tes Türkçesi Nedir, tes Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "tes"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
acceptance testing kabul testi
aging test yaşlanma testi
alpha test birincil sınama, öncü sınama, alfa sınaması
back-to-back testing sırt sırta sınama
benchmark test karşılaştırmalı değerlendirme deneyi
beta test beta sınaması, (kullanım öncesi) ikinci sınama
chi-square test ki-kare testi
chromaticity coordinates Renklilik koordinatları
design testability test edilebilir tasarım
diagnostic test tanılayıcı sınama
double-sided test iki yanlı sınama
endurance test dayanıklılık sınama
formal testing kurallı sınama
functional testing işlevsel sınama
Greatest Common Divisor (gcd) En Büyük Ortak Bölen
Greatest Lower Bound (glb) En Büyük Alt Sınır
Infinitesimal Sonsuz Küçük
informal test kuralsız sınama
Integration Test Tümleştirme Testi
integration testing tümleştirme testi
interface testing arayüz testi
interoperability testing birlikte işlerlik sınaması
leapfrog test atlayarak sınama
life test ömür sınaması
loopback testing geri dönüşlü sınama
maintenance test bakım sınaması
marginal testing çalışma sınırlarını sınama
nondestructive testing örselemeyen sınama
nonparametric test parametrik olmayan sınama
object-oriented testing nesneye dayalı sınama
online testing çevrimiçi sınama
open shortest path first (OSPF) en kısa açık yol algoritması
operational testing işletme testi
orthogonal coordinates dikgen koordinat
out-of-service (testing) hizmet dışı (sınama), servis dışı (sınama)
path testing iz testi
performance testing başarım sınaması
polar coordinates kutupsal koordinatlar
Power On Self Test otomatik sınama
Pre Operation System Test (POST) İşletim öncesi sistem sınaması
qualification testing nitelik sınaması
routine test yordam sınama
sampling test örneklemeli sınama
saturation testing doygunluk sınaması
screen coordinates ekran koordinatları
secondary routes ikincil yollar
self test öz sınama
self-test otosınama
sequential probability ratio test aşamalı olasılık oranı testi
sequential test ardışık sınama
sine sweep test sinüs taramalı sınama
smart quotes akıllı tırnaklar
smart quotes akıllı tırnaklar, akıllı tırnak imi
startup testing başlatma testi
stress test zorlama testi
structural test Bkz: white-box test
system testing sistem testi
tessellate karolara bölme
test sınamak
test sınama, test
test bed sınama ortamı
test bit pattern sınayıcı bit örüntüsü
test chart Bkz: test pattern
test data test verileri, sınayıcı veriler
test design test tasarımı
test instruction sınama komutu
test library test programlığı, sınayıcı programlar
test log sınama günlüğü
test loop sınama döngüsü
test objective test hedefi
test pattern test örüntüsü
test phase sınama evresi, test aşaması
test procedure sınama yordamı, test yordamı
test requirement sınama isterleri, test gereksinimleri
test unit sınama birimi, test birimi
testability sınanabilirlik
testing sınama, test etme
testing facilities sınayıcı programlar, sınama olanakları
throughput test Bkz: bandwidth test
transformation of coordinates koordinat dönüşümü, konaç dönüşümü
type test tip sınaması
usability test kolay kullanım sınaması
validation test sağlama, geçerlik testi
white-box test yapısal test
whitespace beyaz boşluk, aralıklama karakteri

Toplam 85 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama