tem Türkçesi Nedir, tem Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "tem"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
additive color system toplanır renk sistemi, RGB renk sistemi
ambient temperature ortamsal sıcaklık
assignment statement atama deyimi
assignment statement atama deyimi
axiomatic system belitsel sistem, varsayımsal sistem
basic input-output system (bios) bios, temel giriş çıkış sistemi
binary number system ikili sayı sistemi
binary system ikili sayı sistemi
causal system nedensel sistem
closed cycle control system kapalı çevrimli denetim sistemi
color management system (cms) renk yönetim sistemi
color temperature renk sıcaklığı
comment statement yorum deyimi
compact system küçük boyutlu sistem
data item veri birimi, veri öğesi
data transmission system veri iletim sistemi
database management system veri tabanı yönetim sistemi
database management system(DSMS) veri tabanı yönetim sistemi (VTYS)
decimal number system onlu sayı sistemi
decision support system karar destek sistemi
delimiter statement Sınırlama deyimi, sonlama deyimi
detailed system analysis ayrıntılı sistem analizi
deterministic system belirlenimci system, deterministik sistem
discrete-state system ayrık durumlu sistem
disk operating system disk işletim sistemi
Disk operating system (dos) disk işletim sistemi
diskette-only system yalnız disketli sistem
distributed control system dağıtımlı kontrol sistemi
distributed file system dağıtık dosya sistemi
distributed information system dağıtık bilişim dizgesi
distributed parameter system dağılmış parametreli sistem
distributed system dağıtık system
distributed system dağıtımlı sistem
document template belge örneği
documentation system belge işleme sistemi
dual floppy system çift disket sürücülü sistem
emergency power system yardımcı üreteç grubu, acil durum güç kaynağı
emission security, TEMPEST Salım güvenliği, TEMPEST güvenliği
executable statement yürütülür deyim
executive information system üstyönetim bilişim sistemi
expert system uzman dizge, uzman sistem
expert system uzman sistem
fusion system veri kaynaştırma sistemi, veri tümleştirme sistemi
geographic information system (GIS) coğrafi bilgi sistemi
Geographical information System Coğrafi bilgi sistemi
global mobile communication system küresel gezgin iletişim sistemi
Global Positioning system Küresel Konumlama sistemi
global positioning system küresel konum sistemi
ground system toprak iletkeni
hexadecimal numbering system onaltılı sayı sistemi
hierarchical file system sıradüzensel dosya sistemi
high performance file system yüksek başarımlı kütük sistemi
home control system ev otomasyon sistemi
Hospital information System Hastane Bilişim Sistemi
host system ana sistem
hybrid system karma sistem
If statement Koşul Deyimi
Inference System Çıkarsama Sistemi
information processing system bilgi işleme sistemi
information system bilişim sistemi
information system abuse bilgi sisteminin kötüye kullanımı
information systems auditor bilgi sistemi denetçisi
inherent characteristic of a system sistemin özeğrisi
input-output statement giriş-çıkış deyimi
Installable File System (Ifs) Yüklenebilir Dosya Sistemi
interactive system etkileşimli sistem
interface system arayüz sistemi
intermediate system ara sistem
intersystem communication sistemler arası iletişim
intrasystem communication sistem içi iletişim
Item Öğe, Parça, nesne
item öğe
job control statement iş güdüm deyimi
journaled operating system günlüklü işletim sistemi
Keyboard Template Klavye üstü şablon
knowledge based system bilgi tabanlı sistem
knowledge management system bilgi yönetim sistemi
knowledge system bilgi tabanlı sistem
knowledge system Bkz: expert system
legacy system eski sistem
loop statement döngü deyimi
lumped parameter system toplu parametreli sistem
man-machine system insan-makine sistemi
manageable system yönetilebilir sistem
management information system yönetim bilişim sistemi
Management Information System (MIS) Yönetim Bilişim Sistemi
measuring system ölçme sistemi
menu item menü öğesi
menu item Menu öğesi
message handling system mesajlaşma sistemi
messaging system Bkz: message handling system
Microprocesor Development System (Mds) Mikroişlemci Geliştirme Sistemi
microwave relay system mikrodalga röle sistemi
mixed-base numeration system karma tabanlı sayı gösterimi
mobile communication system gezgin iletişim sistemi
Multi-carrier system çok taşıyıcılı sistem
multiple-input single-output system çok-girdili tek-çıktılı sistem
multitrack recording system çok kanallı kayıt sistemi
Multiuser Operating System Çok Kullanıcılı İşletim Sistemi
network operating system ağ işletim sistemi
noncausal system nedensel olmayan sistem
nonlinear system doğrusal olmayan sistem
number representation system sayı gösterim sistemi
number system sayı sistemi
octal number system sekizli sayı sistemi
octal numbering system sekizli sayı sistemi
online information system çevrimiçi bilgi sistemi
open system açık sistem
open system açık sistem
open systems architecture açık sistemler mimarisi
open systems interconnection açık sistemler arabağlaşımı
Open Systems Interconnection Açık Sistemler Bağlantısı
Open Systems Interconnection Architecture Açık Sistemler Bağlantısı Mimarisi
open-loop system açık döngülü sistem
operating system işletim sistemi, işletim dizgesi
operating system işletim sistemi
position control system konum kontrol sistemi
postmortem olay sonrası, çöküş sonrası, işlem sonrası
postmortem işlem sonrası
Pre Operation System Test (POST) İşletim öncesi sistem sınaması
program statement program deyimi
