Ana Sayfa                  İNGİLİZCE-TÜRKÇE BİLİŞİM, BİLGİSAYAR ve İNTERNET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ                      Amaç
  Sık Kullanılanlara Ekle   Açılış Sayfası Yap       
Güncel Son Dakika Haberleri | Internet Haberleri | Açık Kaynak Haberleri | Teknoloji ve Bilgisayar Haberleri | IP Adresim
Donanım Haberleri | Yazılım Haberleri | Web Haberleri | Wireless Haberleri | Güvenlik Haberleri | Microsoft Haberleri | Linux Haberleri 
Bilgisayar Bilgileri | Online Virüs Temizleme | Bedava Virüs Programları | DNS IP Adresleri | IP Adresi Sorgulama
Yasaklı Sitelere Giriş, DNS Ayarları ve Güncel IP Adresleri

Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü
Aranacak Terim :
Dil Tercihi :
Sonuç Tercihi :


Aranan Terim "du"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
abort procedure yarıda bırakma yordamı
access procedure Bkz: access protocol
account module hesap modülü
adaptive differential pulse code modulation (adpcm) uyarlanır vurum fark kod kiplenimi
adult content yetişkinlere yönelik içerik, yaş-sakıncalı içerik
amplitude modulation (am) genlik kiplenimi
cd duplicator Cd çoklayıcı, cd kopyalayıcı, cd eşleyici
checkpoint/restart procedure denetim noktası/yeniden başlatma yordamı
chrominance modulator renk işareti kipleyicisi
Computer Aided Education Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
conduit kablo borusu
cyclic redundancy check dönüşsel artıklık denetimi
data reduction veri indirgeme
data reduction veri azaltma
deduction Çıkarım, Tümdengelim
deductive çıkarımsal, tümdengelimli
deductive reasoning tümdengelimli akıl yürütme
demodularization yazılım modüllerini tümleştirme
demodulate kip çözmek
demodulator kip çözücü
demodulator kip çözücü
density modulation yoğunluk kiplenimi
diagnostic procedure tanı yordamı
differential pulse code modulation vurum fark kod kiplenimi, DPCM
digital transducer sayısal dönüştürücü
digital-to-analog transducer sayısal-analog dönüştürücü
disk duplexing disk çiftleme
disk duplication disk çoğaltma
dot product iç çarpım, sayıl çarpım
dual çiftli, ikili
dual çift
dual access çift erişim
dual band telephone çift bantlı telefon
dual Boolean operation çifteş Boole işlemi, eşlek Boole işlemi
dual bus çift veriyolu
dual cable çifte kablo
dual code çifte kodlama
dual diversity çifte çeşitleme
dual floppy system çift disket sürücülü sistem
dual port memory çift erişimli bellek
dual processor çift işlemci
duality Çifteşlik
dub Seslendirmek
ducting oluklanma
ducting height oluk yüksekliği
ducting thickness oluk kalınlığı
due date teslim tarihi
due date son tarih
dumb terminal programlanmaz uçbirim, akılsız uçbirim
dumb terminal programlanmaz uçbirim
dummy boş, doldurma, kukla
dummy kukla
dummy (pseudo) instruction sözde komut
dummy argument doldurma işlenen, sözde işlenen, görüntü işlenen (yordam çağrısında)
dummy device doldurma aygıt, işlevsiz aygıt
dummy device kukla aygıt
dummy variable doldurma değişken
dummy variable kukla değişken
dump boca etmek, boşaltmak, döküm
dump dökmek
dump file döküm dosyası
duplex çift yönlü
duplex çift yönlü
duplex circuit çift yönlü devre
duplex communication çift yönlü iletişim
duplex copying çift yüzlü kopyalama
duplex operation çift yönlü işletim
duplex printer önlü arkalı yazıcı, çift yanlı yazıcı
duplex scanning Önlü arkalı tarama, çift yanlı tarama
duplex transmission çift yönlü iletim
duplexing Bkz: disk duplexing
duplicate çoğaltmak
duplicate copy ikinci kopya
duplicate data center (veri) yedekleme merkezi
duplication 1) kopyasını almak, 2) çoğaltmak, ikilemek
duplication çoğaltma
duplication check kopyayla sağlama, kopya denetimi
duplication utility ikizleme programı
duplicator çoğaltıcı
durability Dayanıklılık, kalıcılık
duration Kalıcılık süresi (olay)
duration süre
duration of call çağrı süresi
duty cycle Burada bir döngi yok sadece oran ya da
duty cycle doluluk boşluk yüzdesi
duty ratio çalışma oranı
electrical conductivity elektriksel iletkenlik
endurance test dayanıklılık sınama
fallback procedure son care (destek) yordamı
file dump kütük dökümü
frequency modulation frekans kiplenimi
full duplex Eşzamanlı çift yönlü
full duplex çift yönlü
full-duplex çift yönlü
functional module işlevsel birim
functional module işlevsel birim
Ground Conductor Toprak İletkeni
group scheduling software gurup planlama yazılımı
Half Duplex (Communication) Yarı Çift Yönlü (veri iletim)
half-duplex yarı çift yönlü
half-duplex channel yarı çift yönlü kanal
Heavy-Duty Ağır işe uygun,Yoğun Kullanılan,çok dayanıklı
Induction "Tümevarım; indükleme, indüklenme "
Inductor İrgiteç, Doğuşturucu, İndükleç
Industry Endüstri, Yapın
Industry Standart Architecture (Isa) Endüstri Standart Mimarisi
Inner Product Sayıl Çarpım, iç Çarpım
Inner Product Space İç Çarpım Uzayı
intensity modulation parlaklık değişimi, yeğinlik modülasyonu
intermittent duty Aralıklı çalışma
introduction giriş
irreducible indirgenemez
job scheduler iş dağıtıcısı, iş çizelgeleyicisi
Load Module Yükleme Bölümü
measurement procedure ölçüm yordamı
measuring transducer ölçme dönüştürücüsü
memory dump bellek dökümü
memory module bellek modülü
Modular Birimsel, bölümsel
modular birimsel
modular arithmetic ölçkeli aritmetik, modüler aritmetik
modular decomposition birimlere ayrıştırma
modular design modüler tasarım
modular programming birimsel programlama
modular programming birimsel programlama
modular software modüler yazılım
Modularization Birimlere Ayrıştırma
Modulate Kiplemek
modulate kiplemek
Modulation Kipleme
modulation kipleme
Modulator Kipleyici
modulator kipleyici
Module Birim, Modül
module birim
Modulo Ölçke
Modulo Computation Ölçkeli Hesaplama
Modulo Counter Ölçkeli Sayaç
Modulo-N N-Ölçkeli
Modulo-N N-Ölçkeli
Modulo-N Check Bkz: Residue Check
Modulus Büyüklük
Multiconductor Cable Çok İletkenli Kablo
Multiple Conductor Cable Çok İletkenli Kablo
n-type semiconductor n türü yarıiletken
object module nesne modülü
optical transducer optik dönüştürücü
outage duration hizmetin kesilme süresi
passive transducer pasif dönüştürücü
periodic duty periyodik çalışma
phase modulation faz kiplenimi
photoconductor fotoiletken
positive conductor pozitif iletken, artı iletken
postproduction yapım sonrası, üretim sonrası
priority-based (scheduling) önceliğe dayalı
procedural "yordamsal; yöntemsel "
procedural cohesion yöntemsel uyum
procedural knowledge yordam bilgisi
procedural language Bkz: procedure-oriented language
procedural language yordamsal dil
procedural security Bkz: administrative security
procedure Yordam
procedure yordam
procedure call yordam çağrısı
procedure declaration yordam bildirimi
procedure division (cobol) işlem bölümü (Cobol dili)
procedure library altprogram kitaplığı, yordam kitaplığı
procedure oriented language yordama yönelik dil
procedure-oriented language yordam yönelimli dil
product 1-çarpım (matematik), 2-ürün
product management ürün yönetimi
product specification ürün şartnamesi
product support ürün desteği
product update ürün güncelleme
production üretim
productive üretken
productivity üretkenlik
productivity üretkenlik
productivity software yatay uygulama yazılımı
pulse code modulation (Pcm) vurum (darbe) kod kiplenimi
pulse duration vurum süresi
pulse duration modulation vurum süre kiplenimi
pulse duty factor vurum doluluk oranı
pulse-amplitude modulation vurum genlik kiplenimi
pulse-position modulation vurum konum kiplenimi
pulse-width modulation vurum genişlik kiplenimi
quadrature amplitude modulation dördün genlik kiplenimi
radio duct radyo oluğu
rated duty cycle anma kullanım oranı
recovery procedure kurtarma yordamı
recursive procedure özyineli yordam
reduce küçültmek
Reduced Instruction Set Computer Indirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı
reduced instruction set computer (RISC) Komut kümesi küçültülmüş bilgisayar
reduced polynomial indirgenmiş polinom
reduction 1) indirgeme, kısaltma 2) azaltma, küçültme
redundancy Fazlalık, artıklık, yedeklilik
redundancy artıklık
redundancy check artıklıkla hata kontrolü
redundancy check artıklık denetimi
redundant code artıklı kod
redundant constraint artık kısıt
redundant equipment yedek donatım
redundant information artık bilgi
remote procedure call uzaktan yordam çağrısı
reproduction 1- yeniden üretim, çoğaltım, 2- benzer kopya
residual Geride kalan, artmış
residual error rate kalan hata oranı
residual life kalan ömür
residual magnetism kalan mıknatıslık
residue Kalıntı, artık
residue check kalıntı denetimi
run-time module çalıştırma birimi
sampled-data transducer Örneklenmiş-veri dönüştürücü (Bence örneklemeli sistem ya da Örneklenmiş verili dönüştürücü denmeli)
scalar product iç çarpım, sayıl çarpım, iç çarpım, sayıl çarpım
schedule zamanlama planı, işletim planı
schedule zaman çizelgesi
scheduled activity planlanmış etkinlik
scheduled maintenance programlı bakım
scheduled outage programlı kesinti
scheduler Zaman planı uygulayıcı
scheduling Zaman planlama
scheduling zamanlama
scheduling policy çizelgeleme kuralları
scintillation duration pırıldama süresi
screen dump Bkz: screen print
security procedure güvenlik programı
selective dump seçici döküm
semiconductor yarıiletken
semiconductor yarıiletken
semiconductor memory yarıiletken bellek
semiconductor switch yarıiletken anahtar
semiconductor switching device yarıiletken anahtarlama aygıtı
service conductor servis hattı
set product küme çarpımı
shaped conductor profil iletken
sidelobe reduction yan kulak bastırımı, yan kulak zayıflatması
smoothing inductor şok bobini
snapshot dump Anlık durum görüntü dökümü, şipşak döküm
software product yazılım ürünü
solid conductor katı açı, som iletken
solidus Bkz: slash
source module kaynak program modülü
spurious modulation parazit kiplenim
stranded conductor halat iletken
subcarrier frequency modulation ara taşıyıcılı frekans modülasyonu
superconductivity aşırı iletkenlik
superconductor üstüniletken
surface duct yüzey oluğu
system dump sistem dökümü
temporal redundancy zamansal artıklık
test procedure sınama yordamı, test yordamı
tinsel conductor gelinteli iletken
transducer dönüştürücü
transducer gain dönüştürücü kazancı
twinaxial conductor ikizeksenli kablo
universal product code evrensel ürün kodu
variance reduction technique değişinti azaltma yöntemi
vector product vektörel çarpım, vektörsel çarpım
vector product vektörel çarpım
vertical redundancy check düşey hata denetimi
work product ürün, işin ürünü
workgroup productivity software Bkz: groupware
workgroup productivity software Bkz: groupware

Toplam 264 adet sonuç bulundu


Ana Sayfa : Amaç : Siteniz İçin Arama Formu : İnternet Terimleri : Arama Motorları : Gazeteler - Dergiler

© 2004-2013 BilisimTerimleri.com Gizlilik İlkeleri

Bu sayfalar ve İnternet'teki pek çok site en iyi 1024x768 ekran çözünürlügü ve gerçek renk ayarı ile izlenebilir.