imge İngilizcesi Nedir, imge İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "imge"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) Enküçültme; 2) Simge haline getir (Windows) " Minimize
"1) Simgeleştirme/küçültme; 2) Minyatürleşme" Miniaturization
"kılıf; nesne simgesi; yazılım demeti " package
açıklama-var simgesi, not simgesi annotation mark
akış çizenek simgesi flowchart symbol
altsimge subscript
altsimge subscript
altsimgeli subscripted
Altsimgeli değişken subscripted variable
aygıt simgesi device token
ayrıt imgesi edge image
balon, konuşma balonu (grafik simge) balloon
bukalemun imge swap image
bukalemun imge rollover image
çakıştırılmış imgeler registered images
Çerçeve (imge) belleği frame store
çok bantlı imge Multi-band image
değişiklik simgesi revision symbol
duruk imge still picture
duygu simgesi smiley
duygu simgesi emoticon
ekrandaki imge, gösterilen imge display image
elektrostatik imge electrostatic image
grafik simge graphic symbol
gurup simgesi group icon
Görüntü İşleme, imge işleme Image Processing
Görüntü, imge Image
hacim imgesi, hacim görüntüleme volume imaging
imge baskıcı (yazıcı) image printer
imge bölütleme image segmentation
imge dosyası image file
imge iyileştirme image enhancement
imge işleci image operator
imge kartı image board
imge keskinleştirme image sharpening
imge kodlama image coding
imge kütüphanesi image library
imge onarımı image restoration
imge sentezi image synthesis
imge sunucu image server
imge sıkıştırma image compression
imge tanıma image recognition
imge yakalama (sayısallaştırma) image capture
imgecik, görüntü öğesi, piksel picture element, pixel
imgenin geri çatılması, imgenin yeniden oluşturulması image reconstruction
işlevsel imge functional image
kapsama simgesi inclusion sign
karar simgesi decision box
kesit imgelemesi slice imaging
klasör simgesi folder icon
Kısaltma/simge karşılıkları Legend
mantık simgesi logic symbol
matris imge, satırlı imge raster image
optik imge optical image
para birimi simgesi currency symbol
piksel, imgecik pixel
pul imge thumbnail image
sayfa imgesi page image
sayısal imge digital image
simge icon
simge symbol
simge symbol
simge dizgisi symbol string
simge durumuna küçültmek minimize
simge işlemcisi, simgesel işlemci symbolic processor
simge, ikon icon
Simgedeğer, sayısal/alfasayısal değişmez Literal
simgeleştirmek iconize
simgeli arayüz iconic interface
simgeli halka ağı token ring network
simgesel symbolic
simgesel adres symbolic address
simgesel analiz symbolic calculus
simgesel dil symbolic language
simgesel imge symbolic image
simgesel komut symbolic instruction
simgesel mantık symbolic logic
simgesel model symbolic model
simgesel programlama symbolic programming
simgesel yürütme symbolic execution
soyut simge abstract symbol
tam ekran imge full-screen image
tam ekran imge full-screen image
ters dönmüş imge, ters imge inverted image
ters imge reverse image
uydudan alınan imgeler satellite imagery
uzaklık imgesi range image
vektörel grafikli imge vector graphic image
Yazım (simgelem daha doğru) notation
üç boyutlu imge öğesi volume primitive
üstsimge superscript
yöneysel simge kümesi vector symbol set(VSS)
ölçüm birimin simgesi symbol of a unit of measurement
önplan imgesi foreground image
öntakı simgelemi polish notation

Toplam 95 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama