem ya da Örneklenmiş verili dönüştürücü denmeli)
security of data veri güvenliği
self-contained data language özerk veritabanı dili
send and receive data veri alışverişinde bulunmak
sensitive data duyarlı veri, kritik veri
sensor data algılayıcı verileri
sensory data duyusal veriler, algısal veriler
serial data dizisel veri
serial data transfer dizisel bit aktarımı
serial data transmission seri veri iletimi
service data unit hizmet veri birimi
shared data network paylaşımlı veri ağı,
single instruction / multiple data (SIMD) tek komut / çok veri
single instruction / single data (SISD) tek komut / tek veri
smoothed data yumuşatılmış veriler
source data kaynak verileri
sparse data Seyrek (çoğu sıfır) veriler, nadir veriler
spatial data uzamsal veriler, konumsal (coğrafi) veriler
statistical data istatistiksel veriler
streaming data duraksız veriler, akıtılan veriler
synchronous data network eşzamanlı veri ağı
temporary data geçici veriler
test data test verileri, sınayıcı veriler
unauthorized data modification yetki dışı verilerin değiştirilmesi
universal data access evrensel veri erişimi
user data kullanıcı verileri
user data protocol (UDP) Kullanıcı veri protokolü, UDP
user data segment Kullanıcı veri bölütü
virtual data warehousing sanal veri ambarı
voice data entry sesle veri girişi
voice-band data transmission ses bandında veri iletimi
voice-data modem telefon modemi
wideband data transmission geniş bantlı veri iletimi
wireless data network telsiz veri ağı

Toplam 384 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama