hiz İngilizcesi Nedir, hiz İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "hiz"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
(Hizmet) sunuculuk, konakçılık Hosting
abone hizmeti user service
ağ hizmetleri network services
ana bilgisayar, hizmet bilgisayarı, sunucu bilgisayar host computer
aramalı hizmetler dial-up service
bilgi hizmeti information service
bilişim hizmeti information service
çağrı karşılama hizmeti answering service
çalışır durumda, hizmet verir durumda in service
çerçeve hizalama örüntüsü frame alignment pattern
dar bantlı kişisel iletişim hizmetleri narrowband personal communication services
destek biti, hizmet biti overhead bit
destek işlem, hizmet işlemi overhead operation
doğrudan hatlı hizmet hotline service
donatım topraklama, teçhizatın topraklanması equipment grounding
donatım, ekipman, teçhizat equipment
Duyuru Tahtası Hizmetleri Bulletin Board Services
eve yönelik bilgi hizmetleri home information services
geniş alan çağrı hizmeti wide area paging
gerçek zamanda hizmet real-time service
gezgin teçhizat mobile equipment
güvenilir hizmet reliable service
gözetim hizmetleri supervisory services
hizalama doğruluğu registration accuracy
hizalama hatası alignment error
hizalama işaretleri registration marks
hizalamak Align
hizalamak align
hizalanmamış dizgi unjustified composition
hizalanmamış metin unjustified text
hizalanmamış yazı ragged text
hizmet service
hizmet bitleri service bits
hizmet çağrısı service call
hizmet disiplini service discipline
hizmet donatımı, hizmet teçhizatı service equipment
hizmet dışı (sınama), servis dışı (sınama) out-of-service (testing)
Hizmet engelleme, hizmeti kullanılamaz kılma denial of service
hizmet erişim noktası, sunucu erişim noktası, sunucu geçiş noktası service access point
hizmet gecikmesi service delay
hizmet hesabı service account
hizmet istemi service request
hizmet kanalı service channel
hizmet kesilmesi outage
hizmet kullanıcı service user
hizmet niteliği service grade
hizmet niteliği teknikleri quality of service engineering
hizmet niteliği, hizmet kalitesi quality of service
hizmet numarası service code
hizmet programı service program
hizmet sağlama platformu service delivery platform
hizmet sağlayıcı, hizmet sunucu, service provider
hizmet süresi service time
hizmet veri birimi service data unit
hizmet öğesi service primitive
hizmet, servis service
hizmete erişilirlik service accessibility
hizmeti engelleme saldırısı denial of service attack
hizmetin kesilme süresi outage duration
hizmette birlikte çalışma service interworking
hizmette güvenilirlik uzmanı reliability manager
iki noktaya göre hizalama colon alignment
ileti hizmet Sunucusu Mail Server
iletim hizmeti transmission service
Internet Hizmet Sağlayıcı Internet Service Provider (ISP)
istemci, hizmet kullanıcı client
kimlik gerektirmeyen ftp hizmet sunucusu anonymous ftp server
kimlik gerektirmeyen ftp hizmeti anonymous ftp
kullanıcı hizmet sınıfı user service class
kısa mesaj hizmeti short message service
Olağan düzenleme işleri, hizmet işlemleri housekeeping operation
ondalık ayırıcı hizalı decimal aligned
ondalık ayırıcıya göre hizalama decimal alignment
Pürtüklü, hizalanmamış ragged
sağa hizalama right align
sağa ve sola (sağlı-sollu) hizalama, full justification
santral hizmet bölgesi exchange area
seçici çağrı hizmeti selective call service
soldan (sağdan) hizalanmamış ragged left (right)
sınıflandırılmış hizmetler differentiated services
taban hizalaması radix alignment
tamamlayıcı hizmet supplementary service
telefon ahizesi handset
telli telefon hizmeti fixed telephone service
telsiz çağrı hizmeti radio paging service
uydudan çağrı hizmeti satellite paging
virgüle göre hizalama comma alignment
yerel hizmet bilgisayarı local host
yerinde olmayan abone hizmeti absentee service
öz hizmet makinesi self service machine

Toplam 90 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama