isi İngilizcesi Nedir, isi İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "isi"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) Alan; 2) cisim (mat)" field
(eskisini) geçersiz kılmak override
(eskisini) geçersiz kılmak, çiğneme override
(etki) alan denetleyicisi domain controller
Açık Sistemler Bağlantısı Mimarisi Open Systems Interconnection Architecture
açık sistemler mimarisi open systems architecture
ağ adresleri servisi directory facility
ağ protokol çözümleyicisi network protocol analyzer
ağ topolojisi (ilingesi) network topology
ağ yapısı, ağ topolojisi network topology
ağ yöneticisi network manager
ağ yöneticisi network administrator
ağ yöneticisi network administrator
ağ yöneticisi network manager
ağaç topolojisi tree topology
anahtarlama işlemcisi switching processor
anahtarlama matrisi switching matrix
arama dizgisi search string
bakım iletisi service message
bakım servisine alma maintenance bypass
basamak tepkisi step response
baskı yöneticisi print manager
başarım gözlemcisi performance monitor
başlatma yordamı yükleyicisi bootstrap loader
başlık bilgisi header information
Belge Değiştokuş Mimarisi Document Interchange Architecture
Belge Içerik Mimarisi Document Contents Architecture
belge mimarisi document architecture
bellek matrisi memory array
Bileşik Belge Mimarisi Compound Document Architecture
bilgi ekonomisi information economy
bilgi iletisi information message
bilgi mühendisi knowledge engineer
bilgi sistemi denetçisi information systems auditor
bilişim güvenliği yöneticisi information security administrator
bilişim teknolojisi information technology
Bkz: code division multiple-access cdma
Bkz: code division multiplexing cdm
Bkz: Computer Vision Machine Vision
Bkz: data acquisition terminal data entry terminal
Bkz: frequency division multiple access FDMA
Bkz: frequency division multiplexing FDM
Bkz: High-Definition Television Hdtv
Bkz: time-division multiplexing tdm
Bkz: vision sensor image sensor
Büyüme Eğrisi Growth Curve
çerçeve denetim dizisi frame check sequence
çoğa gönderim iletisi multicast message
çok komut/çok veri (bilgisayar mimarisi) Multiple instruction / multiple data (MIMD)
CUA mimarisi CUA architecture
Çıkış dizisi escape sequence
çıkış tepsisi output tray
çıkış tepsisi delivery tray
çınlama doruğu, rezonans tepkisi resonant peak
damga dizgisi character string
datagram, veri iletisi datagram
dayanak, taban çizgisi baseline
denetim biti, denetim ikilisi check bit
Denk öğeler mimarisi, paydaş öğeler mimarisi peer-to-peer architecture
devinim sezicisi motion detector
dil bilgisi grammar
dil işlemcisi language processor
dinamik ad servisi dynamic name service (dns)
dinleme servisi interception service
disk dizisi disk array
dizilim işlemcisi array processor
dos (bellek) genişleticisi dos extender
dosya yöneticisi file manager
doyum eğrisi saturation curve
durdurma dizisi abort sequence
durum bilgisiz stateless
durum geçiş matrisi state transition matrix
eksen kaydırma çizgisi axis translation line
elektronik ileti, e-posta iletisi e-mail message
en küçük kareler kestiricisi least squares estimator
Endüstri Standart Mimarisi Industry Standart Architecture (Isa)
Enerjisini yitirmiş, cansız de-energized
erişim yetki düzeyi yetkisi seviyesi OK security clearance
Eylemsiz, Etkisiz Inert
Eşdeğerlik ilişkisi equivalence relation
faz denkleştiricisi phase equalizer
frekans tahsisi frequency assignment
frekans tepkisi frequency shift keying
gam, ürün serisi mix
Geçici rejim tepkisi transient response
gecikme denkleştiricisi delay equalizer
GIRINTISIZ UNINDENT
giriş çelisi, giriş empedansı input impedance
giriş iletisi, girdi iletisi input message
giriş iş dizisi input stream
giriş işlem dizisi login script
giriş-çıkış işlemcisi input-output processor
grafik yardımcı işlemcisi graphics coprocessor
güvenlik stratejisi security strategy
gök mavisi azure
halka topolojisi ring topology
Harvard mimarisi tagged architecture
hat çözümleyicisi line analyzer
hata dedektifiimza çözümleyicisi signature analyser
hata iletisi error Message
hata iletisi, hata uyarısı error message
hece ayırma çizgisi syllable hyphen
hesap yöneticisi accounts manager
hizmet disiplini service discipline
hız değiştiricisi speed variator
iletişim kesintisi service outage
iletişim yöneticisi communications manager
ilintisizleşme uzaklığı decorrelation distance
imleşim bilgisi signaling information
imleşim iletisiişaretleşme mesajı signaling message
istenen durum bilgisi solicited status
Izgara Çizgisi, çubuk çizgi Gridline
iş dağıtıcısı, iş çizelgeleyicisi job scheduler
işaret işlemcisi signal processor
işlemci mimarisi processor architecture
işlemler dizisi sequence of operations
işlevseller serisi functional series
Işlevsiz kılma, etkisizleştirme, edilgen kılma, seçilmez kılmak disable
kaçış tuşu dizisi escape sequence
kalite kontrol mühendisi quality control engineer
kalite yöneticisi quality manager
kalın film teknolojisi thick film technology
karakter çevirisi transliteration
karakter dizgisi, damga dizgisi character string
Karakter dizicisi Typesetter
Kesilme Denetçisi Interrupt Controller
kesintisiz güç kaynağı uninterruptable power supply (ups)
kesintisiz göndermek, akıtmak stream
kesintisiz şifreleme stream cipher
kesir çizgisi division line (re: fractions)
komut dizisi command sequence
komut işlemcisi instruction processor
konuşma sezicisi speech detector
kullanıcı belgisi user profile
kullanıcı etmeni, kullanıcının üstlenicisi user agent
kullanıcı kategorisi user class of service
kural dışı durum iletisi exception message
kırılım indisi refractive index
kısa devre çelisi, kısa devre empedansı short-circuit impedance
kısa devre geçirisi short-circuit admittance
kök yer eğrisi root locus
LAN topolojisi, LAN ilingesi LAN topology
LAN yönetim yazılımı, yerel alan ağı yöneticisi LAN manager
lif kesintisi (saplama noktası) fiber splice
masaüstü yöneticisi desktop manager
matrisin boyutu dimension of a matrix
matrisin kertesi rank of a matrix
matrisin satır kertesi row rank
Mikro Kanal Mimarisi Micro Channel Architecture (mca)
Mikro Kanal Mimarisi Micro Channel Architecture
nesne yöneticisi object manager
nesne yöneticisi object file
olay kaydedicisi event recorder
olaylar dizisi sequence-of-events
optik anahtarlama matrisi, optik anahtarlama yapısı optical switching matrix
optik lif (teknolojisi) fiberoptics
oturum yöneticisi session manager
posta (ileti) yöneticisi postmaster
problem mimarisi domain architecture
program yöneticisi program manager
Program Yöneticisi Program Manager
protokol çevirisi protocol conversion
radar alıcı-vericisi radar transponder
renk işareti kipleyicisi chrominance modulator
rezonans tepkisi, rezonanslı tepki resonant response
RISC mimarisi RISC architecture
sabit bellek tahsisi static allocation
saçılım matrisi scattering matrix
salt girdi tepkisi, başlangıç koşulsuz tepki zero-state response
schmitt tetikleyicisi schmitt trigger
ses bireşimcisi voice synthesizer
ses mühendisi, kayıt mühendisi recording engineer
simge dizgisi symbol string
simge işlemcisi, simgesel işlemci symbolic processor
sistem mimarisi system architecture
Sistem Uygulama Mimarisi Systems Application Architecture(SAA)
sistem yöneticisi system administrator
sistem özkaynak yöneticisi system resource manager
sistemin özeğrisi inherent characteristic of a system
sorgu iletisi inquiry message
Sunu Yöneticisi presentation manager
sunucu yöneticisi server manager
sıfır girdili tepki, başlangıç koşulu tepkisi zero-input response
Sıralama (belirleme) ilişkisi ordering relation
sıralama dizgisi sorting string
süreç mühendisi process development engineer
sözdizim denetleyicisi syntax checker
taban çizgisi baseline
taban eksi bir tümleme, tabanın bir eksisiyle tümleme radix-minus-1-complement
tabanın bir eksisiyle tümleme diminished radix complement
tanı iletisi diagnostic message
tarama çizgisi, tarama çizgisi scan line
tasarım mühendisi design engineer
teleiletişim ağı sorumlusu, teleiletişim yöneticisi telecommunications manager
telekom işleticisi, teleiletişim şirketi telecommunications operator
telsizden telliye erişim mimarisi fixed-access architecture
tepki eğrisi response curve
testere dişi dalga üreticisi sawtooth generator
Tire, satır sonu kesme çizgisi, kısa çizgi, - Hyphen
uyarı iletisi alert message
uyarı iletisi warning message
uyarı iletisi warning message
uydu alıcı-vericisi, aktarıcı transponder
uydu yineleyicisi OK satellite repeater
uygulama istemcisi application requester
uzay eğrisi space curve
uzay istasyonu, uzaygemisi spacecraft
veri aktarım hızı, veri debisi transfer rate
veri dizgisi data stream
veri gönderisi data reference
veri işlemcisi data processor
veri taban çizgisi data reference line
veritabanı yöneticisi database administrator
veriyolu mimarisi bus architecture
Video Grafik Dizisi Video Graphics Array
vurum vericisi pulse transmitter
yakalama işleyicisi trap handler
yapabilme bilgisi know-how
Yapabilme Bilgisi, bil-yap, yapabilme yetisi Know-How
yatışkın durum tepkisi, sürekli rejim yanıtı steady-state response
Yazdırma Yöneticisi Print Manager
Yazı dizgisi (matbaa) typeset
yazıcı denetleyicisi printer controller
yazılım mimarisi software architecture
yazılım satıcısı, yazılım üreticisi software vendor
yazılım yöneticisi software manager
yazım harflendirme denetleyicisi spelling checker
yordam bilgisi procedural knowledge
yıldız-halka topolojisi star-ring topology
yönseme eğrisi uydurma trend fitting
ışınım sezicisi radiation detector
zamanlama bilgisi timing information
öğrenme eğrisi learning curve
Öğreti, disiplin discipline
Ölçüm Bilgisi Metrology
özkaynak yöneticisi resource manager
özyineli veri dizisi recursively defined sequence

Toplam 237 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama