ger İngilizcesi Nedir, ger İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "ger"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"gerçekleştirim, hayata geçirme; yerleştirme " implementation
(geri) döndürülen değer return value
(geri) dönüş return
(geri) dönüş işareti return signal
(geri) dönüş kanalı return channel
(geri) dönüş kodu return code
(geri) dönüş tuşu return key
(işlemi) geri almak undo
(sona, geriye) eklemek append
1) Gereç, Malzeme, materyel 2) Maddi Material
1) Gerekçeleme, 2) Satır yanlarını yanaştırma Justification
1) kaplama (grafik) 2) eyleme, gerçekleme rendering
1) kenara yaslamak, 2) gerekçelendirmek justify
açık devre gerilimi open-circuit voltage
akım (geri) dönüş yolu return path
Alt Uç, alt taraf, geri taraf Low End
ani gerilim atağı, gerilim sıçraması voltage spike
anma gerilimi rated voltage
arka uç, geri uç backend
artı geribesleme positive feedback
Bakım Gerektirmeyen Maintenance-Free
Başa gerileme, başlangıca dönüş rollback
benzetim gerçekçiliği simulation fidelity
besleme gerilimi supply voltage
Bilgi Erişim, Bilgi geri Kazanım, Information Retrieval
Bilgisayar ağlı (gerçekleştirme/uygulama) networking
bilinmesi gereken, bilmesi gereken need-to-know
bkz. Adobe Type Manager ATM
Bkz: computer manager data processing supervisor
Bkz: data logger data collector
Bkz: integer programming discrete programming
çok fazlı gerilim kaynağı polyphase voltage source
dokunsal geribesleme haptic feedback
donanım gereksinimleri hardware requirements
durum geribeslemesi state feedback
en büyük gerilim maximum voltage
eşik gerilimi threshold voltage
fotogerçekçi photorealistic
fotogerçekçilik photorealism
geçici gerilim aşımı transient overvoltage
gerçek real
gerçek adres actual address
gerçek bellek real memory
gerçek devre physical circuit
gerçek doğru real line
gerçek görüntü real image
gerçek koordinatlı veri, doğrudan ölçülen veri absolute data
gerçek olabilirlik sınaması reasonableness check
gerçek ondalık nokta actual decimal point
gerçek parametre actual parameter
gerçek sayı real number
gerçek sistem real system
gerçek veri aktarım hızı effective data transfer rate
gerçek zaman saati real-time clock
gerçek zaman sistemi real-time system
gerçek zaman, gerçek zamanlı, gerçek zamanda real-time
gerçek zamanda benzetim real-time simulation
gerçek zamanda canlandırma real-time animation
gerçek zamanda çıkış real-time output
gerçek zamanda giriş real-time input
gerçek zamanda hizmet real-time service
gerçek zamanda işleme real-time processing
gerçek zamanda video oyunu real-time video game
gerçek zamanlı akıtım real-time streaming
gerçek zamanlı bilgi işleme real-time computing
gerçek zamanlı işletim sistemi real-time operating system
gerçek zamanlı protokolü real-time protocol
gerçek zamanlı veri kaynağı live data source
gerçeklemek, doğrulamak authenticate
gerçeklenebilir işlev realizable function
gerçeklenebilir sistem realizable system
gerçekleştirim aşaması implementation phase
gerçekleştirim modeli implementation model
gerçekleştirmek perform
gerçekleştirmek Implement
gerçekleştirmek implement(to)
gerçel parça real part
gerçel sayı real number
gerekçeleme justification
gereken değiştirge required parameter
gerekli koşul necessary condition
gereklilik necessity
gereksinim requirement
gereksinim belirtimleri requirement specification
Gerektirme, Içerme Implication
geri almak undo
geri arama, geri dönme callback
Geri bağlama, geri zincirleme, geriye yönelik zincirleme Backward chaining
geri çağırma işareti ring-back signal
geri çağırmak callback
geri çağırmak recall
geri çatma reconstruction
geri çekme, vazgeçme backout
geri çekmek backout
geri çevirmek reject
Geri Döngü Uyarlayıcısı Loopback Adapter
Geri dönme, geri alış,kendine getirme, toparlanma recovery
geri dönüş flyback
geri dönüş (tarama ışını) retrace
Geri Dönüş devresi Loopback
geri dönüş kanalı feedback channel
geri dönüş karartması retrace blanking
geri dönüş süresi retrace interval
geri dönüşlü denetim loop gain
geri dönüşlü durum loopback mode
geri dönüşlü sınama loopback testing
geri erişim komutu retrieval code
geri erişim sistemi retrieval engine
geri izdüşüm back projection
Geri kalma, Gecikme adımı Lag
geri kazanmak, tekrar erişmek retrieve
geri kazanım oranı, erişim oranı retrieval ratio
geri kazanım, geri erişim retrieval
Geri plan yordamı daemon
geri saçılım back scattering
geri sarmak rewind
geri sekme backtab
geri sekme backtab
geri tuşu backspace key
geri uyumluluk, öncekini desteklemek backwards compatibility
geri yüklemek restore
geri yönde arama reverse search
geri zincirleme çıkarım goal-driven reasoning
geri-izleme, geri-izsürme backtracking
geribesleme döngüsü feedback loop
geribesleme gerilimi feedback voltage
geribesleme işareti feedback signal
geribesleme yolu feedback path
geribeslemeli kontrol feedback control
geribildirim feedback
Geride kalan, artmış residual
gerileme back tracking
Gerileme, geri çekme back-off
geriletme (tuşu) backspace
geriletme karakteri backspace character
geriletme tuşu backspace key
geriletmek back space
gerilim voltage
gerilim bölücü voltage divider
gerilim düzenleyici voltage regulator
gerilim düzenleyici devre voltage-stabilizing circuit
gerilim kasnağı voltage clamp
gerilim kaynağı voltage source
gerilim kontrollü salınıcı voltage-controlled oscillator
gerilim kırpıcı voltage clipper
gerilim referansı voltage reference
gerilim sınırlayıcı limiting device
gerilim vurum direnci surge resistance
gerilim vurumu, gerilim atağı surge
gerilim zayıflatıcı voltage attenuator
gerilimölçer, voltmetre voltmeter
gerilme tensile
geritepme repulsion
geritepmeli motor repulsion motor
geriye backward
geriye döndürmek, önceki değeri yüklemek Restore
geriye dönüş flash back
geriye uyumluluk backwards compatibility
geriye, geriye yönelik backward
girişim gerilimi interference voltage
Hat (şebeke) gerilimi line voltage
hat vurum gerilimi line surge
hızlı geri sarma scan backward
ileri al/geri al undo/redo
imgenin geri çatılması, imgenin yeniden oluşturulması image reconstruction
Ister, gerek requirement
işaretin geri çatılması signal reconstruction
işlem gerektiren hata intervention required check
işletme gerilimi service voltage
kararlı geribesleme stabilized feedback
kaynak gerilimi source voltage
kaynak gerilimi spa
kaynak koda dönüştürme, geri derleme, ters-derleme decompile
kimlik gerektirmeyen ftp hizmet sunucusu anonymous ftp server
kimlik gerektirmeyen ftp hizmeti anonymous ftp
Kurtarılabilir, geri dönülebilir, geri alınabilir recoverable
kırışıklık gerilimi, dalgacıklanma gerilimi ripple voltage
Müzik Gereçleri Sayısal Arabirimi Musical Instruments Digital Interface
nominal gerilim voltage rating
referans gerilimi reference voltage
rejim gerilimi running voltage
sanal gerçeklik virtual reality
sanal gerçeklik dili, VRML dili virtual reality markup language
sınama isterleri, test gereksinimleri test requirement
tepeden tepeye gerilim peak-to-peak voltage
ters geribesleme reverse feedback
ters geribesleme, eksi geribesleme negative feedback
ters gerilim reverse voltage
Ters, ters yönde, geri yönde reverse
tersinmek, geri gelmek Revert
yatışkın durum gerilimi steady-state voltage
Yüksek Gerilim High Voltage
yüksüz alan gerilimi no-load field voltage
üzerinde elektrik (akım, gerilim) olan live
zorlanım, gerinim strain

Toplam 195 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama