Ana Sayfa                  İNGİLİZCE-TÜRKÇE BİLİŞİM, BİLGİSAYAR ve İNTERNET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ                      Amaç
  Sık Kullanılanlara Ekle   Açılış Sayfası Yap       
Güncel Son Dakika Haberleri | Internet Haberleri | Açık Kaynak Haberleri | Teknoloji ve Bilgisayar Haberleri | IP Adresim
Donanım Haberleri | Yazılım Haberleri | Web Haberleri | Wireless Haberleri | Güvenlik Haberleri | Microsoft Haberleri | Linux Haberleri 
Bilgisayar Bilgileri | Online Virüs Temizleme | Bedava Virüs Programları | DNS IP Adresleri | IP Adresi Sorgulama
Yasaklı Sitelere Giriş, DNS Ayarları ve Güncel IP Adresleri

Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü
Aranacak Terim :
Dil Tercihi :
Sonuç Tercihi :


Aranan Terim "tin"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
2-sided printing çift taraflı yazdırma
acceptance testing kabul testi
accounting rate hesaplaşma oranı
accuracy rating doğruluk derecesi
adaptive routing uyarlanır yol saptama
alternate collating sequence öteki birleştirme sırası
Alternating dalgalı, almaşan, almaşık, değişken
alternating dalgalı
alternating current dalgalı akım
alternating mark inversion, ami almaşan evirmeli kodlama
alternating series almaşık seri
alternating-current dalgalı akım, alternatif akım, değişken akım
alternating-current generator dalgalı akım üreteci
angle of extinction Sönme açısı
antinode Karın
auditing Denetleme
back-to-back testing sırt sırta sınama
broadcasting Yayımlama
Bulletin Board Services Duyuru Tahtası Hizmetleri
closed routine kapalı yordam
collating harmanlanma, diziliş
collating sequence Harmanlama sırası, diziliş sırası
collating sequence harmanlama sırası
continuation sürdürme
continuation character sürdürme karakteri
continue sürdürmek
continuous sürekli
continuous feed sürekli besleme
continuous paper sürekli kağıt
data broadcasting veri yayını
data continuity Bkz: data perenniality
data encrypting key veri şifreleme anahtarı
data harvesting Bkz: data mining
data pivoting verilerin eksenel döndürülmesi
data vaulting internet üzerinden veri yedekleme
destination varış noktası, hedef
destination varış
destination address hedef adresi, gidilecek adres
destination address varış adresi
destination document hedef belge
destination field hedef alanı
destination node hedef düğüm
destination station hedef bilgisayar, hedef santral
detecting instrument algılayıcı alet, sezici alet
deterministic routing Belirlenimci yönlendirme, değişmez yönlendirme
diagnostic routine tanılama yordamı
digital audio broadcasting sayısal audio yayını
directory listing dizin içerik listesi
directory listing dizin içerik listesi
directory routing dizinli yönlendirme
discontinious süreksiz
discontinuity süreksizlik noktası
discontinuous Süreksiz
disk operating system disk işletim sistemi
Disk operating system (dos) disk işletim sistemi
diskette formatting disket formatlama
double-sided printing çift yüzlü baskı
draft printing taslak basım
draft printing taslak baskı
ducting oluklanma
ducting height oluk yüksekliği
ducting thickness oluk kalınlığı
dynamic routing dinamik yönlendirme
editing keypad düzenleme tuş takımı
electronic bulletin board elektronik belleten, elektronik bülten panosu
electronic marketing Internet’te pazarlama, elektronik pazarlama
embedded computing tümleşik veri işleme
enterprise computing kurumsal bilişim
error-correcting code hata düzelten kod
error-correcting routine hata düzeltme yordamı
error-detecting code hata sezici kod
existing varolan
exit routine çıkış yordamı
fitting Bkz: curve fitting
fixed routing sabit yönlendirme
floating kayan
floating decimal kayan ondalık nokta
floating ground havada toprak
floating head esnek kafa, yüzen kafa
floating network topraksız devre
floating zero kayan sıfır
floating-point kayan noktalı
floating-point kayan noktalı
floating-point arithmetic kayan noktalı işlemler
floating-point data kayan noktalı veri
floating-point number kayan noktalı sayı
floating-point processor kayan noktalı işlemci
floating-point register kayan noktalı yazmaç
floating-point representation kayan noktalı gösterim
floating-point unit (fpu) kayan nokta işlem birimi
flush mounting gömme, ankastre
footing altlık
formal testing kurallı sınama
full screen editing tüm ekranda düzenleme
functional testing işlevsel sınama
ghosting software Bkz: hard-disk cloning utility
ghosting software Bkz: duplication utility
grid computing dağıtımlı hesaplama
Handwriting El Yazısı
handwriting support elyazısı desteği
hierarchical routing sıradüzensel yönlendirme
Hosting (Hizmet) sunuculuk, konakçılık
impedance discontinuity empedans süreksizliği
initialization routine ilklendirme yorda
initiating event tetikleme olayı
input formatting girdilerin formatlanması
insulating material yalıtıcı malzeme
integration testing tümleştirme testi
Interactive Computing Etkileşimli hesaplama
interface routine Bkz: interface software
interface testing arayüz testi
Internet marketing Internet’te pazarlama, elektronik pazarlama
Internet routing IP ile yönlendirme
interoperability testing birlikte işlerlik sınaması
IP multicasting IP ile çoğagönderim
IP routing Bkz: Internet routing
isolating amplifier yalıtan yükselteç
journaled operating system günlüklü işletim sistemi
key sorting anahtarlı sıralama
least-cost routing en düşük maliyetli yönlendirme
limiting conditions sınır koşulları
limiting device gerilim sınırlayıcı
limiting operation sınırlı işletim
limiting value sınır değer
list sorting Liste sıralama
loader routine yükleme yordamı
loopback testing geri dönüşlü sınama
marginal testing çalışma sınırlarını sınama
Mflops (Million Floating Point Operations Per Second) Mflops – Milyon kayan noktalı işlem/saniye
mirror printing ters baskı
Mobile Computing Telsiz Bilgi İşleme, gezgin bilgi işleme
Multinational Character Set Çok Uluslu Karakter Kümesi
multinational character set çok uluslu karakter kümesi
Multinode Çok-Düğümlü
Multiuser Operating System Çok Kullanıcılı İşletim Sistemi
narrowcasting azınlığa gönderim
nesting içiçe yerleştirme
nesting level içiçelik düzeyi
netcasting Bkz: webcasting
network operating system ağ işletim sistemi
network-centric computing ağ merkezli bilgi işlem
non-printing characters basılamaz karakterler
nondestructive testing örselemeyen sınama
normal operating conditions olağan işletme koşulları
object-oriented testing nesneye dayalı sınama
online marketing Internet’te pazarlama, elektronik pazarlama
online testing çevrimiçi sınama
online updating çevrimiçi (Internet yoluyla) güncelleme
online voting elektronik oy verme
operating instructions işletim yönergesi
operating system işletim sistemi, işletim dizgesi
operating system işletim sistemi
operational testing işletme testi
originating point mesajın çıkış noktası, köken noktası
originating terminal çağrıyı başlatan uç
originating traffic kaynak trafiği
oscillating series salınımlı seri
out-of-service (testing) hizmet dışı (sınama), servis dışı (sınama)
parity setting eşlik ayarı
path testing iz testi
performance testing başarım sınaması
personal computing kişisel bilgi işlem
Printer Settings Yazıcı ayarları
program listing program dökümü
qualification testing nitelik sınaması
quantum computing kuantum hesaplama
Queued Printing kuyruklanmış yazdırma
radiating element ışıma elemanı
rated operating conditions tanımlı çalışma koşulları
rating "1) anma değeri, rejim değeri; 2) değerleme "
rating scale değerleme ölçeği
rating scale değerleme ölçeği
real-time computing gerçek zamanlı bilgi işleme
real-time operating system gerçek zamanlı işletim sistemi
recursive routine özyineli yordam
reentrant subroutine yeniden girişli yordam
reference operating conditions referans çalışma koşulları
regional settings bölgesel ayarlar
repeating field yinelenen alan
resident routine yerleşik yordam
restart routine yeniden başlatma yordamı
routine Yordam
routine yordam
routine entry point yordam giriş noktası
routine test yordam sınama
routing yol atama, yönlendirme
routing code yönlendirme kodu
routing function yönlendirme işlevi
routing pattern yönlendirme şeması
routing table yönlendirme çizelgesi
rugged operating conditions zorlu işletme koşulları
running footing Bkz: footer
satellite broadcasting uydudan yayın, uydudan yayın, uydu yayıncılığı
saturation testing doygunluk sınaması
scripting language Adım izlence dili (çiziştirme dili)
self adopting computer özuyumlu bilgisayar
self-adapting özuyarlamalı,
self-adapting program özuyumlu izlence
self-complementing code öztmler kod, kendini tümleyen kod
self-documenting kendini belgeleyen, özbelgelemeli
self-extracting file kendini açabilen dosya
separating character ayırma karakteri
setting dekor, ayarlama
setting ayar
shadow printing gölgeli baskı
shooting çekim
shooting angle kamera açısı, Bkz: camera angle
shooting script çekim senaryosu
short-time rating kısa süreli yükleme rejimi
sifting sort Bkz: bubble sort
simulcasting eşanlı yayın
simultaneous broadcasting eşanlı yayın
single-user (operating) system tek yan bantlı iletim
sorting criteria sıralama ölçütleri
sorting criteria sıralama ölçütü
sorting string sıralama dizgisi
source listing kaynak listesi
source routing başlama noktasından yönlendirme, kaynak yönlendirmesi
spool printing bekletmeli baskı, kuyruk dosyası
spool printing bekleterek baskı
spotlighting Ön plana çıkartmak
startup testing başlatma testi
static routing sabit ağ veri yönlendirme
subroutine altyordam, altprogram
subroutine altprogram
sweep generating circuit zaman referansı devresi
system testing sistem testi
tab setting sekme ayarı
telecommuting Uzaktan çalışma, teleçalışma
telemarketing Uzaktan pazarlama
televaulting Bkz: internet backup
testing sınama, test etme
testing facilities sınayıcı programlar, sınama olanakları
text editing Metin düzenleme
tinsel conductor gelinteli iletken
transactional computing ticari bilgi işleme
transmitting terminal gönderen uç
trend fitting yönseme eğrisi uydurma
trifurcating (joint) üçlü, üçten bire (bağlantı)
troubleshooting arıza arama, sorun yakalama
TroubleShooting sorun giderme
trusted computing base güvenilir bilişim kuruluşu
updating güncelleme
voltage rating nominal gerilim
webcasting Internet’te çoğagönderim
webmarketing Bkz: Internet marketing
weighting ağırlıklandırma
weighting coefficient ağırlık katsayısı
word spotting sözcük yakalama

Toplam 249 adet sonuç bulundu


Ana Sayfa : Amaç : Siteniz İçin Arama Formu : İnternet Terimleri : Arama Motorları : Gazeteler - Dergiler

© 2004-2013 BilisimTerimleri.com Gizlilik İlkeleri

Bu sayfalar ve İnternet'teki pek çok site en iyi 1024x768 ekran çözünürlügü ve gerçek renk ayarı ile izlenebilir.