scr Türkçesi Nedir, scr Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "scr"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
asymmetric digital subscriber line (adsl) asimetrik sayısal abone hattı
call screening Bkz: call filtering
data transcription veri çevriyazımı
descrambler çırpma-çözücü
description betimleme
description betimleme
descriptive model betimleyici model
descriptive statistics betimleyici istatistikler
descriptor betimleyici
digital screen sayısal ekran
digital subscriber line sayısal abone hattı
digital subscriber loop Bkz: digital subscriber line
discrete ayrık
discrete Ayrık
discrete component ayrık bileşen
discrete cosine transform ayrık kosinüs dönüşümü
discrete data ayrık veri
discrete programming Bkz: integer programming
discrete random variable ayrık rasgele değişken
discrete representation ayrık gösterim
discrete series ayrık seri
discrete set ayrık küme
discrete simulation ayrık benzetim
discrete time zamanda ayrık
discrete time signal zamanda ayrık işaret
discrete type ayrık veri türü
discrete variable ayrık değişken
discrete-event digital simulation ayrık olaylı sayısal benzetim
discrete-state system ayrık durumlu sistem
discreteness ayrıklık
discretionary isteğe bağlı
discriminant function ayırtaç işlevi
discrimination ayrım
discrimination ayrım, ayrımlama (yeteneği)
discriminator ayırtaç, ayırtaç, ayırtaç devresi
display screen görüntü ekranı, görüm ekranı
display screen görüntü ekranı
display screen saver Bkz: screen saver
electroluminescent screen elektroışıldamalı ekran
electromagnetic screen elektromanyetik siper, elektromanyetik ekranlama
externally described data dışarda tanımlanan veri
externally described file dışarda tanımlanan kütük
file descriptor dosya belirteci
file scratching Bkz: file purge
flicker-free screen kırpışmasız ekran
full screen tüm ekran
full screen editing tüm ekranda düzenleme
full-screen tam ekran, tüm ekran, ekranı kapsayan
full-screen editor tam ekran editörü (metin düzenleme)
full-screen image tam ekran imge
full-screen image tam ekran imge
Glare-Free Screen Yansımasız Ekran
hardware description language Donanım tanımlama dili
Hello Screen Oturum Açma Ekranı
Horizontal Scrolling Yatay Akıtma, yatay ilerleme
horizontal scrolling (görsel içerik) yana kaydırma
installation script kurulum komut dosyası
job description iş tanımlaması
login script giriş işlem dizisi
luminescent screen ışımalı ekran
on-screen keyboard Ekran üzerinde klavye
page scrolling sayfa akıtmalı
postscript postscript
PostScript(tm) PostScript(tm)
prescriptive model yönerge modeli, normatif model
Print Screen key Ekran Yaz tuşu
program-described data programda tanımlanan veri
program-described file programda tanımlanan kütük
range discrimination Bkz: range resolution
rate adaptive digital subscriber line hızı uyarlanan sayısal abone döngüsü
scrambler çırpıcı
scrap file karalama kütüğü
scrapbook kesik albümü
scratch karalamak, çiziktirmek, silmek
scratch diskette çalışma disketi
Scratch File Geçici kütük
scratch file çalışma dosyası
scratchpad memory müsvedde bellek
screen ekran
screen elemeden geçirmek, ekranlamak
screen siper, ekran, görümlük
screen attribute ekran özelliği
screen burn ekran yanığı
screen coordinates ekran koordinatları
screen copy Bkz: screen print
screen design ekran tasarımı
screen dump Bkz: screen print
screen editor ekranda düzenleme
screen efficiency ekran verimliliği
screen font ekran fontu
screen format veri giriş biçimi formatı
screen generator ekran programı
screen luminance ekran parlaklığı
screen pitch ekran nokta yoğunluğu
screen print ekranı bastırma
Screen Saver Ekran Koruyucu
screen saver ekran koruyucu
screen shot ekran resmi
screen terminal ekranlı uçbirim
screening ön eleme
script betik
script 1) Yazılı yönerge, 2) Adım izlencesi
scripted message hazır mesaj (çiziştirilmiş ileti)
scripting language Adım izlence dili (çiziştirme dili)
scroll kaydırmak
scroll bilginin ekranda akması, akıtılması
scroll bar kaydırma çubuğu
scroll bar akıtma çubuğu
scroll box Sürgü kutusu
scroll box kaydırma kutusu
scroll by the windowful pencere dolusu kaydır
scroll wheel akıtma tekerciği
scrolling akma, akıtma, akıtma
scrolling key akıtma tuşu, akıtma tuşu
scrolling menu akıtmalı menü
scrolling mouse ruletli fare
security descriptor güvenlik tanımlayıcısı
shell script kabuk program
shooting script çekim senaryosu
sidelit screen yandan aydınlatılmış ekran
signaling message discrimination imleşim mesaj sınıflaması
speech scrambler konuşma çırpıcı
splash screen Açılış ekranı
split screen bölünmüş ekran
startup screen başlangıç ekranı
startup screen başlangıç ekranı
subscribe abone olmak
Subscribe (1) sürdürüm, (2) sürdürümcü olmak
Subscriber sürdürümcü
subscriber abone
subscriber dialed call Bkz: automatically dialed call
subscriber extension dahili telefon
subscriber group abone grubu
subscriber interface abone arayüzü
subscriber's line abone döşemi, abone hattı
subscript altsimge
subscript altsimge
subscripted altsimgeli
subscripted variable Altsimgeli değişken
superscript üstsimge
superscript üstyazı, üst-takı
touch screen dokunmalı ekran
touch screen dokunma duyarlı ekran
Transcribe Çeviri yazmak
transcription Çevrili yazı
transcription machine yazıya dönüştürme makinesi
unsubscribe üyelikten çıkmak
vertical scrolling dikey akıtma
vertical scrolling (görsel içerik) dikey kaydırma, alt üst kaydırma
Video screen Görüntü ekranı
virtual screen sanal ekran

Toplam 151 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama