Ana Sayfa                  İNGİLİZCE-TÜRKÇE BİLİŞİM, BİLGİSAYAR ve İNTERNET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ                      Amaç
  Sık Kullanılanlara Ekle   Açılış Sayfası Yap       
Güncel Son Dakika Haberleri | Internet Haberleri | Açık Kaynak Haberleri | Teknoloji ve Bilgisayar Haberleri | IP Adresim
Donanım Haberleri | Yazılım Haberleri | Web Haberleri | Wireless Haberleri | Güvenlik Haberleri | Microsoft Haberleri | Linux Haberleri 
Bilgisayar Bilgileri | Online Virüs Temizleme | Bedava Virüs Programları | DNS IP Adresleri | IP Adresi Sorgulama
Yasaklı Sitelere Giriş, DNS Ayarları ve Güncel IP Adresleri

Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü
Aranacak Terim :
Dil Tercihi :
Sonuç Tercihi :


Aranan Terim "x"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
abstract syntax soyut sözdizim
abstract syntax tree soyut sözdizim ağacı
abstract syntax tree soyut sözdizim ağacı
access multiplexor erişim çoklayıcı
add-drop multiplexer inme-binmeli çoğullayıcı
addressing exception adresleme (kural dışılık) hatası
adjoint of a matrix katımlı matris
Advanced Interactive Execute tanımı yazılacak
AIX bkz. Advanced Interactive Execute
algebraic expression cebirsel ifade
angle of extinction Sönme açısı
appendix Ek
appendix ek
approximate Yaklaşık
approximate yaklaşık
approximate calculation Yaklaşık hesaplama
approximate value Yaklaşık değer
approximation theory yaklaşıklık kuramı
audio mixer ses karıştırıcısı, ses kumanda masası
aux Bkz: Auxiliary
auxiliary yardımcı, ek, ikincil
auxiliary yardımcı
auxiliary memory yardımcı bellek, ikincil bellek
auxiliary storage yardımcı saklama (aygıt), yan saklama (aygıt)
auxiliary storage yardımcı bellek
axial eksenel, eksensel
axiom belit, varsayım
axiomatic belitsel, varsayımsal
axiomatic system belitsel sistem, varsayımsal sistem
axis Eksen
axis eksen
axis translation line eksen kaydırma çizgisi
boilerplate text ortak metin
box kutu
boxed paragraph kutulanmış paragraf
check box onay kutusu
check box onay kutusu
ciphertext Bkz: cryptogram
circulant matrix dolanır matris
close box kapatma kutusu
coaxial Eş-eksenel, eş-eksenli
coaxial eşeksenli, eşeksenel
coaxial cable Eş-eksenel kablo
coaxial connector Eş-eksenel bağlaç
coaxial line Eş-eksenel hat
coaxial transmission line Eş-eksenel iletim kablosu
code division multiplexing (cdm) kod bölüşümlü çoğullama
coefficient matrix katsayı matris
combination box birleşik giriş kutusu
combo box bkz. combination box
complex Karmaşık
complex karmaşık
complex number karmaşık sayı
complex number karmaşık sayı
complex variable karmaşık değişken
complexity karmaşıklık
compressed text sıkıştırılmış metin
context bağlam
context sensitive bağlama duyarlı
context-free bağlam duyarsız
contextual help bağlamsal yardım
convex dışbükey
data exception veri ayrıklığı
data exchange veri değiştokuşu
data extraction veri özütleme
data multiplexer "veri çoğullayıcı; yol seçici "
data text veri metni
data/text merge veri/metin birleştirme
decision box karar simgesi
definition by context bağlamla tanımlama
demand multiplexing istem çoklama
demultiplexer "1) çoğullama çözücü; "
dialing prefix numara öntakısı
dialog box iletişim kutusu
digital demultiplexer sayısal çoğullama çözücü
digital exchange sayısal santral
digital multiplex equipment sayısal çoğullama donatısı
digital multiplex hierarchy sayısal çoğullama sıradüzeni
digital multiplexer sayısal çoğullayıcı
dimension of a matrix matrisin boyutu
diminished radix complement tabanın bir eksisiyle tümleme
disk duplexing disk çiftleme
dos extender dos (bellek) genişleticisi
dot matrix nokta matris (yazıcı)
dot matrix printer iğneli yazıcı, nokta vuruşlu yazıcı
dot matrix printer iğneli yazıcı
duplex çift yönlü
duplex çift yönlü
duplex circuit çift yönlü devre
duplex communication çift yönlü iletişim
duplex copying çift yüzlü kopyalama
duplex operation çift yönlü işletim
duplex printer önlü arkalı yazıcı, çift yanlı yazıcı
duplex scanning Önlü arkalı tarama, çift yanlı tarama
duplex transmission çift yönlü iletim
duplexing Bkz: disk duplexing
dynamic data exchange dinamik veri alışverişi, dinamik veri değişimi
Dynamic Data Exchange Devingen Veri Alışverişi
dynamic multiplexing dinamik çoğullama
echelon matrix merdiven matris
end-of-text character metin sonu karakteri
example örnek
exception kural dışı işlem, kural dışı durum
exception kural dışı durum
exception handler kural dışı durum giderici
exception handling kural dışı durum işleme
exception message kural dışı durum iletisi
exchange 1) takas, değiş tokuş 2) santral
exchange (noun) değişim
exchange (verb) değişmek
exchange area santral hizmet bölgesi
exchange class santral sınıfı
exchange sort değiştokuşlu sıralama
exclude dışlamak, dışarmak
exclude dışlamak
exclusion Dışlama, dışarma
exclusion principle dışlama ilkesi
exclusive NOR Dışaran DEĞIL-VEYA
exclusive or dışlayan ya da
exclusive-or, XOR dışaran veya
excursion Gezinim
executable yürütülür, yürütülebilen, işletilebilir
executable yürütülür
executable code işletilebilir kod
executable file yürütülür dosya
executable program Işletilebilir (yürütülür) program
executable statement yürütülür deyim
execute yürütmek
execute yürütmek
execution yürütme, yürütüm
execution cycle yürütüm çevrimi
execution environment yürütüm ortamı
execution time yürütüm süresi
execution time yürütme zamanı
execution trace yürütüm izi
executive yürütücü
executive information system üstyönetim bilişim sistemi
executive program yürütücü program
exercise alıştırma
exhaustion attack kaba kuvvet saldırı
exhaustive search tam kapsamlı arama
existence theorem varlık teoremi
existing varolan
exit çıkış, çıkmak
exit çıkmak
exit routine çıkış yordamı
exogenous dışyapılı
expand Genişleme
expand genişletmek
expandability Genişleyebilirlik
expanded genişletilmiş
expanded memory genişletilmiş bellek
expanded memory genişletilmiş bellek
expanded scale genişletilmiş ölçek
expansion genişlemek
expansion board genişleme kartı
expansion board genişletme kartı
expansion card genişletme kartı
expansion gate feature genişletme geçiti aksamı
expansion slot genişleme yuvası
expansion slot genişletme yuvası
expected value beklenen değer, beklenti değer
experience Deneyim
experiment deney
experiment design deney tasarımı
experimentation deneyleme
expert database uzman veri tabanı
expert system uzman dizge, uzman sistem
expert system uzman sistem
expiration sona eriş, bitiş
expiration check zaman aşımı denetimi
expiration date zaman aşım tarihi, kullanım süresi bitimi
expiration date son kullanma tarihi
expire sona ermek, süresi bitmek, süresi geçmek
expired Süresi (tarihi) geçmiş
explication açımlama
explicit belirtik, açık
explicit belirtilmiş
explicit address Bkz: absolute address
explicit declaration açık bildirim
exploded pie ayrılmış dilim
exploration açınsama
exponent üst
exponent üst
exponent character üstel karakteri
exponential üstel
exponential üstel
exponential decay üstel azalma
exponential distribution üstel dağılım
exponential smoothing üstel yumuşatma
exponentiation üst alma, kuvvetini alma
export dışa aktarım
export (noun) dışarı aktarım
export (verb) dışarı aktarmak
expression ifade
expression anlatım
expression(mat) deyim
extend uzamak, uzatmak
extend uzatmak, genişletmek
extended addressing genişletilmiş adresleme
extended architecture geliştirilmiş mimari
extended ASCII code genişletilmiş ASCII kodu
extended binary-coded decimal interchange code (ebcdic) genişletilmiş ikili kodlanmış onlu sistem
extended character set genişletilmiş karakter kümesi, genişletilmiş damga kümesi
extended character set genişletilmiş damga kümesi
extended characters ek damgalar
extended font genişletilmiş font
extended keyboard genişletilmiş klavye
extended memory ek (genişletilmiş) bellek
extended memory uzatılmış bellek
extensibility genişleyebilirlik
extensible language geliştirilebilir dil
extension "1) uzantı; 2) dahili telefon"
extension uzantı (dosya adları)
extension (telephone) iç hat
extension cable uzatma kablosu
extension cord uzatma kablosu
extent kaplam
exterior gateway sistemler arası ağ geçidi, ağ dışı geçit
external dış
external dış
external bus dış veriyolu
external clock dış saat, dış zamanlayıcı
external drive dış sürücü
external hard disk dış sabit disk
external interrupt Dış (kaynaklı) kesilme
external label dış etiket
external memory dış bellek, ikincil bellek
external modem dış modem
external modem dış modem
external sort dışarda sıralama
external storage dış bellek, ikincil bellek
external storage dış saklama birimi
externally described data dışarda tanımlanan veri
externally described file dışarda tanımlanan kütük
extract Çıkartmak, özütlemek
extract seçip çıkartmak
extraction özütleme, seçip çıkarma
extraneous Dışsal, dış kaynaklı, yabancı
extranet dış Internet
extrapolation dışdeğerleme
extreme Aşırı uç, uçdeğer
extreme uçdeğer
extremum point en uç nokta
fax faks (bkz. faximile), faks göndermek, faks çekmek
faximile faks
feature extraction öznitelik çıkarma
file extension Kütük (ad) uzantısı, dosya ad uzanımı
fix Düzeltmek
fix düzeltmek
fix level düzeltme düzeyi
fixed değişmez, sabit
fixed değişmez
fixed aspect ratio sabit en-boy oranı
fixed block format sabit blok biçemi
fixed carrier Bkz: fixed operator
fixed charge sabit tarife
fixed data kalıcı veriler
fixed disk Bkz: hard disk
fixed disk sabit disk
fixed format Biçemi sabit, değişmez biçemli
fixed head sabit kafa
fixed operator telli telefon işletmesi
fixed pitch font sabit aralıklı font
fixed point sabit noktalı
fixed point part mantis
fixed routing sabit yönlendirme
fixed spaced font değişmez aralıklı yazıyüzü
fixed storage sabit saklama alanı
fixed telephone service telli telefon hizmeti
fixed-access architecture telsizden telliye erişim mimarisi
fixed-cycle operation sabit çevrimli işleme
fixed-function terminal İşlevi değişmez (programlanmayan) uçbirim
fixed-instruction computer sabit komutlu bilgisayar
fixed-length record sabit uzunlukta tutanak
fixed-point arithmetic sabit noktalı aritmetik
fixed-point data sabit noktalı veri
fixed-point processor sabit noktalı işlemci
fixed-point register sabit noktalı yazmaç
fixed-point representation sabit noktalı gösterim
fixed-radix notation sabit tabanlı gösterim
flexibility Esneklik
flexible Esnek
flexible esnek
flexible disk disket
footer text sayfa altyazısı
frequency division multiplexing frekans bölüşümlü çoğullama
full duplex Eşzamanlı çift yönlü
full duplex çift yönlü
full-duplex çift yönlü
Half Duplex (Communication) Yarı Çift Yönlü (veri iletim)
half-duplex yarı çift yönlü
half-duplex channel yarı çift yönlü kanal
hands-on experience pratik deneyim, yaparak edinilen deneyim
hands-on experience Yaparak edinilen deney
help index yardım dizini
Hex Bkz: Hexadecimal
hex bkz. hexadecimal
Hexadecimal Onaltılı
Hexadecimal Digit Onaltılı Sayamak
Hexadecimal Number Onaltılı Sayı
hexadecimal numbering system onaltılı sayı sistemi
Hexadecimal-To-Decimal Conversion Onaltılıdan Onluya Çevirim
hypertext yardımlı metin
hypertext jump bağlantılı metinde atlama, üstmetinden atlama
hypertext link Bağlantılı metin bağı
Hypertext Markup Language (html) Bağlantılı metin işaretleme dili
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Bağlantılı metin aktarım protokolu
Imaginary Axis Sanal (sayı) Eksen
inbox gelenler kutusu
inbox gelen kutusu
Index Dizin
index dizin
index field Bkz: key field
Index File Dizin Kütüğü
index file dizin dosyası
Index Register Dizin Yazmacı
index register dizin yazmacı
indexation indeksleme
indexed dizinli
indexed access dizinli erişim
indexed address dizinli adres
indexed file dizinli dosya
indexed search dizinli arama
Indexed Sequential (File) Dizin-Sıralı (Kütük)
indexed sequential organization dizinli ardışık düzenleme
indexing indeksleme
indexing language indeksleme dili
Infix içtakı, aratakı
Infix (notation) iç-ek (yazımı)
information explosion bilgi patlaması
Instruction Execution Unit Komut İşletim Birimi
Internet box Internet erişim kutusu
Internet exchange Internet santralı
Internet faxing Internet’ten faks
invalid command syntax Bkz: syntax error
inverse matrix Evrik matris
inverse multiplexing ters çoğullama
IP faxing Bkz: Internet faxing
Joint Photographic Experts Group (Jpeg) Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu
Juke Box Aygıt dizilme kutusu
juke box optik disk kutusu
junction box bağlantı kutusu
juxtaposed yan yana, yan yana konmuş
juxtaposition yan yana koyma
Keyword In Context (Kwic) Index Bağlam İçinde Anahtar-Sözcük Dizini
known-plaintext attack açık belgeyle şifre kırma
Lexicographic (order) Harfsel (Sıralama)
Logical Expression Mantıksal ifade
Lower Triangular Matrix Alt Üçgenel Matris
luminous flux ışık akısı
macro expansion Bkz: Macro-substitution
Mailbox Posta Kutusu
Matrix Dizey, Matris
matrix dizey
matrix character generator matris karakter üreteci
matrix display mozayik gösterim
Matrix Inversion Matris Evirme
Matrix Printer Nokta Vuruşlu Yazıcı, İğneli Yazıcı
matrix printer iğneli yazıcı
matrix storage matris bellek
Maximal Enbüyük, enbüyükçe
Maximize "1) Enbüyütmek; 2) Tümünü kaplamak (Windows) "
maximize ekranı kaplamak
maximize enbüyütme
Maximum En Büyük, Maksimum
maximum en büyük, en çok, en yüksek
maximum data rate en yüksek veri hızı
maximum likelihood estimation en büyük olabilirlik kestirimi
maximum metric maksimum metriği, düzgün yakınsaklık metriği
maximum output capacity net çıkış gücü
maximum voltage en büyük gerilim
memory expansion board bellek büyütme kartı
Minimax En Küçük-En Büyük
Mix Harman (İş Harmanı)
mix gam, ürün serisi
Mixed Karma
mixed karma
Mixed Chart Karma Çizge
mixed chart karma çizim
mixed mode karma veri türlü, karma kipli
mixed model karma model
mixed node karma düğüm
mixed number karma sayı
mixed radix karma tabanlı
mixed type expression karma türlü ifade
mixed-base numeration system karma tabanlı sayı gösterimi
Motion Picture Experts Group (MPEG) MPEG
Moving Picture Expert Group MPEG
Multiplex Çoklamak, Çoğullamak
multiplex çoklamak
multiplex operation çoğullamalı işletim
Multiplexed çoğullamalı
multiplexed channel çoğullamalı kanal
multiplexed device çoğullamalı aygıt
multiplexer "1) çoğullayıcı; 2) giriş yolseçici "
Multiplexer Çoklayıcı, paylaştırıcı
multiplexer çoklayıcı
multiplexing çoklama
multipurpose Internet mail extensions MIME protokolü
Mutually Exclusive Birbirini Dışlayan
mutually exclusive birbirini dışlayan
next sonraki
nonexecutable Yürütülemez (komut)
notification dialogue box bildiri mesaj kutusu
numeric expression sayısal ifade
optical switching matrix optik anahtarlama matrisi, optik anahtarlama yapısı
orthogonal matrix dikgen matris
outbox giden kutusu
outbox giden kutusu
paint box boya kutusu
paradox Çatışkı, ikilem
partitioned matrix bölüntülenmiş matris
passive-matrix display pasif matris ekran
Pbx Bkz: private branch exchange
picture element, pixel imgecik, görüntü öğesi, piksel
pixel piksel, imgecik
pixel bkz. picture element
pixelization 1) pikselleme 2) Bkz: rasterization
Plain text düz metin
Plaintext şifresiz, açık belge, düzyazı
postfix notation art takı gösterimi
prefix öntakı
prefix notation öntakı gösterimi
primary axis asal eksen
private automatic branch exchange, pabx otomatik özel santral, pabx
private branch exchange özel santral
private exchange kurum santralı, kuruma ait santral
program temporary fix geçici program düzeltmesi
proximity Yakınlık, açıklık (mesafe)
proxy vekil
proxy agent vekil yüklenici
proxy cache Bkz: cache server
proxy server vekil sunucu
quadrature axis dördün eksen, dik evreli eksen
query by example örnekle sorgulama
radix Taban (sayı gösterimi)
radix alignment taban hizalaması
radix complement tabana tümleyen
radix conversion taban değişimi
radix numeration system tabansal sayı sistemi
radix point kesir ayrımı
radix sort tabana göre sıralama
radix-minus-1-complement taban eksi bir tümleme, tabanın bir eksisiyle tümleme
ragged text hizalanmamış yazı
random experiment rasgele deney
rank of a matrix matrisin kertesi
rectangular matrix dikdörtgenel matris
refractive index kırılım indisi
relational expression ilişkisel ifade
relaxation gevşeme
resistance box direnç kutusu
Revisable-Form Text Değiştirilebilir Biçimli Metin
Rich Text Format zengin metin biçimi
risk index risk göstergesi, risk endeksi
row matrix satır matris
satellite exchange uydu santralı
scan the-mailbox posta kutusuna göz atma
scattering matrix saçılım matrisi
scroll box Sürgü kutusu
scroll box kaydırma kutusu
Self explanatory öz açıklamalı
self-excited machine öz uyarmalı motor
self-extracting file kendini açabilen dosya
semi-automatic exchange yarı otomatik santral
sequential execution ardışık yürütüm
series expansion of a function işlevin seri açılımı
set-top box video modemi, setüstü kutusu
sextet altılı
shock excitation şok uyarım
simplex tek yönlü
simplex tekyönlü
simplex channel tek yönlü kanal
simplex communication tek yönlü iletişim
simplex copying tek yüze kopyalamak
simplex operation tek yönlü işletim
simplex transmission tek yönlü iletim
singular matrix tekil matris
skew-symmetric matrix eksi bakışımlı matris
sound energy flux ses enerji akısı
sparse matrix seyrek matris
square matrix kare matris
start-of-text character Metin başı karakteri
state transition matrix durum geçiş matrisi
statistical multiplexer istatistiksel çoğullayıcı
step index fiber kademeli lif
stochastic matrix stokastik matris
submatrix altmatris
subscriber extension dahili telefon
successive approximation ardışık yaklaşıklama
suffix sontakı, sonek
suffix sonek
switching matrix anahtarlama matrisi
symbolic execution simgesel yürütme
symmetric matrix bakışımlı matris
syntax sözdizim
syntax sözdizim
syntax checker sözdizim denetleyicisi
syntax error sözdizim hatası
syntax error sözdizimi hatası
syntax tree sözdizim ağacı
syntax tree sözdizim ağacı
tandem exchange tandem santral, düzgeçiş santrali
taxonomy taksonomi
terminal box bağlantı kutusu
terminal exchange uç santralı
terminal multiplexer uçbirim çoğullayıcısı
text Metin, yazı
text metin
text editing Metin düzenleme
text editor Metin düzenleyici
text editor metin düzenleyici
text entry metin girişi
text file Metin kütüğü
text mode metin kipi
text processing Metin işleme, yazı işleme
textual Yazımsal, yazısal
texture doku
texture map doku eşlemi
texture mapping doku kaplama
texture(graphics) doku
time-division multiplexing zaman bölüşümlü çoğullama, zaman bölmeli çoklama
time-multiplexed bus zamanda çoğullanmış veri yolu
Tool Box Araç Kutusu
toolbox araç kutusu
toolbox araç kutusu
transfer syntax aktarım sözdizimi, aktarım sentaksı
transpose (matrix) Devrik (matris)
twinaxial Ikizeksenli
twinaxial ikizeksenli
twinaxial conductor ikizeksenli kablo
unitary matrix birimcil matris
unjustified text hizalanmamış metin
upper triangular matrix üst üçgenel matris
user exit kullanıcı çıkışı
variable expression değişken ifade
vertex tepe noktası, uç noktası
vortex Burgaç
voxel voksel
wave-division multiplexing dalga bölüşümlü çoğullama
web proxy cache Bkz: cache server
white-box model beyaz kutu modeli, yapısal model
white-box test yapısal test
word index sözcük dizini
xy recorder xy kayıtçısı
zero index carrier return aynı satırda satırbaşı
zero matrix sıfır matris

Toplam 547 adet sonuç bulundu


Ana Sayfa : Amaç : Siteniz İçin Arama Formu : İnternet Terimleri : Arama Motorları : Gazeteler - Dergiler

© 2004-2013 BilisimTerimleri.com Gizlilik İlkeleri

Bu sayfalar ve İnternet'teki pek çok site en iyi 1024x768 ekran çözünürlügü ve gerçek renk ayarı ile izlenebilir.