Ana Sayfa                  İNGİLİZCE-TÜRKÇE BİLİŞİM, BİLGİSAYAR ve İNTERNET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ                      Amaç
  Sık Kullanılanlara Ekle   Açılış Sayfası Yap       
Güncel Son Dakika Haberleri | Internet Haberleri | Açık Kaynak Haberleri | Teknoloji ve Bilgisayar Haberleri | IP Adresim
Donanım Haberleri | Yazılım Haberleri | Web Haberleri | Wireless Haberleri | Güvenlik Haberleri | Microsoft Haberleri | Linux Haberleri 
Bilgisayar Bilgileri | Online Virüs Temizleme | Bedava Virüs Programları | DNS IP Adresleri | IP Adresi Sorgulama
Yasaklı Sitelere Giriş, DNS Ayarları ve Güncel IP Adresleri

Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü
Aranacak Terim :
Dil Tercihi :
Sonuç Tercihi :


Aranan Terim "it"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
absolute position mutlak konum
absolute velocity mutlak hız
ac circuit almaşık akım devresi, aa devresi
acceptance criteria kabul ölçütleri
accesibility erişilirlik
access priority erişim önceliği
accessibility erişilirlik, erişilebilirlik
acquisition edinim, toplama
acquisition function veri edinme işlevi
activity Etkinlik, eylem
activity etkinlik
activity counter işleklik sayacı
activity counter Işleklik sayacı
activity ratio işleklik oranı
activity ratio işleklik oranı
activity trail işlem izi
activity-based simulation eyleme dayalı benzetim
add-on unit Eklenti birim
additive Toplanır, toplamacı, eklemeci
additive color system toplanır renk sistemi, RGB renk sistemi
additive function toplamacı işlev
additive noise Toplanır gürültü
address arithmetic Adres aritmetiği
addressable horizontal (vertical) position adreslenebilen yatay (dikey) konum
adjacent channel selectivity komşu kanal seçiciliği
adjustable capacitor ayarlanır sığaç
administrative security yönetsel güvenlik
affinity ilginlik, benzeşirlik
affinity analysis ilginlik analizi
affinity diagramming ilginlik çizeneği
aircraft-satellite link channel uçak-uydu bağlantı kanalı
alarm circuit uyarı devresi, alarm devresi
alert condition uyarıklık durumu
algorithm Algoritma
algorithm algoritma, Harzemli Yolu
algorithmic language algoritmik dil
algorithmic solution algoritmik çözüm
algorithmics algoritma bilimi
all authority tam yetki
allocation unit yerleşim birimi
allocation unit özgülenebilir (atanabilir) birim
alpha-beta algorithm alfa-beta algoritması
ambiguity Belirsizlik, muğlaklık
American National Standards Institute Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü
american national standards institute (ansi) amerikan ulusal standartlar enstitüsü
amplitude Genlik
amplitude genlik
amplitude modulation (am) genlik kiplenimi
amplitude peak genlik doruğu
analog circuit örneksel devre
analog digital convertor (adc) örneksel sayısal çevirici
analog monitor analog görüntüleyici, analog ekran
analog-to-digital converter (adc) örnekselden sayısala dönüştürücü
analog-to-digital converter(ADC) örnekselden sayısala dönüştürücü
analog/digital (a/d) örneksel/sayısal, örnekselden sayısala
angle of ignition ateşleme açısı
angular velocity açısal hız
anticlutter circuits parazit giderici devre
aperiodic circuit salınımsız devre
aptitude anıklık, elverişlilik, yeteneklilik, istidat
arbitrary isteğe bağlı, gelişigüzel
arbitrary isteğe bağlı
arbitrary sequence computer gelişigüzel işlem sıralı bilgisayar
arbitration çekişme çözümleme
architecture Mimari
architecture mimari
arithmetic aritmetik
arithmetic Aritmetik
arithmetic logic unit (alu) aritmetik-mantık birimi
arithmetic register aritmetik (işlem) yazmacı
arithmetic series aritmetik seri
arithmetic shift aritmetiksel kaydırma
arithmetic unit (AU) aritmetik işlem birimi
ascent algorithm tırmanış algoritması
asymmetric digital subscriber line (adsl) asimetrik sayısal abone hattı
asymptotic stability sonuşur kararlılık
Atomicity Bölünmezlik
attitude Duruş
attitude control duruş kontrolü
attitude sensor duruş algılayıcısı
audibility işitilirlik (ses)
audit denetlemek, denetim
audit denetlemek
audit trail denetleme izi
auditable data denetlenebilir veriler
auditing Denetleme
authenticity aslına uygunluk
authority yetki, yetkili
authority yetke
availability kullanılırlık
backlit arkadan aydınlatmalı
backwards compatibility geriye uyumluluk
backwards compatibility geri uyumluluk, öncekini desteklemek
best fit uygun
binary arithmetic ikili aritmetik
binary digit ikili sayı
bit bkz. binary digit
bit ikil
Bit bit, ikil, ikili sayamak
bit map ikil eşlemi
Bit mapping bit eşlemleme
bitmap ikil eşlemi
bitmapped ikil eşlemli
bits per character ikil/karakter
bits per second ikil/saniye
bits per second (bps) ikil/saniye, saniye başına ikil (veri iletim)
bits per second(bps) ikil/saniye(bps)
bitwise birer bit ile, bit bit
black-and-white ak kara
boundary condition sınır koşulu
bus architecture veriyolu mimarisi
capability Yetenek
capability yetenek
capacitance sığa, kapasite
capacity Sığa
capacity sığa
capital büyük harf
capital büyük harf
capital letter büyük harf
capitalization büyük harfe çevirme
capitalization büyük harfe çevirme
capitalized letter büyüğe çevrilmiş harf
cartridge tape unit kutucuk teyp birimi
cartridge tape unit kartuş teyp birimi
case insensitive Büyük/küçük harfe duyarsız
case sensitive büyük küçük harfe duyarlı
case sensitive büyük ve küçük harfe duyarlı
causality principle nedensellik ilkesi
central processing unit ana işlem birimi, merkezi işlem birimi
central processing unit ana işlem birimi
change-over switch yön değiştirici anahtar
character recognition damga tanıma, karakter tanıma
character recognition karakter tanıma
check bit sağlama biti
check bit denetim biti, denetim ikilisi
check digit sağlama basamağı, sınama basamağı
check digit sağlama sayısı
chromaticity Renklilik
chromaticity coordinates Renklilik koordinatları
chromaticity diagram Renklilik diyagramı
circuit çevrim, devre
circuit çevrim
circuit simulation devre benzetimi
circuit switching çevrim anahtarlama
circuit-switching devre anahtarlaması
circuit-switching network devre anahtarlamalı ağ
circuit-switching protocol devre anahtarlama protokolü
clipping algorithm kırpma algoritması
cloning utility Bkz: duplication utility
closed-circuit television (cctv) kapalı devre televizyon
code page switching kod sayfası değiştirme
coercivity Gidergenlik
cognition Biliş
cognitive agent bilişsel etken
cognitive engineering biliş mühendisliği
cognitive mechanism bilişsel düzenek
cognitive modeling bilişsel modelleme
cognitive process bilişsel süreç
color intensity rrenk yeğinliği
combinational circuit Bkz: combinatorial circuit
combinatorial circuit birleşimsel devre
comma delimited virgülle sınırlanmış, virgülle ayrılmış
comma delimited virgülle sınırlanmış
commit üstlenmek
Commit adamak, kesinlemek, eylemek
committed memory adanmış bellek
communication satellite iletişim uydusu
commutativity sırabağımsızlik
comparability karşılaştırılabilirlik
compatibility bağdaşırlık, uyumluluk
compatibility uyumluluk
complexity karmaşıklık
composite Birleşik
composite birleşik
composite document Bkz: compound document
composite key birleşik anahtar
Compound Document Architecture Bileşik Belge Mimarisi
condition koşul
conditional instruction koşullu yönerge
conditional transfer koşullu aktarma
conduit kablo borusu
connectivity bağlanırlık
context sensitive bağlama duyarlı
corequisite yankoşul
criteria ölçüt
critical kritik
critical path kritik yol
critical path method tanımı yazılacak
Critical Path Method (CPM) kritik yol yöntemi
CUA architecture CUA mimarisi
data acquisition veri edinme
data acquisition terminal veri toplama uçbirimi
data adapter unit veri uyarlama birimi
data bit veri biti
data circuit transparency veri devresinin saydamlığı
data collection satellite veri toplama uydusu
data confidentiality veri gizdeşliği
data continuity Bkz: data perenniality
data definition veri tanımı
data definition language veri tanımlama dili
data density veri yoğunluğu
data element delimiter Bkz: data element separator
data encryption algorithm veri şifreleme algoritması
data integrity veri bütünlüğü
data integrity veri bütünlüğü
data item veri birimi, veri öğesi
data perenniality verilerin sürerliği
data portability verilerin taşınırlığı
data quality verilerin niteliği
data repository veri havuzu
data repository veri havuzu
data security veri güvenliği
data security veri güvenliği
data storage density veri saklama yoğunluğu
data storage density veri saklama yoğunluğu
data storage unit veri saklama birimi
data switching veri devresinin anahtarlanması
data volatility veri uçuculuğu
data-sensitive fault veriye duyarlı aksama
database integrity veritabanı bütünlüğü
database integrity veritabanı bütünlüğü
database utility veritabanı destek programı
decidability karar verilebilirlik
decimal digit onlu basamak
decision circuit karar devresi
decomposition Ayrıştırma, ayırma
dedicated circuit özgül devre, kullanıma özel devre
definite Kesin
definite kesin
definition tanım
definition tanımlama
definition "1) Tanım; 2) netlik gecikme, geciktirme"
definition by context bağlamla tanımlama
definition by denotation yazımla tanımlama
delay circuit geciktirme devresi
delimiter Sınırlayıcı (belirteç), sonlayıcı
delimiter sınırlayıcı
delimiter statement Sınırlama deyimi, sonlama deyimi
density Yoğunluk
density yoğunluk
density distribution function yoğunluk dağılım işlevi
density modulation yoğunluk kiplenimi
dependability bel bağlanırlık, güvenilebilirlik
derived quantity türetilmiş büyüklük
descent algorithm iniş algoritması
design testability test edilebilir tasarım
device monitor Aygıt gözleyici
diacritical mark vurgu imi
digit sayı, basamak
digit rakam, basamak
digit position rakam konumu
digital Sayısal
digital sayısal
digital assistant Bkz: personal digital assistant
digital audio broadcasting sayısal audio yayını
digital audio tape sayısal audio teyp
digital bus sayısal veriyolu
digital camera sayısal kamera
digital cash elektronik para
digital channel sayısal kanal
digital circuit sayısal devre
digital communication network sayısal iletişim ağı
digital computer sayısal bilgisayar
digital connection sayısal bağlantı
digital connectivity sayısal bağlanırlık
digital data sayısal veri
digital data network sayısal veri ağı
digital demultiplexer sayısal çoğullama çözücü
digital device sayısal aygıt
digital distribution frame sayısal dağıtım çerçevesi
digital enhancing sayısal pekiştirme, sayısal iyileştirme
digital exchange sayısal santral
digital filling sayısal dolgu
digital filter sayısal süzgeç
digital hierarchy sayısal sıradüzen
digital image sayısal imge
digital imaging sayısal görüntüleme
digital information storage sayısal bilgi saklama
digital input sayısal giriş
digital interface sayısal arayüz
digital link sayısal link
digital logic sayısal mantık
digital loopback sayısal döngü sınaması
digital measuring instrument sayısal ölçme aleti
digital multiplex equipment sayısal çoğullama donatısı
digital multiplex hierarchy sayısal çoğullama sıradüzeni
digital multiplexer sayısal çoğullayıcı
digital network sayısal ağ
digital output sayısal çıkış
digital plotter sayısal çizici
digital quantity sayısal büyüklük
digital recording sayısal kayıt
digital repeater sayısal yineleyici
digital representation sayısal gösterim
digital screen sayısal ekran
digital signal sayısal sinyal, sayısal işaret
digital signal processor sayısal işaret işlemci
digital signature sayısal imza
digital simulation sayısal benzetim
digital storage oscilloscope sayısal bellekli osiloskop
digital subscriber line sayısal abone hattı
digital subscriber loop Bkz: digital subscriber line
digital switch sayısal anahtar
digital telemetering sayısal teleölçüm
digital telephone set sayısal telefon aygıtı
digital television sayısal televizyon
digital transducer sayısal dönüştürücü
digital transmission sayısal iletim
digital video sayısal görüntü
digital video interactive (DVI) etkileşimli sayısal video
digital-analog (d/a) sayısal/örneksel, sayısaldan örneksele
digital-analog converter sayısal örneksel dönüştürücü
digital-to-analog converter sayısal analog çevirici
digital-to-analog transducer sayısal-analog dönüştürücü
digitization Sayısallaştırma, basamaklama
digitization board sayısallaştırma kartı
digitize Sayısallaştırmak
digitize sayısallaştırmak
digitize sayısallaştımak
digitized video Bkz: digital video
digitizer Sayısallaştırıcı
digitizer sayısallaştırıcı
digitizer board sayısallaştırma masası
digitizer tablet sayısallaştırıcı tablet
dimension of a quantity niceliğin boyutu
dimensionless quantity boyutsuz büyüklük
dimmer switch karartma ayarlı anahtar
directory facility ağ adresleri servisi
discontinuity süreksizlik noktası
discrete-event digital simulation ayrık olaylı sayısal benzetim
Disk partition Bölüntü, bölümleme, bölüm (disk)
disk unit disk birimi
disparity aykırılık, tutmazlık, eşleşmeme
dispatching priority görev dağıtım önceliği
display (unit) görüntü birimi
display monitor görüntü birimi
display monitor ekranlı monitör, görüntü izletici
disposition kütük işleme durumu
distortion-limited operation bozulumla kısıtlı işletme
distributed architecture Dağıtık mimari
distributed circuit dağıtılmış öğeli devre
dither Kıpırtılandırmak, titretmek
dither titremek
diversity 1) çeşitleme, 2) farklılık
document architecture belge mimarisi
Document Contents Architecture Belge Içerik Mimarisi
document editor belge düzenleyici
Document Interchange Architecture Belge Değiştokuş Mimarisi
domain architecture problem mimarisi
domain of applicability uygulanabilirlik alanı
dot pitch noktalar arası uzaklık
dot pitch nokta uzaklığı
double-density Çift yoğunluk
double-density disk çift yoğunluklu disk
double-precision arithmetic çift duyarlı aritmetik
downward compatibility öncekiyle uyumluluk
draft quality taslak (baskı) niteliği, taslak (baskı) kalitesi
draft quality taslak niteliği
dual diversity çifte çeşitleme
duality Çifteşlik
duplex circuit çift yönlü devre
duplication utility ikizleme programı
durability Dayanıklılık, kalıcılık
dynamic priority devingen öncelik
earth return circuit toprak dönüş devresi
earth-to-satellite link yer-uydu bağı
eccentricity eksenel kaçıklığı, dışmerkezlik
edge switch sınır santralı
edit düzenleme, biçimlendirme (metin), kurgulama (video)
edit düzenlemek
edit controller düzen denetleyici
edit program Düzenleyici program
edit session düzenleme oturumu
editing keypad düzenleme tuş takımı
edition basım
editor düzenleyici
editor Düzenleyici, editör
elasticity esneklik
electric circuit diagram elektrik devre şeması
electrical conductivity elektriksel iletkenlik
electrolitic capacitor elektrolitik sığaç
electromagnetic compatibility elektromanyetik uyumluluk
electronic recruitment Bkz: online recruitment
electronic security elektronik güvenlik
electronic switch elektronik anahtar
emission security, TEMPEST Salım güvenliği, TEMPEST güvenliği
emit salmak
emit yaymak
encryption algorithm şifreleme algoritması
end-of-stream delimiter dizgi sonlama belirteci
end-to-end digital connectivity uçtan uca sayısal bağlanırlık
enterprise application suite kurumsal tümleşik yazılım paketi
enterprise architect kurumsal bilişim mimarı
entity varlık, öğe
entity varlık
entity identifier öğe tanılayıcı
entity occurrence Öge varlığı
entity property öznitelik, öğe özelliği
entity relationship öğeler arası ilişki
entity type öğe türü
entity-relationship diagram öge-ilişki çizeneği
envelope velocity zarf hızı, gurup hızı
equation editor denklem düzenleyici
equivalent bit rate eşdeğer bit hızı
erase bit silme biti
error condition hata durumu
error probability hata olasılığı
even parity çift eşlik
even parity check çift eşlik denetimi
exit çıkış, çıkmak
exit çıkmak
exit routine çıkış yordamı
expandability Genişleyebilirlik
explicit belirtik, açık
explicit belirtilmiş
explicit address Bkz: absolute address
explicit declaration açık bildirim
extended architecture geliştirilmiş mimari
extensibility genişleyebilirlik
facility kolaylık, olanak, tesis
facility olanak
fallback circuit son çare (destek) devresi
feasibility olurluk
feasibility olurluk
feasibility study olurluk incelemesi
feasibility study olurluk incelemesi, fizibilite incelemesi
field definition alan tanımı
figure of merit başarım sayısı, kalite ölçüsü
file definition dosya tanımı
finite impulse response filter sonlu dürtü yanıtlı süzgeç
finite machine Sınırlı makine, sonlu durumlu makine
finite population sonlu evren
finite set sonlu küme
finite sum sonlu toplam
finiteness sonluluk
fit uymak
fit to page sayfaya sığdır
fitting Bkz: curve fitting
fixed pitch font sabit aralıklı font
fixed-access architecture telsizden telliye erişim mimarisi
fixed-point arithmetic sabit noktalı aritmetik
flexibility Esneklik
floating-point arithmetic kayan noktalı işlemler
floating-point unit (fpu) kayan nokta işlem birimi
framing bits Çerçeve sınır imleri (bitleri)
free circuit serbest devre
frequency diversity frekans çeşitlemesi
frequency instability frekans kararsızlığı
frequency selectivity frekans kaydırma
frequency stability frekansın yeniden kullanımı
Fringe benefit Yan fayda, ikincil fayda
full screen editing tüm ekranda düzenleme
full-screen editor tam ekran editörü (metin düzenleme)
functional architecture işlevsel mimari
functional decomposition işlevsel ayrıştırma
functional unit işlevsel birim
functionality işlevsellik, işlerlik
Gain Sensitivity Kazanç Duyarlılığı
Geostationary (Satellite) Yerdurağan (Uydu)
Geosynchronous Orbit Yer Eşzamanlı Yörünge
ghost site kullanılmayan site
ghost site hayalet site
glitch geçici kusur, tekleme
Global Connectivity Küresel Bağlanırlık
Global Positioning system Küresel Konumlama sistemi
global positioning system küresel konum sistemi
granularity Incelik
graphic entity grafik öğe
graphic primitive Temel çizimsel öğe, temel gösterim öğesi
ground-return circuit toprak dönüşü devresi
grounded circuit topraklanmış devre
grounding switch topraklama anahtarı
Handwriting El Yazısı
handwriting support elyazısı desteği
hard limiter katı kırpıcı
hard-disk cloning utility sabit disk kopyalama programı
Hardware Compatibility Donanım Uyarlığı
hardware monitor donanım gözcüsü
Hardware Security Donanım Güvenliği
headend unit kablo başı
Hexadecimal Digit Onaltılı Sayamak
hidden surface algorithm saklı yüzeyler algoritması
High Definition Television (hdtv) Yüksek tanımlı (çözünürlüklü) Televizyon
High Density Yüksek Yoğunluklu
high density yüksek yoğunluklu
high-order (digit) soldaki (basamak)
hit "Tam oturma, rastlama (bilgisayar) ; vurgun (elek)"
hit counter rastlama sayacı
Hit Ratio Yakalama Oranı, Başarı Oranı
homogeneity türdeşlik, homojenlik
Horizontal Parity Check Yatay (veri birimi içi) Eşlik Denetimi
Hospital information System Hastane Bilişim Sistemi
Hybrid Circuit Karma Devre
Identity Kimlik, Özdeşlik
identity kimlik
identity özdeşlik
identity element birim öğe
identity function özdeşlik işlevi
identity operator özdeşlik işleci
identity sign özdeşlik imi
identity simulation özdeşlik benzetimi
identity token kimlik belgesi
identity validation kimlik doğrulama
idle circuit Bkz: free circuit
Image Editor İmge düzenleyici
image recognition imge tanıma
impedance discontinuity empedans süreksizliği
Implicit Örtülü, dolaylı
implicit örtülü
implicit declaration örtük bildirim
implicit function örtük işlev
in situ yerinde
Industry Standart Architecture (Isa) Endüstri Standart Mimarisi
Inequality Eşitsizlik
Infinite Sonsuz
infinite sonsuz
infinite loop sonsuz döngü
infinite series sonsuz dizi
Infinitesimal Sonsuz Küçük
information repository bilgi havuzu
information security bilgi güvenliği
information security administrator bilişim güvenliği yöneticisi
information systems auditor bilgi sistemi denetçisi
inherent stability öz kararlılık
inherit kalıt almak
inheritance kalıt
inheritance kalıtım
inherited attribute kalıtsal özellik
inherited error kalıtsal hata
inhibit ketleme
inhibit pulse ketleme vurumu
inhibit signal ketleme işareti
Initial "1-Öncül, ön, başlangıç; 2- Ön Harf (ad)"
initial başlangıç
initial ilk
Initial Condition Başlangıç Koşulu
initial program load sistemi başlatan program
Initial Program Load (IPL) Öncül program yükleme
Initial Setup Başlangıç Ayarları
initial setup başlangıç ayarları
Initialization ilk kullanıma hazırlama, öncülleme, ilklendirme
initialization İlklendirme, öncülleme
initialization routine ilklendirme yorda
initialize başlangıç durumuna getirmek
initialize ilklendirmek
initialize sıfırlamak
initials baş harfler (bir ismin)
initiate başlatmak
Initiate Başlatmak
initiating event tetikleme olayı
initiator başlatıcı
input unit giriş birimi
Instability Kararsızlık
instantaneous availability anında yararlanırlık
Instruction Execution Unit Komut İşletim Birimi
Integer Arithmetic Tamsayı Aritmetiği
Integrated Circuit Tümleşik devre, tümdevre
integrated circuit tümleşik devre
integrated circuit (IC) tümleşik devre
Integrated Services Digital Network (Isdn) Tümleşik Sayısal İletişim Ağı
Integrity 1) Bütünlük, tamlık, tutarlılık, 2) bozulmamışlık,
integrity bütünlük
integrity checker Tutarlılık sezgi programı
integrity protection tamlığın korunması, aslıyla uyumun kollanması
Intensity yeğinlik, şiddet
intensity yoğunluk
intensity histogram gri ton histogramı
intensity level yeğinlik düzeyi
intensity modulation parlaklık değişimi, yeğinlik modülasyonu
interactivity etkileşim özelliği, etkileşimlilik
interference immunity girişim dayanıklılığı
Intermittent Aralıklı, Kesintili, aralarla
intermittent duty Aralıklı çalışma
intermittent fault Kesintili arıza
intermittent pattern Kesintili örüntü
Internet by satellite uydu üzerinden Internet
Internet citizen Bkz: Internet user
Internet security Internet güvenliği
Internet suite Internet yazılım paketi
Interoperability Birlikte İşlerlik
interoperability birlikte işlerlik
interoperability testing birlikte işlerlik sınaması
interrupt priority Kesilme (türü) önceliği
interrupt switch kesme anahtarı
interrupter switch kesici anahtar
interworkability birlikte çalışırlık
IP security IP güvenliği
IP switching IP anahtarlaması
italic italik
item öğe
Item Öğe, Parça, nesne
iterate yinelemek
iteration yineleme
iteration dürüm, döngü
iterative döngülü
iterative method döngülü yöntem
iterative operation döngülü işlem
iterative processing döngülü işleme
iterative solution döngülü çözüm
jitter seğirme
job definition iş tanımı
job priority iş önceliği
juxtaposition yan yana koyma
keep-alive circuit canlı tutma devresi
Kit Takım
knowledge acquisition bilgi edinme
label switching etiketli anahtarlama
LAN/WAN interconnectivity yerel alan ağı–geniş alan ağı bağlanırlığı
Latch circuit Mandal devresi
Layered Architecture Katmanlı Mimari
learning algorithm öğrenme algoritması
Least Significant Bit En Önemsiz Bit
Least Significant Digit En Önemsiz (en sağdaki) Basamak
least significant digit en sağdaki basamak
least squares fit en küçük karelerle uydurma
Legitimate Yasaya uyumlu, geçerli
Letter Quality Mektup yazım niteliğinde, iyi kalitede
letter quality mektup niteliği
Liability "1) Yükümlülük, Sorumluluk; 2) Pasifler (sayışımda)"
Light intensity ışık yeğinliği
limit sınır, limit
limit sınır
limit check limit sınama
limit cycle limit çevrimi
limiter sınırlandırıcı
limiting conditions sınır koşulları
limiting device gerilim sınırlayıcı
limiting operation sınırlı işletim
limiting value sınır değer
line conditioning hat iyileştirme
line hit hat vurgunu, hat paraziti
line splitter hat üleştirici
Linearity Doğrusallık
Linkage Editor Bağ Düzenleyici
linked site bağlı site
Literal Simgedeğer, sayısal/alfasayısal değişmez
literal hazır bilgi
little endian küçüğü başta olmalı
Logarithmic Logaritmik
Logic Circuit Mantık Devresi
longitudinal balance boylamasına denge
longitudinal curve boylam
longitudinal parity check boylamasına eşlik denetimi
low activity düşük düzeyde etkinlik
Low Density Düşük Yoğunlukta
low density düşük yoğunluklu
low priority düşük öncelikli
Low Priority Düşük Öncelikli
Lower Limit Alt Sınır
luminosity parıltı
Macro definition Makro tanımı
Macro-substitution Makro açılımı, Makro yerleştirme
Magnitude Büyüklük, Genlik
main control unit ana kontrol birimi
Maintainability (bakım) Sürdürülebilirlik,
Majority Çoğunluk
majority çoğunluk
majority carrier çoğunluk taşıyıcısı
majority circuit çoğunluk devresi
majority operation çoğunluk işlemi
manual switch el anahtarı
marginal probability density function bileşen olasılık yoğunluk işlevi, marjinal olasılık yoğunluk işlevi
maximum output capacity net çıkış gücü
medium attachment unit Ortam bağlantı birimi
megabyte (measurement unit) megabyte, MB
memory capacity bellek sığası
memory management unit bellek yönetim birimi
Memory Management Unit (Mmu) Bellek Yönetim Birimi
memory partitioning bellek bölüntüleme
menu item Menu öğesi
menu item menü öğesi
menu title menü başlığı
message switching Mesaj yönlendirme
message-switching center mesaj yönlendirme merkezi
message-switching network mesaj yönlendirme ağı
Metropolitan Kentsel
Micro Channel Architecture Mikro Kanal Mimarisi
Micro Channel Architecture (mca) Mikro Kanal Mimarisi
microarchitecture mikromimari
microcircuit mikrodevre
microcircuit card akıllı kart, mikrodevre kartı
Microswitch Mikroanahtar
microswitch mikroanahtar, mikrokontak
Microwave Integrated Circuit Mikrodalga Tümleşik Devresi
mirror site ikiz site
miss probability ikinci tür hata olasılığı, yanlış red olasılığı
mission critical yaşamsal, (görev tamamlamak için) vazgeçilmez
mission critical application yaşamsal uygulama
mission critical software yaşamsal yazılım
Modality Kipsellik, Özellik
modeling algorithm modelleme algoritması
modular arithmetic ölçkeli aritmetik, modüler aritmetik
modular decomposition birimlere ayrıştırma
Monitor "1) İzlemek, Gözlemek; 2) Monitör, Gözleyici; 3) Gözcü"
monitor görüntü birimi
monitor izlemek
monitor program gözcü program
monitor station gözcü bilgisayar
Monitoring Gözleme, Gözcülük etme
monitoring software gözcü yazılım
Monolithic circuit Tektaş devre
Monolithic Circuit Tektaş Devre
Most Significant Bit En Önemli Bit
Most Significant Digit En Önemli Basamak
most significant digit en soldaki basamak
Multi-channel transmitter çok kanallı verici
multilayer circuit çok katmanlı baskı devre
Multilevel Security Çok-düzeyli Güvenlik
Multiple inheritance Çok (yönlü, öncüllü) kalıtım
multiple inheritance çoktan türeme
Multiplicity Katlılık, Çokluk
multiprotocol label switching (MPLS) çok protokollü etiket anahtarlaması
multisync monitor Çok tarama hızlı monitör
Multitasking Çok Görevli
multitasking çok görevli yürütüm
multitasking çoklu görev, çokgörevli
Multithreaded Çok izlekli, çok iş parçacıklı
multithreading çok izlekli
multithreading çoklu kullanım
multitrack recording system çok kanallı kayıt sistemi
multivendor connectivity farklı yapımlı ağların bağlanırlığı
multivendor interoperability farklı yapımlı ağların birlikte çalışırlığı
Musical Instruments Digital Interface Müzik Gereçleri Sayısal Arabirimi
Musical Instruments Digital Interface (MIDI) Müzik Aletleri Sayısal Arayüzü
navigational satellite yöngüdüm uydusu
near-letter quality mektup niteliğine yakın
necessary condition gerekli koşul
necessity gereklilik
negation of a proposition önermenin olumsuzlaması
network architect ağ mimarı
network citizen Bkz: Internet user
network interconnectivity ağ bağlantısallığı
network monitoring ağ gözetimi, ağ gözcülüğü
network security ağ güvenliği
nibble (measurement unit) yarım byte
noise immunity gürültü bağışıklığı
noise spectral density gürültü spektrumu yoğunluğu
non-bus-based architecture veriyoluna dayanmayan mimari
nonlinearity distortion doğrusalsızlık bozulması
nonpositive number pozitif olmayan sayı
nonswitched line özel hat, anahtarlanmayan hat
nonswitched line aktarmasız hat
normal operating conditions olağan işletme koşulları
numerical value of a quantity bir büyüklüğün sayısal değeri
object definition nesne tanımı
object recognition nesne tanıma
objectivity nesnellik
observability gözlenebilirlik
octal digit Sekizli basamak
octet sequence integrity bayt ardışım tamlığı
odd parity tek eşlik (denetim)
odd parity check tek eşlik denetimi
off position kapalı konum, çalışmaz durum
Off-site Kuruluş dışında
off-site processing Kuruluş dışında işleme
omit Dışarıda bırakmak, atmak
omit atlamak
on position açık konum, çalışır durum
on site Yerinde
on site yerinde
on-off switch açma-kapatma anahtarı
online community sanal topluluk
online recruitment Çevrimiçi eleman arama
Opacity donukluk, ışık geçirmezlik
opacity ışık geçirmezlik
Open Architecture Açık Mimari
open architecture açık mimari
open document architecture ODA standardı
open systems architecture açık sistemler mimarisi
Open Systems Interconnection Architecture Açık Sistemler Bağlantısı Mimarisi
open-circuit açık devre
open-circuit voltage açık devre gerilimi
opposite Karşıt, tersyönde
opposite karşıt
optical character recognition optik karakter tanıma
optical character recognition optik karakter tanıma
optical switching optik anahtarlama
optical switching matrix optik anahtarlama matrisi, optik anahtarlama yapısı
optimal architecture en iyi mimari
optional facilities isteğe bağlı olanaklar
order of magnitude Basamaksal büyüklük, büyüklük kertesi
orthogonal decomposition dikgen çözüşüm
orthogonality dikgenlik
outgoing line circuit çıkış hat devresi
overhead bit destek biti, hizmet biti
overwrite üstüne yazmak
overwrite üstüne yazmak
packet switch paket santralı
packet switching paket anahtarlama (ile iletim)
packet switching data network paket anahtarlamalı veri ağı
packet switching network paket anahtarlamalı ağ
packet switching network paket anahtarlamalı ağ
pageable partition sayfa yapısında bölüntüleme
Paged Memory Management Unit Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi
paper-white monitor beyaz fonlu ekran
parallel architecture paralel mimari
parallel circuit paralel devre
parity eşlik
parity eşlik
parity bit eşlik biti
parity bit eşlik biti
parity character eşlik damgası
parity check eşlik denetimi
parity error eşlik hatası, eşlik uyuşmazlığı
parity setting eşlik ayarı
partition 1) bölüntü, 2) bölüntülemek
partition bölümlemek
partition a disk bir diski bölüntülemek
partition coefficient üleşim katsayısı
partitioned bölüntülenmiş
partitioned data set bölüntülenmiş veriler
partitioned matrix bölüntülenmiş matris
partitioning bellek bölüntüleme
pattern recognition örüntü tanıma
peak limiter tepe sınırlayıcı
peak-to-peak amplitude tepeden tepeye genlik
peer entities eşdüzey öğeler, görevdeş öğeler
peer-to-peer architecture Denk öğeler mimarisi, paydaş öğeler mimarisi
perceptual similarity algısal benzerlik
performance criteria başarım ölçütleri
performance monitor başarım gözlemcisi
peripheral control unit çevre (donatımı) denetim birimi
peripheral unit çevre birimi
permanent virtual circuit kalıcı sanal devre
permit izin
permit izin
personal digital assistant elektronik ajanda
personal site kişisel site
phase jitter evre seğirmesi, faz seğirmesi
phase nonlinearity faz doğrusalsızlığı
phase shift circuit faz kaydırma devresi
photonic switching Bkz: optical switching
physical circuit gerçek devre
physical security fiziksel güvenlik
pirate site korsan site
pit çukurcuk
pitch "1) iletken aralığı; 2) karakter yoğunluğu; 3) sargı adımı"
pitch karakter sıklığı
playback unit Okuyucu
point-to-point circuit noktadan noktaya devre
polarity Kutupluluk
polarity inversion kutup evirme
porosity gözeneklilik
port capacity iskele kapasitesi
portability taşınırlık, taşınabilirlik
portability taşınırlık
portrait boyuna, dikine
portrait (page orientation) düşey
portrait mode boyuna form, dikey form
portrait monitor dikey monitör
position "1) konum; 2) konumlamak, yerleştirmek"
position konum
position control system konum kontrol sistemi
position determination technology konum belirleme tekniği
position file coğrafi konum dosyası
position sensor konum algılayıcısı
position vector konum vektörü
positional notation konumsal yazım
positional representation konumsal gösterim
Positioning Konumlandırma
positioning time konumlama süresi
positive 1) olumlu, 2) artı
positive olumlu, artı
positive conductor pozitif iletken, artı iletken
positive feedback artı geribesleme
positive function pozitif işlev
positive pulse artı vurum
positive terminal artı uç
power switch açma/kapatma düğmesi, güç anahtarı
power switch güç anahtarı
preemptive priority discipline sonsuz öncelikli düzence
pressure sensitive Basınç duyarlı
pressure-activated switch basınç anahtarı, basınç denetimli anahtar
primitive 1-yapıtaşı, temel (öğe), 2-ilkel,gelişmemiş, ham
primitive object ilkel nesne
print quality baskı niteliğ
printed circuit baskı devre
printed circuit board baskı devre kartı
printer writer yazdırma programı
priority öncelik
priority öncelik
priority interrupt öncelikli iş kesme
priority queue öncelik kuyruğu
priority-based (scheduling) önceliğe dayalı
probability olasılık
probability density function olasılık yoğunluk işlevi
probability distribution function olasılık dağılım işlevi
probability of acceptance kabul olasılığı, onanma olasılığı
probability of occurrence olma olasılığı, ortaya çıkma olasılığı
probability of rejection ret olasılığı
procedural security Bkz: administrative security
process activity veri işlemek
processing unit işlem birimi
processor architecture işlemci mimarisi
processor unit işlem birimi
productivity üretkenlik
productivity üretkenlik
productivity software yatay uygulama yazılımı
program editor program editörü
program portability program taşınırlığı
program sensitive fault programa duyarlı arıza
proportionality orantılılık
proposition önerme
propositional calculus önermeler hesaplama (yöntemi), önermeler matematiği
propositional logic önermeler mantığı
protocol data unit protokolün veri birimi
protocol insensitive protokole duyarsız
protocol sensitive protokole duyarlı
proximity Yakınlık, açıklık (mesafe)
public switched network kamusal anahtarlamalı ağ
pulse jitter vurum seğirmesi
pulse repetition interval vurum yineleme aralığı
pulse transmitter vurum vericisi
pulse-amplitude modulation vurum genlik kiplenimi
pulse-position modulation vurum konum kiplenimi
purity Arılık, saflık
pushbutton switch basma düğmeli anahtar
quadrature amplitude modulation dördün genlik kiplenimi
quadrature amplitude shift keying QASK, Dördün genlik kaydırmalı kiplenim
qualitative nitel
qualitative data nitel veriler
qualitative reasoning nitel akıl yürütme
quality nitelik, kalite
quality nitelik
Quality Assurance Nitelik Güvencesi
quality assurance kalite güvencesi, nitelik güvencesi
quality control nitelik denetimi, kalite kontrolü
Quality Control Nitelik Denetimi
quality control engineer kalite kontrol mühendisi
quality management kalite yönetimi
quality manager kalite yöneticisi
quality metric nitelik ölçevi
quality of conformance uygunluk kalitesi
quality of service hizmet niteliği, hizmet kalitesi
quality of service engineering hizmet niteliği teknikleri
quality of transmission iletim niteliği
quality policy kalite politikası
quality science kalite bilimi
quality standard kalite standardı
quality statement kalite tanımı
quantitative Nicel
quantitative data nicel veriler
quantitative measurement nicel ölçme
quantity nicelik, miktar
quit bitirmek
Quit Vazgeç, terk
Race condition yarışma durumu
rate adaptive digital subscriber line hızı uyarlanan sayısal abone döngüsü
rated operating conditions tanımlı çalışma koşulları
raw bit error ratio düzeltilmemiş bit hata oranı
read-write channel okuma-yazma kanalı
read-write head okuma-yazma kafası
read-write protection okuma ve yazmaya karşı koruma
readability Okunaklılık, seçilirlik
receptivity Alırlık
reciprocity karşılıklılık
recognition tanıma
recording density kayıt yoğunluğu
reference conditions referans koşulları
reference operating conditions referans çalışma koşulları
reflectivity yansıtırlık
reflectivity yansıtırlık
register-oriented architecture yazmaç tabanlı mimari
reiterate yinelemek
reliability güvenilirlik
reliability güvenilirlik
reliability engineering güvenilirlik teknikleri
reliability manager hizmette güvenilirlik uzmanı
reliability model güvenilirlik modeli
relocatability yer değişirlik, konum değişirlik
reluctivity özgül manyetik direnç
remote monitoring uzaktan gözleme
remote site uzak yerleşke
repeatability of measurements ölçümlerin yinelenebilirliği
repetitive addressing yineli adresleme
repetitive frequency vurum yineleme sıklığı
repository Havuz, depo, biriktirgeç
repository havuz
resistance-capacitance coupling direnç-sığaç bağlaşımı
resistivity özdirenç
resonant circuit çınlamalı devre, rezonans devresi
reusability yeniden kullanılırlık
rewritable compact disk yeniden yazılabilir yoğunteker
RGB monitor RGB monitör
RISC architecture RISC mimarisi
robust algorithm dayanıklı algoritma
rotary switch döner anahtar
rugged operating conditions zorlu işletme koşulları
sampling circuit örnekleme devresi
sampling density örnekleme yoğunluğu
sanitizing arıtma
satellite uydu
satellite uydu
satellite access protocol uydu erişim protokolü
satellite antenna uydu anteni
satellite bandwidth uydu bant genişliği
satellite broadcasting uydudan yayın, uydudan yayın, uydu yayıncılığı
satellite communication system uydulu iletişim sistemi, uydu iletişim sistemi
satellite computer uydu bilgisayar
satellite coverage uydu kaplama alanı
satellite dish uydu çanak anteni
satellite earth station uydu yer istasyonu
satellite exchange uydu santralı
satellite imagery uydudan alınan imgeler
satellite launcher uydu fırlatıcısı
satellite life time uydunun ömrü
satellite link uydu linki
satellite paging uydudan çağrı hizmeti
satellite positioning uyduyu konumlama
satellite relay uydu röle
satellite repeater uydu yineleyicisi OK
satellite separation uydular arası açıklık ndaki açısal uzaklık OK
satellite transponder uydu aktarıcısı
satellite-based uyduya dayalı
satellite-cellular telephone uydulu telsiz telefon, uydulu hücresel telefon
satellite-to-earth link uydu-yer bağlantısı
satellite-to-satellite link uydudan uyduya bağlantı link
scalability ölçeklenebilirlik
scalability ölçeklenirlik
scalable architecture evrimli mimari ölçeklenebilir mimari
scalar quantity sayıl büyüklük, büyüklük
scannability kolay taranabilirlik okunurluk
scanner digitizer sayısallaştıran tarayıcı
scanning density tarama yoğunluğu
scanning pitch tarama sıklığı birim mesafeye düşen tarama eleman sayısı
scheduled activity planlanmış etkinlik
schmitt trigger schmitt tetikleyicisi
screen editor ekranda düzenleme
screen pitch ekran nokta yoğunluğu
search algorithm arama algoritması
Section Title Bölüm Başlığı
secure site güvenli site
secured site güvenli site,
security güvenlik
security güvenlik
security analysis güvenlik analizi
security attribute güvenlik özniteliği
security classification güvenlik sınıflaması
security clearance erişim yetki düzeyi yetkisi seviyesi OK
security configuration güvenlik düzenleşimi, güvenlik yapılanışı
security counter-measures güvenlik önlemi
security descriptor güvenlik tanımlayıcısı
security filter güvenlik süzgeci
security information qualifier güvenlik koşulları belirteci
security intelligence güvenlik istihbaratı
security kernel güvenlik kabuğu
security label güvenlik etiketi
security layer güvenlik katmanı
security level Bkz: clearance level
security lock güvenlik kilidi,
security log güvenlik günlüğü
security management güvenlik yönetimi
security measure güvenlik önlemi
security of data veri güvenliği
security official güvenlik sorumlusu
security policy güvenlik politikası
security procedure güvenlik programı
security software güvenlik yazılımı
security strategy güvenlik stratejisi
security subsystem güvenlik alt sistemi
security threat güvenlik tehdidi,
security violation güvenliği bozma
selectivity seçicilik
selector circuit seçici devre
selector switch seçici anahtar
self-checking circuit kendini denetleyen devre
self-excited machine öz uyarmalı motor
self-monitoring system kendini gözleyen sistem
self-similarity özbenzeşlik
semiconductor switch yarıiletken anahtar
semiconductor switching device yarıiletken anahtarlama aygıtı
sensing circuitry algılayıcı devre
sensitive data duyarlı veri, kritik veri
sensitive information kritik veri, duyarlı veri
sensitivity duyarlılık
sensitivity duyarlık
sensitivity analysis duyarlılık analizi
sensitivity coefficient duyarlılık katsayısı
sensitivity label duyarlılık etiketi
sensitivity level duyarlılık düzeyi
sensitivity ratio duyarlılık oranı
sensitivity threshold duyarlılık eşiği
sensitizer duyarlılaştırıcı
separation criterion aralama miktarı
sequential circuit ardışık devre
sequential probability ratio test aşamalı olasılık oranı testi
serial addition ardışık toplama, seri toplama
series capacitor seri sığaç
series circuits seri devreler
series parallel switch seri paralel anahtar
series-resonant circuit seri çınlamalı devre, dizisel çınlamalı devre
service accessibility hizmete erişilirlik
service bits hizmet bitleri
service capacity işletme kapasitesi
service data unit hizmet veri birimi
service position işletme konumu
service primitive hizmet öğesi
severity Önem, ağırlık
severity önem
severity code önem kodu
severity code önem kodu
shannon limit shannon sınırı
shield voltage limiter kablo ekranı koruyucusu
shock excitation şok uyarım
short-circuit admittance kısa devre geçirisi
short-circuit impedance kısa devre çelisi, kısa devre empedansı
short-circuit operation kısa devre çalışma
short-circuit relay topraklama rölesi
short-circuiter kısa devre aygıtı
shunt capacitor paralel sığaç
shunt transition şönt manevrası
sidelit screen yandan aydınlatılmış ekran
sign bit işaret biti
sign digit işaret hanesi
sign position cebirsel işaret konumu
sign-magnitude işaret ve genlik
sign-magnitude arithmetic işaret-genlik aritmetiği
signal circuit işaret devresi
signal conditioning işaret iyileştirme
signal purity işaretin saflığı
signal quality detector işaret niteliği ölçeri
signal splitter işaret ayırıcı
significant digit önemli basamak, anlamlı basamak
similarity benzeşim, benzerlik
similarity theorem benzeşlik teoremi
similarity-based learning benzerliğe dayalı öğrenme
simulation fidelity benzetim gerçekçiliği
single-wire circuit tek telli devre
singularity tekillik
singularity tekillik
site bilgi işlem noktası, site
site access site erişimi
site directory site rehberi
site license site lisansı
site under construction kurulmakta olan site
slide writer saydama dönüştürücü
slit yarık
smoothing capacitor süzme sığacı, yumuşatma sığacı
smoothing circuit yumuşatıcı süzgeç
software architecture yazılım mimarisi
software diversity yazılım çeşitlemesi
software integrity yazılım tamlığı
software quality yazılım kalitesi
software quality assurance yazılım kalite güvencesi
software reliability yazılım güvenilirliği
software repository yazılım havuzu
software security yazılım güvenliği
software security measure yazılım güvenlik ölçütü
solicited message istenen mesaj, beklenen mesaj
solicited status istenen durum bilgisi
sort utility Bkz: sort program
sorting criteria sıralama ölçütleri
sorting criteria sıralama ölçütü
Sound intensity ses yeğinliği
space diversity uzam çeşitlemesi
space division switching uzam bölüşümlü anahtarlama
space to mark transition boşluktan işarete geçiş
spanning tree algorithm kapsama ağacı algoritması
speaker recognition Konuşmacı tanıma
speaker-dependent recognition konuşmacıya bağımlı tanıma
speaker-independent recognition konuşmacıya bağımsız tanıma
specificity özgüllük
speech intelligibility konuşmanın anlaşılırlığı
speech quality konuşma işaretinin niteliği
speech recognition konuşma tanıma
speech recognition konuşma tanıma
split Yarılma, ayrılma
split screen bölünmüş ekran
split window bölünmüş pencere
splitter ayırıcı, dağıtıcı, dallandırıcı, yatay ayırma işlemi
splitter dallandırıcı (LAN)
spontaneity kendiliğindenlik
sprite Bağımsız görüntü
sprite graphics hareketli öğe grafik sistemi
sprite graphics hareketli grafik
squelch circuit susturma devresi
stability kararlılık
stability kararlılık
stability domain kararlılık bölgesi
staggered circuit zikzaklı devre
start bit başlangıç biti
start-stop switch açma-kapatma anahtarı
state transition diagram durum geçiş çizeneği
state transition matrix durum geçiş matrisi
static electricity Bkz: static charge
stop bit durdurma biti
storage capacity bellek sığası
store-and-forward switching mesaj anahtarlaması
storefront site sanal vitrin
stray capacitance kaçak sığa
strict inequality kesin eşitsizlik
submit sunmak, teslim
submit sunmak
subsplit alt bölmeli
substitute Yerine geçirme, değiştirme
substitute yedek, yerine koymak
subunit altbirim
sufficient condition yeterli koşul
superconductivity aşırı iletkenlik
superposition üstdüşüm, bindirme
superposition principle üstdüşüm özelliği, bindirme özelliği
surge capacitor vurum sığacı
survivability kalımlılık
sweep generating circuit zaman referansı devresi
switch makas manevrası, anahtar, açkı, şalter
switch açkılamak, anahtarlamak, faaliyete geçmek, (röle)
switch (1) anahtar, (2) anahtarlamak
switch fuse anahtar sigorta
switch off kapamak
switch on açmak
switch-disconnector ayırıcı anahtar
switchboard kontrol panosu
switched configuration anahtarlamalı düzenleşim
switched connection anahtarlanmış bağlantı
switched line anahtarlamalı hat
switched line anahtarlamalı hat
switched link anahtarlanmış link
switched network anahtarlamalı ağ
switcher anahtarlayıcı
switchgear anahtarlama tertibatı
switching anahtarlama
switching anahtarlama
switching center anahtarlama merkezi
switching function anahtarlama işlevi
switching matrix anahtarlama matrisi
switching processor anahtarlama işlemcisi
switching rate anahtarlama hızı
switching signal anahtarlama sinyali
switching time anahtarlama süresi
switching value faaliyete geçme değeri
switching variable anahtarlama değişkeni
symbol of a unit of measurement ölçüm birimin simgesi
synchronization bit eşzamanlama biti
synchronous digital hierarchy eşzamanlı sayısal sıradüzen, sdh
system architecture sistem mimarisi
system integrity sistem bütünlüğü
system of inequalities eşitsizlikler sistemi
system of units of measurement ölçüm birimleri sistemi
Systems Application Architecture(SAA) Sistem Uygulama Mimarisi
Tab Delimited sekmeyle ayrılmış
Tab Position Sekme konumu
table digitizer Bkz: digitizer board
tag bit bayrak biti, etiket biti
tag switching etiketle anahtarlama
tagged architecture Harvard mimarisi
target acquisition Hedef yakalama
target recognition hedef tanıma
task switching görevler arası gidip gelme
telecommunication circuit teleiletişim devresi, uziletişim devresi
telecommunication facility teleiletişim olanakları, uziletişim olanakları
telemonitoring uzaktan gözetleme
temperature stability ısıl kararlılık
temporary read/write error geçici okuma/yazma hatası
terabits per second Terabit/saniye
terminal mobility uçbirim gezingenliği
terminated circuit sonlandırılmış devre
test bit pattern sınayıcı bit örüntüsü
test unit sınama birimi, test birimi
testability sınanabilirlik
testing facilities sınayıcı programlar, sınama olanakları
text editing Metin düzenleme
text editor Metin düzenleyici
text editor metin düzenleyici
thin film circuit ince film devre
threat monitoring tehdit gözleme
three-phase circuit üç fazlı devre, üç evreli devre, trifaze devre
three-tier architecture üç katlı mimari
threshold sensitivity duyarlılık eşiği
thumbwheel switch döner anahtar
time jitter zaman seğirmesi
time-division switch zaman bölüşümlü santral, zaman bölmeli santral
time-slice multitasking zaman dilimli, çok işli işletim
timing jitter örnekleme anı seğirmesi
Title Başlık
title bar başlık çubuğu
title bar başlık çubuğu
Title Page Başlık sayfası
toolkit araç takımı
toolkit Bkz: toolbox
touch sensitive dokunma duyarlı
touch-sensitive keyboard dokunmatik klavye
traceability izlenebilirlik
track density iz yoğunluğu
track pitch iz aralığı
traffic capacity trafik sığası
transaction site elektronik hareket sitesi
transit düzgeçiş
transition geçiş
Transliterate karakter değiştirmek, karakter karakter çevirmek
transliteration karakter çevirisi
transmission facility iletim olanakları, iletim kurulumu
transmit Iletmek
transmit iletmek
transmit bandwidth gönderme bant genişliği
transmit buffer gönderme arabelleği
transmit diversity gönderme çeşitlemesi
transmit flow control iletim akış kontrolü
transmit queue gönderme kuyruğu
transmit window gönderme penceresi
transmitted message gönderilen ileti
transmitter gönderici
transmitter gönderici
transmitter gönderici
transmitter power verici gücü
transmitter-receiver Bkz: Transceiver
transmitting terminal gönderen uç
transmittivity aktarıcılık
transposition Çaprazlama, konum değiştirme
transposition cipher karılmalı kripto, sıra değiştirmeli kripto
transversal parity check dikey eşlik denetimi
trend fitting yönseme eğrisi uydurma
trigger circuit tetikleme devresi
trigger sensitivity tetikleme duyarlılığı
trip-free (circuit-breaker) Serbest açmalı (devre kesici)
trusted authentication authority elektronik noter, güvenilir üçüncü şahıs
two-tier architecture iki seviyeli mimari
two-wire circuit iki telli devre
typewriter yazı makinesi, daktilo
typewriter yazımakinesi
unconditional koşulsuz
unconditional koşulsuz
unconditional branch koşulsuz atlama
unconditional jump koşulsuz atlama
unconditional statement koşulsuz deyim
uniqueness condition teklik koşulu
unit "Birim; aygıt"
unit birim
unit circle birim çember
unit impulse birim dürtü
Unit of measurement ölçü birimi
unit pulse birim dürtü, Dirac dürtüsü
unit string birim dizgi
unit vector birim vektör
unitary matrix birimcil matris
units position virgül konumu
Universal asynchronous receiver transmitter (uart) Evrensel eşzamansız alıcı-verici
unjustified composition hizalanmamış dizgi
untitled adsız, başlıksız
Untitled Adsız
Upgrade kit yükseltme paketi
upgradeability büyürlük
upper range limit erimin üst sınırı
upward compatibility üstüyle uyumluluk
upward compatibility yukarıya doğru uyumluluk
usability kullanılabilirlik
usability kullanılırlık
usability test kolay kullanım sınaması
user exit kullanıcı çıkışı
utility (program) Yardımcı (program)
utility program yardımcı program
validity geçerlik
validity check geçerlik denetimi
value of a quantity bir büyüklüğün değeri
valve positioner vana konumlayıcısı
variable-density track değişken yoğunlukta iz
vector quantity vektörel büyüklük, yöneysel büyüklük
velocity hız
vertical parity dikey eşlik
video digitizer video sayısallaştırıcı
video monitor video monitörü
video monitor görüntü monitörü
virtual bitmap sanal bit haritası
virtual circuit sanal devre
virtual community sanal topluluk
virtual reality sanal gerçeklik
virtual reality markup language sanal gerçeklik dili, VRML dili
virtual recruitment Bkz: online recruitment
visibility görünürlük
visitor counter ziyaretçi sayacı
visitor location register konuk abone kütüğü
visual acuity görme keskinliği
voice answer-back unit Bkz: voice response unit
voice recognition ses tanıma
voice-grade circuit telefon niteliğinde devre
volatility oynaklık
voltage-stabilizing circuit gerilim düzenleyici devre
volume limiter gürlük sınırlayıcı, kazanç sınırlayıcı
volume primitive üç boyutlu imge öğesi
vulnerability korunmasızlık, saldırıya açıklık, örselenebilirlik
wait beklemek
wait beklemek
wait condition bekleme durumu
web site örün sitesi
white noise beyaz gürültü
white pages beyaz sayfalar
white paper tanıtım belgesi, sunuş belgesi
white radiation beyaz ışınım
white-box model beyaz kutu modeli, yapısal model
white-box test yapısal test
whitening filter beyazlatıcı süzgeç
whitespace beyaz boşluk, aralıklama karakteri
wireline circuit Bkz: metallic circuit
wireline facility telli şebeke
workgroup productivity software Bkz: groupware
workgroup productivity software Bkz: groupware
worm(write-once-read-many) WORM
write Yazmak
write yazmak
write access yazma erişimi, yazmak için
write current yazma akımı
write enable notch yazılabilir çentiği
write error yazma hatası
write protect notch yazmaya karşı koruma çentiği
write protect tab yazmaya karşı koruma anahtarı
write protected yazma korumalı
write-enable yazmaya erkli
write-once-read-many (worm) bir yaz-çok oku, bir kere yazılır bellek
write-protect yazma korumalı
zenith başucu, zenit
zero position sıfır konumu
zero-bit insertion sıfır biti sokuşturma

Toplam 1411 adet sonuç bulundu


Ana Sayfa : Amaç : Siteniz İçin Arama Formu : İnternet Terimleri : Arama Motorları : Gazeteler - Dergiler

© 2004-2013 BilisimTerimleri.com Gizlilik İlkeleri

Bu sayfalar ve İnternet'teki pek çok site en iyi 1024x768 ekran çözünürlügü ve gerçek renk ayarı ile izlenebilir.