program temporary fix geçici program düzeltmesi
public key system data encryption açık anahtarlı şifreleme sistemi
quality statement kalite tanımı
queuing system kuyruk sistemi
radio relay system radyo röle sistemi
radix numeration system tabansal sayı sistemi
real system gerçek sistem
real-time operating system gerçek zamanlı işletim sistemi
real-time system gerçek zaman sistemi
realizable system gerçeklenebilir sistem
rectangular coordinate system dik koordinat sistemi
remote computer system uzak bilgisayar sistemi
request repeat system hatada yinelemeli sistem
rule-based system kural tabanlı sistem
sampled-data system örneklemeli sistem/dizge
satellite communication system uydulu iletişim sistemi, uydu iletişim sistemi
secure computer system güvenli bilgisayar sistemi
security subsystem güvenlik alt sistemi
self-monitoring system kendini gözleyen sistem
sensor-based system algılayıcılara dayalı sistem
sequential system ardışık sistem
shared logic system paylaşımlı işletme sistemi
shared systems paylaşımlı sistemler
signaling system imleşim sistemi işaretleşme sistemi
signaling system 7 7 numaralı işaretleşme sistemi
single-user (operating) system tek yan bantlı iletim
single-user system tek kullanıcılı sistem
software system yazılım sistemi, yazılım dizgesi
source statement kaynak deyim
spherical coordinate system küresel koordinat sistemi
stable linear system kararlı doğrusal sistem
stable system kararlı sistem
stand-alone system bağımsız sistem
standby power system yedek güç sistemi
statement deyim
statement deyim
stochastic system rasgele sistem
storage and retrieval system depolama ve erişim sistemi
subsystem altsistem
supervisory system gözetim sistemi, gözcü sistem
supply-chain management system tedarik zinciri yönetim sistemi
system sistem, dizge
system sistem
system access control sistem erişim kontrolü
system administrator sistem yöneticisi
system analysis sistem analizi
system analysis sistem çözümleme
system analyst sistem çözümleyici
system architecture sistem mimarisi
system board sistem kartı
system clock sistem saati
system compensation sistemin denkleştirilmesi
system configuration sistem düzenleşimi, sistem yapılanışı
system console sistem kontrol masası
system controls sistem denetimleri
system crash bilgisayarın çökmesi
system customization sistemin müşteriye uyarlanması
system default sistemin varsayılan değeri
system design sistem tasarımı
system development cycle sistem geliştirme çevrimi
system disk sistem diski
system documentation sistem belgeleri
system dump sistem dökümü
system engineering sistem mühendisliği
system evaluation sistemin değerlendirilmesi
system file sistem dosyası
system flowchart sistemin akış çizeneği
system font sistem fontu
system generation sistem üretimi
system identification sistem tanılama
system infector sistemi başlatma virüsü
system integration sistem bütünleştirme
system integration sistem bütünleştirme
system integrity sistem bütünlüğü
system library sistem kitaplığı
system life cycle sistemin yaşam çevrimi
system log sistem günlüğü
system maintenance sistem bakımı
system management sistem yönetimi
system menu sistem menüsü
system noise sistem gürültüsü, iç gürültü
system of equations denklemler sistemi
system of inequalities eşitsizlikler sistemi
system of linear equations doğrusal denklemler sistemi
system of units of measurement ölçüm birimleri sistemi
system operator sistem işletmeni
system overhead sistemin kendine harcadığı süre
system profile sistem profili
system programmer sistem programcısı
system prompt sistem komut istemi
system prompt sistemden bilgi isteği
system recovery sistemin yeniden toparlanması
system reset sistemi yeniden başlatma
system resilience sistem esnekliği
system resource manager sistem özkaynak yöneticisi
system resources sistem özkaynakları
system science sistem bilimi
system software sistem yazılımı
system startup sistemin başlatılması
system support sistem desteği
system testing sistem testi
system time sistem süresi
system trace sistem izi, sistemdeki olayların izi
system type sistem türü
system user sistem kullanıcısı
systematic error sistematik hata, dizgesel hata
systematic sampling sistematik örnekleme, dizgesel örnekleme
systems analysis sistem çözümleme
systems analyst sistem çözümleyici
Systems Application Architecture(SAA) Sistem Uygulama Mimarisi
systems integration sistemi toplama
target identification system hedef tanılama sistemi
temperature ısı
temperature sensor sıcaklık algılayıcısı
temperature stability ısıl kararlılık
tempest-compliant tempest uyumlu
template şablon
template şablon
template matching şablon eşleştirme
temporal zamansal
temporal cohesion zamansal uyum
temporal constraint zaman kısıdı
temporal reasoning zamansal akıl yürütme
temporal redundancy zamansal artıklık
temporary Geçici, anlık
temporary geçici
temporary data geçici veriler
temporary fault geçici arıza
temporary file geçici dosya
temporary read/write error geçici okuma/yazma hatası
temporary storage Bkz: working storage
temporary storage Bkz: working-storage
time-variant system zamanla değişen sistem
transaction processing system hareket işleme sistemi
trusted computer system güvenli bilgisayar sistemi
unconditional statement koşulsuz deyim
unstable system kararsız sistem
variable-point representation system kayar noktalı gösterim sistemi
vision system görme sistemi, görü sistemi
voice messaging system sözlü mesaj sistemi
windowing system pencereli atrayüz sistemi
work statement iş tanımı
world coordinate system genel koordinat sistemi

Toplam 264 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama