sto Türkçesi Nedir, sto Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "sto"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
adjustable resistor ayarlanır direnç
amplifier distortion yükselteç bozulması
ancestor node ata düğüm
archival storage Arşivsel saklama
associative storage çağrışımsal saklama (birimleri)
auxiliary storage yardımcı bellek
auxiliary storage yardımcı saklama (aygıt), yan saklama (aygıt)
bulk storage yığın bellek
bulk storage yığın bellek
custom özel
customer müşteri
customer setup müşterice kurulan
customizable (isteğe) uyarlanır
customize (isteğe) uyarlamak
data storage density veri saklama yoğunluğu
data storage density veri saklama yoğunluğu
data storage unit veri saklama birimi
decimal tabstop ondalık sekme durakları
delay distortion gecikme bozulması
digital information storage sayısal bilgi saklama
digital storage oscilloscope sayısal bellekli osiloskop
direct access storage doğrudan belleğe atma
direct access storage device doğrudan erişimli saklama aygıtı
disk storage disk bellek, teker bellek
distortion çarpıklık
distortion çarpıklık, bozulma
distortion factor bozulum oranı
distortion-limited operation bozulumla kısıtlı işletme
dynamic storage allocation devingen bellek ayırma
dynamic storage allocation İşletim içi bellek atama
echo distortion yankı kaynaklı bozulma
electrostatic storage elektrostatik bellek
erasable storage silinebilir bellek
external storage dış saklama birimi
external storage dış bellek, ikincil bellek
fixed storage sabit saklama alanı
frame store Çerçeve (imge) belleği
Geometric Distortion Geometrik Bozulum
hard stop anında durdurmak
harmonic distortion harmonik bozulma
historical data Tarihsel (geçmişteki) veriler
History File Geçmiş Kütüğü
history file geçmiş kütüğü
History Log Geçmiş (işlem) Günlüğü
history log geçmiş günlüğü
image restoration imge onarımı
intensity histogram gri ton histogramı
internal storage iç bellek
Internet store Internet mağazası
Internet storefront Bkz: virtual storefront
keyboard customization klavyenin (kişiye) uyarlanması
magnetic storage manyetik bellek
main storage ana bellek
main storage ana bellek
mass storage yığın bellek
Mass Storage Yığınsal (geniş, büyük) Bellek
matrix storage matris bellek
Milestone Başarım adımı (kilometre taşı)
milestone aşama
noise distortion gürültü bozulumu
nonlinear distortion doğrusal olmayan bozulma
nonlinearity distortion doğrusalsızlık bozulması
online store Bkz: Internet store
permanent storage Bkz: permanent memory
persistent storage Kalıcı bellek
phase distortion faz bozulması, evre bozulması
postorder (traversal) sondan başlayan geçiş
Prestore önceden saklama
primary storage birincil bellek, ana bellek
pulse distortion vurum bozulumu
pushdown storage yığıtsal bellek
restore geri yüklemek
Restore geriye döndürmek, önceki değeri yüklemek
restore button önceki boyuta getirme düğmesi
scatter storage Bkz: hash addressing
secondary storage dış bellek, ikincil bellek, yardımcı bellek
signal distortion işaretin bozulması
signal restoration işaret onarımı
silicon power transistor silisyum güç transistoru
spot distortion benek bozulması
start-stop character başla-dur karakteri
start-stop switch açma-kapatma anahtarı
start-stop transmission başla-dur iletim
static storage statik bellek
stochastic stokastik, rasgele
stochastic dependence uyarı, olasılıksal bağımlılık
stochastic event stokastik, rasgele, rasgele olay
stochastic game olasılıklı oyun
stochastic matrix stokastik matris
stochastic model olasılıksal model, rasgele model
stochastic process rasgele süreç
stochastic system rasgele sistem
stochastic variable rasgele değişken
stop durmak, durdurmak
stop durmak, durdurmak
stop bit durdurma biti
stop button durdurma düğmesi
stop character durdurma karakteri
stop code durdurma komutu
storage (1) depolama, (2) bellek
storage depolama, bellek
storage allocation bellek atama, belleğe yerleştirme
storage and retrieval system depolama ve erişim sistemi
storage area bellek atama
storage area network veri depolama ağı
storage capacity bellek sığası
storage device saklama aygıtı
storage device saklama aygıtı
storage fragmentation bellek parçalanması
storage pool bellek havuzu
storage size bellek sığası, birikim sığası
storage structure bellek yapısı
store depolamak
store-and-forward mode sakla-ve-ilet kipi
store-and-forward switching mesaj anahtarlaması
stored saklanmış
storefront site sanal vitrin
system customization sistemin müşteriye uyarlanması
Tab stop sekme durağı
temporary storage Bkz: working storage
temporary storage Bkz: working-storage
thermistor ısıldirenç
total harmonic distortion toplam harmonik bozulma
transistor transistor
virtual storage sanal bellek
virtual store Bkz: Internet shop
virtual storefront sanal vitrin
volatile storage uçucu bellek
waveform distortion dalga biçiminde bozulumu
working storage çalışma belleği

Toplam 130 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama